gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

22 Temmuz 2013 Pazartesi 14:34
İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI

SINAVIN ADI

Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeriHekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

Başvuru Tarihleri: 18/07/2013 09:00:00 - 30/07/2013 23:59:59
(Sınav Giriş Kartı Alma Tarihleri = 06/08/2013 13:00:00 - 18/08/2013 11:00:00) 

SINAV ÜCRETİ

Aday; 35(otuzbeş) TL KDV dahil sınav ücretini 18-30Temmuz 2013 tarihlerinde; MEB Destek HizmetleriGenel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Başkent Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara MerkezŞubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine "KurumsalTahsilat Programı" aracılığı ile yatıracaktır.

SINAV BAŞVURUSU

Sınava girecek aday, sınav ücretiniyatırdıktan sonra sınav başvurusunu18-30Temmuz 2013 2013 tarihlerinde adayın son altı ayiçerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını tarattıktan sonra http://www.meb.gov.tr internetadresi üzerinden yapacaktır.

Adaylara ait fotoğraflı sınav giriş belgeleri; 06Ağustos 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak, adaylarsınav giriş belgelerini bu adresten alabileceklerdir.

SINAV YERİ

ANKARA (MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim okulları)

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

18 Ağustos 2013, Pazar günü, Saat:10.00

SINAV UYGULAMASI

-I- Sınav110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

-I- Sınavda100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B sorukitapçığı kullanılacaktır.

-I- Adaylarsınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi (06Ağustos 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr,adresinden alınan), özel kimlikbelgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ilegireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanındaolmayan adaylar ile cep telefonu yanında olan adaylar sınava alınmayacaktır.

-I- Adaylarsınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içmeyecekler, içenler hakkında 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR

Sınav öncesinde ve sınav anındaYEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumunasahip olan aday/adaylar var ise, adayaait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurumonaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfuscüzdanı örneğinin herhangi birisinin bir nüshasını bağlıbulunduğu kuruma ya da aday resmi bir kurumda görevli değil ise sınav talepeden İSGGM'ye teslimedecek ve aday tarafından elektronik başvuru ekranından "özürdurumu" ve "almakistediği hizmet" ile ilgili uygun olan kutucuğuişaretleyecektir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

SINAV SORULARI

İşyeri hekimliği ve iş güvenliğiuzmanlığı sınavı soru kitapçığında yer alacak olan 100 soru,her grup için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanacaktır.

İşyeri hekimliği grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;

NO

KONU ADI

YÜZDE (%) ORANI

1

Hukuk

5

2

Genel İSG Konuları

15

3

Mevzuat

30

4

Sağlık

35

5

Teknik

15

A, B ve C sınıfı iş güvenliğiuzmanlığı grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;

NO

KONU ADI

YÜZDE (%) ORANI

1

Hukuk

5

2

Genel İSG Konuları

15

3

Mevzuat

30

4

Sağlık

10

5

Teknik

40

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme grup numarası aşağıdatabloda belirtildiği gibidir.

GRUP NO

GRUP ADI

1

İşyeri hekimliği

2

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı

3

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı

4

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı

-I- Sınavagiren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrolsistemiyle okutulacaktır.

-I- Sınava giren tüm adaylar için [Puan=   (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülükullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.

S ınavda yer alan her soru eşitpuan ağırlığına sahip olacaktır.

-I- Değerlendirme100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkatealınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve buhususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda ilgili soru/sorular iptaledilmeyecektir. Cevap anahtarı hatalı bulunan soru/soruların, doğru şık/şıklarıdikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında hatalısoru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/soruların şıkları doğrukabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

İLETİŞİM ve DUYURU

-I- Sınavlailgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEBİletişim Merkezi "Alo 147" telefonundanyararlanabileceklerdir.

-I- Sınavlailgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı ve İş Sağlığı ve GüvenliğiGenel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

-I- Sınavsoru ve cevap anahtarları 20Ağustos 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde aynı zamandayayımlanacaktır.

-I- Adaylarınsınav sonuçları 12 Eylül2013 tarihinde İş Sağlığı ve GüvenliğiGenel Müdürlüğü'ne teslim edilecek, http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde aynı andayayımlanacaktır.

SINAV İLEİLGİLİ İTİRAZLAR

-I- Adaylar;sınav soruların a ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, İş Sağlığı veGüvenliği Genel Müdürlüğü'ne yapabileceklerdir.


-I- Adaylarınsınav sorularına itiraz başvuruları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel MüdürlüğüDöner Sermaye İşletme Müdürlüğünün ZiraatBankası Emek Şubesindeki TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07 IBAN Nu'lı hesabınaitiraz edilecek her bir soru için 10 TL (KDV dahil) "sorulara itirazücreti" adı altında yatırarak alınan bankadekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.

Başvuruadresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönüBulvarı No:42 Emek-ANKARA' dır.

-I- Sınavsorularına ilişkin itirazlar, en geç 10(on) gün içerisinde İSGGMtarafından incelenip sonuçlandırılarakadaylara yine İSGGM tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

Adayların sınav uygulamasına vesonuçlara (bilimsel içerikli itirazların sonuçlandırılıp kesin sonuçlarınilanından sonra) dair itiraz başvuruları sınav sonuçlarının açıklanmasındanitibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde; MEB Destek Hizmetleri GenelMüdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA,Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası KüçükesatŞubelerinden herhangi birine, "KurumsalTahsilat Programı" aracılığıile 10 TL (KDV dahil) "sınavsonuçlarına itiraz ücreti" adı altında yatırarak alınan banka dekontu vedilekçe ile kabul edilecektir.

Başvuru adresi ise, Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42Emek-ANKARA'dır. İtiraz başvuruları topluca, İSGGMtarafından alınıp MEB'e iletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafından adaylarayazılı olarak bildirilecektir.

Süresi geçtikten sonra yapılanitirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayandilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkatealınmayacaktır.

-I- Sınavuygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10(on) gün içerisinde YEĞİTEKtarafından incelenip sonuçlandırılarakadaylara ve İSGGM'yebildirilecektir.

Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esasalınacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersizsayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adaylarınbu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumundasınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirdekendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar MillîEğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyladurumlarını öğrenebileceklerdir.

18 Ağustos 2013 tarihlisınav için yatırılan ücret hiçbir şekilde başka bir sınav için geçerli kabuledilmeyecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET