gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İZMİR KATİP ÇELEBİ-PAMUKKALE-OSMANGAZİ-KARABÜK-YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRETİM ELEMANI

İzmir Katip Çelebi-Pamukkale-Osmangazi-Karabük-Yıldız Teknik Üniversitelerine Öğretim Elemanı Alınacak

09 Eylül 2011 Cuma 07:38
İzmir Katip Çelebi-Pamukkale-Osmangazi-Karabük-Yıldız Teknik Üniversitelerine Öğretim Elemanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz www.ikc.edu.tr web adresinde Duyurulan bölümünde yer alan ilanımızda belirtilen birimlere Profesör ve Yardımcı Doçent ünvanlarında ve sayıda Öğretim Üyesi alınacak olup, detaylı bilgi belirtilen adreste mevcuttur.
Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
İlgililere duyurulur.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek,
Doçent kadrosu daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek,
İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
İLGİLİLERE DUYURULUR.
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölümü
Anabilim Dalı
Kadro Unvanı
Ad
Der.
Açıklama
Felsefe
Sistematik Felsefe ve Mantık
Doçent
1
3
Mühendislik Fakültesi
Bölümü
Anabilim Dalı
Kadro Unvanı
Ad
Der.
Açıklama
Makine Müh.
Makine Teorisi ve Dinamiği
Profesör
1
1
Elektrik-Elek. Müh.
Elektronik
Doçent
1
1
İnşaat Müh.
Hidrolik
Doçent
1
2
İnşaat Müh.
Yapı
Doçent
1
2
İnşaat Müh.
Mekanik
Doçent
1
2
Tekstil Müh.
Tekstil Teknolojisi
Doçent
1
2
Tıp Fakültesi
Bölümü
Anabilim Dalı
Kadro Unvanı
Ad
Der.
Açıklama
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent
1
2
Çocuk allerjisi uzmanı olmak
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast.
Doçent
1
2
Dahili Tıp Bilimleri
Aile Hekimliği
Doçent
1
2
Temel Tıp Bilimleri
Tıp Tarihi ve Etik
Doçent
1
2
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölümü
Programı
Kadro Unvanı
Ad
Der.
Açıklama
Profesör
1
1
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak


Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.
Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve atanma kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerine" uygun olmaları gerekmektedir.
Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile "Başlıca Araştırma Eseri"ni belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;
Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.
Birimi
Bölümü
Anabilim / Anasanat Dalı
Prof.
Doç.
Açıklama
Eğitim Fakültesi
İlköğr.Din Kült.ve Ahlak Bilg.Eğt.
1
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Yön.,Teft.,Pln.ve Ekon.
2
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Sosyal Bilgiler Eğitimi
1
Çalışmaları coğrafya alanında olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik
Nükleer Fizik
1*
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
1
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih
Yeniçağ Tarihi
1*
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya
Fizikokimya
1
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya
Organik Kimya
1
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
Siyaset Bil.ve Uluslar arası İlişk.
Uluslar arası İlişkiler
2*
İnşaat Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Çevre Teknolojisi
1
İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Yapı
3
İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Yapı İşletmesi
1*
Kimya-Metalurji Fakültesi
Gıda Mühendisliği
1
Kimya-Metalurji Fakültesi
Biyomühendislik
1
Birimi
Bölümü
Anabilim / Anasanat Dalı
Prof.
Doç.
Açıklama
Kimya-Metalurji Fakültesi
Metalürji ve Malzeme Müh.
Malzeme Müh.ve Bilimi
1
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Bina Bilgisi
1
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Mimarlık Tarihi
1
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama
Şehircilik
1*
(*) : 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.
Adayların belirtilen kadrolar için için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan sureti, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT: -Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.
- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.
- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
Anabilim Dalı
Profesör
Doçent
Açıklama
TIP FAKÜLTESİ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
1
Deneysel Damar Greft ve Myokard Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
RADYASYON ONKOLOJİSİ
1
Küçük Hücreli Akciyer Kanserinde C-Erb B/2 Ekspresyon Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
KARDİYOLOJİ
1
Konjenital Kalp Hastalıkları Kateterizasyonu Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.
ÜROLOJİ
1
Çocuk ve Yetişkin Perkütan Nefrolitotomi Alanında Tecrübeli Olmak.
ÜROLOJİ
1
Doçentliğini İlgili Alanda Almış Olmak.
KULAK BURUN BOĞAZ
1
Endoskobik Sinüs Cerrahisi ve Koklear İmplant Konularında Deneyimli Olmak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.
Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Duyurulur.
Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,
2. Özgeçmiş
3. 2 adet fotoğraf
4. Nüfus Cüzdan Sureti
5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)
6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.
7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (CD’ şeklinde de verilecektir), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),
8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)
Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.
Ünvanı
Derece
Adedi
Birimi
Bölümü
Anabilim Dalı
AÇIKLAMALAR
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Plastik ve Rek.Cerrahi
El Cerrahisi Uzmanlık Alanında Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Tarafından Yeterli Bulunmuş Olmak
Doçent
1
1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye
Mali Hukuk
Yrd.Doç.
3
1
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Psikiyatri
Yrd.Doç.
3
1
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Üretim Metalurjisi
Metalurji Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinden Mezun, Seramik Pigmentlerin Üretimi ve Karakterizasyonu Konularında Bilimsel Çalışmalar Yapmış Olmak

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET