gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ, NAMIK KEMAL İLE FIRAT ÜNİVERSİTESİNE AKADEMİSYEN ALINACAK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Namık Kemal Üniversitesi ile Fırat Üniversitesine 36 Akademisyen Alınacak

18 Temmuz 2014 Cuma 00:34
İzmir Yüksek Teknoloji, Namık Kemal ile Fırat Üniversitesine Akademisyen Alınacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Namık Kemal Üniversitesi ile Fırat Üniversitesine 36 Akademisyen Alınacak.


İzmir Yüksek TeknolojiEnstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı itibariyle unvan veşartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılıYükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan"Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"ninilgilimaddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ileİlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve YabancıDille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve EnstitümüzSenatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretimelemanı alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdeolup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yükseklisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleriile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı profesörler 6 nüsha,doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adetfotoğraf ile birlikte (Profesör adaylarının 2547 sayılı YükseköğretimKanunu'nun 26. maddesi gereğince

yayınlarından birisini başlıcaaraştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.) Rektörlük Personel DairesiBaşkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmelerigerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılıYükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlananÖğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün MinimumAkademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, YükseköğretimKurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim YapılmasındaUyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve EnstitümüzSenatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dilpuanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun veYönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomalarınÜniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihindenitibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

MühendislikFakültesi

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

Kalite kontrol, yenebilir filmler ve gıdaların mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerininenstrumental(elektronik burun vb.) ve kemometrikyöntemlerle belirlenmesi ile ilgili konularda çalışmaları ve yayınları olması.

MühendislikFakültesi

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

Gıda kimsayı ve paketlemesi konularında çalışmaları olması. Zeytin ve zeytinyağı kimyası veinfrared spektroskopi ile gıda analizleri konularında yayınları olması.

MühendislikFakültesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Doçent

1

2

Hesaplamasal malzeme bilimi alanında ve Kuantum mekanikselyöntemler konusunda çalışmalarının olması. Düşük boyutlu malzemeler, düzensizlik içeren malzemeler ile malzemelerin elektriksel ve ısıl özellikleri konularında araştırma ve yayınlarının olması.

Mimarlık Fakültesi

Şehircilik

Profesör

1

1

Şehir ve Bölge Planlamada, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları konularında araştırmaları olması, bu alanda yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler verebilecek olması.

Mimarlık Fakültesi

Restorasyon

Doçent

1

1

Mimari Restorasyon alanında araştırma ve yayınları olması.

Mimarlık Fakültesi

Şehircilik

Doçent

1

3

Planlama ve KentselMekansal Süreçlerde Katılım ve Yerel Siyaset konularında araştırmaları olması ve bu alanda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler verebilecek olması.

 

Namık KemalÜniversitesi Rektörlüğünden:

Akademik Personel İlanı

(Profesör ve Doçent)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılıYükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ileÖğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ili maddelerindebelirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşullan taşıyan Profesör veDoçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz personel DaireBaşkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdeolup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalınıbelirten dilekçelerine ekleyecekleri öz geçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfuscüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi (profesör adayları başlıcaaraştırma eserini belirtecek) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayandosyalarını profesör adayları (6) altı doçent adayları (4) takım dosya halindevereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan doktoradiploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğininonaylanmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar(daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacaklarıonaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihindenitibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkatealınmayacaktır.

 

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Der.

Adet

Açıklama

Fen Edebiyat Kültesi

Fizik

Nükleer Fizik

Profesör

1

1

Relativistik nükleer transport modelleri ve nükleer kompressibiliti üzerine çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Profesör

1

1

Kalp damar cerrahisi anestezisinde en az 10 yıllık deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyodiagnostik

Profesör

1

1

Vertebral gelişim ilişkileri ve morfometri, diz biyomekaniği ve ankilozan spondilit indeksleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanat. Tas.ve Mim. Fak.

Resim Bölümü

Resim

Profesör

1

1

Plastik Sanatlar Bilim Alanında Doçentlik Unvanı almış olmak, Baskıresim ve ToksikOlmayan Gravür konusunda çalışmaları olmak.

Güzel Sanat. Tas.ve Mim. Fak.

Mimarlık

Mimarlık

Doçent

2

1

Mimarlık lisans mezunu olmak; yapı bilgisi, mimari tasarım, restorasyon yada şehircilik alanlarının herhangi birinde doktora yapmış olmak.

 

Fırat ÜniversitesiRektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilenbirimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtamaYönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosuncakabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup,bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyidoldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimselçalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük PersonelDairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakadayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısaözgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın veçalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel DairesiBaşkanlığına şahsen teslim etmeleri,

4 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancıdil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylaradaha sonra duyurulacaktır.

5 - Başvurular ilan yayım tarihindenitibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabuledilmeyecektir.

 

ÜNVANI=========>>

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

DRC. ADET

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji

1-1

Anestezide termoregülasyon konusunda çalışmaları olmak,Rejyonel anestezide eğitici eğitimi almış olmak

 

1-1

Organ bağışında uyum için teknik yardım projesi eğitimi almış olmak.

 

1-1

Botulinum toksin A konusunda çalışmış olmak.

Üroloji

1-1

 

Prostat kanseri tanısında difüzyon MR konusunda çalışmış olmak.

Dermatoloji

1-1

 

Vitiligo hastalarında genetik çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları

1-1

 

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak, Endosonografitecrübesi olmak.

Kardiyoloji

1-1

 

Transvalvüler aort kapak replasmanı konusunda uluslar arasısertifika sahibi olmak, Endotelyal fonksiyonlar konusunda çalışmaları olmak.

1-1

No-reflow fenomeni konusunda çalışma yapmış olmak.

Nöroloji

1-1

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

1-1

Çocuk Nörolojisi yandal uzmanı olmak.

Nükleer Tıp

2-1

 

Eğitim veren bir kurumda en az 6 ay PET CT eğitimi almış olmak.

Tıbbi Farmakoloji

1-1

 

Tıpta uzmanlık mezunu olmak, Oksidatif stres ve I/R hasarı üzerine çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

2-1

Ortodontide doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

1-1

 

Fen Bilgisi Eğitimi

1-1

Doçentliğini Bitki Sistematiği alanında almış olmak. Kavram yanılgıları ile ilgili çalışmaları olmak.

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

3-1

Çağdaş Türk Lehçelerine Rusçadan giren kavram ve gramerler konusunda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslar arası İktisat ve İktisadı Geliştirme

4-1

Finansal araçların muhasebeleştirilmesi konusunda çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Din Sosyolojisi

3-1

Dini iletişim ve dini hayatın sosyolojik tahlili konularında çalışmaları olmak.

Hadis

3-1

 

Fen Fakültesi

Uygulamalı Matematik

1-1

 

Diferansiyel operatörlerin spektral teorisi konusunda çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Reklamcılık ve Tanıtım

1-1

İletişim fakültesi mezunu olmak, İletişim tasarımı ve yönetimi alanında doktorasını yapmış olmak, Sosyal ağlar ve yeni medya üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat

3-1

Doktorasını sıcak talaşlı işleme konusunda yapmış olmak.

Bilgisayar Donanımı

1-1

Doktorasını motor sürücülerin düşük hızlarda vektör kontrolü konusunda yapmış olmak.

Ulaştırma

1-1

Esnek üst yapı kaplamalarında doğal asfalt kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

Maden Yatakları Jeokimya

1-1

Maden yatakları ve kil konusunda çalışmış olmak.

Termodinamik

1-1

Bina duvar ve pencerelerinde ısı transferini azaltacak yöntemlerle ilgili çalışmış olmak.

Biyomühendislik

 

1-1

Biyoloji doktorası yapmış olmak. Çevresel kirleticilerin etkileri ve giderimi ile atıkların geri kazanımı üzerine çalışmaları bulunmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

1-1

Antrenörlük eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Spor Yöneticiliği

1-3

Spor yöneticiliği alanında doktora yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Makine

1-1

Süper alaşımlar ve elektro-termal işleme yöntemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Baskil Meslek Yüksekokulu

 

1-1

Ziraat fakültesi mezunu olmak. Toprak ve bitki besleme alanında doktora yapmış olmak. Metallerin bitkiler üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.

TOPLAM

21

12

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET