Öncekiler Sonrakiler

KALKINMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Kalkınma Bakanlığına Planlama Uzman Yardımcısı alımı için çıktı.

23 Kasım 2016 Çarşamba 01:54
KALKINMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

T.C.
Kalkınma Bakanlığından :

KALKINMA BAKANLIĞINA SINAVLA PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

Kalkınma Bakanlığına Planlama Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır. Genel İdare Hizmetleri sınıfının 8 ve 9 uncu derecelerine atanacak toplam 30 adet kadro için alınacak Planlama Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

Bölüm

 

Adet

1

İKTİSAT

9

2

İŞLETME

6

3

MALİYE

1

4

İSTATİSTİK

2

5

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

1

6

HUKUK

1

7

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

8

8

İNŞAAT HENDİSLİĞİ

2

 

TOPLAM

301)Sınava Katılma Şartları: 
Planlama Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;
a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olması,
b)En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinden mezun olması,
c)Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olması (01/01/1981 ve daha sonra doğmuş olmak),
ç) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması gerekmektedir.
d)4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden;

İKTİSAT

KPSSP22 puan ründen

80

ve üzeri puan alan ilk

180

aday

İŞLETME

KPSSP23 puan ründen

80

ve üzeri puan alan ilk

120

aday

MALİYE

KPSSP24 puan ründen

80

ve üzeri puan alan ilk

20

aday

İSTATİSTİK

KPSSP25 puan ründen

80

ve üzeri puan alan ilk

40

aday

ULUSLARARASI

İLİŞKİLER

KPSSP36 puan ründen

80

ve üzeri puan alan ilk

20

aday

HUKUK

KPSSP21 puan ründen

80

ve üzeri puan alan ilk

20

aday

ENDÜSTRİ

MÜHENDİSLİĞİ

KPSSP7 puan türünden

80

ve üzeri puan alan ilk

160

aday

İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

KPSSP7 puan türünden

80

ve üzeri puan alan ilk

40

adayyapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 12/12/2016 tarihinden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

2)İstenen Belgeler : 
Sınava  gireceklerin  www.kalkinma.gov.tr  internet  adresindeki  Planlama  Uzman  Yardımcılığı  Sınav  Başvurusu
bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve
a)Mezuniyet diplomasını ya da geçici mezuniyet belgesini,
b)KPSS sonuç belgesinin ve YDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısını,
c)Kendi el yazısı ile hazırlanan özgeçmişini,
ç) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını
tarayarak sisteme yüklemeleri ve 23/11/2016 tarihinden itibaren 07/12/2016 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3)Yazılı Sınav : 
Yazılı sınav 25/12/2016 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri adresler 19/12/2016
tarihinden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), yumuşak kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.
 
Yazılı sınav test usulünde yapılacaktır. Yazılı sınavda bölümler itibarıyla sorulacak soruların ağırlıkları; İktisat alanından sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi, diğer alanlardan sınava giren adaylar için ise %80 alan bilgisi, %20 Genel İktisat şeklinde olacaktır.
Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma
Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

4)Sözlü Sınav : 

Sözlü sınav tarihi www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
Sözlü sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

5)Değerlendirme ve Atama : 

Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Giriş Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.
Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içerisinde bu kadrolara aynı öğrenim dalına ilişkin yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarı puanı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkına sahiptir.
Kazanan adayların listesi www.kalkinma.gov.tr internet adresinde ve Kalkınma Bakanlığı binası girişinde ilan edilecektir. Kazanan adaylardan Bakanlıkça belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.


Sınav İrtibat Telefon Numaraları:0 (312) 294 69 16 - 294 69 17- 294 69 37 - 294 69 48 Bakanlık Internet Sayfası:www.kalkinma.gov.tr
Bakanlık Adresi:Necatibey Caddesi No:110/A, 06100 Yücetepe/ANKARA