gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV İLANI

Türkiye Kalkınma Bankası 17 Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Sınavın şartları...

05 Ağustos 2013 Pazartesi 10:11
KALKINMA BANKASI UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV İLANI

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV İLANI

GENEL BİLGİLER

Bankamız ilk olarak 1877 sayılı Yetki Kanunu kapsamında, 27.11.1975 tarih ve 13 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tüzel kişiliğe sahip anonim şirket şeklinde ve özel hukuk hükümlerine tabi bir kalkınma ve yatırım bankası olarak Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. (DESİYAB) adı altında kurulmuştur. Kuruluş işlem ve faaliyetleri 1983 yılında yeniden düzenlenmiş, unvanı 15.07.1988 tarihinde “Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.” olarak değiştirilmiş ve sanayi sektörü dışındaki sektörleri de finanse etmesine olanak sağlanmıştır.

20.01.1989 tarihli Yüksek Planlama Kurulu kararıyla T.C. Turizm Bankası A.Ş. tüm aktif ve pasifleriyle, Türkiye Kalkınma Bankasına devredilmiş, böylece Bankanın hizmet verdiği alanlara turizm sektörü de eklenmiştir. Son olarak, Banka’nın kuruluşuna ilişkin 4456 sayılı Kanun, 14.10.1999 tarihinde kabul edilmiş ve 17.10.1999 tarih ve 23849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4456 Sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanunun 15 inci maddesine göre, Banka hizmetlerinin gerektirdiği görevler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel eli ile yürütülmektedir. Banka personeli, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu’nun 4 üncü maddesinin c fıkrası hükümlerine tabidir.

Kamu sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası olan Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.nin ilgili olduğu mercii, “Başbakanlık”tır. Genel Müdürlüğü Ankara’dadır ve İstanbul’da bir adet şubesi bulunmaktadır.

Bankamızın amacı, Türkiye’nin kalkınması için anonim şirket statüsündeki teşebbüslere kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde kredi vermek, iştirak etmek suretiyle finansman ve işletme desteği sağlamak, yurt içi ve yurt dışı tasarrufları kalkınmaya dönük yatırımlara yöneltmek, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortak yatırımları finanse etmek ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yapmaktır.

Banka sermayesinin 500 milyon TL’si kayıtlı, 160 milyon TL’si ise ödenmiştir. Ödenmiş sermayesinin %99,08’i T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na ait olup geri kalan kısmı ise İMKB’de işlem görmektedir.

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş, gerek bankacılık sektörünün genel görünümü içinde, gerekse kalkınma ve yatırım bankaları kategorisinde farklı ve giderek önemi artan bir bankacılık örneğini temsil etmektedir. Uzun vadeli kaynaklara dayalı kalkınma bankacılığı alanında 37 yılı aşan tecrübesi ile ülke kalkınmasının finansmanına katkıda bulunmaya devam etmektedir. Başta enerji, enerji verimliliği, imalat sanayi, sağlık, turizm olmak üzere, bir çok alanda özel sektör yatırımlarını finansal olarak desteklemektedir. KOBİ’lere toptan bankacılık kanalıyla ulaşarak ürün ve hizmetlerini sunmaktadır. Bankamız aktif büyüklüğü 3.000.000.000 TL’yi geçmiş olup net karımız 2012 yılında geçmiş döneme göre %84 oranında artış göstererek 43.6 milyon TL olmuştur.

UZMAN YARDIMCILARI YÜKSELMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER, PARASAL HAKLAR VE DİĞER İMKÂNLAR

Uzman yardımcıları, 3 yıllık yetiştirilme programı sonunda, Genel Müdürlükçe uygun görülecek bir konuda tez hazırlamak ve bu tezi sınav kurulu önünde sözlü olarak savunmak suretiyle uzmanlığa atanırlar. Uzman olarak atanmış bulunanlar; beş yıllık fiili hizmet süresini tamamlamaları, Kıdem Sınav Kurulu tarafından belirlenecek konularda tez hazırlamaları, bu tezin Kıdem Sınav Kurulu tarafından kabulü ve yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde kıdemli uzman olarak atanabilirler.

Bankamızda Uzman Yardımcısı, Uzman ve Kıdemli Uzman olmak üzere toplam 252 ihtisas personeli bulunmaktadır.

Uzman Yardımcılığına atanacakların alacakları ücret, her üç ayda bir ödenen ikramiyelerle birlikte ortalama 3.000 TL civarındadır.

İhtisas personeli gerekli hallerde geçici görevle yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerde bulunmaktadır. Yurt içi görevlendirmelerde günlük yevmiye 46 TL olup konaklama ücretinin 216 TL’ye kadar olan kısmı Bankamız tarafından karşılanmaktadır. Yurt dışı görevlendirmelerde ise günlük yevmiye tutarı 150$ olup konaklama ücretinin 150$’a kadar olan kısmı ile gidiş dönüş yol ücretleri Bankamız tarafından karşılanmaktadır.

 KPDS sonucu esas alınmak suretiyle derecesine göre brüt 427 TL ile 160 TL arasında yabancı dil tazminatı ödenmektedir. Ayrıca personele eğitim durumuna göre brüt 128 TL ile 64 TL arasında eğitim tazminatı ödemesi yapılmaktadır.

Banka karının birinci temettüden sonra kalan kısmının, Genel Kurulca tespiti yapılacak % 5'e kadar olan bölümü, personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olmak ve Banka Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği esaslar dâhilinde dağıtılmak üzere, personele temettü olarak ödenebilmektedir.

SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER

Türkiye Kalkınma Bankası AŞ’ye sınavla;

- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan 10 Uzman Yardımcısı,

- Mühendislik Fakültesi ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip bu okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliğinden birini bitirmiş olanlardan 7 Uzman Yardımcısı

olmak üzere toplam 17 Uzman Yardımcısı alımı öngörülmektedir.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı sınav 14 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

A) Sınava başvuracak adayların;

1 - a) Türk vatandaşı olması,

b) Kamu haklarından yasaklı bulunmaması,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması,

ç) Askerlikle ilgisi bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olması,

d) Başka kuruluşlara karşı, karşılıksız devir hariç, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmaması,

e) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olması,

f) Mevzuatla mali sektörde çalışması yasaklanmamış olması.

g) 01/01/2013 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması,

ğ) Sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olması,

 h) Banka tarafından daha önce açılmış Uzman Yardımcılığı sınavına bir defadan fazla girmemiş olması,

2 - Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’ndan;

- Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanların KPSS26, KPSS32, KPSS35, KPSS40, KPSS45, KPSS51, KPSS53, KPSS55, KPSS61, KPSS 73, KPSS76 veya KPPS113 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek 180 aday içerisinde bulunması,

- Hukuk fakültelerinden mezun olanların KPSS11, KPSS12, KPSS13, KPSS15, KPSS21 veya KPSS103 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek 20 aday içerisinde bulunması,

- Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olanların KPSS1, KPSS2, KPSS3, KPSS4, KPSS5 veya KPSS7 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek 100 aday içerisinde bulunması,

- Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olanların KPSS1, KPSS2, KPSS3, KPSS4, KPSS5 veya KPSS7 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek 40 aday içerisinde bulunması,

(Sınava katılmaya hak kazanan en son aday ile eşit puan alan adaylar da sınava çağrılacaktır.)

3 - Adayların siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 tarihinde yapılan KPSS’nin yabancı dil test sınavından (İngilizce, Fransızca, ve Almanca dillerinin birinden) en az 30 doğru cevap sayısına sahip olması veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ya da son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS 2011 sonbahar, 2012 ilkbahar/sonbahar)’ndan en az 50 puan almış olması,

- Hukuk fakülteleri mezunları için ise ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 tarihinde yapılan KPSS’nin yabancı dil test sınavından (İngilizce, Fransızca, ve Almanca dillerinin birinden) en az 42 doğru cevap sayısına sahip olması veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ya da son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS 2011 sonbahar, 2012 ilkbahar/sonbahar)’ndan en az 70 puan almış olması,

4 - Gazi Üniversitesi’nin Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR 230001200129400006000037 IBAN nolu hesabına havale ücreti alınmaksızın 50 TL (Elli Türk Lirası) yatırılması

gerekmektedir.

B) Başvuru esnasında istenecek belgeler:

Sınava girmek isteyen adaylar 07/08/2013–19/08/2013 tarihleri arasında www.kalkinma.com.tr internet sitesi üzerinden başvuruda bulunacaklardır. Başvuru koşullarına uygun olduğu belirlenen adaylar anılan internet sitesinden temin edecekleri Giriş Sınavı Başvuru Formuna aşağıda belirtilen belgeleri ekleyeceklerdir.

1) 2 adet vesikalık fotoğraf,

2) KPSS Sonuç Belgesi (Geçerli KPSS ve KPSS yabancı dil doğru cevap sayısı farklı yıllara ait olan adaylar her iki KPSS Sonuç Belgesini de ibraz edeceklerdir.), KPDS veya YDS sonuç belgesi (KPSS sonuç belgesinde yabancı dil şartı sağlanmıyorsa),

3) Gazi Üniversitesi’nin Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR 230001200129400006000037 IBAN nolu hesabına 50 TL (Elli Türk Lirası) yatırıldığına dair dekontun aslı.

Adaylar, Giriş Sınavı Başvuru Formunu ve eklerini 26/08/2013 tarihi saat 17:30’a kadar Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. İzmir Caddesi No: 35 Kızılay/ANKARA adresi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına elden ya da posta yolu ile ulaştıracaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru evrakları eksik olan, evraklarında silinti, kazıntı veya tahrifat olan ve Giriş Sınavı Başvuru Formunda yanlış ve eksik beyanda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

C) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, www.kalkinma.com.tr adresinden ilan edilecektir. Adaylara 09/09/2013-13/09/2013 tarihleri arasında http://gazisem.gazi.edu.tr internet sitesi üzerinden Sınav Giriş Belgesi verilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadırlar. Sınava cep telefonu, cep bilgisayarı vb. elektronik araçlarla girilmesi kesinlikle yasaktır.

D) Yazılı Sınav ve Konuları:

Sınavın yazılı aşaması test biçiminde ve tek oturum halinde yapılacaktır. Sınav 20 genel kültür genel yetenek ile 100 alan bilgisi olmak üzere toplam 120 sorudan oluşacaktır.

- Sınav konuları;

Genel kültür genel yetenek konuları;

- Güncel sosyal ve ekonomik olaylar

- Türkçe Dilbilgisi

- Matematik

- Türkiye Coğrafyası

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

I - Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar için;

- Mikro İktisat

- Makro İktisat

- Para-Banka ve Finansal Piyasalar

- İşletme İktisadı

- Finansal Matematik

- Muhasebe

* Genel Muhasebe

* Maliyet Muhasebesi

- Hukuk

* Anayasa Hukuku

* İdare Hukuku (Genel Hükümler ve İdari Yargı )

* Medeni Hukuk (Aile hukuku hariç)

* Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

* Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku)

* İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)

- Mali Analiz

II - Hukuk fakültesinden mezun olanlar için;

- Hukuk

* Hukukun Temel İlkeleri

* Anayasa Hukuku

* İdare Hukuku (Genel Hükümler ve İdari Yargı)

* Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)

* Borçlar Hukuku

* Ticaret Hukuku

* İcra ve İflas Hukuku

* Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri)

III - Mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için;

- Mühendislik

* Matematik ve mühendislik uygulamaları

* Sayısal mantık tasarımı

* Bilgisayar mimarisi

* Veri haberleşmesi

* Bilgisayar programlama

* Bilgisayar ağları

* Veri yapıları ve algoritmalar

* İnternet ve bilgi güvenliği

* Ağ ve bilgi güvenliği

* Genel matematik

* Genel istatistik

* Olasılık hesapları

IV- Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olanlar için;

- Endüstri Mühendisliği

* Matematik (calculus I-II, diferansiyel denklemler ve lineer cebir)

* İstatistik

* Yöneylem Araştırması

* Yatırım Analizi

* Servis Sistemleri

* Üretim Planlama ve Kontrolü

* Benzetim

* Yönetim ve Organizasyon

* Finansal Modelleme

sorularından oluşacaktır.

- Sınavda hesap makinası vb. kullanılmayacaktır.    

E) Değerlendirme

- Yazılı sınava katılan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak üzere yapılacak sıralamada hukuk fakülteleri mezunlarından ilk 4 aday, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunlarından ilk 36 aday, mühendislik fakültelerinin Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 8 aday, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümü mezunlarından da ilk 20 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir.

- Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda sorumlu oldukları konulara ilişkin bilgi düzeyleri, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi hususlar Kurul üyelerince hazırlanacak soru ve cevap setleri ile değerlendirilecektir.

- Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.

- Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak elde edilen ortalama sonuca göre; hukuk ile siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu ve mühendislik fakültelerinin Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu ile diğer mühendislik bölümleri mezunu adayların giriş sınavı puanı ve başarı sırası belirlenecektir. Eşit puan alan adaylar arasındaki sıralamada mezuniyet sonrası eğitim durumu, yabancı dilbilgisi düzeyi ve KPSS puanı dikkate alınacaktır. Gerek görüldüğünde asil aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenebilir.

- Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 gün içerisinde, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR 930001200129400006000038 IBAN nolu hesabına 40 TL (Kırk Türk Lirası KDV dahil) itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’ye yazılı olarak yapacaklardır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

F) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, adaylarda aranacak diğer şartlar ile istenecek diğer belgeler sözlü sınav tarihi ve yeri Bankanın internet sayfasında (www.kalkinma.com.tr) ilan edilecektir.

Giriş sınavını kazananların listesi Bankanın internet sayfasında (www.kalkinma.com.tr) ilan edilecek, ayrıca kazananların adreslerine yazılı olarak tebliğ edilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET