gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞINA HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT ALINACAK

Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler geliştirmekle görevlendirilen Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına analitik düşünebilen, araştırmacı kişiliğe sahip, ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, proaktif, ekip çalışmasına uyumlu, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık Hukuk Müşavirleri ve Avukat alınacaktır. Müsteşarlığımızda boş bulunan Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 5 inci dereceli Avukat kadrosunda 1 (bir) ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 6 ncı dereceli Hukuk Müşaviri kadrosunda 3 (üç) olmak üzere toplam 4 (dört) personel istihdamı için sınav yapılacaktır.

02 Eylül 2013 Pazartesi 00:20
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞINA HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT ALINACAK

Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından:

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler geliştirmekle görevlendirilen Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına analitik düşünebilen, araştırmacı kişiliğe sahip, ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, proaktif, ekip çalışmasına uyumlu, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık Hukuk Müşavirleri ve Avukat alınacaktır. Müsteşarlığımızda boş bulunan Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 5 inci dereceli Avukat kadrosunda 1 (bir) ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 6 ncı dereceli Hukuk Müşaviri kadrosunda 3 (üç) olmak üzere toplam 4 (dört) personel istihdamı için sınav yapılacaktır.

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Hukuk fakültesi mezunu olmak,

3 - ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 80 puan almış olmak kaydıyla, yapılacak sıralamada en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere unvanlar itibarıyla ayrılan kontenjanın (5) beş katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılırlar),

4 - Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

II - BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Giriş Sınavı başvuru tarihleri: 09 - 20 Eylül 2013

Başvurular, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı (Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar/ANKARA) veya www.kdgm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihine kadar Müsteşarlığa ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.kdgm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında asılarak ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Müsteşarlıktan veya Müsteşarlık internet adresinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) Üç adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

ç) Özgeçmiş,

d) Avukatlık kadrosuna başvuracaklar için avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Müsteşarlıkça da onaylanabilir.

IV - SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, 8 - 9 Ekim 2013 tarihlerinde, Atatürk Bulvarı No: 149 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında yapılacaktır.

Giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

Sınav konuları şunlardır: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Uluslararası Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İnsan Hakları Hukuku.

V - DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Sözlü sınavda adaylar; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 Puan), bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 Puan), liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 Puan), özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 Puan), genel yetenek ve genel kültürü (10 Puan), bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan) yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.

Giriş sınavında başarılı olmak için yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması puan sıralamasına göre yapılacaktır. Sınav notunun eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavında başarılı olmak şartıyla, yedek aday listesi ilan edilecektir.

Giriş sınavı sonuçları Müsteşarlığın internet sayfasında ve hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.

Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren yedi gün içinde sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, en fazla yedi gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Müsteşarlığın www.kdgm.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Atatürk Bulvarı No: 149 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf : 0 (312) 422 60 00

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET