gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KARABÜK, ABDULLAH GÜL, İZMİR EKONOMİ, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART, ATATÜRK ÜNİVERSİTELERİNE AKADEMİSYEN A

Karabük, Abdullah Gül, İzmir Ekonomi, Çanakkale Onsekiz Mart, Atatürk Üniversitelerine Akademisyen Alınacak

26 Temmuz 2014 Cumartesi 02:14


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan dosyayı altı nüsha halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur. NOT: -Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.

- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Anabilim/Anasanat Dalı

Profesör

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

 

 

Konstrüksiyon ve İmalat Teknolojisi

1

Alışılmamış imalat yöntemleri konusunda çalışma yapmış olmak.


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Unvanı

Bölüm

Der

Adet

Aranan Nitelikler

Müh. ve DoğaBilimleriFak.

Doçent

(1),(2),(3)

Endüstri Mühendisliği

1

1

Aritmetik geometri,kombinetoriksgraf teorisi,alcebrik/analitik sayı teorisi, eliptik eğriler konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak ve bu alanlardaki çalışmalara hitap eden bir doktora derecesine sahip olmak

 

1 - Eğitim-öğretim  %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.

2 - Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı olmak ve doktora sonrası teorik ve deneysel araştırma çalışmaları ve tecrübeleri bulunmak.

3 - Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 26.07.2014

Son Başvuru Tarihi    : 08.08.2014

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3 , (3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

 

BAŞVURU YERİ VEİLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİR

İşletme Fakültesi: 232 4888113

Mühendislik ve Bilgisayar Fakültesi: 232 4888122

Fax: 232 2792626

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA

İşletme Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Siyasal Düşünceler

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Yardımcı

Doçent

1

Biyoteknoloji

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:(ÇOMÜ)

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Doçentlerin Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Prof.

Doç.

Der

Yrd. Doç.

Der.

Açıklama

Kimya Mühendisliği

Kimyasal Teknolojiler

-

1

1

-

-

Teorik Kimya, Organik Reaksiyon Mekanizmalarının kuantum kimyasalmetodlarla modellemesi ve moleküler dinamik

simülasyon alanlarında çalışmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Prof.

Doç.

Der

Yrd. Doç.

Der.

Açıklama

Kimya

Anorganik Kimya

-

1

2

-

-

Stopped-Flow tekniği ile kompleks oluşum kinetiğinin incelenmesi konusunda çalışmaları bulunmak.


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Doçent

1

1

Farklı topografik yapıya sahip meralarda gübreleme konusunda çalışma yapmış olmak.

Hayvansal Biyoteknoloji

Doçent

1

1

Su ürünlerinde probiyotik ve prebiyotikler konusunda çalışma yapmış olmak.

Tarım Politikası ve Yayım

Doçent

1

1

Erzurum İlinde hayvancılığa yönelik çiftçi eğitimi projelerinin karşılaştırmalı olarak analizi konusunda çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Belgelendirmek kaydıyla tüp bebek konusunda deneyimli olmak.

Aile Hekimliği

Doçent

2

1

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

 

Anesteziyoloji veReanimasyon

Yrd.Doçent

1

1

Perkütan Nefrolitotomilerde Epidural Anestezi konusunda eğitim almış olmak.

Genel Cerrahi

Yrd.Doçent

1

1

ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreotografi) konusunda eğitim  almışolmak.

Aile Hekimliği

Yrd. Doçent

1

1

 

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

1

 

İç Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

1

Hemotoloji uzmanı olmak.

İç Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

1

Nefroloji yandal ihtisası yapıyor olmak.

Radyoloji

Yrd. Doçent

1

1

Uluslararası faz 3 çalışması konusunda eğitim almış olmak.

Histoloji ve Embriyoloji

Yrd. Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu ve tüp bebek sertifikasına sahip olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yrd.Doçent

1

1

Tıp Fakültesi Mezunu, proje yönetimi ve yürütücülüğü konusunda eğitim almış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Zooloji

Profesör

1

1

Hayvan Sistematiği alanında çalışma yapmış olmak.

Fizikokimya

Doçent

1

1

 

Hidrobiyoloji

Yrd.Doçent

1

1

Sucul organizmalar sistematiği üzerinde çalışma yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Yeni Çağ Tarihi

Doçent

1

1

Yeniçağ tarihi alanında çalışmış olmak.

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

1

1

Uygulamalı sosyoloji alanında çalışmış olmak.

Kuzey Batı (Kıpçak)TLE

Doçent

1

1

Kuzey Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında çalışmış olmak.

Alman Dil Bilimi

Doçent

1

1

Alman Dil Bilimi alanında çalışmış olmak.

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

Yrd. Doçent

1

3

İngiliz Bilim Kurgu Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Türk İslam Sanatları

Yrd. Doçent

1

3

Türk İslam Sanatları konusunda doktora yapmış omak.

Türk Edebiyatı

Yrd. Doçent

1

2

Eski Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Protohistorya ve ÖnasyaArkeolojisi

Yrd. Doçent

1

1

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Felsefe Tarihi

Yrd. Doçent

1

2

Felsefe Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Doçent

1

1

Dental tomografik paranasal sinüs görüntüleme üzerine çalışma yapmış olmak.

Periodontoloji

Doçent

1

1

Periodontal dokularda immunahistokimyasal çalışma yapmış olmak.

Diş Hastalıkları Tedavisi

Yrd.Doçent

1

1

Dolgu maddelerinin sitotoksisitesi üzerinde çalışma yapmış olmak.

Endodonti

Yrd.Doçent

1

2

Dentin çatlakları üzerinde araştırma yapmış olmak.

Protetik Diş Tedavisi

Yrd.Doçent

1

3

Çene-Yüz defekt protezleri ve dental implantlarda stabilite konularında çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

İktisat Politikası

Profesör

1

1

Makro İktisat Doçenti olmak ve kriz ekonomisi ile ilgili çalışması olmak.

Uluslararası Ticaret ve Loj. Böl

Profesör

1

1

İktisat Teorisi alanında doçent olmak ve Gelir-Harcama Eğilimleri ve Etkinlik Analizleri alanında çalışmalar yapmış olmak,

İktisat Politikası

Doçent

1

1

İktisat Politikasında kamu borçlanması üzerine çalışması olmak.

İktisat Politikası

Yrd.Doçent

1

3

Enerji ve büyüme üzerine doktora  yapmış olmak.

Ekonometri

Yrd.Doçent

1

3

Ekonometri alanında doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmetler Bölümü

Yrd.Doçent

2

3

Fakültelerin Sosyoloji-Psikoloji veya PDR  bölümlerinde doktora  yapmış olmak.

İktisadi Gelişme veUluslararsı İkt.

Yrd.Doçent

1

3

Rekabet Gücü ve İktisadi Büyüme üzerine doktora yapmış olmak.

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Coğrafya Eğitimi

Profesör

1

1

Beşeri coğrafya alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fizik Eğitimi

Doçent

1

1

Fizik Eğitiminde doktora yapmış olmak.

Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

Orta Öğretimde Biyoloji öğretiminin yapısı ve sorunları ve Biyoloji öğretimindeİşbirlikli öğrenme ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

1

1

Anlama Düzeyi ve Öğrenme Amaçlı Yazma Aktiviteleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd.Doçent

1

4

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak, Akran Zorbalığı ile başa çıkma konusunda çalışma yapmış olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Tek.Eğitimi

Yrd.Doçent

1

3

Zihinsel Engelli öğrencilerin teknoloji kullanımı konusunda ve eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler konusunda çalışma yapmış olmak,

Bilgisayar ve Öğretim Tek.Eğitimi

Yrd.Doçent

1

3

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ve üç boyutlu sanal dünyalar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

1

Çevre Bilimi ve Mühendisliği dalında doçentlik unvanı almış olmak.

Enerji

Profesör

1

1

Makine Mühendisliği Temel alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Mekanik (Makine)

Profesör

1

1

Makine Mühendisliği Temel alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Yapı

Doçent

1

1

İnşaat Mühendisliği Temel alanında doçentlik unvanını almış olmak, dolgu duvarlı çerçevelerin doğrusal olmayan  davranışının modellenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Yapı Malzemesi

Doçent

1

1

İnşaat Mühendisliği Temel alanında doçentlik unvanını almış olmak,Beton-DonatıAderasına Yüksek Sıcaklığın etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

Makine Teorisi ve Dinamiği

Doçent

1

1

Makine Mühendisliği Temel alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Haberleşme

Doçent

1

1

Elektrik Elektronik  Mühendisliği Temel alanında doçentlik unvanı almış olmak ve kablosuz ağlar konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yöneylem Araştırması

Yrd.Doçent

1

1

Lisans, Yükseklisans ve doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Üretim Metalürjisi

Yrd.Doçent

1

2

Organik kirleticilerin organik zeolitler vasıtasıyla absorbsiyon kinetiği ve termodinamiği konusunda doktora yapmış olmak.

Enerji Sistemleri Müh. Böl.

Yrd.Doçent

1

1

Faz değiştiren malzemelerin dizel motorlarda kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.

Çevre Teknolojisi

Yrd.Doçent

1

1

Sanayi atık sularının Elektrokoagulasyon ile Arıtılması konusunda doktora yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Din Eğitimi

Doçent

1

1

 

İslam Hukuku

Yrd.Doçent

1

2

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Resim

Doçent

1

1

Resim alanında doçent olmak.

Sinema TV.

Yrd.Doçent

1

1

 

Tezhip

Yrd.Doçent

1

1

Tezhip anasanat dalı lisans mezunu olmak ve Türk İslam Sanatları Tarihi (Türk Süsleme ve Hat Sanatları) Bilim dalında doktora yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

İslam Hukuku

Doçent

1

1

İslam Hukuku alanında doçent olmak,  Çocuk ve gençleri  suç ve suça iten sebepler konusunda çalışmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Radyo-TV Sinema Bölümü

Doçent

1

1

İletişim Çalışmaları alanında doçent unvanı almış olmak ve Televizyon ve İzleyici üzerine çalışma yapmış olmak.

Gazetecilik Bölümü

Doçent

1

1

İletişim Çalışmaları alanında doçent unvanı almış olmak ve Ekonomi Haberciliği üzerine çalışma yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Farmasotik Toksikoloji

Yrd.Doçent

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu,farmasotik toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Dölerme ve Suni Tohumlama

Profesör

1

1

 

Parazitoloji

Doçent

1

1

Veteriner Parazitoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Farmakoloji ve Toksikoloji

Doçent

1

1

Osteoporoz ve membran transportırı konusunda çalışmış olmak.

Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Doçent

1

1

 

Fizyoloji

Yrd.Doçent

1

3

Veteriner Fakültesi mezunu ve İzole organ banyosu sistemlerinde deneyimli olmak.

Viroloji

Yrd.Doçent

1

3

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Beslenme ve Diyetetik Böl.

Yrd.Doçent

1

3

Lisans, yükseklisans ve doktora eğitimini beslenme ve diyetetik bölümünde yapmış olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Bölge Planlama

Doçent

1

1

 

OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Uygulamalı Jeoloji

Profesör

1

1

 

Kamu Ölçmeleri

Yrd.Doçent

1

2

Harita mühendisliği bölümü mezunu ve harita mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Jeodezi

Yrd.Doçent

1

2

Harita mühendisliği bölümü mezunu ve harita mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Hareket ve Antreman Bilgisi

Doçent

1

1

Spor Bilimlerinde doçent unvanı almış olmak.

Spor Yönetim Bilimleri

Yrd.Doçent

1

2

Spor alanında çalışanların mobbing düzeylerinin araştırılması konusunda çalışmış olmak.

PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Harita ve Kadastro Programı

Yrd.Doçent

1

1

 

OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro Unvanı

Adedi

Der

El Sanatları

Yrd.Doçent

1

5

Oltu taşının özellikleri üzerine doktora yapmış olmak.

İSPİR HAMZA POLAT MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Yrd.Doçent

1

5

Entomoloji alanında doktora yapmış olmak, Aphididae türleri üzerine çalışmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro Unvanı

Adedi

Der

İlk ve Acil Yardım

Yrd.Doçent

1

2

Sağlık Bilimleri alanında lisansüstü eğitim yapmış olmak, ilk ve acil hizmetlerde  en az 10 yıl deneyimli olmak.

ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Elektrik

Doçent

1

1

Elektrik Makineleri Yapay Sınır Ağları ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları konularında çalışmalar yapmış olmak.

İnşaat

Yrd.Doçent

1

3

Kazıklı Radye Temellerin Tasarımını etkiyen faktörlerin araştırılması alanında doktora yapmış olmak.

İnşaat

Yrd.Doçent

1

3

Mühendislik Dolgu Malzemelerinin Kompaksiyon Özelliklerinin zemin indeks parametrelerine bağlı olarak yapay sınav ağları ile tahmin edilmesi alanında doktora yapmış olmak.

Gıda İşleme

Yrd.Doçent

1

2

Peynirde Biyoaktif Peptit alanında doktora yapmış olmak.

Turizm Seyehat ve EğlenceHizm

Yrd.Doçent

1

3

Erzurum'un Sosyal-Kültürel Hayatı ve Ulaşım Faaliyetleri alanında doktora yapmış olmak ve arşivcilik konusunda yetkin olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET