Öncekiler Sonrakiler

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığına Giriş Sınavı ile açık bulunan GİH sınıfından 8 (Sosyal) adet 6. dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Giriş Sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

12 Ocak 2011 Çarşamba 00:18
Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Müfettiş Yardımcısı Alınacak

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığına Giriş Sınavı ile açık bulunan GİH sınıfından 8 (Sosyal) adet 6. dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Giriş Sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
A - SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
1 - Kamu Görevine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik Hükümlerine göre A Grubu Kadroları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS Lisans A Grubu) sonucunda, (KPSSP 62) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
2 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel koşulları taşımak,
3 - Yazılı sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış bulunmak. (19/2/1981 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar.) Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir.
4 - Eğitim süresi en az dört yıl olan; Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
5 - Askerlik görevini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi olmamak,
6 - Görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,
7 - Bu sınava en fazla bir defa katılmış olmak,
8 - Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz olmak.
B - SINAV BAŞVURUSU:
Başvurular, 17 Ocak 2011 - 03 Şubat 2011 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 A Blok Kat 2 41040 İzmit / Kocaeli adresine şahsen yapılacaktır. 0 262 318 15 70 - 71 no’lu telefonlardan ayrıntılı bilgi alınabilir.
C - BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
a) Başvuru Formu (Yukarıda belirtilen adresten veya www.kocaeli.bel.tr internet adresinden indirilerek temin edinilebilir.),
b) Nüfus cüzdanının kurumca onaylanmış örneği,
c) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
ç) 6 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak),
d) Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığı veya sınav tarihi itibarıyla erteletmiş olduğu veya askerlikle ilgisi bulunmadığını gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylanmış örneği,
e) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylanmış örneği,
f) Kendi el yazısı ile özgeçmişi (Bu özgeçmişte baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenim yaptığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve iletişim bilgileri ile yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.),
g) Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış örneği,
ğ) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan.
Müfettiş yardımcılığına girişle ilgili yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınavdan önce yukarıda yer alan belgelere ilaveten sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair sağlık kurulu raporu istenecektir.
Posta ile müracaat kabul edilmeyecektir.
Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak, sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
Ç- YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE İLANI:
Yazılı sınava belirlenen boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 160 aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 160 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 160 aday giriş sınavına alınacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 160 ıncı sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava alınacaktır.)
Yazılı sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylar, 07 Şubat 2011 tarihinde Ad Soyad ve KPSS puanları belirtilmek suretiyle, yukarıda belirtilen adresteki ilan panosunda ve www.kocaeli.bel.tr internet adresinde duyurulacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
D- SINAV GİRİŞ BELGESİ:
Sınava katılma başvurusu kabul edilen adaylara, sınava girişte kullanılmak üzere sınav yeri ve tarihini belirten onaylı ve fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi düzenlenip verilecektir. Sınav Giriş Belgeleri, sınav saatine kadar Kurul Başkanlığından mesai saatleri içerisinde elden verilecektir. Sınava ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilecektir. Sınavda öncelikle bu belge ibraz edilecek, giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi ayrıca bulundurulacaktır.
E- SINAV ŞEKLİ, İÇERİĞİ VE KONULARI:
Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Müfettiş Yardımcılığı sınavına girecek adaylar yazılı ve sözlü sınav konuları aşağıdaki gibidir:
1 - Hukuk: a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar) b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı,
c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları) d) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar)
e) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar) f) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar) g) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar) h) Mahalli İdareler Hukuku (5216 ve 5393 sayılı Kanunlar, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu),
2 - İktisat: a) İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat) b) İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi c) Para, Banka, Kredi ve Finansal Yönetim d) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller
e) Türkiye Ekonomisi
3 - Maliye: a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları b) Kamu Maliyesi c) Bütçe d) Türk Vergi Sistemi (Genel Esaslar).
4 - Muhasebe: a) Genel Muhasebe b) Mali Tablolar Analizi.
5 - Matematik
6 - Yabancı Dil: a) İngilizce b) Almanca c) Fransızca
dillerinden birisi.
F - SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONRASI İŞLEMLER:
Müfettiş yardımcılığı yazılı sınavında her konu grubu için tam not 100 puandır. Yazılı sınavı başarmış olmak için yabancı dil dışında her konu grubu için alınan notun 60 puandan ve notlar ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil tam notu 100 puan olup başarılı sayılabilmek için notun 50 puandan aşağı olmaması gerekir.
Yazılı sınav notlarının eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır. KPSS puanı da eşit olanlardan yabancı dil notu yüksek olana öncelik tanınacaktır.
Yazılı sınavda başarı gösteren adaylardan alınacak müfettiş yardımcısı sayısının üç katı kadar aday başarı derecesine göre sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girecek olanların listesi Teftiş Kurulu Başkanlığında asılarak ve www.kocaeli.bel.tr internet adresinde ilan edilecektir. İlanda ayrıca sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilecektir.
Sözlü sınavda; adayların genel olarak hukuki, iktisadi, mali ve kamu yönetimi bilgileri ile zekâ, muhakeme, algılama ve ifade yeteneği, genel kültür, tavır hareket gibi şahsi vasıfları müfettişlik mesleğinin nitelikleri yönünden göz önünde bulundurulacaktır.
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin yüz tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının yetmiş puandan aşağı olmaması şarttır.
Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.
Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, alınacak müfettiş yardımcısı sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilecektir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanacaktır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunlar da eşit ise, kura çekilecektir.
Giriş sınavı sonuçları sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilecek ve sonuçlar yukarıda belirtilen adresteki ilan panosunda ve www.kocaeli.bel.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca giriş sınavını kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır. Yapılan sınav sonucunda, asıl adaylar belirlendikten sonra yedek adaylar da belirlenecektir. Asıl adaylardan atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adayların yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılacaktır. Atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
G - YAZILI SINAV TARİHİ VE SAATİ:
19/2/2011 Cumartesi günü Saat: 11:00
Ğ - YAZILI SINAV YERİ:
Kozluk Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:28 Seka Park Oteli Konferans Salonu 41200 İzmit/Kocaeli
İlan olunur.