gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KREDİ VE YURTLAR KURUMU 900 PERSONEL ALACAK

Kredi ve Yurtlar Kurumu Çeşitli miktarda tüm İllerde çalışmak üzere toplam 900 personel alıyor.

19 Eylül 2014 Cuma 15:28
KREDİ ve YURTLAR KURUMU 900 PERSONEL ALACAK

 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SINAV DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde istihdam edilmek üzere, en az lisans düzeyinde KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle yurtların kapasitesinin yaklaşık 2/3’ünün bayan 1/3’ünün erkek öğrencilerden oluşması nedeniyle ekli listede (EK:1) yer alan iller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre toplam 600’ü kadın, 300’ü erkek olmak üzere 900 adet sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli sözlü sınav ile alınacaktır. Herhangi bir ilde kadın veya erkek adaylardan başarılı olan sayısının o cinsiyet grubu için ilan edilen kontenjan sayısından az olması halinde açık kalan kontenjan diğer cinsiyet grubu için kullanılabilecektir.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlar arasından KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ekli listede belirtilen her bir il için istihdamı düşünülen kadın ve erkek sayısının ayrı ayrı on katı aday sözlü sınava alınacaktır (Örneğin; Adıyaman ili için istihdamı düşünülen kadın personel sayısı 7, sınava katılabilecek aday sayısı 70 iken, istihdamı düşünülen erkek personel sayısı 1, sınava katılabilecek aday sayısı 10’dur). Puanların eşitliği nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Yurt müdürlüklerinde, 24 saat esasına göre hizmet verilmekte olup,Yurt Yönetim Personeli Genel Müdürlükçe belirlenen görevleri yürütecek, çalışma saatleri ise görev yapılan ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğünce belirlenecektir.

I-         SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6ve 7 nci bentlerinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı almıyor olmak,

3- Son başvuru tarihi itibarıyla üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki programlardan mezun olmak,

4- 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ,TARİHİ VE SINAVA GİRİŞ

Adaylar başvurularını, 22/09/2014 tarihinden 10/10/2014 tarihi saat 23:59’a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.Elektronik ortamda başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır.

Adaylar başvuru formunda görev yapmak istedikleri ili belirteceklerdir. Her aday sadece bir il tercihinde bulunabilecek ve başvuruda bulunduğu il için sınava alınacaktır.

Sözlü sınavlar her ilin bağlı olduğu;Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum,Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun,Trabzon, Van ve Zonguldak Bölge Müdürlüğü merkezlerinde 20/10/2014 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi, sınav yerleri ve sınav tarihleri 15/10/2014 tarihinde(www.gsb.gov.tr) ve (www.kyk.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gelirken nüfus cüzdanı veya üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan sürücü kimlik belgesi ile pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacaklardır.

III-            SINAV İŞLEMLERİ

Sözlü sınavda adaylar; genel kültür, ifadeyeteneği ve muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, iletişim becerileri olmak üzeredört başlıkta sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrıdeğerlendirilecek ve üyelerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esasalınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmakiçin, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınavpuanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda en az 70 puan alan aday sayısı; ilanedilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamaküzere kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı olmak üzere il bazında ilan edilenpozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday başarılı sayılacaktır.Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar içinmüktesep hak teşkil etmeyecektir. Asıl ve yedek listeler; (www.gsb.gov.tr) ve (www.kyk.gov.tr) internetadreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırkenadayların puanının eşit olması halinde, diploma tarihi itibarıyla önce mezunolmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana (ay ve gün hesabıdikkate alınır) öncelik tanınacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilanedilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmişsayılacaktır.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavsonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarakGenel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar,en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya yazılıolarak bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş)iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı,imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-mail ve fakslayapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlardan istenilenbelgeler ve teslim tarihi, (www.gsb.gov.tr) ve (www.kyk.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıcaherhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

               IV- GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar;belirtilecek tarihe kadar, istenilen belgeleri tamamlayarak ilgili bölge müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ileyapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeyegidemeyecek durumda olanlar belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Bölge müdürlüklerince adayların ibraz ettiği diploma ve diğer evraklar kontrol edilecek ve belgeleri tamam olan adaylara hizmet sözleşmesi imzalatılarak ilgili yurt müdürlüklerinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle sözleşme imzalamaya gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini müteakip hizmet sözleşmeleri imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.

Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Yedek adaylar; herhangi bir nedenle boşalacak olan sözleşmeli pozisyona, aynı usul ve esaslar dikkate alınarak başarı sırasına göre göreve başlatılacaktır. Sınav sonuçları yeni bir sınav yapılmadığı takdirde sınav sonucunun ilan tarihini takip eden bir yıl süreyle geçerli olacaktır.

Yurt Yönetim Personeli, ekli Brüt Ücret Cetvelinde (EK:2) gösterilen ücretleri alacaklardır.

            V-  İSTENİLECEK BELGELER

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar, aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili bölge müdürlüklerine başvuracaklardır.

1-                 KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı,

2-                 Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

3-                 Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin yazılı beyanı,

4-                 Adli sicil kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

5-                 Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyanı,

6-                 6 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olan) ,

7-                 Nüfus cüzdanı fotokopisi,

8-                 Kamuda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi,

9-                 Mal bildirimi formu.

            VI-   GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler,hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.


Ayrıca adayların durumu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince değerlendirilecek ve bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin başvuruları ve sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ KONTENJAN TABLOSU

SIRA

İL

YURT

YÖNETİM

PERSONELİ

(KADIN)

YURT

YÖNETİM

PERSONELİ

(ERKEK)

TOPLAM

1

ADIYAMAN

7

1

8

2

AFYON

16

8

24

3

AĞRI

9

3

12

4

AKSARAY

8

6

14

5

AMASYA

5

1

6

6

ANKARA

5

3

8

7

ANTALYA

12

4

16

8

ARDAHAN

6

3

9

9

ARTVİN

4

2

6

10

AYDIN

14

5

19

11

BALIKESİR

5

3

8

12

BARTIN

6

3

9

13

BATMAN

1

 

1

14

BAYBURT

2

1

3

15

BİLECİK

3

3

6

16

BİNGÖL

1

 

1

17

BİTLİS

10

4

14

18

BOLU

1

 

1

19

BURDUR

12

7

19

20

BURSA

2

1

3

21

ÇANAKKALE

6

3

9

22

ÇANKIRI

1

 

1

23

ÇORUM

3

 

3

24

DENİZLİ

11

7

18

25

DİYARBAKIR

2

1

3

26

DÜZCE

9

4

13

27

EDİRNE

16

8

24

28

ELAZIĞ

4

4

8

29

ERZİNCAN

16

8

24

30

ERZURUM

19

9

28

31

ESKİŞEHİR

8

10

18

32

GAZİANTEP

19

9

28

33

GİRESUN

13

7

20

34

GÜMÜŞHANE

4

2

6

35

HAKKARİ

1

1

2

36

HATAY

15

3

18

37

IĞDIR

1

1

2

38

ISPARTA

6

3

9
39

İSTANBUL

34

16

50

40

İZMİR

6

8

14

41

KAHRAMANMARAŞ

6

3

9

42

KARABÜK

6

2

8

43

KARAMAN

5

4

9

44

KARS

7

5

12

45

KASTAMONU

3

1

4

46

KAYSERİ

10

5

15

47

KIRIKKALE

11

1

12

48

KIRKLARELİ

4

2

6

49

KIRŞEHİR

8

3

11

50

KİLİS

4

2

6

51

KOCAELİ

10

8

18

52

KONYA

37

10

47

53

KÜTAHYA

19

8

27

54

MALATYA

2

1

3

55

MANİSA

4

14

18

56

MARDİN

5

3

8

57

MERSİN

1

 

1

58

MUĞLA

2

4

6

59

MUŞ

4

2

6

60

NEVŞEHİR

10

7

17

61

NİĞDE

4

2

6

62

ORDU

9

12

21

63

RİZE

8

3

11

64

SAMSUN

22

4

26

65

SİNOP

1

 

1

66

SİVAS

8

4

12

67

ŞANLIURFA

8

3

11

68

ŞIRNAK

1

 

1

69

TEKİRDAĞ

4

2

6

70

TOKAT

17

4

21

71

TUNCELİ

2

1

3

72

UŞAK

5

2

7

73

VAN

10

6

16

74

YALOVA

3

1

4

75

YOZGAT

9

4

13

76

ZONGULDAK

8

5

13

TOPLAM

600

300

900


Unvanı ve Nitelikleri

Adedi

Hizmet Yılı

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti (TL)

Yurt Yönetim Personeli, Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak

900

a) 5 yıldan az olanlar

1.730

b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar

1.805

c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar

1.876

d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar

1.949

e) 20 yıldan fazla olanlar

2.033

Not: BakanlarKurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 10 Ocak 2012 tarihli ve 28169 sayılıResmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına DairKarar” gereğince, sözleşmeli Yurt Yönetim Personeline ayrıca Ek Ödeme (brüt 512TL) yapılacaktır. Ücret, aile yardımı hariç yaklaşık 1.840,00.-TL dir.

BAŞVURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kamudan Haberler

 

KAMU PERSONEL ALIM BÜLTENLERİMİZİ TAKİP EDİNİZ

KAMU İŞÇİ ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KAMU MEMUR ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

YURTDIŞI İŞÇİ ALIM İLANLARI

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANLARIKAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET