gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARD. ALIMI

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 28 adet kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı yapılacaktır.

26 Ekim 2010 Salı 00:22
KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARD. ALIMI

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 28 adet kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

Bölümler itibariyle; Hukuk Fakültesi(7), Alman Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Almanca), Çeviribilim (Almanca), Dilbilim (Almanca) (3), Fransız Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Fransızca), Çeviribilim (Fransızca), Dilbilim (Fransızca)(3), Arap Dili ve Edebiyatı (3), Fars Dili ve Edebiyatı (3), İspanyol Dili ve Edebiyatı (3), Rus Dili ve Edebiyatı (3), İtalyan Dili ve Edebiyatı (3)

1 - YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

1. Gruptan sınava katılabilmek için;

- En az dört yıllık eğitim veren hukuk fakültelerinden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından; (KPSSP103) puan türünden yetmiş ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; bölüm itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayısının beş katı aday arasına girmek.

2. Gruptan sınava katılabilmek için;

- En az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların (Öğretmen unvanı veren fakülte veya yüksekokul mezunları hariç.); Alman Dili ve Edebiyatı-Mütercim-Tercümanlık (Almanca)-Çeviribilim (Almanca)-Dilbilim (Almanca), Fransız Dili ve Edebiyatı-Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)-Çeviribilim (Fransızca)-Dilbilim (Fransızca), Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından; (KPSSP8) puan türünden yetmiş ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; bölüm itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayısının beş katı aday arasına girmek.

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

- Uzman yardımcılığı sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak, şartları aranır.

Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak her bir uzman yardımcısı kadro kontenjanı için Bakanlıkça öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, birinci maddede belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; Atatürk Bulvarı No:29 Opera/ANKARA adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.kulturturizm.gov.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak, istenilen belgeler ile birlikte 12/11/2010 tarihi mesai saati bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına bizzat veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Ancak, posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşmış olması, başka bir ifadeyle Bakanlık kayıtlarına girmiş olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlığa ulaşan/kayıtlarına giren başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yabancı dil sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 24/11/2010 tarihinden itibaren www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk Bulvarı No: 29 Opera/Ankara adresi ile İnönü Bulvarı No: 5 Bahçelievler/Ankara adresinde bulunan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 26/11/2010 tarihinde, mesai saatleri içinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından, fotoğraflı “Sınav Giriş Kartı”nı imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.

3 - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

- ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme sınavına ilişkin sonuç belgesi aslı veya Kurumca onaylı örneği,

- İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. ebadında, son altı ay içerisinde çekilmiş olan fotoğrafın biri Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.),

- Başvuru formu,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin fotokopisi.

4 - SINAVIN ŞEKLİ:

1 - Hukuk fakültesi mezunu adayların İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinin birinden, diğer bölüm mezunlarının ise sınav için başvurdukları bölüme ilişkin yabancı dillerden; seviyelerini ölçmek üzere, test şeklinde yazılı sınav yaptırılacaktır.

2 - Yapılan yabancı dil sınavından en az 70 puan alan adaylar, hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zekâ ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da dikkate alınarak, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bakanlığın Görev Alanına İlişkin Konular ile öğrenim dalları itibariyle mesleki bilginin alt konularından sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Mesleki Bilginin Alt Konuları:

1. Gruptan Sınava Girecekler için:

Hukuk fakültesi mezunları için: Türk Vergi Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku.

2. Gruptan Sınava Girecekler için:

Arap Dili ve Edebiyatı için: Arap Dili ve Kültürü, Klasik ve Modern Arap Edebiyatı, Arapçadan Türkçeye ve Türkçeden Arapçaya sözlü ve yazılı çeviri.

Fars Dili ve Edebiyatı için: İran Dilleri ve Kültürleri, Klasik ve Modern İran Edebiyatı, Farsçadan Türkçeye ve Türkçeden Farsçaya sözlü ve yazılı çeviri.

Rus Dili ve Edebiyatı için: Uygulamalı Rus Dili Grameri, Rusça-Türkçe Temel Çeviri, Türkçe-Rusça Temel Çeviri, Rusça Sözlü Anlatım, Uygulamalı Metin Çalışması.

Alman Dili ve Edebiyatı (Bu dilin diğer bölümleri dâhil) için: Mesleki Yazışma, Güncel Konular, Metin Türleri, Konuşma, Özel Dil Kullanımları, Çeviri, Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım.

Fransız Dili ve Edebiyatı (Bu dilin diğer bölümleri dâhil) için: Mesleki Yazışma, Güncel Konular, Metin Türleri, Konuşma, Özel Dil Kullanımları, Çeviri, Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım.

İspanyol Dili ve Edebiyatı için: Uygulamalı İspanyol Dili Grameri, İspanyolca-Türkçe Temel Çeviri, Türkçe-İspanyolca Temel Çeviri, İspanyolca Sözlü Anlatım, Uygulamalı Metin Çalışması.

İtalyan Dili ve Edebiyatı için: Uygulamalı İtalyan Dili Grameri, İtalyanca-Türkçe Temel Çeviri, Türkçe-İtalyanca Temel Çeviri, İtalyanca Sözlü Anlatım, Uygulamalı Metin Çalışması.

5 - SINAV YERİ VE TARİHİ:

1 - Yabancı Dil Sınavı: 27/11/2010 Cumartesi günü saat 10:00 da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Beşevler/Ankara adresinde yapılacak olup, yabancı dil sınav sonuçları; www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk Bulvarı No: 29 Opera/Ankara adresi ile İnönü Bulvarı No:5 Bahçelievler/Ankara adresinde bulunan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecektir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2 - Sözlü Sınav: 22/12/2010 Çarşamba günü saat 10:00 da Milli Kütüphane Başkanlığı Yunus Emre Salonu 7. Cadde sonu Bahçelievler/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde de sözlü sınava devam edilecektir.

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, “Sınava Giriş Kartı” ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

6 - SÖZLÜ SINAVA GİRECEK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER;

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların;

a) Her bölge ve iklim şartlarında görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyanını,

b) Erkek adayların, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyanını,

c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyanını,

ç) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin formu (4 nüsha),

d) Yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya Kurumca onaylı suretini, yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğunun bildirilmesini müteakip 10 gün içinde, Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına elden teslim etmeleri şarttır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

7 - DEĞERLENDİRME:

1 - Adayların yabancı dil sınavında başarılı sayılabilmeleri için en az 70 ve daha yukarı puan almaları şarttır.

2 - Sözlü sınav konularının ağırlık puanları eşittir.

3 - Sözlü sınavda, Sınav Kurulu üyelerince her adaya ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için, konuların her birinden 100 üzerinden en az 50 almak kaydıyla ortalama 70 ve daha yukarı puan almaları şarttır.

4 - Yabancı dil sınav puanı ile sözlü sınav puanının toplamının yarısı yarışma sınavı başarı notunu oluşturur. En az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Adayların, uzman yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.

Yarışma sınavında, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

8 - YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışma sınavını kazananların listesi www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresi ile İnönü Bulvarı No: 5 Bahçelievler/Ankara adresinde bulunan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecektir. Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET