gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 14 (Ondört) Uzman Personel, 1 (Bir) Destek Personeli alımı yapılacaktır.

07 Temmuz 2015 Salı 18:22
KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı [KUZKA], TR82 Düzey2 Bölgesi'nde [Çankırı, Kastamonu, Sinop İlleri] kurulan bir bölgesel kalkınmaajansı olup; ajansın merkezi Kastamonu'dadır. Ajansımıza "5449 SayılıKalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun"ve 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KalkınmaAjansları Personel Yönetmeliği" hükümleri uyarınca; TR82 Düzey 2Bölgesi'nde çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasınayatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişençalışma koşullarına uyum sağlayabilen, her üç ilde de görev yapabilecek,seyahat engeli bulunmayan 14 (Ondört) Uzman Personel, 1 (Bir) Destek Personeli alımı yapılacaktır.

KUZKA'nın merkezi Kastamonu'da olup; Ajans faaliyetalanlarını Çankırı, Kastamonu ve Sinop illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılıolanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdamedilecektir.

Başvuru Tarihi       : 22Temmuz 2015 Çarşamba - 03 Ağustos 2015 Pazartesi

Başvuru Yeri : T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Cebrail Mah. SaraySokak No: 1, Kastamonu

Sınav Tarihi : 18 Ağustos 2015 Salı - 20 Ağustos 2015 Perşembe

Sınav Yeri : T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Cebrail Mah. SaraySokak No: 1, Kastamonu

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. GENEL ŞARTLAR

s Türk vatandaşı olmak,

s  Kamuhaklarından mahrum bulunmamak,

s Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilensüreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dahafazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğinekarşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millisavunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak.

s Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış,ertelettirmiş [en az 1 yıl] veya muaf olduğunu belgelemek.

s Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

s  Sağlıklailgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmamak.

2.  UZMANPERSONEL [14 KİŞİ] İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1 Sınava Kamu Personeli Seçme Sınavı [KPSS] puanı ilebaşvuracak adaylar için;

s

s

Aşağıdaki tabloda belirtilen mezuniyet dallarından veyabunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt dışındakiyükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, Yabancı Dil BilgisiSeviye Tespit Sınavı'nda [YDS] ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi SeviyeTespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabuledilen [ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliği tablosunda yer alan] uluslararasıgeçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

s  KPSS puanı ilebaşvuracak adaylar için, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] tarafından; son iki yıl içerisinde (05-06Temmuz 2014, 04-05 Temmuz 2015) yapılan geçerli KPSS'den mezun

oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tablodagösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

 

Alan

Kamu Personeli Seçme Sınavı [KPSS]

Alınacak Kişi

Puan Türü

Taban Puanı

Sayısı

İşletme

19,23,27,29,99

 

 

İktisat

9,18,22,28,98

 

 

Maliye

24,35

 

 

Kamu Yönetimi

30,37

 

 

Uluslararası İlişkiler

33,112

80

14

İstatistik

25,75,111

 

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

46,48

 

 

Mühendislik, Şehir ve Bölge Planlama, Sosyoloji, Mimarlık

1,2,3

 

 

2.2. Sınava Kamu Personeli Seçme Sınavı'na Girme ŞartıAranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar İçin;

s Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda [YDS] yada Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 2 / 5

Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresidolmamış buna denk kabul -

edilen [ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliği tablosundayer alan] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

s Yukarıdaki tabloda belirtilen mezuniyet dallarındanveya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul

edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarındanlisans düzeyinde mezun olmak, s  Başvurutarihi itibariyle 50 [elli] yaşını doldurmamış olmak şartıyla; kamu kesimi, özelkesim veya

yurtdışındaki bir kurum ya da kuruluşta aşağıdakikonularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 [beş] yıl

fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

a) Planlama, Programlama,

b) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

c) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

d) İzleme ve Değerlendirme,

e) Tanıtım, Danışmanlık,

f) Şehircilik ve Çevre,

g) Araştırma-Geliştirme,

h) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

i) Finansman,

j) İnsan Kaynakları Yönetimi, k) Uluslararası Ticaret.

2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçındabilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;

s Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

s  Proje DöngüsüYönetimi [PDY],

s Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

s  Fizibilite Çalışmaları,Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, KayıtTutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi SistemlerininKullanılması, Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma, Kent Sosyolojisive Sosyal Kalkınma, Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı, Kentsel Altyapı veÇevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları, Hibe ve Proje Yönetimikonularında Denetim ve Usulsüzlük İncelemelerinde deneyim sahibi olmak.

Bunların yanında;

s  5449 sayılıKanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitimbelgesine

sahip olmak, s İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek, s  MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,s  Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktifolarak araç kullanabilmek.

3. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenecek Belgeler:

s  İş Talep Formu(Ek-1),

s  Diploma ya damezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya kurumca onaylı sureti,

s  3 (Üç) adetvesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formunayapıştırılmış),

s  KPSS puanı ilebaşvuracak adaylar için yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri 3 / 5

puan aldıklarını gösterir KPSS sonuç belgesinin aslı,noter onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı ya da

kurumca onaylı sureti,

s Yabancı dil sınavı İngilizce dilinden en az 70 puan almış olduğunu gösterir sonuçbelgesinin aslı, noter

onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı ya da kurumcaonaylı sureti, s T.C. kimlik no yazılı nüfus cüzdan fotokopisi, s Özgeçmiş,

s Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden(borkodlu) alınacak adli sicil belgesi (son 3 ay içinde alınmış),

s  Erkek adaylariçin askerlik görevini yapmış, erteletmiş [en az bir yıl] veya muaf olduğunugösteren

belgenin aslı veya noter onaylı sureti ya da kurumcaonaylı sureti, s Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi vebelgelerin asılları, tasdikli suretleri ya da fotokopileri

(Ajans asıllarını talep edebilecektir), s İş tecrübesiile başvuracak adaylar için; iş tecrübelerini (5 (beş) yıl) gösterir belgeninaslı veya noter

onaylı sureti ya da kurumca onaylı sureti ayrıcakayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma

süresini gösterir belgenin aslının getirilmesizorunludur.

4. Destek Personel İçin Sınava Giriş Şartları

4.1 Finansman, Muhasebe, İdari İşler Görevlisi :

4 yıllık fakülte veya yüksekokulların İktisat, İşletme,Maliye, Kamu Yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği yükseköğretimKurulu'nca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarınınbirinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Adayların, MS Office programlarını kullanması, finansalraporlama, Kamu Muhasebe Sistemi veya idari işler hakkında tecrübe sahibiolması tercih sebebi sayılacaktır.

4.2. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler

s  İş Talep Formu(Ek-1),

s  Diploma ya damezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya kurumca onaylı sureti,s  3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (Son 3ay içinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış), s  KPSS puanı ile başvuracak adaylar içinyukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 70 ve

üzeri puan aldıklarını gösterir KPSS sonuç belgesinin aslı,noter onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı

ya da kurumca onaylı sureti, s T.C. kimlik no yazılınüfus cüzdan fotokopisi, s Özgeçmiş,

s Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden(borkodlu) alınacak adli sicil belgesi (son 3 ay içinde alınmış),

s  Erkek adaylariçin askerlik görevini yapmış, erteletmiş [en az bir yıl] veya muaf olduğunugösteren

belgenin aslı, noter onaylı sureti veya tasdikli suretiya da kurumca onaylı sureti, s Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğerbilgi ve belgelerin asılları, tasdikli suretleri ya da

fotokopileri (Ajans asıllarını talep edebilecektir), sİş tecrübesi ile başvuracak adaylar için; iş tecrübelerini (3 (Üç) yıl)gösterir belgenin aslı veya noter

onaylı sureti ya da kurumca onaylı sureti ayrıcakayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma

süresini gösterir belgenin aslının getirilmesizorunludur.

5. Yarışma Sınavının Yapılış Şekli:

Yarışma sınavı "sözlü" olarak yapılacaktır. Sınavkurulu üyeleri, yarışma sınavında KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandakiuzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi vebilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsilkabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış vetepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da gözönüne alarak 4/ 5 heradaya ayrı ayrı not verecektir.

6. Başvuru:

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılanbaşvuru belgelerini 03 Ağustos 2015 saat 18:00'a kadar "T.C. Kuzey AnadoluKalkınma Ajansı, Cebrail Mahallesi Saray Sokak, No: 1 KASTAMONU" adresine elden teslim etmişolmaları veya son başvuru tarih ve saatine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermelerigerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadakigecikmeler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca faksla veya elektronik posta yoluyla yapılanbaşvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular resmi çalışmagünlerinde mesai saatleri içinde kabul edilecektir.

7. Sınava Giriş:

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosyaüzerinde değerlendirilmesinin akabinde yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınavailişkin tarih ve yer bilgileri 11 Ağustos 2015 tarihine kadar Ajansın web sitesi olan www.kuzka.gov.tr internet sayfasında ilanedilecektir. Adaylaraayrıca tebligat yapılmayacaktır.

KPSS ve dil yeterlilik belgesi puanları, iş deneyimi,ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 5449 Sayılı Kanunun veilgili personel yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkatealınarak yapılacak sıralama sonucunda toplam 60 (Altmış) aday sözlü sınavaçağırılabilecektir. Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesindenyapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ajans, bölümleritibariyle istihdam edilecek personeller başvuru yapan adaylar ile Ajans insankaynakları yapısı göz önünde bulundurularak belirlenecektir,

Ajans gelen başvuru sayılarına ve niteliğine göregerekli gördüğü durumlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

8. Sınav Yeri ve Tarihi:

Uzman Personel ve Destek Personeli adayları içinyarışma sınavı 18-20 Ağustos 2015 tarihleri arasında aşağıda belirtilen yerdeyapılacaktır. Ajans, herhangi bir sebep ile Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, mülakataçağrılacakların açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerinideğiştirmeye ve yeniden belirlemeye yetkilidir.

Cebrail Mahallesi, Saray Sokak No: 1, Kastamonu.

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar 18-20Ağustos 2015 tarihleri arasında yukarıda belirtilen adreste, kimlik no içerirnüfus cüzdanı ile hazır bulunacaklardır.

9. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetikortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılıolanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puanalan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar adayyarışma sınavını kazanmış kabul edilecektir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hakteşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabitutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısı kadar yedekaday belirleme yetkisine sahiptir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asiladaylardan göreve 5 / 5

başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göreistihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel -

Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır. SınavKurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boşpozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayınbulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazananlar Genel Sekreterlikçe, sınav kurulu tarafındansonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) güniçinde Ajansın web sitesi olan www.kuzka.gov.tr adresinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, görevebaşlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.Sınavda başarılı olanlar ile sözleşme yapılmadan önce sınava başvuranların iştalep formlarında yer alan adli sicil beyanlarının doğruluğu, Ajans tarafındanadlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit edilebilecektir. Bunedenle, başvuru sahipleri ekte yer alan iş talep formundaki adli sicil beyanıalanını gerçeğe uygun şekilde doldurmakla yükümlüdürler.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğuveya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavlarıgeçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumlarıtespit edilen adaylarla sözleşme yapılmış olsa dahi, sözleşmelerifeshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecekleri gibi, bunlarhaklarında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İŞ TALEP FORMU; Ajansın web sitesi olan www.kuzka.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

Cebrail Mahallesi

Saray Sokak No: 1, Kastamonu.

Tel: 0 366 212 58 52

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET