gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI ALIM İLANI

Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında çalıştırılmak üzere sınavla 50 Maliye Uzman Yardımcısı alınacaktır.

29 Aralık 2014 Pazartesi 11:21
MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI ALIM İLANI

MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

 

I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alanBaşkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında çalıştırılmaküzere sınavla 50 Maliye Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına 6-7 Temmuz2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından KPSSP54,KPSSP56, KPSSP71, KPSSP72 ve KPSSP105 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olanadaylar başvuruda bulunabilecektir.

Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerindenyapabilecekleri için aldıkları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerineolacaktır.

Atama yapılacak kadrosayısının, en fazla yirmi katı kadar aday giriş sınavının yazılı bölümüne; enfazla dörtkatı kadaraday ise sözlü bölümüne çağrılacaktır. Sınava katılabilecek adaylara ilişkinliste, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenecektir.

Bunlardan son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylarda giriş sınavına çağrılacaktır.

 

 

II-SINAV TARİHİ VE YERİ:

a)     Giriş sınavının yazılı bölümü 15/2/2015 tarihinde (Pazar günü)Ankara'da yapılacaktır.

b)     Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri ve saati; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Personel Genel Müdürlüğü SınavBilgi Sistemi üzerinden sınava giriş belgesi alınabilecektir. Adaylara ayrıcasınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

c)     Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri,günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden yirmi gün önce gönderilecek veyazılı sınavda başarılı olanların listeleri Maliye Bakanlığı ve Personel GenelMüdürlüğü internet sayfalarında duyurulacaktır.

 

 

III-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına katılmakisteyenlerde son başvuru tarihi (23/1/2015) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır.

a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 incimaddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b)    En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasalbilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlaradenkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veyayurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,


c)     KPSS'den, bu duyurunun "I-SINAVA İLİŞKİNBİLGİLER" bölümünde belirtilen puan türlerine göre yeterli puanı almışolmak,

ç) 2015 Yılı Ocak ayının birincigünü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak (1/1/1980 tarihinde veya butarihten sonra doğmuş olmak),

d)    Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Ancak, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer KamuGörevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 incimaddesinin son fıkrası kapsamında, lisans öğrenimlerini 2/8/2013 tarihindenönce bitirenlerden otuzbeş yaş şartı aranmayacaktır. Bu kapsamda başvurudabulunmak isteyenler, durumlarını belgelendirmek kaydıyla, başvurularını eldenveya posta yoluyla yapacaklardır.

 

 

IV-SINAV BAŞVURUSU:

a)    Başvurular 12/1/2015 tarihinde başlayıp 23/1/2015 tarihinde saat 17.30'da sonaerecektir.

b)    Giriş sınavına başvuru, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) veya Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Ancak, istenmesi halindebelirtilen internet sayfalarında yayımlanacak olan Başvuru Formu doldurularakelden veya posta yoluyla da başvuru yapılabilir.

c)     Bakanlık veya Personel Genel Müdürlüğü internetsayfası üzerinden elektronik başvuru yapanların, Başvuru Formunun imzalı birörneğini bu duyuruda yer alan "İletişim Bilgileri"nde belirtilenadrese veya sınav günü, sınav başlamadan önce sınav salon yetkilisine teslimetmeleri zorunludur.

ç) Elden veya posta yoluylabaşvuruda bulunmak isteyenler doldurdukları Başvuru Formunu başvuru süresiiçerisinde, en geç 23/1/2015 tarihi mesai saati sonuna kadar (Saat 17.30), buduyuruda yer alan "İletişim Bilgileri"nde belirtilen adrese teslimetmek veya Bakanlık Genel Evrakına ulaştırmak zorundadırlar. Postadakigecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

 

V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlüolarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlüsınava alınmayacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde tek oturumdagerçekleştirilecektir.

Sınavkonuları aşağıdaki gibidir:

1) Yazılı sınav konulan;

a)  İktisat Grubu:

 

1)  Mikro ve makro iktisat,

2)  İktisat politikası,

3)  İşletme iktisadı,

4)  Uluslararası iktisat.

b)  Maliye Grubu:

 

1)  Maliye teorisi,

2)  Kamu harcamaları ve bütçe,

3)  Kamu gelirleri ve Türk vergisistemi,

4)  Maliye politikası.


c) Hukuk Grubu:

1)  Anayasa hukuku,

2)  Medeni hukuk(Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),

3)  İdare hukukunun genel esaslarıve idari yargı,

4)  Borçlar hukuku (Genelhükümler),

5)  Ticaret hukuku(Başlangıç-ticari işletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak),

6)  Ceza hukuku (Genel hükümler).

 

ç) Muhasebe Grubu:

1)  Genel muhasebe,

2)  Şirketler muhasebesi.

Yukarıda belirtilen konugrupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu grubundayer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

 

2) Sözlü sınav konuları: Sözlüsınavda adaylar;

a)    Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği vemuhakeme gücü,

c)     Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerininmesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)    Genel yetenek ve genel kültürü,

e)     Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerindenayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Giriş sınavında iktisadi, malive hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına veçözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.

 

 

VI-DEĞERLENDİRME:

a)    Yazılı sınavın değerlendirilmesi:

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerindendeğerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en azelli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.

b)    Sözlü sınavın değerlendirilmesi:

Adaylar bu duyurunun,"V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI" başlıklı

bölümünün, sözlü sınav konularının (a) bendi için ellipuan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerindendeğerlendirilir.

Sözlü sınavı başarmış sayılmakiçin komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanlarınortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.

Giriş sınavını başarmışsayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puanalınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınavpuanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturur.


En yüksek puandan başlamaküzere başarı sırasına göre 50 aday asıl, en fazla 25 aday yedek olarakbelirlenerek ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılıpuanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana önceliktanınacaktır.

Giriş sınavında yetmiş veüzerinde puan almış olmak asıl veya yedek olarak belirlenmeyen adaylar içinmüktesep hak teşkil etmez.

 

 

VII-YAZILI SINAV SORULARININ İLANI, YAZILI SINAVSONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

a)    Sınav soruları ve cevap anahtarı Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen. gov.tr) internet adresinde Sınavı takip eden üç iş günü içinde ilan edilecektir.

b)    Sorulara, ilanı takip eden yedi gün içinde Maliye Bakanlığındaolacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitimindenitibaren, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilereksonucu ilgiliye bildirilecektir.

c)    Sınav sonuçları, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen. gov.tr) internet sayfalarında yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

ç) Sınav sonuçlarına, sonuçlarınaçıklanmasından itibaren yedi gün içinde Maliye Bakanlığında olacak şekilde yazılıolarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınavkomisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliyebildirilecektir.

 

 

VIII-GÖREV YERLERİ:

Giriş sınavında başarılı olup,Maliye Uzman Yardımcısı olarak ataması yapılan adayların görev yapacağı birim(Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük veMüstakil Daire Başkanlıkları), mesleki temel eğitimin sonunda, hizmetin gereğive birimlerin talebi dikkate alınarak ilgili komisyon tarafındanbelirlenecektir.

 

 

IX-DİĞER HUSUSLAR:

a)    Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzerefotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarasıolan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

b)    Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesiasıllarının sözlü sınav öncesinde Personel Genel Müdürlüğüne ibrazı zorunluolduğundan, bir örneği onaylanarak alınacak ve aslı ilgiliye iade edilecektir.

c)     Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğeaykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarakatamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbirhak talep edemez.

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiğitespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleriuygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusundabulunulacaktır.

d)    23/1/2015 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaşmayanbaşvurular dikkate alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydanagelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak,başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.


İletişim Bilgileri: Adres:

Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü SınavHizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308 Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA

 

Tel : 0 (312) 415 20 54- 415 20 55 - 415 21 14 Faks : 0 (312) 425 04 43 - 424 0639


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET