gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI SINAVI

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

18 Haziran 2011 Cumartesi 10:10
Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcısı Sınavı

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
 
I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
 
Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
 
Görev Yapılacak Yer: Strateji Geliştirme Başkanlığı /ANKARA
 
            Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Maliye Uzman Yardımcısı – 5 adet
 
            KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı ile Taban Puanı: Ö.S.Y.M. tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Haziran 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınav (KPSS) KPSSP56 puan türünden bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 100’üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
 
II-SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav 30-31 Temmuz 2011tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatlerine ilişkin açıklamalar e-Devlet portalı ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Geliştirme Başkanlığının internet sayfalarında (www.maliye.gov.trwww.sgb.gov.tr ) yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecektir.
 
III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b)Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, idari bilimler ve fen edebiyat fakültelerinin istatistik, ekonometri bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,
c) Yazılı sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
ç) Erkek adaylar için, askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
            e) Daha önce Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına en fazla bir kez katılmış olmak,
            f)  Süresi içinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.
 
IV- SINAV BAŞVURUSU
Giriş sınavı başvuruları, 17 Haziran 2011 tarihinde başlayarak,06 Temmuz 2011 mesai saati bitimine kadar;
1- Elektronik ortamda Maliye Bakanlığının www.maliye.gov.tr adresi ile Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın www.sgb.gov.tr adresinde bulunan “Sınav Başvuru Formu” online yolla doldurularak yapılacaktır.
Sınav Başvuru Formunu online erişim suretiyle dolduranlar, doldurdukları formun çıktısını alarak ilgili bölüme fotoğraflarını yapıştırıp imzalayacak ve yazılı sınavda sınav yetkilisine elden teslim edeceklerdir.
2- Online başvuru imkanı bulamayanlar, müracaat süresi içinde olmak şartıyla www.maliye.gov.tr adresi ile www.sgb.gov.tr adresinden temin edecekleri söz konusu formu elden doldurmak suretiyle müracaat edeceklerdir.
Sınav Başvuru Formunu elden dolduracak olanlar, formu Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi M Blok Kat:3 Dikmen Yolu 06450 ANKARA” adresine son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta ile ulaştıracaklardır.
Sebebi ne olursa olsun gecikmeler nedeniyle  zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır.
Adaylar, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini sınavda yanlarında bulunduracaklardır.
 
 
V-  SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
Sınav Şekli: Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
 
Sınav Konuları:
1. İktisat Grubu
- Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Uluslararası İktisat, Planlama
- Ekonometri
- İşletme İktisadı
- Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar
2. Maliye Grubu
- Maliye Politikası
- Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi)
- Türk Vergi Hukuku
3. Hukuk Grubu
- Anayasa Hukuku
- İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)
- Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
- Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak)
- Borçlar Hukuku
- Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)
- İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)
4. Muhasebe Grubu
- Genel Muhasebe
- Mali Tahlil
5. Matematik Grubu (Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap)
6. Yabancı Dil Grubu (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri)
 
VI- DEĞERLENDİRME:
Yazılı sınavda başarılı olmak için her sınav grubundan en az 100 tam puan üzerinden 50 puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 puan olması şarttır.
Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılır ve bu sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 alanlar sözlü sınavı başarmış sayılır.
Atamaya esas olmak üzere; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması (giriş sınav notu) alınarak başarı sırasına göre asil ve yedek aday belirlenir.
Giriş sınav notunun eşitliği halinde yabancı dil bilgisi yüksek olan aday öncelik alır.
 
VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
Yazılı sınavı kazananların listesi, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saatine ilişkin bilgilerle birlikte e-Devlet portalı, www.maliye.gov.tr ve www.sgb.gov.tr  sayfalarında duyurulur.
Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının e-Devlet portalı, www.maliye.gov.tr ve www.sgb.gov.tr  adreslerinde açıklandığı tarihten itibaren on gün içerisinde bir dilekçe ile Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına yapılır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
Sözlü sınav sonuçları, sınavda başarılı olan adayların haberleşme adreslerine yazılı olarak gönderilir ve ayrıca e-Devlet portalı ile yukarıda belirtilen internet sitelerinde duyurulur.
 
VIII- DİĞER HUSUSLAR
             Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.
 
Sınava ilişkin olarak 0312 415 12 30 / 31 no’lu telefonlardan bilgi alınabilir.
 
İlan Olunur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET