gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ 4 UZMAN PERSONEL ALACAK

Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman Personel, “Hukuk Müşaviri”(2 kişi)ve“Bilgi Teknolojileri Yöneticisi”(2 kişi)pozisyonlarında görevlendirilecektir.

05 Temmuz 2014 Cumartesi 08:37

 T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ SEÇME SINAVI İLANI
5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun”ile 20.10.200 7 tarih ve sayılıyı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren“Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği”hükümleri uyarınca, Uzman Personel-pozisyonları için Seçme Sınavı yapılacaktır.Alımı  planlanan  Uzman  Personel,  “Hukuk  Müşaviri”(2  kişi)ve“Bilgi  Teknolojileri Yöneticisi”(2 kişi)pozisyonlarında görevlendirilecektir.

SEÇME SINAVINA KATILMA ŞARTLARI
a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b)Sınav tarihi itibarıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlikkurumlarından  birinde(adaylık süresini tamamlamış olarak) çalışıyor olmak,
c)En  az  dört  yıllık  eğitim  veren  hukuk,  iktisadî  ve  idarî  bilimler,  iktisat,  işletme, mühendislik,  mimarlık,  veteriner  ve  iletişim  fakülteleri  ile  üniversite  ve  fakültelerin matematik, istatistik, bilgi ve belge  yönetimi, biyoloji ve kimya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,d)Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi SeviyeTespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan almakveya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen,uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak.

SEÇME SINAVIESASLARI
Başvurusu uygun bulunanadaylar, tek aşamalı olarak yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır.Sözlü sınavda, adayların Birim hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden yüz(100)tam puan üzerinden en az altmış(60)puan  almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş(70)puan olması gerekir. Sözlü sınavda,adayların,mesleki bilgisi,  Birimin  Mutabakat  Zaptındaki  görevlerine  ilişkin  konular  hakkındaki  bilgi  düzeyi, yabancı  dili  kullanma  becerisi,  genel  kültür  düzeyi,  muhakeme,  kavrayış,  ifade  ve  temsil kabiliyeti değerlendirilir.Mülakat Türkçe veİngilizcedillerinde gerçekleştirilecektir.Genel hatlarıyla aşağıdaki alanlardan soru sorulacak olup, bu alanların dışına çıkılması da mümkündür.-Birimin Mutabakat Zaptındaki görevleri,-ABMali işbirliği süreci (programlar, bileşenler vs.),
-Genel AB kültürü, (yapılar, kurumlar,güncel gelişmeler vs. )-Adayın mezun olduğu bölüm ve mesleği ile ilgili konular,-Genel kültür düzeyini ölçmeye yönelik sorular,-Muhakeme düzeyini ölçmeye yönelik sorular.Komisyon  tarafından  başarılı  bulunan adaylarınlistesi,  Birim  Başkanı  tarafından  Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayına sunulacaktır. Ulusal Yetkilendirme Görevlisince istihdamı uygun  bulunan  personel,  kurumlarından  muvafakatinalınmasını  müteakipBirimde göreve başlatılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR:
Hukuk MüşaviriAdaylarında:-Avukatlık stajını tamamlamış olmak şartı aranır.
Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Adaylarında:-MS Windows İşletim Sistemlerine (Windows 2012, Windows 2008, Windows 7 vb.) hakim olmak, -Bilgisayar Ağları ve Yapıları konularında tecrübeli olmak,-Active Directory, Network ve Ağ Güvenliği konularında tecrübeli olmak şartı aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Birimimizin  internet  adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin  edilecek İş Talep Formu  ve aşağıda sayılan belgeler,elden veya posta yoluyla Birimimizin aşağıda bulunan adresine, en geç 05.08.2014tarihimesai saati sonuna kadarulaştırılmak suretiyle başvuru yapılabilecektir.İş  Talep  Formunda, “geçici  görevli olarak”veya  kurumundan  aylıksız  izinli  sayılarak Birimimizle “hizmet  sözleşmesi  imzalamak  suretiyle”çalışma seçeneklerinden birinin işaretlenmesi zorunludur. Adres:Merkezi Finans ve İhale BirimiBaşkanlığıEskişehir Yolu 4.Km. 2180 Cadde (Halkbank Kampüsü) No:63 C-Blok 06510 Söğütözü/Ankara

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Adayların,Birimimizin internetadresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin ederek dolduracakları “İş  Talep  Formu”ile  birlikte aşağıdaki  belgelerin  asıllarını  veya  tasdikli  örneklerini  ibraz etmeleri gerekmektedir:a)Kamu  Personeli  Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye  Tespit  Sınavı  Sonuç  Belgesiveya  buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan belge,b)Yüksek öğrenim diploması veya çıkış belgesi,c)Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,d)Nüfus Cüzdanı.
Bu belgelerin fotokopileri, asıllarıyla birlikte ibraz edilmeleridurumunda, Birimtarafındantasdik edilebilir.SEÇME SINAVISeçme  sınavına  çağrılacak  adaylarınmülakat  tarihleri Birimimizin    internet    adresinde yayımlanacaktır. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET