gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

Milli Savunma Bakanlığı 15 Uzman yardımcısı alım ilanı.

28 Şubat 2017 Salı 01:50
Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVIDUYURUSU

1. GENEL:

Milli Savunma Bakanlığı merkezteşkilatında çalıştırılmak üzere, 05 Kasım 2013 tarih ve 28812 sayılı ResmiGazete'de yayımlanan "Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları AvrupaBirliği Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre, 8 (sekiz) AB UzmanYardımcısı alınacaktır.

2. ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR:

a. AB Uzman Yardımcısı alınacak mezun olunan fakülteler, kadroadedi, derecesi, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türleri vetaban puanı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

b. Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerindenyapabilecekleri için aldıkları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerineolacaktır. Atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar adaygiriş sınavına çağrılacaktır. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste,puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenecektir. Bunlardan sonsıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

Mezun Olunan Fakülte

Kadro Adedi

Derecesi

Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri

8

9

32

KPSSP33, KPSSP74, KPSSP82, KPSSP114

70

Toplam

8

32

3. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına katılmakisteyenlerde aşağıdaki şartlar aranır.

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel veözel şartları taşımak,

b. En az dört yıllık lisans eğitimi veren, tabloda belirtilenfakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabuledilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından son başvuru tarihiitibariyle mezun olmak,

c. 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle, 35 yaşını doldurmamış olmak (01Ocak 1982 ve daha sonra doğmuş olanlar),

ç. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından22 ve 29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)sonucuna göre tabloda belirtilen puan türlerinden 70 ve daha üzeri puan almışolmak,

d. Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış olmakkaydıyla YDS/e-YDS ingilizce dilinden en az (C)düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliğibulunan bir belgeye sahip olmak.

e. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sınava başvuranadaylar arasında yapılacak sıralamaya göre başvurusu kabul edilenlerden tablodabelirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday içinde bulunmak. (son sıradakiadayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.)

f. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibariyle askerlikdurumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemişolmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmışolmak),

g. Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşumveya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

ğ. İlanda belirtilen niteliklere sahip olmak,

h. Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

ı. 11 Kasım 2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan"Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik KomutanlığıSağlık Yeteneği Yönetmeliği" gereğince;

Sevk edilecekleri, Engelli SağlıkKurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan SağlıkBakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "TSK'da Devlet MemurOlur" kararlı raporu almış olmak,

i. Başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumluolmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

4. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİBELGELER:

a. AB Uzman Yardımcılığı sınavı için başvurular, 02 Şubat 2017tarihinden 06 Mart 2017 günü mesai bitimine (saat 17.30) kadaryapılabilecektir.

b. Başvurular, www.msb.gov.tr resmi internet adresiüzerindenbaşvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Şahsen, posta yolu,dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar,öncelikle elektronik ortamda www.msb.gov.tr resmi internet adresindeki AdayGiriş Ekranına giriş yaparak, Başvuru Formu'nudoldurmak suretiyle başvuru işlemlerine başlayacaklardır.

c. Başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikleadayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları, ikamet adresi, postakodu vb.) tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

ç. Başvuru formunu doldurmayı müteakip "Başvurumu Kaydet" sekmesinebasıldığında başvuru tamamlanmış olacak ve açılacak sayfada başvuruyla ilgilibilgiler (aday numası vb.) yer alacaktır. Bu sayfanınçıktısının alınması adayın faydasına olacaktır. Bilgi güncelleme işlemlerindeaday numarası kullanılacaktır.

d. Adaylara yapılacak tebligatlar/duyurular www.msb.gov.tr resmiinternet adresi üzerinden yapılacaktır. (Ayrıca adaylara, işlemleri ve sınavlarhakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj ve/veya cep telefonunaSMS göndermek suretiyle yapılabilecektir.)

e. Başvuru Formunda doldurulan bilgilerin doğruluğundan vesonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur. Verilenbilgilerinde eksik ve hata olduğu tespit edilenlerin başvuruları işlemealınmayacaktır.

f. Başvurusu kabul edilerek Giriş (sözlü) sınavına katılmaya hakkazanan adaylar www.msb.gov.tr resmi internet adresi üzerinden ilan edilecektarihler arasında aşağıda istenen belgeleri Memur ve İşçi Dairesi Başkanlığına(Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim edeceklerdir.

İstenen belgeler;

(1) AB Uzman Yardımcılığı GirişSınavı Formu (Elektronik ortamda eksiksiz hazırlanacak),

(2) Nüfus cüzdanı fotopisi,

(3) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi (Yabancıüniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin deiletilmesi gerekmektedir.),

(4) KPSS sonuç belgesinin bilgisayarçıktısı,

(5) Son başvuru tarihi itibariylegeçerlilik süresi dolmamış olmak kaydıyla YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az(C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararasıgeçerliliği bulunan bir belge,

(6) Kendi el yazısı ile yazılmışözgeçmişi (Bir sayfayı geçmeyecektir.),

(7) İki adet vesikalık fotoğraf(son altı ay içinde çekilmiş).

(8) Güvenlik Soruşturması ve ArşivAraştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatınauygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde4 (dört) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alanfotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak,kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır. Form imzalı olarak kayıt kabulaşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrıolarak teslim edilecektir.)

g. İstenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen, eksik bilgibulunan ve gerekli nitelikleri taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeyealınmayacaktır. Bu adayların yerine, sırasıyla en yüksek KPSS puanına sahipdiğer adaylar çağrılacaktır.

5. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

Giriş sınavı, sözlü sınav şeklindeyapılacaktır. Giriş Sınavı Kurulu tarafından adaylar;

a. Mezun oldukları bölüm, yabancı dil ve Bakanlığın faaliyetalanına giren konulardaki bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğeuygunluğu,

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. Genel yetenek ve genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. Komisyon,a. fıkrasını 50 (elli) puan, diğer fıkralarda yazılı özelliklerin her birini 10(on) puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanları ayrı ayrı tutanağageçirecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puanüzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olmasışarttır.

6. DEĞERLENDİRME:

a. Başarı puanı, adayın KPSS puanı ile sözlü sınavın aritmetikortalaması alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde, KPSS puanıyüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

b. Sınav sonuçlarına; sınav sonuçlarının ilanından itibaren, yedigün içinde MSB Memur ve İşçi Dairesi Başkanlığında olacak şekilde dilekçe ileitiraz edilebilir. İtirazlar, bu sürenin bitiminden itibaren Kurul tarafındanyedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz süresi içinde yapılmayanmüracaatlar dikkate alınmayacaktır.

c. Giriş (sözlü) sınavı sonucunda asil ve yedek adayların isimlistesi (8 asil, 4 yedek), www.msb.gov.tr resmi internet adresinde ilanedilecek, ayrıca sınav sonuçları asil ve yedek adaylara tebliğ edilir.

ç. Başarılı olan asil/yedek adaylar hastaneye (rapor almak üzere)sevk edilecektir.

d. Giriş (sözlü) sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almışolmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

e. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar içinmüktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

f. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğutespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak,atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talepedemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre işlemyapılmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.

g. Sınavda başarılı olanlardan; geçerli bir mazereti olmaksızınkendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde müracaat etmeyenlerin,Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yeralan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından TSK Sağlık YeteneğiYönetmeliği esaslarına göre "TSK'da Devlet Memuru Olur" kararlıraporu alamayanların ve yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumluolmayanların, atama işlemleri yapılmayacaktır.

7. SINAV YERİ VE TARİHİ:

a. Başvuruların incelenmesi sonucu sözlü sınava katılmaya hakkazanan adayların isim listesi www.msb.gov.tr resmi internet adresinde tebliğniteliğinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyeceğindenresmi internet adresinin takip edilmesi önem arz etmektedir.

b. Adayların, ilanda kendileri için planlanan gün ve saatte sınavaiştirak için MSB Personel Genel Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresinde hazırolmaları gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:

İrtibat Telefonu : (0 312) 402 61 00

Adres : MSB Memur ve İşçi Dairesi BaşkanlığıBakanlıklar/ANKARA

İnternet Adresi : www.msb.gov.tr

MİLLİSAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. GENEL:

Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, 27Eylül 2013 tarih ve 28778 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli SavunmaUzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre, 7 (yedi) Milli Savunma UzmanYardımcısı alınacaktır.

2. ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR:

a. MilliSavunma Uzman Yardımcısı alınacak mezun olunan fakülteler, kadro adedi,derecesi, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türleri ve taban puanıaşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

b. Adaylarbaşvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri içinaldıkları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır. Atamayapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavınaçağrılacaktır. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste, puanı en yüksekadaydan başlamak suretiyle düzenlenecektir. Bunlardan son sıradaki adayla aynıpuanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

Mezun Olunan Fakülte

Kadro Adedi

Derecesi

Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri

7

9

28

KPSSP53, KPSSP74, KPSSP92, KPSSP101, KPSSP114

70

Toplam

7

28

3. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına katılmak isteyenlerde aşağıdaki şartlar aranır.

a. 657sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve özel şartlarıtaşımak,

b. En azdört yıllık lisans eğitimi veren, tabloda belirtilen fakültelerden veya bunlaradenkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veyayurtdışındaki öğretim kurumlarından son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

c. 01 Ocak2017 tarihi itibariyle, 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1982 ve daha sonradoğmuş olanlar),

ç. Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 22 ve 29 Mayıs 2016tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre tablodabelirtilen puan türlerinin herhangi birinden 70 ve daha üzeri puan almış olmak,

d. KPSSpuanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sınava başvuran adaylar arasındayapılacak sıralamaya göre başvurusu kabul edilenlerden tabloda belirtilen kadrosayısının 4 katı kadar aday içinde bulunmak. (son sıradaki adayla aynı puanasahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.)

e. Erkekadaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibariyle askerlik durumu bakımından;askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veyamuaf tutulmuş olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak),

f. Milli güvenliğetehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terörörgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakıbulunmamak.

g.İlanda belirtilen niteliklere sahip olmak,

ğ. Başvuruyusüresi içerisinde yapmış olmak.

h. 11 Kasım2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Silahlı Kuvvetleri,Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık YeteneğiYönetmeliği" gereğince;

Sevk edilecekleri Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye YetkiliSağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmetsunucularından "TSK'da Devlet Memuru Olur" kararlı raporu almışolmak,

ı. Başarılıolan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve görevebaşlamalarında bir sakınca bulunmamak.

4. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

a. MilliSavunma Uzman Yardımcılığı sınavı için başvurular, 02 Şubat 2017 tarihinden 06Mart 2017 günü mesai bitimine (saat 17.30) kadar yapılabilecektir.

b.Başvurular, www.msb.gov.tr resmi internet adresi üzerinden başvuru formunundoldurulması suretiyle yapılacaktır. Şahsen, posta yolu, dilekçe veya diğerşekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, öncelikleelektronik ortamda www.msb.gov.tr resmi internet adresindeki Aday GirişEkranına giriş yaparak, Başvuru Formu'nu doldurmaksuretiyle başvuru işlemlerine başlayacaklardır.

c. Başvuruformunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle adaylarınyazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları, ikamet adresi, posta kodu vb.)tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

ç. Başvuruformunu doldurmayı müteakip "Başvurumu Kaydet" sekmesine basıldığında başvurutamamlanmış olacak ve açılacak sayfada başvuruyla ilgili bilgiler (aday numası vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısının alınmasıadayın faydasına olacaktır. Bilgi güncelleme işlemlerinde aday numarasıkullanılacaktır.

d. Adaylarayapılacak tebligatlar/duyurular www.msb.gov.tr resmi internet adresi üzerindenyapılacaktır. (Ayrıca adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazıbilgilendirmeler e-posta adresine mesaj ve/veya cep telefonuna SMS göndermeksuretiyle yapılabilecektir.)

e. BaşvuruFormunda doldurulan bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukukimüeyyidelerden adaylar sorumludur. Bilgilerinde eksik ve hata olduğu tespitedilenlerin başvuruları işleme alınmayacaktır.

f. Başvurusukabul edilerek Giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylarwww.msb.gov.tr resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek tarihler arasındaaşağıda istenen belgeleri Memur ve İşçi Dairesi Başkanlığına (Bakanlıklar/ANKARA)elden teslim edeceklerdir.

İstenen belgeler;

(1) Milli Savunma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Formu(Elektronik ortamda eksiksiz hazırlanacak),

(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

(3) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı vefotokopisi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklikbelgesinin de iletilmesi gerekmektedir.),

(4) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

(5) Varsa son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamışolmak kaydıyla İngilizce dilinden YDS/e-YDS veya buna denk kabul edilen veuluslararası geçerliliği bulunan belge,

(6) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi (Bir sayfayıgeçmeyecektir.),

(7) İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).

(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olanform, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜKHARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 4 (dört) suret çıktısıalınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmınayazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğrafyapıştırılmayacaktır. Form imzalı olarak teslim edilecektir. (Dosyayatakılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.)

g.İstenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen, eksik bilgi bulunan vegerekli nitelikleri taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeyealınmayacaktır. Bu adayların yerine, sırasıyla en yüksek KPSS puanına sahipdiğer adaylar çağrılacaktır.

5. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sınav Komisyonutarafından adaylar;

a. Mezunoldukları bölüm ile Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki bilgi düzeyi,

b. Birkonuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati,temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç. Özgüveni,ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. Genelyetenek ve genel kültürü,

e. Bilimselve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. Komisyon,a. fıkrasını 50 (elli) puan, diğer fıkralarda yazılı özelliklerin her birini 10(on) puan üzerinden değerlendirecek ve verilen puanları ayrı ayrı tutanağageçirecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tampuan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş)olması şarttır.

6. DEĞERLENDİRME:

a. Başarıpuanı, adayın KPSS puanı ile sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarakhesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan adaysıralamada üstte yer alır.

b. Sınavsonuçlarına; sınav sonuçlarının ilanından itibaren, yedi iş günü içinde MSBMemur ve İşçi Dairesi Başkanlığında olacak şekilde dilekçe ile itirazedilebilir. İtirazlar, bu sürenin bitiminden itibaren Komisyon tarafından enfazla on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve kararlar kesindir.İtiraz süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

c. Giriş(sözlü) sınavı sonucunda asil ve yedek adayların isim listesi (7 asil, 3yedek), www.msb.gov.tr resmi internet adresinde ilan edilecek, ayrıca sınavsonuçları sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

ç. Başarılıolan asil/yedek adaylar hastaneye (rapor almak üzere) sevk edilecektir.

d. Giriş(sözlü) sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, sıralamayagiremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

e. Yedeklistedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veyaherhangi bir öncelik teşkil etmez.

f. Başvuruve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerinsınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsadahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarındaTürk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre işlem yapılmak üzere, CumhuriyetBaşsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.

g.Sınavda başarılı olanlardan; geçerli bir mazereti olmaksızın kendilerinebildirilen veya ilan edilen süre içinde müracaat etmeyenlerin, Engelli SağlıkKurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan SağlıkBakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğiesaslarına göre "TSK'da Devlet Memuru Olur" kararlı raporualamayanların ve yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmayanların,atama işlemleri yapılmayacaktır.

7. SINAV YERİ VE TARİHİ:

a.Başvuruların incelenmesi sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylarınisim listesi www.msb.gov.tr resmi internet adresinde tebliğ niteliğinde ilan edilecektir.Adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyeceğinden resmi internet adresinin takipedilmesi önem arz etmektedir.

b.Adayların, ilanda kendileri için planlanan gün ve saatte sınava iştirak içinMSB Personel Genel Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresinde hazır olmalarıgerekmektedir.

İletişim Bilgileri:

İrtibat Telefonu : (0 312) 402 61 00

Adres : MSB Memur ve İşçi Dairesi BaşkanlığıBakanlıklar/ANKARA

İnternet Adresi : www.msb.gov.tr

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET