gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANLARI (YENİ)

Üniversite birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

23 Mayıs 2013 Perşembe 10:30
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANLARI (YENİ)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.)elektronik ortamda (CD, DVD veya Flash Bellek) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/ PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Bodrum Güzel Sanatlar Fak.

Heykel

Heykel

Doçent

3

Ahşap heykel üzerine ve Çağdaş Sanat konusunda uzmanlaşmış olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

İstatistik

Doçent

2

İstatistik alanında doçentliğini almış, Genetik algoritma ile aykırı değer tespiti ve sansürlü örneklemlerin Parametre tahmini üzerinde çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Matematik

Doçent

2

Esnek cebirsel yapılar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Temel Bil.

Su Ürünleri Temel Bil.

Doçent

2

Balıklarda ve su bitkilerinde ağır metal birikimi ve su kalitesi çalışmaları olmak.


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Fen - Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Mühendislik - Mimarlık Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 12 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı *

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, Karşılaştırmalı Edebiyat

Yardımcı Doçent

Matematik Bilgisayar **

2

Matematik

Yardımcı Doçent

Tarih **

1

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema Televizyon **

1

Sinema Televizyon

Profesör

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri *

1

Bilişim Teknolojileri

Yardımcı Doçent

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık **

1

Reklamcılık ve Tanıtım

Yardımcı Doçent

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği **

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Deneysel Fizik

Yardımcı Doçent

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) *

1

Yapı Bilişimi

Yardımcı Doçent

İnşaat Mühendisliği **

1

Geoteknik

Yardımcı Doçent

Makine Mühendisliği (İngilizce) *

1

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

 

* Dil yeterliliği olan öğretim üyesi alınacaktır.

** Dil yeterliliği olan öğretim üyesi tercih edilecektir.

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Hukuk Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. Maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge’de belirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile, ilgili Anabilim dalında uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak bir (1) adet Profesör alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, Profesörlük, Doçentlik belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış beş (5) nüsha dosya ile 5 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.

* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son başvuru tarihi 25 Eylül 2016’dır. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

* İlan edilen kadro daimi statüde olup, tam zamanlıdır.

 

Fakülte Adı

Bölüm/Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Adedi

Uzmanlık Alanı

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü, Ceza ve Ceza Usul Hukuku A.B.D.

Prof. Dr.

1

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, İnfaz Hukuku veKriminoloji alanlarında uzmanlaşmış, ilgili alanlardaaraştırma, yayın ve çalışmalar yapmış olmak.

8188/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

DUYURULUR.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Doçent Dr.

1

1

STK'ların gençlik politikalarının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.

Eğitim Fakültesi

Sınıf Eğitimi

Profesör Dr.

1

1

Matematikte webquest kullanımı konusunda çalışması olmak.

Söke İşletme Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Doçent Dr.

2

1

İnsan kaynakları yönetimi konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Adli Tıp

Doçent Dr.

1

1

Çocuklarda suçluluk, istismar ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Adli Tıp

Doçent Dr.

1

1

Çocuklarda ölüm riskleri ile ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Biyoistatistik

Profesör Dr.

1

1

Veri madenciliği konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Profesör Dr.

1

1

Özofagus ve Trakea darlıklarında Topikal Heparin tedavisi konusunda deneysel çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör Dr.

1

1

Adipositokinler konusunda çalışması olmak.

Veteriner Fakültesi

Doğum ve Jinekoloji

Profesör Dr.

1

1

Kuru dönem sağaltım konusunda çalışması olmak.

Veteriner Fakültesi

Doğum ve Jinekoloji

Profesör Dr.

1

1

Ultrasonografi konusunda çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

Dölerme ve Suni Tohumlama

Profesör Dr.

1

1

Suni tohumlama ve Dölerme teknolojilerinde çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

Farmakoloji Toksikoloji

Doçent Dr.

1

1

Antioksidanlar konusunda çalışması olmak.

Veteriner Fakültesi

Fizyoloji

Profesör Dr.

1

1

Mikrobiyo konusunda çalışması olmak.

Veteriner Fakültesi

Mikrobiyoloji

Profesör Dr.

1

1

Kanatlı mikrobiyolojisi, izolasyonu ve serotiplendirilmesi üzerine çalışması olmak.

Veteriner Fakültesi

Parazitoloji

Doçent Dr.

1

1

Kene türleri konusunda çalışması olmak.


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Profesör) alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

5 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

6 - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

7 - Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 4   Ulus/ANKARA

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

Deneysel karaciğer modelinde antioksidan çalışmaları olmak.

8173/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlana başvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 26.09.2016 tarihine kadar Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No:1 Avcılar/İstanbul -- Tel:0 212 422 70 00

 

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO UNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Bölümü*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Veterinerlik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Gastronomi Türkçe ya da İngilizce Bölümlerden Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak. İlgili alanlarda Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Çocuk Gelişimi (İngilizce) Bölümü*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce Bölümü Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak. İlgili alanlarda Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) Bölümü*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,Ergoterapi, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe veya İngilizce Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak. İlgili alanlarda Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Hemşirelik (İngilizce) Bölümü*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Eczacılık Türkçe veya İngilizce Bölümü Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak. İlgili alanlarda Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Sosyal Hizmetler (İngilizce) Bölümü*

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim Türkçe veya İngilizce Bölümü Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak. İlgili alanlarda Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

8181/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 09.09.2016 tarih ve 29826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımızda sehven yazılan Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Çocuk Gelişimi Anabilimdalı Yardımcı Doçent kadrosu ilan şartı aşağıda şekilde düzeltilmiştir.

İlan olunur.

 

Birim Adı

Bölümü

Anabilim Dalı-AnasanatDalı-Program

Kadro Unvanı

Drc

Aranan Şartlar

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

3

Doktorasını Çocuk Gelişimi veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilimdalında yapmış olmak.

8229/1-1


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz web sayfası (www.aksaray.edu.tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma ÖlçütleriYönergesi’nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar Üniversitemiz personel daire başkanlığı web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberi’ne göre düzenleyecekleri profesör kadroları için 6, doçent kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadroları için ise 4 takım dosyayı İlgili Birimlere imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PRG.

UNVANI

ADETİ

AÇIKLAMA

Güzelyurt Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Bitki Koruma Programı

Doçent

1

1 - Biyoloji Bölümünde doktora yapmış olmak

2 - Sürüngen türleri flogenipopülasyon genetiği ve türe özgümikrosatellitlokusların belirlenmesi konularında çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

1

1 - Lisansüstü çalışmalarını Tarla Bitkileri Anabilim Dalında yapmış olmak

2 - Yazlık Kolza’nın özelliklerine organik kaynaklı maddelerin etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü

Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı

Profesör

1

1 - Tarla Bitkileri alanında doktora yapmış olmak

2 - Bitki genetik kaynaklarının muhafazası ve kullanımı konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

1 - Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

2 - Yoksul sanat ve yeni sanatsal eğilimler üzerinde çalışmaları olmak.

Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1

1 - Biyoloji eğitimi alanında doçent olmak

2 - Çevre eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

1 - Tarih Bölümü mezunu olmak.

2 - Lisansüstü çalışmalarını Tarih Anabilim Dalında yapmış olmak.

3 - Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi üzerine çalışmaları olmak.

Genel Türk Tarihi

Yrd. Doç.

1

1 - Tarih Bölümü mezunu olmak

2 - Lisansüstü çalışmalarını Genel Türk Tarihi Anabilim Dalında yapmış olmak.

3 - Türk İslam Hanlıkları üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

1 - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak

2 - Lisansüstü çalışmalarını İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak.

3 - Çağdaş İngiliz Tiyatrosu konusunda çalışmaları olmak.

Matematik Bölümü

Geometri Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

1 - Geometri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

2 - Metrik geometriler üzerinde çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Hadis Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

1 - İlahiyat Fakültesi mezunu olmak.

2 - Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

3 - İhtiyaç duyan bireylere manevi destekler konusunda çalışmaları olmak

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Bilimleri Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

1 - İlahiyat Fakültesi mezunu olmak

2 - Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

3 - Din Sosyolojisi ile sekülerleşme ve sinema konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Termodinamik Anabilim Dalı

Prof.

1

1 - Makine Mühendisliği alanında doçent olmak

2 - Pulsadif akış konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Çevre Mühendisliği Bölümü

Hava Kirliliği ve Kontrolü Teknolojisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

1 - Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak

2 - İleri kimyasal oksidasyon konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

1 - Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak

2 - Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

3 - Büyükşehirler, kalkınma ajansları, kadın seçmenler ve yöneticiler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi Bölümü

 

Yrd. Doç.

1

1 - Lisansüstü çalışmalarını İşletme Anabilim Dalında yapmış olmak,

2 - Sosyal girişimcilik, liderlik ve performans yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

8175/1-1


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve YükseltilmeYönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 - Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8 - İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları ile Hukuk Fakültesine başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.280 80 73

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K. UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi Biyokimya dalında uzman olup, obezite, osteoporoz konularında klinik araştırmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikasına sahip olmak, doğum indüksiyonu konusunda uluslararası yayınlanmış çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Profesör

1

1

İnsan fetüslarında periferik sinir araştırmaları, deney hayvanlarında ilaçların toksikve teratojenik etkileri üzerine çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Felsefe

Türk-İslam Düşüncesi

Profesör

1

1

Mevlana'da Tanrı anlayışı, çağdaş problemler ve din konularında çalışmaları bulunmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Felsefe

Türk-İslam Düşüncesi

Profesör

1

1

İslam felsefesi, ahlak felsefesi ve değerler konularında çalışmaları bulunmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Profesör

1

1

Selçuklu Tarihi ve Ortadoğu'da Kurulan Türk Devletleri Tarihi konularında çalışmaları bulunmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Yeni Uygur ve Nogay Türkçesi konusunda çalışmaları bulunmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

Kişiler arası problem çözme ve çatışma çözme konularında çalışmaları bulunmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Fen öğretiminde kelime çağrışım tekniği ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Profesör

1

1

Biyolojide metafor ve analojiler konusunda çalışmaları bulunmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

1

Tendon iyileşmesi ile ilgili hücre kültürü çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Nefropatoloji eğitimi almış olmak, astrositom ve menengiom konularında araştırma yapmış olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

3

1

Uyku hastalıkları sertifikasına sahip olmak, polisomnografi sertifikasına sahip olmak, en az 5 yıllık süreyle uykuda solunum bozuklukları laboratuvarında çalışmış olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

3

1

Mezenkimal kök hücre konusunda deneysel çalışması olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doçent

3

1

Kent bilgi sistemleri, kalkınma ajansları ve bölgesel kalkınma konularında çalışması bulunmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

-

Doçent

3

1

Genç basketbolda özel şut antrenmanları ve sporun ayak tabanı basınç dağılımlarına etkisi üzerine çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

-

Doçent

3

1

Beden Eğitimi dersi öğrenci değer yönelimi ve spor alanı dersleri öğretim programları ile ilgili çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

-

Yardımcı Doçent

5

1

Gölge Badmintonu Antrenmanları üzerine çalışmalar yapmış olmak ve milli takımlarda en az 5 yıl süre ile görev almış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Genel Kamu Hukuku

Yardımcı Doçent

5

1

Anayasa Mahkemesinin çalışma ve yargılama usulleri konusunda çalışmaları bulunmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Yardımcı Doçent

5

1

Sigorta Hukuku ve Kara Ticaret Hukuku konularında çalışmaları bulunmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Yardımcı Doçent

5

1

Kadına karşı şiddetle ilgili hukuki düzenlemeler konusunda çalışmaları bulunmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Yardımcı Doçent

5

1

Aile hukukunda mutlak butlan, mukayeseli Osmanlı hukuku konusunda çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Organik kalp kapak hastalıklarının perkütan olarak yapılan tedavi şekillerinde (MitraClip ve TAVI) tecrübe sahibi olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

5

1

Neonatoloji uzmanlık diploması ve yenidoğanlara fonksiyonel ekokardiyografi sertifikasına sahip olmak. Yenidoğanlarda K vitamininin karaciğer enzimleri üzerine etkilerini araştıran çalışma yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

-

Yardımcı Doçent

5

1

Moleküler genetik analizler için (özellikle susamda) dizi temelli markerlerin geliştirilmesi konusunda çalışması olmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

-

Yardımcı Doçent

5

1

Bitkilerde fungal ve bakteriyel hastalıklara karşı dayanıklılık genleri ve sinyal iletimi ile ilgili çalışması olmak.

8172/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTESİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü /İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1

İngiliz Dili ve Edebiyatından Doçentliğini almış ve İngiliz Dili Eğitiminde Profesör olmuş olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Üstün yetenek potansiyeli olan çocuklara uygulanan sosyal beceri eğitimi konusunda çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doçent

2

Uluslararası İlişkiler alanında doçentlik unvanına sahip olması. Bu konuda yayınları bulunması. İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olması ve daha önce üniversitelerde İngilizce ders vermiş olması gerekmektedir.

Siyaset Bilimi alanında doçentlik ünvanına sahip olması. Bu konuda yayınları bulunması. İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olması ve daha önce üniversitelerde İngilizce ders vermiş olması gerekmektedir.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

 

Hemşirelik Yüksekokulu

 

Doçent

2

 

 

Yardımcı Doçent

1

 


cevap

selçuk
08 Nisan 2015 Çarşamba 13:19

ahmed sen kendi yazdığını okuyup anlayabildin mi? Özmesi yüklemi yerinde doğru düzgün kendini ifade edecek cümle dahi kuramadan bir de kalkıp akademisyenlere mi laf atıyorsun. Yukarıdaki ilan sahipleri, hepsi hiç olmazsa yüksek lisans ve doktora olmak üzere iki tez yazıp bitirmiş insanlar (makaleleri saymıyorum bile). Önce cümle kurmasını öğren sonra ilanlar adrese teslim şu bu diye itiraz edersin. Hadi şimdi Türkçe dersine başla...

13 Beğendim
11 Beğenmedim
 
Yanıtla

adrese teslim, ilanlar ayıp olmuyor mu?

ahmed
23 Ocak 2015 Cuma 16:15

belli bir bölüme ilan verilirken şu fakülteden mezun 8mesela ecza)cılık fakültesi mezunu, yok tıp fakültesi mezunu vb) ilan veren bilim eğitimi almamış yöneticileri, o konuda uzmanlık, doktora, yrd doç, doç ve prof olmuşlarsa ne olacak? belliki o fakültenin dekanının eğitimi veya bilimsel bağnazlığı nedeniyle, sadece o fakültelerin mezunlarını talep etmeleri, hele hele temel bilimlerde böylesine evrensel bilimsel kriterleri bile araştırmayanlardan oluşan fakülte ve eğitimleride, kendileri gibi

12 Beğendim
6 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET