gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 13 (onüç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

03 Nisan 2015 Cuma 12:20
ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİBAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

 

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem DairesiBaşkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılıResmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük ÖlçekliBilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esasve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 06 Temmuz 2013ve 05 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınanKPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenadayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliğiYükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esasalınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır)olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdanbaşlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı adayarasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarısırasına göre yapılacak yerleştirme ile 1 3 (onüç) Sözleşmeli Bilişim Personelialınacaktır. Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylar davet edilecektir.

 

I- BAŞVURUŞARTLARI

 

A-GENELŞARTLAR (NİTELİKLER)

a)     657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'incimaddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)    Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği,yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği,elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya dabunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındakiyükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c)     (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllıkeğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim veeğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim verenbölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliğiYükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecekpozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile busürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu veyönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç)yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanunatabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılıKanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimdesosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişimpersoneli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d)    Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağyönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlamadillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e)    Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemişveya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muafveya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)


a)     .NET,C# ve ASP.NET Web Form konusunda en azbeş (5) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,

b)    Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML,HTMLS, XHTML gibi web

teknolojilerine hakim vedeneyimli olmak,

c)     Entity Framework, MVC, MVVM konusunda tecrübeli ve enaz iki projede kullanmış olmak,

ç) IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0sunucusunda web uygulaması deploy konusunda tecrübesi olmak,

d)    Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerehakim olmak.

e)    Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performansartırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

f)      İleri seviye PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,

g)    Oracle, MS Sql Server veri tabanı sistemleri hakkındabilgi sahibi olmak,

ğ) Windows servisleri, Web Teknolojileri, .Net Framework 4 / 4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibiolmak,

h)    Mobil cihazlar için native (Android, iPhone) uygulamageliştirme konusunda tecrübeli olmak,

ı)  Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

        Microsoft CertifiedProfessional Developer (MCPD)

        Microsoft Certified SolutionDeveloper (MCSD)

        MicrosoftSpecialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

 

İ. VERİ TABANI VE YAZILIM UZMANI (İ Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt

Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)

a)     Orta vebüyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b)    OCA sertifikasına sahipolmak,

c)     Linuxüzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veritabanı yönetmiş olmak,

ç) OracleFRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

d)    OracleLogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak,

e)    Oracle veritabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim,RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarınıhazırlamış ve yürütmüş olmak,

f)  Linuxdüzeyinde Oracle lmport ve Export, Data Pump lmport/Export ve RMAN scripleri yazmış ve Linux Crontab'aentegre etmiş olmak,

g)     ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, Oracle veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

h)    Veri tabanında performans ayarlaması (tuning) yapabilmek vetecrübe sahibi olmak, ı) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

i)    Veritabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve
kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,

j) .Net ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak.

k) Web servisleri, SOAP, REST,WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

l) Visual Studio.NET, C#, Entity Framework, MVC konularında ileri düzeyde bilgi

sahibi olmak.

m)Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında tecrübe sahibiolmak,


n) Tercihen aşağıdakisertifikalara sahip olmak;

        Microsoft CertifiedProfessional Developer (MCPD)

        Microsoft Certified SolutionDeveloper (MCSD)

        MicrosoftSpecialist: Programming in HTMLS with JavaScript and CSS3 (MS)

 

3.     YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt

Sözleşme Ücret Tavanının S Katına kadar)

a)     .NET, C#ve ASP.NET Web Form konusunda en az beş (S) yıldeneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,

b)     Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, WCF, Javascript,HTML, XHTML gibi

Web Teknolojilerine hâkim vedeneyimli olmak,

c)     Entity Framework, MVC, MVVM konusunda tecrübeli ve enaz iki projede kullanmış olmak,

d)     Web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakimolmak.

e)     IIS 7.Gve/veya IIS 8.0sunucusunda web uygulaması deploy konusunda tecrübesi olmak,

f)  PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server)bilgisine sahip olmak,

g)     Oracle, MS Sql Server veri tabanı sistemleri hakkındabilgi sahibi olmak,

h)     Web teknolojileri performans, güvenlik ve testlerikonusunda tecrübeli olmak,

i)    Tercihen aşağıdakisertifikalara sahip olmak;

  Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

  Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

  Microsoft Specialist: Programming in HTMLS with JavaScript and CSS3 (MS)

4.     PROJE  YÖNETİCİSİ, İŞ   GELİŞTİRME   VE   SÜREÇ YÖNETİM

UZMANI Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının S Katına kadar)

a)      En az S yıl Proje Yöneticisiveya İş Geliştirme ve Süreç Yönetimi konularında görev yapmış olmak,

b)     .NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda en az ikiyazılım geliştirmiş olmak ve bunu belgeleyebilmek,

c)     Projeler arasındaki ilişkileri takip etmek ve mükerrerprojelerle oluşabilecek iş, zaman ve maddi kayıpların önüne geçmek,

ç) Devam eden veya sonuçlanmışprojeler ile yeni yapılacak projeler arasındaki ilişkileri inceleyerek, birleştirilebilecekprojeler veya projelerin birleştirilebilecek modülleri hakkında raporlarhazırlayarak idarenin görüşene sunmak,

d)     Gereksinimlerin belirlenmesi ve yönetimi aşamasındagerekli olan iletişim teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e)     Toplantı yönetimi, etkin dinleme ve sunum yapma gibiiletişim teknikleri konularına hakim olmak,

f)  PMI standartlarına uygun hareket eden, PMP Sertifikalıolmak,

g)     Teknik destek ekipleri yönetimi konusunda deneyimli,

ğ) İletişim yetenekleri güçlü olmak, projelerde iletişimyönetimi konusunda tecrübeli olmak,

h)     Proje paydaş yönetimi, projelerde entegrasyon(Bütünleşik Proje Yönetimi), proje kapsam yönetimi, proje zaman yönetimikonularında tecrübeli olmak.

ı)  Proje insan kaynakları, proje maliyet yönetimi, projekalite yönetimi konularında tecrübeli olmak,

i)    Tercihen;


        IfflA CBAP ve CCBA Sertifika sahibi olmak,

        Sistem analisti/Îş analisti olarak görev yapmış olmak,

        CMMI, SCRUM gibi proje yönetim standartlarınınuygulandığı projelerde proje yöneticisi olarak görev yapmış olmak

 

5.  KIDEMLİ CBS YAZILIM UZMANI (İKişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının S Katına kadar)

 

a)     .NET C# ve ASP.NET Web Form konusunda en az beş (S)yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,

b)    Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, WCF, Javascript,HTML, XHTML gibi Web

Teknolojilerine hâkim vedeneyimli olmak,

c)   Entity Framework konusunda tecrübeli ve en az ikiprojede kullanmış olmak,
ç) OGC Web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

d)     IIS 7.0ve/veya IIS 8.0sunucusunda web uygulaması deploy konusunda tecrübesi olmak,

e)     İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş veiyi seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

f)  Oracle Spatial, SQL Server ve PostgreSQL veritabanıyönetim sistemlerinden en az birini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı veoptimizasyonu deneyimi olan,

g)     HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery, JSON, XMLkonularında uygulama geliştirmiş olmak,

ğ) Entity Framework, ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmişolmak,

h)     Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile)geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

ı) Tercihen;

        ARCGIS deneyimi olan,

        GML ve GeoJSON kullanabilen,

        OGC Standartlarında bilgi sahibi,

        Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarındabilgi sahibi,

Dağıtık coğrafi veritabanlarından veri alma, dönüştürmeve yükleme (ETL) konularında deneyimi olan,

6.  BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt SözleşmeÜcret Tavanının S Katına kadar)

 

a)     Kamu veya özel en az 1000 kullanıcılı bilgi işlemmerkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,

b)     SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 1.000 aktif kullanıcıya sahipbilgi işlem merkezlerinde sistem ve/veya ağ yönetim konusunda en az 1 yılçalışmış olmak,

c)     Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliğikonusunda tecrübe sahibi olmak,

d)     Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliğikonularında tecrübe sahibi olmak,

e)     Web                    Standartları                     konuları                     ve protokolleri

HTTPS/HTML/FTP/JS/URL/Encodings/SQL/.Net/   PHP/Ajax/Jqery konularında

tecrübe sahibi olmak,

f)  XSS, SQL injection önleme teknikleri, Frameworkçözümleri (.NET MVC, RequestValidation, JSTL,JSON, CSRF, v.b.)konularında tecrübe sahibi olmak,

g)     Güvenli kimlik doğrulama ve yetkilendirme, sessionyönetimi ( Basic Authentication, Windows Authentication, OpenID, FormsAuthentication, Güvenli CAPTCHA


Kullanımı, Kimlik Doğrulama Stratejileri, Zararlıdosya çalıştırma, Cross Site Scripting, Access Control, ThreadSafety, Hidden Form FieldManipulation, ParameterManipulation, WeakSessionCookies, Blind SQL Injection, NumericSQL Injection, String SQL Injection, Web Services, Fail Open Authentication,Dangers of HTML Comments,) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h)   Güvenlikod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

i)    Kaynak kod analizi yapabilecekseviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, PHP,
ASP) hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Web servisi zafiyetleri ve önlemleri konusunda bilgi sahibi olmak, k) Tercihen;

      Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasınasahip olmak,

      CEH-CertifıedEthical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

      Cisco Certified NetworkProfessional (CCNP) Security veya Cisco Certified SecurityProfessional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

 

7. AĞ VE SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - AylıkBrüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

a)     Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ vesistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b)     Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

c)     SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibigüvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 500 aktif kullanıcıya sahip bir bilgiişlem merkezinde çalışmış olmak,

ç) Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübesahibi olmak,

d)     Sanallaştırma teknolojileri konusuna hâkim olmak,HyperV ve VMWare ürünlerinde tecrübeli olmak,

e)     Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, FileServer, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyonve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

f)       Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), KablosuzYerel Alan Ağ (WLAN),

Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik YönlendirmeProtokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibiolmak,

g)     Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers),Firewalls donanımlarıhakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

ğ) Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümlemetecrübelerine sahip olmak.

h)     Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak,

 

  Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator onWindows Server 2008 ve üzeri

•Microsoft Certified ITProfessional: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 R2 veüzeri

  Microsoft Certified Solutions Associate:Windows Server® 2008 ve üzeri

  Microsoft Certified Technology Specialist:Microsoft Exchange Server 2010, Configuration ve üzeri

  CCNA sertifikasına sahip olmak.


8. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

a)     Yazılım geliştirme uzmanı olarak en az üç (3) yılçalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b)    Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibiolmak.

c)     .NET, C# ve ASP.NET Web Form, ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmişolmak ç) Web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

d)    PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,

e)    MSSql Server, Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgisahibi olmak,

f)    Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında tecrübe
sahibi olmak,

g)    Web teknolojileri performans, güvenlik ve testlerikonusunda tecrübeli olmak, ğ) NET framework (4.0 ve üstü) platformukonusunda tecrübe sahibi olmak,

h)    Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

 

  Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

  Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

  Microsoft Specialist: Programming in HTML5with JavaScript and CSS3

(MS)

 

 

9. İŞ ANALISTI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık BrütSözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

a)     En az 3 yıl Sistem analisti veya İş analisti olarakgörev yapmış olmak.

b)    İlişkisel veritabanı tasarımı ve kullanımı konusundatecrübe sahibi olmak,

c)     En az bir kurumsal projede C# dili kullanarak Visual Studio.NET ortamında web tabanlı uygulama geliştirmiş olmak,

i)  Gereksinimlerin belirlenmesive yönetimi aşamasında gerekli olan iletişim teknikleri

hakkında bilgi sahibi olmak, j) Toplantı yönetimi, etkindinleme ve sunum yapma gibi iletişim teknikleri konularına

hakim olmak,

k) IIBA'nın  gereksinim   döngüsü   ve  iş   analistlerinin   bu  döngü kapsamında

gerçekleştireceği anaaktiviteler konularında bilgi sahibi olmak, l)  Gereksinim belirleme metodları hakkında bilgi sahibiolmak,

m) Gereksinim analiz vedökümantasyonuna yönelik teknikler hakkında bilgi sahibi olmak,

n) İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları(class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams) gibianaliz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

o)  IIBA  standartlarında veri  akış diyagramları  (data  flow diagrams), aktivite

diyagramları (activitydiagrams), durum diyagramları (state diagrams) ve akış semaları

(flowcharts) gibi is /süreç akış modelleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak, ö) IIBAstandartlarında fonksiyonel iş senaryo dokümanları (functional use cases),sistem

iş senaryosu dokümanları (system use case) ve UML (Unified Modeling Language)

diyagramları konularında bilgi sahibi olmak, p) Kullanıcı kabul testlerinde (user acceptance test) uygulanması gereken adımlar ve

teknikler konusunda bilgi sahibi olmak, r) Geliştirilen  ürün   ve   servislerin  gereksinimleri   karşılayıp karsılamadığının

doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi

olmak,


s) Sonuç odaklı müzakereteknikleri (the principled negotiations model) hakkında bilgi sahibiolmak,

ş) Fizibilite çalışmaları, işmodeli çalısmaları (business case) ve süreç iyileştirme projeleri gibiçalışmalarda gerekli olan kurumsal analiz teknikleri hakkında bilgi sahibiolmak,

t) Etkin gereksinim planlama veyönetim teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

10.  CBS YAZILIM UZMANI (1 Kişi -Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret

Tavanının İ Katına kadar)

a)      Visual Studio platformunda mezuniyet sonrası en az 3 yıl C#, .NET Framework veASP.NET ile uygulama geliştirme konularında iş tecrübesine sahip olmak,

b)     İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş veiyi seviyede SQL, PL/SQL bilgisine sahip olmak,

c)     Oracle Spatial, SQLServer ve PostgreSQL veritabanı yönetimsistemlerinden en az birini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı veoptimizasyonu deneyimi olan,

ç) OGC Web Servisler ve WCF(Windows Communication Foundation) ile uygulama geliştirmiş olmak,

d)     HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery, JSON, XMLkonularında uygulama geliştirmiş olmak,

e)     ASP.NET Entity Framework, ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,

f)       Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirmekonusunda bilgi sahibi olmak,

g)   Uygulama sunucuları konusundabilgi sahibi olmak.
ğ) Tercihen;

        Java deneyimi olan,

        ARCGIS deneyimi olan,

        PostGIS deneyimi olan,

        GML ve GeoJSON kullanabilen,

        OGC Standartlarında bilgi sahibi,

Açık kaynak kod coğrafi bilgisistemi yazılımlarında bilgi sahibi,

11.  WEB TASARIM UZMANI Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt SözleşmeÜcret

Tavanının İ Katına kadar)

a)     Web sayfası tasarlama ve grafik tasarım konularında enaz 3 (üç) yıl tecrübesi olmak,

b)    Hazır şablonlar vb. kullanmaksızın özgün tasarımgerçekleştirebilecek olmak,

c)     AdobeIllustrator, Photoshop, Indesign, Flashprogramlarına hakim olmak,

ç) Daha önce hazırlamış olduğu Logo, Banner, Katalog,Dergi veya Web Arayüzü Tasarımlarını sunabilecek,

d)    Arama Motoru Optimizasyonları konularında deneyimliolmak,

e)    Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibiolmak.

f)      .NET, C# ve ASP.NET Web Form, ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmişolmak

g)    XML Servisleri, Web servisleri, WCF gibiteknolojilere hakim olmak.

ğ) PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,

h)    MSSql Server, Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgisahibi olmak,

ı) Web teknolojileri (HTMLS, CSS 3, Javascript, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak,

i)    NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) CMS(İçerik Yönetim Sistemi)uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak, k) CMS uygulamalarına şablon vetema oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak,


l)  Grafik tasarımı ve temelgrafik tasarım teknikleri (tipografi, renk, denge ve mizanpaj v.b.) konusundatecrübeli olmak

 

 

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlarile nitelikler aranır.

 

 

II-SINAV KONULARI

Yazılı ve sözlü sınav konuları pozisyonlara uygunolarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

 

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular; 20/04/2015-04/05/2015 tarihleri arasında www.ormansu.gov.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeliİş Talep Formu" nun doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak veimzalamak suretiyle aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 04/05/2015 tarihiakşam mesai bitimine kadar ( Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem DairesiBaşkanlığı Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 Yenimahalle /ANKARA) adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan adresteolacak şekilde postayla yapılabilecektir. Postada meydana gelebilecekgecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanlarınbaşvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER

a)     İş Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı ) ve 1fotoğraf,

b)     Yüksek Öğrenim Kurumu diploması veya mezuniyetbelgesinin yada eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklikbelgesinin aslı veya onaylı örneği,

c)     KPSS sonucunu gösteren belge,

ç) Yabancı dil bilgisi seviyesinigösteren belge, (YDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabuledilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi)

d)     Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğineilişkin belge(yazılım pozisyonları için)

e)     Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilensertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmışolmalıdır.)

f)       Çalışma sürelerini gösteren belgeler,

 

  Özel sektörde çalışanlar içinSGK hizmet dökümü,

  Kamu kurumlarında çalışanlariçin çalıştıkları kurumdan alınacak belge.

g)     Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

a) Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygunolarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak her bir pozisyon sayısının10 katı kadar aday, en yüksek puan alandan başlayarak yapılacak puan sırasınagöre yazılı sınava çağırılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazlaadayın bulunması halinde, adayların tamamı sınava katılabilecektir.


b)     Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi vesınav yerinin açık adresi www.ormansu.gov.tr sitesinde 18/05/2015 tarihindeilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

c)     Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardanherhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadarmüracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilenpozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğerpozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

d)     Başvuru sahipleri birden fazla pozisyona başvurudabulunamaz.

e)     Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğutespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Bu kişilerinatamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir haktalep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmaküzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a)     Yazılı sınav, 23/05/2015 tarihinde yapılacaktır.

b)     Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecekolup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c)     Yazılı sınav sonuçlarına göre, sözlü sınava katılmayahak kazananların listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri 03/06/2015 tarihinde www.ormansu.gov.tr adresinde yayınlanacaktır

d)     Sınava girmeye hak kazanan adayların kimlik tespitindekullanılmak üzere nüfus cüzdanı ve fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlikbelgesi bulundurması zorunludur.

SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a)  Bilişim Personeli olarak atamayapılabilecek boş Pozisyon sayısı 13 (onüç)'dür.

b)  Kazanan adaylar başarısırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilanedilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günüiçerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğtarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşmeimzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleriteslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

 

c)   Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihindenitibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süreiçerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyenveya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayanadaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d)   Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanlarınyerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıdabelirtilen esaslar uygulanır.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

a)     Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

b)     Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı DevletMemurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler içinsözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ileçarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

c)     Kurum sözleşme tavan ücretlerinin altında sözleşmedüzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.


d) Gerçeğeaykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavlarıgeçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamalarıiptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET