gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ORMAN-ENDÜSTRİ-AĞAÇ İŞLERİ MÜHENDİSLERİNE SERBEST MESLEK SINAVI

Bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasınca aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır

10 Temmuz 2014 Perşembe 03:21
ORMAN-ENDÜSTRİ-AĞAÇ İŞLERİ MÜHENDİSLERİNE SERBEST MESLEK SINAVI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:
SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU
5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna göre;

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:
a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 06 Ağustos 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.
b) Uygulama tezleri; tez konularının teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilecektir.
c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu, 06 Ağustos 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
ç) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 13 Ağustos 2014 Çarşamba gününe kadar incelenecek, TEMDEM değerlendirme sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda yönetim kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 15 Ağustos 2014 Cuma günü duyurulacaktır.
d) Oda TEMDEM kurulunun, 22 Ağustos 2013 Cuma günü Saat: 10.00 da Ankara’da yapacağı mesleki değerlendirme sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alınacak ve değerlendirme sınav sonuçları 25 Ağustos 2014 Pazartesi günü Oda internet sayfasında ilan edilecektir.
e) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.
1 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını ve TEMDEM değerlendirme sınavını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar.
2 - Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar
f) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 27 Ağustos 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yatırılacaktır.
g) Sınav giriş belgeleri, adaylara 03 Eylül 2014 Çarşamba gününe kadar imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.
ğ) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.      

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:
a) Sınav günleri: 20 Eylül 2014 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.
21 Eylül 2014 Pazar günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.
b) Sınav başlama saati: 09.30
c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.
ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda
d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test
e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.
f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET