gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

OSMANGAZİ VE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINIYOR

Osmangazi ve Çukurova Üniversitelerine Öğretim Görevlisi Alınıyor

22 Mayıs 2011 Pazar 04:48
Osmangazi ve Çukurova Üniversitelerine Öğretim Görevlisi Alınıyor


 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c), 25 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 SayılıDevlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.
Başvurularşahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabuledilmeyecektir.
Duyurulur.
Başvurudaİstenen Belgeler:
1 - Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,
2 - Özgeçmiş
3 - 2 adet fotoğraf
4 - Nüfus Cüzdan Sureti
5 - Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)
6 - YardımcıDoçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılıKanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.
7 - ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (CD’ şeklinde de verilecektir), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarıve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),
8 - Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmışolanlardan istenmektedir.)
Not:İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır.Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.
Ünvanı
Derece
Adedi
Birimi
Bölümü
Anabilim Dalı
AÇIKLAMALAR
Profesör
1
1
Mühendislik- Mimarlık Fak.
Kimya Müh.
Temel İşlemler ve Termodinamik
Kimya Mühendisliğinde Doçent, Atık Giderimi ve Geri Kazanım Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Aile Hekimliği
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Anatomi
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Deontoloji
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Göğüs Hastalıkları
Profesör
1
1
Eskişehir Sağlık Yüksekokulu
Psikiyatri Hemşireliği Alanında Profesör Olmak
Doçent
1
1
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Radyoloji
Doçent
1
1
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
İç Hastalıkları
Medikal Onkoloji Uzmanı Olmak
Doçent
1
1
Mühendislik-Mimarlık Fak.
Endüstri Mühendisliği
Yöneylem Araştırması
Araç Rotalama Problemleri Üzerinde Çalışmalar Yapmış Olmak
Doçent
1
1
Mühendislik-Mimarlık Fak.
Kimya Mühendisliği
Temel İşlemler ve Termodinamik
Kimya Mühendisliğinde Lisans ve Lisansüstü Diplomalarına Sahip ve Biyokütle Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak
Doçent
1
1
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri
Lisansüstü Çalışmalarını Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Yapmış ve Tohumculuk Teknolojisi Konusunda Çalışmış Olmak
Doçent
1
1
İktisadi ve İdari Bil. Fak
İşletme
Muhasebe ve Finansman
Doçent
1
1
Eskişehir Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Esasları Alanında Doçent Olmak
Yrd.Doç.
4
1
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İşletme
Yönetim ve Organizasyon
Doktorasını Stratejik Yönetim Konusunda Yapmış Olmak
Yrd.Doç.
3
1
İkt. ve İdari Bil. Fak.
İşletme
Sayısal Yöntemler
Doktorasını Maliyet Analizi Yaklaşımları Konusunda Yapmış Olmak
Yrd.Doç.
3
1
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğr. Tek. Eğt.
Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eğt.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Alanında Doktoralı, Uzaktan Eğitim ve Mobil Öğrenme Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak
Yrd.Doç.
3
1
Eğitim Fakültesi
İlköğr.Din Kül ve Ah. Bil.Eğt.
İlköğr.Din Kül ve Ah. Bil.Eğt.
Lisansı İlahiyat Fakültesi Olup, Sosyolojide Doktoralı, Din Eğitimi ve Din Sosyolojisi Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak
Yrd.Doç.
3
1
İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Eğitimi ve Öğretimi Konularında Çalışmaları Olmak
Yrd.Doç.
3
1
İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları
Türk İslam Sanatları ve Tarihi
Kuzey Afrika ve Endülüs Tarihi Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak
Yrd.Doç.
3
1
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri
Lisansüstü Çalışmalarını Tarla Bitkileri Dalında Yapmış ve Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Konularında Çalışmış Olmak
Yrd.Doç
3
1
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Nöroloji
Nöroloji Uzmanı Olmak
Yrd.Doç
3
1
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Radyoloji
Radyoloji Uzmanı Olmak
Yrd.Doç.
3
1
Eskişehir Sağlık Yüksekokulu
Cerrahi Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak
Yrd.Doç.
4
1
Eskişehir Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Kurumları Yöneticiliği Alanında Doktora Yapmış Olmak
 
 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONELİLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 25. ve 26. maddeleriile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır. (Profesör ve doçentler devamlı statüye atanacaktır.)
BaşvuruŞartları:
* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan örnekleri, özgeçmiş, Doçentlik Belgelerinin fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) nüsha dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.
* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan örnekleri, özgeçmiş, Doçentlik Belgelerinin fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.
* YardımcıDoçent kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçe, özgeçmiş,Doktora Belgelerinin fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.
* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları sağlıyor olmak.
* Yabancıülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığıkurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir
Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir
Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün, mesai bitimidir, Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabuledilmeyecektir
Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.
Rektörlük:0 322 338 62 85 dahili 104
0 322 338 60 84, 85 dahili 2331-2333/104
0 322 338 60 84, 85 dahili 2304
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL
ANABİLİM/ANASANAT DALI
DERECESİ
SAYISI
NİTELİĞİ
Tıp
Tıbbi Farmakoloji
Profesör
1
1
Tıbbi Biyoloji
Profesör
1
1
Plastik Rekon.ve Estetik Cer.
Yardımcı Doçent
3
1
Tıbbi Patoloji
Profesör
1
1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Profesör
1
1
Çocuk Metabolizma Hastalıkları alanında çalışmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Profesör
1
1
Çocuk Nöroloji alanında çalışmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent
1
1
Çocuk Enfeksiyon Uzmanı olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yardımcı Doçent
3
1
Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yardımcı Doçent
3
1
Yenidoğan (Neonatoloji) Uzmanı olmak
Göz Hastalıkları
Yardımcı Doçent
3
1
Kulak Burun ve Boğaz Hast.
Yardımcı Doçent
3
1
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Yardımcı Doçent
3
1
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.Hst.
Yardımcı Doçent
3
1
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Profesör
1
1
Kardiyoloji
Profesör
1
2
Kardiyoloji
Yardımcı Doçent
3
1
Kardiyak Elektrofizyoloji alanında deneyimli olmak
Göğüs Cerrahisi
Profesör
1
1
Radyoloji
Profesör
1
1
Radyasyon Onkolojisi
Yardımcı Doçent
3
1
Ziraat
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Profesör
1
1
Tarım Makinaları
Profesör
1
1
Bahçe Bitkileri
Profesör
1
1
Bahçe Bitkileri
Doçent
1
1
Bahçe Bitkileri
Yardımcı Doçent
3
1
Süs Bitkileri alanında doktora yapmış olmak
Peyzaj Mimarlığı
Doçent
1
1
Gıda Teknolojisi
Profesör
1
1
Fitapatoloji
Profesör
1
1
Fen- Edebiyat
İstatistik Teorisi
Doçent
1
1
Moleküler Biyoloji
Profesör
1
1
Psikoloji
Yardımcı Doçent
3
1
Klinik psikoloji alanında doktora yapmış olmak
Psikoloji
Yardımcı Doçent
3
1
Nöro fizyoloji, uyku fizyolojisi alanında doktora yapmış olmak
Yeni Türk Dili
Doçent
1
1
Cebir ve Sayılar Teorisi
Profesör
1
1
Cebir ve Sayılar Teorisi
Yardımcı Doçent
3
1
Klasik Arkeoloji
Yardımcı Doçent
3
1
Klasik Arkeoloji alanında doktora yapmış olmak
Mühendislik- Mimarlık
Tekstil Teknolojileri
Yardımcı Doçent
3
1
Bilgisayar Bilimleri(Elk.Elekronik)
Yardımcı Doçent
3
1
Otomotiv
Doçent
1
1
Maden Mekaniz.ve Teknol.
Profesör
1
1
Mekanik (İnşaat Müh.)
Profesör
1
1
Enerji
Profesör
1
1
Devreler ve Sistemler(Elk.Elk.)
Profesör
1
1
Yapı
Profesör
1
1
Biyomedikal Mühendisliği
Doçent
1
1
Eğitim
Fen Bilgisi Eğitimi
Yardımcı Doçent
3
1
İngiliz Dili ve Eğitimi
Profesör
1
1
Bilgisayar ve Öğretim
Yardımcı Doçent
3
1
Teknolojileri Eğitimi
Eğitim Programları ve Öğretimi
Yardımcı Doçent
3
2
İktisadi ve İdari Bilimler
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Profesör
1
1
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Yardımcı Doçent
3
1
Yöneylem
Yardımcı Doçent
3
1
Mali İktisat
Yardımcı Doçent
3
1
Maliye Teorisi
Yardımcı Doçent
3
1
Siyasi Tarih
Yardımcı Doçent
3
1
İktisat Politikası
Profesör
1
1
Diş Hekimliği
Protetik Diş Tedavisi
Doçent
1
1
Protetik Diş Tedavisi
Yardımcı Doçent
3
1
İlahiyat
Felsefe Tarihi
Doçent
1
1
Dinler Tarihi
Profesör
1
1
Arap Dili ve Belagatı
Doçent
1
1
Yetiştiricilik
Profesör
1
1
Su Ürünleri
İşleme Teknolojisi
Doçent
1
1
Hukuk
Hukuk Felsefesi ve Sosyolo.
Profesör
1
1
Milletlerarası Özel Hukuk
Profesör
1
1
Ticaret Hukuku
Profesör
1
1
İş ve Sosyal Güv.Hukuk.
Yardımcı Doçent
3
1
Ceyhan Mühendislik
Termodinamik
Yardımcı Doçent
3
1
Enerji
Yardımcı Doçent
3
1
Kimya Mühendisi olmak ve korozyon üzerine doktora yapmış olmak
Enerji
Yardımcı Doçent
3
1
İletişim
Toplum ve İletişim
Yardımcı Doçent
3
1
Güzel Sanatlar
Seramik
Yardımcı Doçent
3
1
Karataş Turz.İşl.ve Otel.Y.O.
Konaklama İşletmeciliği
Yardımcı Doçent
3
2
Ceyhan M.Y.O.
Yardımcı Doçent
3
1
Tarım Makinaları alanında doktora yapmış olmak
Adana Sağlık Y.O.
Ebelik
Yardımcı Doçent
3
1
Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak
Hemşirelik
Yardımcı Doçent
3
1
Hemşirelik
Doçent
1
1

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET