gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alımı

26 Eylül 2016 Pazartesi 15:51
ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞIGİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL BİLGİLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına; sözlü giriş sınavıile Genel İdare Hizmetleri sınıfı 7 nci/9 uncuderecede 15 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanıolarak yetiştirilmek üzere Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Uzman Yardımcısısayısı, sözlü sınava katılabilecek aday sayısı, KPSS puan türleri ve istenilentaban puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

 

Gruplar

Öğrenim Dalları (Lisans)

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puanı

Atama Yapılabilecek Boş Kadro Sayısı

Sözlü Sınava Katılabilecek Azami Aday Sayısı

1. Grup

İktisat

KPSSP-117

80

4

16

2. Grup

İşletme

KPSSP-117

80

4

16

3. Grup

Maliye

KPSSP-117

80

2

8

4. Grup

Kamu Yönetimi

KPSSP-117

80

1

4

5. Grup

Uluslararası İlişkiler

KPSSP-117

80

2

8

6. Grup

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

KPSSP-117

80

1

4

7. Grup

Hukuk

KPSSP-117

80

1

4

 II. GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilenşartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 incimaddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerinyukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi verenfakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından 04-05 Temmuz 2015, 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Kamu PersoneliSeçme Sınavlarında (KPSS), puan türleri itibarıyla en az yukarıdaki tablodabelirtilen taban puanları almış olmak,

ç) 2016 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35(otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1981 ve daha sonra doğmuş olanlarbaşvurabilir).

III. BAŞVURU

1) Başvuru tarihi, yeri ve şekli

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığıgiriş sınavı için başvurular 11 Ekim 2016 tarihinde başlayıp, 26 Ekim 2016tarihinde saat 18.00'da sona erecektir.

Başvuruların, başvuru için istenilen belgeler ilebirlikte şahsen, elden veya posta yolu ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ZiyaGökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş 06600/ANKARA adresine yapılması gerekmektedir.İnternet erişimi üzerinden başvuru kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılanbaşvuruların İdareye en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar ulaşmasıgerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisindeyapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) Başvuru için istenilen belgeler şunlardır:

a) Özelleştirme İdaresi Başkanlığının"www.oib.gov.tr" internet adresinden temin edilerek doldurulacak olanBaşvuru Formu,

b) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesininİdare tarafından onaylı örneği, (Yurtdışında eğitim görmüş ise YükseköğretimKurulundan alınacak denklik belgesinin İdare tarafından onaylı örneği)

c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, fotokopisiveya İdare tarafından onaylı örneği,

ç) T.C. kimlik numarası beyanı,

d) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

e) 2 adet vesikalık fotoğraf, (fotoğraflar son altı ayiçinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebatlarında olacak ve 1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

Başvuru sırasında istenilen belgelerin aslı ibrazedilmek kaydıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim DaireBaşkanlığınca da onaylanabilecektir. Eksik belge ve bilgi bulunan başvurularile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV. GİRİŞ SINAVI

1) Başvuruların İncelenmesi ve Adayların Sınava Kabulü

a) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksekpuana sahip olandan başlanarak, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadrosayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahipolanlar dahil) sınava çağrılacaktır.

b) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları,soyadları, KPSS puanları ile sınav tarih ve saatleri http://www.oib.gov.tr websitesinde ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı binası girişinde ilan edilecekolup, sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c) Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar ilandabelirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus cüzdanı veya pasaportu (Nüfus cüzdanındasoğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarasıbulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan nüfuscüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ilebirlikte hazır bulunacaklardır.

2) Sınav şekli ve konuları

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır:

Sözlü sınav, adayların;

a) Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi,Özelleştirme İdaresi Başkanlığının faaliyet alanı ve Özelleştirme mevzuatı ileilgili konulardaki bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği vemuhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış vetepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmesi suretiylegerçekleştirilir.

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için 50 (elli)puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerindendeğerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışındasözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavdabaşarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tampuan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş)olması şarttır.

V. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sözlü giriş sınavında başarı sıralaması, sözlü sınavıpuanlarına göre belirlenecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği durumunda, KPSSpuanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş Sınavı Komisyonu tarafından;sınavda başarılı olmaları şartıyla, giriş sınavı sonunda puanı en yüksek olanadaydan başlanmak suretiyle, öğrenim dalları itibarıyla sınav duyurusunda atamayapılacağı belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asıl aday ile kadrosayısının yarısını geçmemek üzere yedek adayın isimleri belirlenerek,Özelleştirme İdaresi Başkanlığının "www.oib.gov.tr" internetadresinde ilan edilecektir.

İdare, başarılı aday sayısının öğrenim dalları itibarıylailan edilen kadro sayısından az olması halinde, giriş sınavı duyurusunda ilanedilen kadro sayısından daha az sayıda uzman yardımcısı alma veya yukarıdabelirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasındadeğişiklik yapma hakkına sahiptir.

Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadlarıile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Özelleştirme İdaresiBaşkanlığının "www.oib.gov.tr" internet adresinde ilan edilecektir.

VI. DİĞER HUSUSLAR

1) Ataması yapılacak adaylardan istenilecek belgeler

Giriş sınavında başarılı olan adayların, giriş sınavısonuçlarının İdarenin "www.oib.gov.tr" kurumsal internet sitesindeilan edildiği tarihi takip eden 15 (on beş) gün içerisinde, aşağıda belirtilenbelgeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığınateslim etmeleri gerekmektedir:

a) Görevini devamlı yapmasına engel bir halibulunmadığını ve seyahat engeli olmadığını belirtir yazılı beyanı,

b) Adli sicil yazılı beyanı,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgili beyanı,

ç) 4 adet vesikalık fotoğraf.

2) Uzman Yardımcılığına atanma

Giriş sınavını kazananların Uzman Yardımcısıkadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı DevletMemurları Kanunu ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunhükümlerine göre yapılacaktır.

Öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı duyurusundaatama yapılacağı belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarısıralamasına göre Uzman Yardımcısı olarak atanır. Yedek listede yer alan adaylarınhakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonrakisınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. GirişSınavına katılan diğer adaylar için yetmiş ve üzeri puan almış olmak, UzmanYardımcısı olarak atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

Atama işlemlerinin yapılması için, ilan edilen süreiçinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuru belgeleri ile birliktemüracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğeaykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarakatamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir haktalep edemez ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bukişiler kamu görevlisi olması halinde bu durumları çalıştıkları kurumlarabildirilir.

Giriş sınavını kazananlara yapılacak bildirimdebelirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazaredenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangibirini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine,yedek listeden atama yapılacaktır.

3) İtirazlar

Adaylar sözlü giriş sınav sonucuna ilişkin itirazlarını"www.oib.gov.tr" internet adresinde sınav sonuçlarının ilan edilmesindenitibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde, itiraz konusunun ve iletişimadreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığınayapacaklardır.

T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresiolmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılanitirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. BİLGİ ALMA

Giriş sınavı ile ilgili olarak, Özelleştirme İdaresiBaşkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının;

0 (312) 585 82 97 - 585 82 96 - 585 81 68 numaralıtelefonlarından bilgi alınabilir.

İlan olunur.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET