gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

PTT PERSONEL ALIM İLANI

Şirketin Merkez ve Taşra Teşkilatına, Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından; Avukat, Mimar, Mimar (İç Mimar), Mühendis (Bilgisayar, Elektrik, İnşaat ve Harita), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Endüstri Mühendisliği Mezunu), Gişe ve Büro Görevlisi (Grafik Tasarım), Gişe ve Büro Görevlisi (Görsel Sanatlar), Gişe ve Büro Görevlisi (Medya), Gişe ve Büro Görevlisi (Radyo-Tv-Sinema), Gişe ve Büro Görevlisi (Arapça Bilen), Gişe ve Büro Görevlisi (Çince Bilen), Gişe ve Büro Görevlisi (Fransızca Bilen), Gişe ve Büro Görevlisi (İspanyolca Bilen), Tekniker (Bilgisayar, Elektrik, Makine, İnşaat ve Harita), Dağıtıcı alınacaktır.

07 Ocak 2016 Perşembe 14:30
PTT PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılıKanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabiolmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete deyayımlanarak yürürlüğe giren "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim ŞirketindeÇalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca istihdamedilmek üzere ekli listede ili, ilçesi, unvanı, adedi ve nitelikleri belirtilenpozisyonlara 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylararasından;

Avukat,

Mimar,

Mimar (İç Mimar),

Mühendis (Bilgisayar, Elektrik, İnşaat ve Harita),

Gişe

ve

Büro

Görevlisi,

Gişe

ve

Büro

Görevlisi

(Endüstri Mühendisliği Mezunu),

Gişe

ve

Büro

Görevlisi

(Grafik Tasarım),

Gişe

ve

Büro

Görevlisi

(Görsel Sanatlar),

Gişe

ve

Büro

Görevlisi

(Medya),

Gişe

ve

Büro

Görevlisi

(Radyo-Tv-Sinema),

Gişe

ve

Büro

Görevlisi

(Arapça Bilen),

Gişe

ve

Büro

Görevlisi

(Çince Bilen),

Gişe

ve

Büro

Görevlisi

(Fransızca Bilen),

Gişe

ve

Büro

Görevlisi

(İspanyolca Bilen),

Tekniker (Bilgisayar, Elektrik, Makine, İnşaat ve Harita), Dağıtıcı,


Unvanlı "İdari Hizmet Sözleşmeli Personel" alınacaktır.

Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyalgüvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının(a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk VatandaşlığıKanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türkvatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından günalmamış olmak. NOT: 04/05/1982 tarihinden sonra doğanlarmüracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen birsuçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramışolsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzeninişleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasınafesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veyakaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemişolmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyaerteletmiş olmak. (Fiilen askerlik hizmetini yapmakta olanlar da başvuruyapabilir.)

e) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasınaengel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kuruluraporu ile belgelemek.

f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğübulunmamak.

g) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafındanbelirlenen ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak. (Son başvuru tarihi olan 08/05/2016 tarihi itibariyle mezun olmuşolmak)

ğ) Yapılacak SÖZLÜ SINAVDA başarılı olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundanemekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarındandisiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmişolmak. ÖZEL ŞARTLAR

a) Mühendis pozisyonuna başvurabilmekiçin;

1) Fakültelerin Ek-1 listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

2) KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.

NOT: Bilgisayar-Bilişim hizmetleriiçin istihdam edilecek mühendislerin çalışma yeri, Merkez Teşkilatı (Ankara)olup, başka illere nakil imkânı bulunmamaktadır.

- "Java" yazılım dili için 10 adetpozisyona başvuru yapacak adayların "Java" yazılım dilini bilmeleri,

- ".Net" yazılım dili için 6 adetpozisyona başvuru yapacak adayların ".Net" yazılım dilini bilmeleri,

- "PHP" yazılım dili için 3 adetpozisyona başvuru yapacak adayların "PHP" yazılım dilini bilmeleri,

- "MYSQL VeritabanıYöneticisi" için 1 adet pozisyona başvuru yapacak adayların; MySQL veritabanı yönetiminde en az2 yıl deneyimli olmaları,

Hot backup, cold backup, restore ve recovery konusunda bilgi sahibi olmaları,

Replikasyon ve Master / Slave yapısı hakkında bilgi sahibi olmaları,

Cluster mimariler hakkında bilgi sahibi olmaları,

SQL konusunda bilgi sahibi olmaları,

Rutin veritabanı bakımlarında deneyimli olmaları,

Performans tunning konusunda bilgi sahibi olmaları,

Monitoring konusunda bilgi sahibi olmaları,

Linux / Unix işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmaları,

Tercihen shell script hakkında bilgi sahibiolmaları,

Tercihen PerconaCluster yazılımları konusunda deneyimli olmaları,

Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesindeingilizce bildiğini belgelemeleri.

- "Oracle VeritabanıYöneticisi" için 1 adet pozisyona başvuru yapacak adayların;

Oracle veritabanı yönetiminde en az 2 yıl deneyimliolmaları,

Hot backup, cold backup, RMAN backup konusunda bilgi sahibi olmaları,

Restore recovery konusunda bilgi sahibi olmaları,

SQL konusunda bilgi sahibi olmaları,

Rutin veritabanı bakımlarında deneyimli olmaları,

Performans tunning konusunda bilgi sahibi olmaları,

Monitoring konusunda bilgi sahibi olmaları,

Data guard ve diğer replikasyon araçları hakkındabilgi sahibi olmaları, Linux / Unix işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmaları, Tercihen shell scripthakkında bilgi sahibi olmaları, Tercihen OCA sertifikasına sahip olmaları.

Son 5yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesindeingilizce bildiğini belgelemeleri,

gerekmekte olup, yapılacak sözlü sınavda beyanettikleri alanlardan sorumlu olacaklardır.

NOT: ÖSYM Başkanlığınca kabuledilen Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerlikleri de kabul edilecektir. Ancakyeterli eşdeğerlik puanı olduğunu beyan ederek başvuru yapan adayların, yabancıdil belgelerini en geç 09.05.2016 tarihi mesai sonuna kadar 0312 309 56 58 - 0312309 56 94 nolu fakslara göndermeleri gerekmekte olup aksi halde başvurularıdeğerlendirilmeyecektir.

b) Mimar pozisyonuna başvurabilmek için;

A) Mimar pozisyonları için başvuru yapacakadaylarda;

1) Fakültelerin mimarlık bölümlerinden mezun olmak,

2) KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.

B) Mimar (İç Mimar) pozisyonları için başvuru yapacakadaylarda;

1) Fakültelerin Ek-2 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

2) KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.

c) Avukat pozisyonuna başvurabilmekiçin;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,

3) KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.

d) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarınabaşvurabilmek için;

A) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları için başvuru yapacakadaylarda;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretimkurumlarının, Ek-3 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

B) Gişe ve Büro Görevlisi "Endüstri MühendisliğiMezunu" pozisyonları için başvuru

yapacak adaylarda;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Ek-4 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

C) Gişe ve Büro Görevlisi "Grafik Tasarım"pozisyonları içinbaşvuru yapacak adaylarda;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretimkurumlarının, Ek-5 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

Ç) Gişe ve Büro Görevlisi "Görsel Sanatlar"pozisyonları içinbaşvuru yapacak adaylarda;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretimkurumlarının, Ek-6 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

D) Gişe ve Büro Görevlisi "Medya" pozisyonları için başvuru yapacakadaylarda;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretimkurumlarının, Ek-7 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

E) Gişe ve Büro Görevlisi " Radyo-Tv-Sinema "pozisyonları içinbaşvuru yapacak adaylarda;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretimkurumlarının, Ek-8 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

F) Gişe ve Büro Görevlisi "Arapça Bilen"pozisyonları içinbaşvuru yapacak adaylarda;

1) Herhangi bir lisans programından mezun olmak,

2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak,

3) Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az C seviyesindeArapça bilmek.

G) Gişe ve Büro Görevlisi "Çince Bilen"pozisyonları içinbaşvuru yapacak adaylarda;

1) Herhangi bir lisans programından mezun olmak,

2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak,

3) Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az C seviyesindeÇince bilmek.

Ğ) Gişe ve Büro Görevlisi "Fransızca Bilen"pozisyonları içinbaşvuru yapacak adaylarda;

1) Herhangi bir lisans programından mezun olmak,

2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak,

3) Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az C seviyesindeFransızca bilmek.

H) Gişe ve Büro Görevlisi "İspanyolca Bilen"pozisyonları içinbaşvuru yapacak adaylarda;

I) Herhangi bir lisansprogramından mezun olmak,

2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak,

3) Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az C seviyesindeİspanyolca bilmek. ç) Tekniker pozisyonuna başvurabilmekiçin;

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, Ek-9 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

2) KPSS P93 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak. d) Dağıtıcıpozisyonuna başvurabilmek için;

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, Ek-10 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

2) En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücübelgesine sahip olmak. (B ve A2 sınıfı Sürücü Belgesine veya Motorlu TaşıtSürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 08/05/2016 tarihi itibariyle sahip olmak)

3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında postadağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ileboy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ilebelgelemek,

4) KPSS P93 puan türünden en az 50.00 puan almış olmak. Özel Şartlaraİlişkin Notlar:

NOT -1: ÖSYM Başkanlığınca kabuledilen Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerlikleri de kabul

edilecektir.


NOT -2: Denkliği YÖK tarafından kabuledilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlarda başvurabilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARINDEĞERLENDİRİLMESİ:

1- Başvurular, 04-08 MAYIS 2016 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerindenyapılacaktır.

2- İlan edilen iş yerleriyle sınırlı olmak üzere en fazla50tercihyapılabilecektir.

NOT: İlanda yer alan"BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE" ait pozisyonlara yerleşenler, ilgili Başmüdürlüktarafından ihtiyaç durumuna göre o il sınırları içinde herhangi bir PTTişyerinde (ilçe yerleşimleri de dahil) görevlendirilecektir.

3- Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersizsayılacaktır.

4- KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak, tümpozisyonlar için ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday sözlü sınavaçağrılacaktır. Ayrıca sözlü sınav yeri ve tarihi adaylara Şirketimizin internetadreslerinde ilanen, cep telefonlarına SMS ve mail adreslerine e-postagönderilmek suretiyle bildirilecektir.

5- Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notununaritmetik ortalamasından oluşacaktır.

Puanların eşit olması halinde;

• KPSS puanı yüksek olan,

• KPSS puanlarının eşit olması durumunda diplomatarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,

• Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,

Aday tercih edilecektir.

6- Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarına ilantarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilecektir. Buitirazlar sınav kurulu tarafından en geç on beş gün içinde incelenip, sonuçilgiliye bildirilecektir.

7- Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilanedilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

8- İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedekolarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardanaltı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınavsonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sonaerecektir.

9- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeleristenir;

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internetçıktısı,

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği(Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi onaylanarak aslı iadeedilecektir.)

ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,

d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

e) İş isteme beyannamesi,

f) Mal bildirim beyannamesi,

g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığınailişkin sağlık kurulu raporu, ğ) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlübulunmadığına dair yazılı beyan,

h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,

ı) Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücübelgesi,

i) Yabancı dil şartı aranan pozisyonlar için yabancı dilbilgisine ilişkin belge,

GENEL HÜKÜMLER

1) Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beşgün içerisinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle merkezteşkilatı için İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, taşra teşkilatı içinatamalarının yapılacağı İl PTT Başmüdürlüklerinin İnsan Kaynakları Biriminemüracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atanmasıcihetine gidilmeyecektir.

2) Yerleştirme sonrası ataması gerçekleştirilecekadayların başvuru formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup,adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş güniçerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebepolmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecekolup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığıtakdirde atama işlemi iptal edilecektir.

3) Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıklarıünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebindebulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerinimüteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin normdurumları esas alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3yıl süreyle nakil talebinde bulunamazlar.

4) Posta ve Telgraf Teşkilatı AnonimŞirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Olarak İşe Alınacaklarda Uygulanacak Usul veEsaslar' ın 11'inci maddesi gereğince sözlü sınava çağrılan adaylardan ilandabelirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınavaçağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların müteakippersonel alımında başvuruları kabul edilmeyecektir.

NOT : ALINACAK UNVAN VE SAYILARI İLEGÖREV YERLERİNİ GÖSTERİR TABLOLAR İLE OKULLARIN BÖLÜM VE KODLARINI gösterirtablolar Şirketin internet adresinde (www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr) yayımlanmaktadır.

PERSONEL ALIMINAİLİŞKİN TABLO

04-08/05/2016

Başvurular alınacaktır.

11/05/2016

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar açıklanacaktır.

13/05/2016

Sözlü sınavların yeri, tarihi ve saati açıklanacaktır.

23/05/2016-04/06/2016

Sözlü sınavlar yapılacaktır.

NOT-1 : Sözlü sınav tarihlerindeherhangi bir sebeple değişiklik olması halinde adaylara sms ve e-posta yoluylabilgilendirme yapılacak Şirketin internet adresinden de duyurulacaktır.

NOT-2 : Avukat, Mühendis, Mimar veTekniker pozisyonları için sözlü sınav tarihleri ve yeri internet adresimizdebilahare duyurulacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET