gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Rekabet Kurumu'nda çalıştırılmak üzere uzman yardımcısı sınavla alınacak.

18 Eylül 2015 Cuma 17:53
REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

REKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Rekabet Kurumu'nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

1)  (15 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat,Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden,

2)  (7 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosuiçin; Hukuk Fakültelerinden,

3)  (3 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim)kadrosu için; Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik veBilgisayar bölümlerinden,

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilenyurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanlarınkatılabileceği giriş sınavı sonucunda, Rekabet Uzman Yardımcıları alınacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1)  657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartlarıtaşımak,

2)  4054 sayılı Kanunun 35 incimaddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ileRekabet Kurumu
Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilenyükseköğretim kurumlarından mezun olmak
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilenyurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,
mezun olmak,

3)   Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

4)   Son başvuru tarihi itibariyle 2014 veya 2015 KamuPersonel Seçme Sınavından:

 

a)   Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSSP49, KPSS P54, KPSS P55, KPSS P73 veya KPSS P77 puan türlerinin herhangibirinden en az (85) puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı(300) kişi,

b)  Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; KPSSP11, KPSS P20 veya KPSS P21 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puanalınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (140) kişi,

c)   Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSSP1 puan türünden en az (85) puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksekpuanlı (60) kişi içerisinde bulunulması gerekmektedir.

Son sıradaki adaylarla aynıpuana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.

5)  Görevini devamlı yapmasınaengel olabilecek bir hastalığı bulunmamak.

SINAVLAR

Kurumumuzca yapılacak girişsınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılır.

1-   Yazılı Sınav: Sınav 25.10.2015 Pazar günü Ankara'da yapılacaktır. Sınav yeri, saati ilesınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilanedilecektir. Sınava giriş belgeleri adayların elektronik posta adreslerinegönderilecek olup, sıralamaya giremeyen adaylara herhangi bir bildirimyapılmayacaktır.

Sınav Konuları: Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşurve aşağıdaki konuları kapsar: Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için:İktisat, Hukuk, İşletme ve Yabancı Dil. Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk)kadrosu için: Hukuk, İktisat ve Yabancı Dil. Rekabet Uzman Yardımcılığı(Bilişim) kadrosu için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Dil.

-  İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat,Sanayi İktisadı, Ekonometri, İstatistik.

-  HUKUK: Medeni Hukuk (Genel Hükümler veKişiler Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticariİşletme ve Şirketler Hukuku), İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler).

-  İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletmeYönetimi, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve Pazarlama.

-  BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Güvenlik veDonanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri.

-  YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almancadillerinden biri.

Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır.Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi konularının her birinden en az65 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir.

2-   Sözlü Sınav: Sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından,Yönetmelikte belirlenen kriterlere göre her adaya 100 tam puan üzerinden ayrıayrı puan verilir Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkan veÜyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasınınen az 70 olması şarttır.

Yazılı sınavın ağırlığı % 60, sözlü sınavın ağırlığı %40 olup, yazılı vesözlü sınavlarda başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleripuanların ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanıtespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı puanlarının eşitolması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilenkadro sayıları uyarınca toplam (25) kişiye kadar Rekabet Uzman Yardımcısıatanacaktır.

SINAVA BAŞVURU

Sınava katılmak isteyen adaylar30.09.2015-14.10.2015 tarihleri arasında www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan"Sınav Duyurusu" başlıklı bölümdeki "Başvuru Formu" nudolduracaklardır. (Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen belgelerin asıl/onaylısuretleri sınavlarda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardanistenecektir.)

ADRES: TELEFON

Rekabet Kurumu Başkanlığı                                                                                                    Bilgiİçin:    (0 312) 291 42 34 - 4212 - 4213

Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde No:9 06800Bilkent/ANKARA                                     TeknikDestek: (0 312) 291 43 40 - 291 4353

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET