gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI 482 KORUNANLARI İŞE YERLEŞTİRMEK İÇİN SINAV AÇTI

2828 sayılı Kanuna istinaden 02/03/1995 tarihli ve 22218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzüğün 3’üncü maddesine göre korunma kararı alınmış olup da; reşit oluncaya kadar sosyal hizmet kuruluşlarında kalmış, bir koruyucu aile yanına yerleştirilmiş veya ayni nakdi yardım yapılarak ailesinin yanına gönderilmiş korunmaya muhtaç olanlar başvurabileceklerdir.

21 Eylül 2013 Cumartesi 09:29
SAĞLIK BAKANLIĞI 482 KORUNANLARI İŞE YERLEŞTİRMEK İÇİN SINAV AÇTI

  AİLE VE SOSYAL POLİTİKALARBAKANLIĞI TARAFINDAN YETİŞTİRİLENLERDEN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINDANTÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU, TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU, TÜRKİYE İLAÇ VETIBBİ CİHAZ KURUMU KADROLARINA

AÇIKTANPERSONEL ALIMI SINAV DUYURUSU

 

Bakanlığımız ve BağlıKuruluşlarından Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumununtaşra, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun merkez teşkilatında münhal bulunançeşitli unvanlarda belirlenen 482 kadroya açıktan atama yoluyla 657 sayılıDevlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında memur statüsündeçalıştırılmak üzere 2828 sayılı Kanuna göre Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı tarafından yetiştirilenlerden aşağıda belirtilen şartlara haizolanlar için, Bakanlık Makamının 04/09/2013 tarihli ve 4988/37863 sayılı Onayıgereğince 26 Ekim 2013 tarihinde Cumartesi günü sınav yapılacaktır.

Sınava, 2828 sayılı Kanuna istinaden 02/03/1995 tarihli ve 22218sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesineİlişkin Tüzüğün 3’üncü maddesine göre korunma kararı alınmış olup da; reşitoluncaya kadar sosyal hizmet kuruluşlarında kalmış, bir koruyucu aile yanınayerleştirilmiş veya ayni nakdi yardım yapılarak ailesinin yanına gönderilmişkorunmaya muhtaç olanlar başvurabileceklerdir.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

____________________________________________________________________________________________________

Adres: T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ayrıntılı bilgi için: E GÖKTAŞ

Sınav ve Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı Sınav Hizmetleri Birimi E-posta: ertugrul.goktas@saglik.gov.tr

Mithatpaşa Caddesi No 3 C Blok 06434 Sıhhiye/ANKARA Web sayfası: http://yonetim.sb.gov.tr

Telefon: 0 312 585 17 44 - Belgegeçer: 0 312 585 16 16

2828 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI TARAFINDAN YETİŞTİRİLENLERDEN

2013 YILI PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN

SINAV TAKVİMİ

TARİH

SÜRECİN TANIMI

30 Eylül – 11 Ekim 2013

Adayların müracaatlarını http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde sınav başvuru ekranından yapmaları (Sınav Başvuru ve Giriş Belgeleri İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Müdürlerince onaylanacaktır)

26 Ekim 2013 Cumartesi

Sınav, saat 09.30 da, Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisinde (Hekimevi - Prof Dr. Nusret Fişek Cd. No: 41 Kurtuluş Parkı Vedat Dalokay Nikah Salonu Karşısı Sıhhıye/ANKARA adresinde) yapılacaktır.

01 Kasım 2013 Cuma

Sınav sonuçlarının http://yonetim.sb.gov.tr

internet adresinde ilanı

04 – 13 Kasım 2013

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazların internet

üzerinden alınması

14 – 15 Kasım 2013

İtirazların değerlendirilmesi

18 Kasım 2013 Pazartesi

Sınav kesin sonuçlarının ve atama yapılacak münhal yerlerin http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde ilan edilmesi

18 – 22 Kasım 2013

Adayların tercihlerini http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde yapmaları (Tercih formlarının çıktısı İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlerince onaylanacaktır.)

25 – 29 Kasım 2013

İl Sağlık Müdürlüklerince aday tercih formlarının liste ekinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaştırılması

02 – 06 Aralık 2013

Adayların tercih formlarının incelenmesi

09 Aralık 2013 Pazartesi

Yerleştirme kurasına katılacak adayların isim listesinin http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde ilan edilmesi

12 Aralık 2013 Perşembe

Noter tarafından yerleştirme kurasının yapılması ve kura sonuçlarının http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde ilan edilmesi

13 Aralık 2013 Cuma

Adaylardan istenen atamaya esas belgelerin

http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde ilanı

13 – 23 Aralık 2013

Atamaya esas belgelerin atanacağı Sağlık Bakanlığına ve Bağlı Kuruluşlarından Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna elden teslim edilmesi

26 Aralık 2013 Perşembe

Atamaya esas belgelerin incelenmesi ve atama işlemlerinin yapılması

 

 

A- ATAMA YAPILACAK KADROLARABAŞVURU ŞARTLARI;

I- Genel Şartlar;

1- Türk Vatandaşı olmak.

2- Sınav tarihi itibariyleen az 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler enaz 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu’nun 12’nci maddesine görekazai rüşt kararı almak şartıyla atanabilirler. Kazai rüşt kararının 26 Ekim2013 tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.).

3- Aynı Kanunun değişik41inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4- Kamu haklarından mahrumbulunmamak.

5- Türk Ceza Kanununun 53’üncümaddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtandolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsabile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzeninişleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleriniaklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığıbulunmamak.

 

 

 

II- Özel Şartlar;

A- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı:

1- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadroları İçin;

a) Matematik ÖğretmenliğiLisans, Yüksek Okulların Bilgisayar Programcılığı bölümü, Muhasebe Bölümü veMuhasebe Vergi Uygulamaları bölümü, Ortaöğretim Kurumlarının, Ticaret LisesininBilgi İşlem Bölümü, Meslek Lisesinin Bilgisayar Bölümü, Çok Programlı Lise, TicaretLisesi ve Meslek Liselerinin Muhasebe ve Bilgisayarlı Muhasebe Alanlarından,Ort. Eng. Mes. Lis. Muhasebe bölümü, Ticaret Lisesinin Bilgisayar ProgramcılığıBölümü, Çok Programlı Lise, Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve TicaretLiselerinin Bilişim Teknolojileri Alanlarından mezun olmak,

b) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat sürelibilgisayar kullanım belgesine sahip olmak, okulların bilgisayar bölümündenmezun olmak veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli iki dönembilgisayar eğitimi aldığını belgelemek.

2- Memur Kadroları İçin;

Hukuk Fakültesi, KamuYönetimi Lisans, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkilerLisans, Türk Dili ve Edebiyatı Lisans, Tarih Öğretmenliği Lisans Bölümleri ileYüksek Okulların Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, İşletme Yönetimi, BüroYönetimi-Yönetim Asistanlığı, Yönetim ve Organizasyon, Büro Yönetim veSekreterlik bölümlerinden mezun olmak.

 

 

B- Sağlık ve Yardımcı SağlıkHizmetleri Sınıfı:

a) Sağlık Memuru (Acil TıpTeknisyeni) Kadroları İçin;

Ortaöğretim kurumlarınınAcil Tıp Teknisyenliği veya İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği alanındanmezun olmak,

b) Sağlık Teknikeri (AcilTıp Teknikeri) Kadroları İçin;

Acil Bakım Teknikerliği,Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik,Ambulans ve Acil Bakım, Acil Yardım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarınınbirinden mezun olmak,

c) Hemşire Kadroları İçin;

Hemşirelik lisans programı veyaOrtaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak,

ç) Ebe Kadroları İçin;

Ebelik lisans programı veyaOrtaöğretim kurumlarının Ebelik bölümünden mezun olmak,

d) Biyolog Kadroları İçin;

Biyoloji lisans programındanmezun olmak,

e) Sağlık Teknikeri(Laboratuvar Teknikeri) Kadroları İçin;

Sağlık Laboratuvarı, TıbbiLaboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birindenmezun olmak.

 

f) Sağlık Memuru (ÇevreSağlığı Teknisyeni) Kadroları İçin;

Ortaöğretim kurumlarınınÇevre Sağlığı veya Çevre Sağlığı Teknisyenliği alanından mezun olmak.

g) Sağlık Teknikeri(Röntgen) Kadroları İçin;

Radyoloji, Tıbbi GörüntülemeTeknikeri önlisans programlarının birinden mezun olmak,

ğ) Sağlık Memuru (AnesteziTeknisyeni) Kadroları İçin;

Ortaöğretim kurumlarınınAnestezi veya Anestezi Teknisyenliği alanından mezun olmak,

h) Sağlık Memuru (TıbbiSekreter) Kadroları İçin;

Ortaöğretim kurumlarınınTıbbi Sekreterlik bölümünden mezun olmak,

ı) Sağlık Teknikeri(Anestezi Teknikeri) Kadroları İçin;

Anestezi veya AnesteziTeknikerliği Önlisans Programından mezun olmak,

i) Sağlık Memuru (LaboratuvarTeknisyeni) Kadroları İçin;

Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvarveya Laboratuvar Teknisyenliği bölümünden mezun olmak,

 

C- Teknik Hizmetler Sınıfı:

a) Mühendis (İnşaat)Kadroları İçin;

İnşaat Mühendisliği lisans programındanmezun olmak.

b) Mühendis (Elektronik)Kadroları İçin;

Elektronik Mühendisliğilisans programından mezun olmak.

c) Mühendis (Kimya) Kadroları İçin;

Kimya Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ç) Mühendis (Bilgisayar) Kadroları İçin;

Bilgisayar Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

d) Tekniker (Biyomedikal) Kadroları İçin;

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

e) Tekniker (Elektrik) Kadroları İçin;

Elektrik-Elektronik, Elektrik önlisans programlarının birindenmezun olmak.

f) Tekniker (Elektronik)Kadroları İçin;

Elektronik,Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği,Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,

g) Teknisyen (Elektronik)Kadroları İçin;

Ortaöğretim kurumlarınınElektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel OtomasyonTeknolojileri (Elektronik) alanlarının birinden mezun olmak,

 

ğ) Teknisyen(Elektrik-Elektronik) Kadroları İçin;

Meslek Lisesinin ve ÇokProgramlı Lisenin Elektrik-Elektronik bölümlerinden mezun olmak,

h) Teknisyen (Ağaç İşleri)Kadroları İçin;

Ortaöğretim kurumlarınınAğaç İşleri veya Mobilya ve Dekorasyon alanından mezun olmak.

 

 

Ç- Yardımcı HizmetlerSınıfı:

Gassal Kadroları İçin;

İmam Hatip Lisesi Mezunu olmak.

 

 

B- BAŞVURU USUL VE ESASLARI;

1- Sınava başvuran adaylarınsınav müracaat tarihi itibariyle atama yapılacak kadrolar için aranan genel veözel şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Sınav başvuru işlemleriiçin İl Sağlık Müdürlüklerinde Yönetim Hizmetleri Şube Müdürünün sorumluluğundaSınav Başvuru Merkezi oluşturulacaktır.

Adayların sınava başvuruişlemleri, İl Sağlık Müdürlüklerindeki sınav başvuru merkezlerine gidilerekBakanlığımız internet adresi üzerinde bulunan “sınav başvuru ekranından”TC Kimlik Numarası ile 30 Eylül – 11Ekim 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

Dilekçe veya posta yoluylayapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Adayların, sınavbaşvuruları; Bakanlığımız internet adresinde yer alan “Sınav Başvuru ve GirişBelgesi’ doldurularak kontrolü yapıldıktan sonra elektronik olarakonaylanacaktır. Elektronik onaylama işlemi yapıldığı anda adayın başvurusugerçekleşmiş olacaktır. (Adaylar öğrenim ve unvan durumlarınagöre belirlenen münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.)

4-Elektronik onaydan sonra SınavBaşvuru ve Giriş Belgesinin bilgisayar çıktısı alınıp, İl SağlıkMüdürlüklerince adayın vesikalık fotoğrafı yapıştırıldıktan sonra YönetimHizmetleri Şube Müdürü tarafından imzalanıp mühürlemek suretiyle (onaylayanınadı soyadı, unvanı ve onay tarihi belirtilecek şekilde) onaylanacaktır.

5- Onaylanan “SınavBaşvuru ve Giriş Belgesi” aday tarafından sınava giriş esnasındakikontrolde görevlilere gösterileceğinden adaylarca muhafaza edilecektir.

6- Eksik ve yanlışdoldurulan veya onaylanmayan Sınav Başvuru ve Giriş Belgesi ile son müracaattarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7- Sınava başvurulardaadayların beyanı esastır. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve bu duyurudabelirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmasından adayın kendisisorumludur. Adaylar onaylama işleminden önce, başvuru bilgilerini bizzatkontrol etmeleri gerekmektedir.

 

 

 

C- SINAV USUL VE ESASLARI;

1- Sınav; sınava başvuran ve başvurusu uygun olan aday sayısınınBakanlığımız internet sitesinde ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadarveya bu sayıdan az olması halinde Yeterlilik Sınavı Şeklinde, fazla olmasıhalinde ise Yarışma ve Yeterlik Sınavı şeklinde yapılacaktır. YeterlikSınavı; Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve TeknikHizmetler Sınıfındaki kadro unvanları için “mülakat ve uygulamalı sınav”şeklinde, diğer kadro unvanları için ise “mülakat sınavı” şeklindeyapılacaktır.

2- Sınav, sınav takvimindebelirtilen tarih ve saatte; Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Hekimevi) ProfDr. Nusret Fişek Cd. No: 41 Kurtuluş Parkı Vedat Dalokay Nikah Salonu KarşısıSıhhıye/ANKARA adresinde yapılacaktır.

3- Adaylar sınava, SınavBaşvuru ve Giriş Belgesi ve özel kimlik (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanıaslı, sürücü belgesi veya pasaport) belgelerinden birisi ile gireceklerdir.Sınav Başvuru ve Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylarkesinlikle sınava alınmayacaktır.

 

4- Sınav sonucunda 100 (yüz)tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) ve daha yüksek puan alan adaylar başarılısayılacaktır.

5- Gerektiğinde sınavlailgili olabilecek değişiklikler ve adaylara duyurulması gerekli görülenbilgiler bilahare http://yonetim.sb.gov.tr/ internet adresindeyayımlanacaktır.

 

Ç- SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRMEİŞLEMLERİ;

1- Sınav sonuçları 01Kasım 2013 tarihinde http://yonetim.sb.gov.tr/ internet adresindeilan edilecektir.

2- İlgili kadrolarayapılacak atamalar Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının mevzuatı hükümlerinegöre atama yapılacak yerler belirlenecek ve 18 Kasım 2013 tarihinde http://yonetim.sb.gov.tr/internet adresinde yayımlanacak olup adaylar yayımlanan yerlerden atanmakistedikleri yerlere 18 – 22 Kasım 2013 tarihlerinde en fazla 5 (beş) tercih,5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısıkadar tercih yapabileceklerdir.

3- Tercih işlemlerininhatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasındanadayın kendisi sorumlu olacaktır.

4- Adaylar, tercihlerini İlSağlık Müdürlüklerinde oluşturulan Sınav Başvuru Merkezlerinde www.yenipbs.saglik.gov.tr/Personel Bilgi Sistemi (PBS) internet adresi üzerinden yaptıktan sonraelektronik ortamda onaylayacaklardır.

5- Elektronik onaylamaişlemi yapıldığı anda adayın tercihleri gerçekleşmiş olacaktır ve tercihlerdedeğişiklik yapılamayacaktır.

6- Eksik veya yanlışdoldurulan tercih formları ile yapılan başvurular ve yukarıda belirtilentarihten sonra yapılan tercih başvuruları kabul edilmeyecektir.

7-Adaylar tercih formlarınıimzaladıktan sonra Yönetim Hizmetleri Şube Müdürüne onaylatıp teslimedeceklerdir.

*İl Sağlık Müdürlükleri tarafından teslim alınan tercih formları 25 – 29 Kasım 2013tarihleri arasında “T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimi Mithatpaşa CaddesiNo:3 06434 Sıhhıye/ANKARA” adresine Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünehitaben elden veya kargoyla ulaştıracaklardır.

*Tercihformunda başvuru sahibinin ve kurum yetkilisinin imzası olmayanlar kuraya dahiledilmeyeceklerdir.

Açıklama: * Sorumlukİl Sağlık Müdürlüklerine aittir.

8- Yerleştirme işlemi;adayların puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacaktır. Tercihlerineyerleştirilemeyen adaylar boş kalan münhal yerlere genel kura işlemi ileyerleştirilecektirler.

Kura tarihi, yeri ve saati http://yonetim.sb.gov.tr/internet adresinden ilan edilecek ve noter huzurunda çekilecektir. Kurasonuçları aynı gün http://yonetim.sb.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

9- Adaylar Bakanlığımız internet adresinden yerleştirme sonuçlarıile birlikte duyurulacak olan atamaya esas belgelerini 13 – 23 Aralık 2013 tarihleriarasında yerleştiği kuruma elden teslim edeceklerdir. Kargo veya postaile evrak teslimi kabul edilmeyecektir.

 

D- ATAMA;

1- Atama işlemleri, notertarafından yapılan yerleştirme kurası sonucuna göre, adayların atamaya esasbelgelerinin Bakanlığımızca incelenmesi neticesinde yapılacaktır.

2- Atama yapılacak kadroiçin genel ve özel şartları taşımayan adayların, (sınavda başarılı olsalardahi) atamaları yapılmayacak, sehven ataması yapılmış olanların ise atamalarıiptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET