gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇTI

SINAVIN ADI Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı.

10 Ocak 2011 Pazartesi 14:08
Sağlık Bakanlığı personel genel müdürlüğü, görevde yükselme sınavı açtı

SINAV ÜCRETİ

Aday; 40 (Kırk) TL sınav ücretini 17 Ocak 2011–26 Ocak 2011 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası A.ş. Ankara Beşevler şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat şubesinden herhangi birisine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatıracaktır.

SINAV BAŞVURUSU

ü Sınava girecek aday başvuru ücretini yatırdıktan sonra sınav başvurularını 17 Ocak 2011–26 Ocak 2011 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr internet adresinden yapacaktır.

ü Adaylar; 03 ġubat 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanan sınav giriş belgelerini alarak bağlı bulunduğu kuruma onaylatacaktır.


SINAV YERİ

ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

12 ġubat 2011, Cumartesi günü, Saat: 10:00

SINAV UYGULAMASI

 Görevde Yükselme Sınavı 75 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.


Sınavda 70 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.


 Adaylar sınava sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.


 Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili Kanun gereğince işlem yapılacaktır.


 Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurul raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birinin bir nüshasını bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek, bir nüshasını da posta yolu ile 26 Ocak 2011 tarihine kadar EĞİTEK Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı‟na gönderecektir. Bu tarihten sonra EĞİTEK‟e ulaşan belgeler dikkate alınmayacaktır.

SINAV KONULARI

Sınav sorularının %60‟ı (42 soru) Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (SBPGM) tarafından hazırlanan “Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği“ile ilgili konulardan oluşan sorulardan seçilecek, %40‟ı (28 soru) tablo-1‟de belirtilen konulardan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacaktır.

Tablo–1

Görevde Yükselme Eğitimi Konuları T.C. Anayasası

—Genel Esaslar

—Temel Hak ve Ödevler

—Cumhuriyetin Temel Organları

Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi

—KurtuluĢ SavaĢı

—Lozan BarıĢ AnlaĢması ve Değerlendirilmesi

— Atatürk inkılâpları

—Atatürk ilkeleri

—Atatürkçü Düşünceye Göre Laiklik, Hürriyet, Hoşgörü

Ulusal Güvenlik

—Ulusal (Millî) Güvenlikle Ġlgili Tanımlar

—Millî Güvenlik Siyasetinin Esasları

—Yabancı Ülkelerdeki Milli Güvenlik KuruluĢlarına Kamuoyu ve Medyaların BakıĢ Açısı

— Türkiye‟deki Milli Güvenlik Kurulu

—Kriz Yönetimi

Devlet Teşkilatı ile ilgili Mevzuat

—Giriş

—Bakanlıkların Kurulması

—Yerinden Yönetim KuruluĢları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Ġle Ġlgili Mevzuat

—Giriş

—Temel Ġlkeler ve istihdam ġekilleri

— Ödevler ve Sorumluluklar ile Genel Haklar ve Yasaklar

— Sınıflandırma, Gösterge ve Ek Göstergeler

— Devlet Memuru Olmanın ġartları

— Aday Memurlarla Ġlgili Usul ve Esaslar

— Atamalarda işe BaĢlama Süresi

— Devlet Memurluğunda ilerleme ve Yükselme

— Memurların Nakilleri ve Dış Memleketlere Gönderilmesi

—Silah Altına Alınma ve Vekâlet Görevi

— Memurluğun Sona Ermesi

— Memurların ÇalıĢma Saatleri ve Ġzinler

— Memurların Sicilleri ve Takdirname

— Memurların Disiplin ĠĢlemleri

— Görevden UzaklaĢtırma

— Memurların Mali Hakları

— Sosyal Haklar ve Yardımlar

— Devlet Memurlarının YetiĢtirilmesi

Türkçe, Dil Bilgisi ve Yazışmayla ilgili Kurallar

-Giriş

-Türkçe de Ünlü Sesler ve Ünlü uyumu

-Türkçe de Ünsüzler

-Büyük Harf Kullanımı

-BireĢik Kelimeler

-Noktalama ĠĢaretleri

-Cümle Çözümlemeleri

-Yazışma Kuralları

Halkla ilişkiler ve Davranış Kuralları

— Halkla ilişkiler Kavramı

—Halkla ilişkilerin Amacı

—Halkla ilişkilerin Temel ilkeleri

—Halkla ilişkiler Çalışmalarının Aşamaları

—Halkla ilişkilerde Kullanılan Araçlar

—Çalışanlar ve Halkla ilişkiler

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme grup numaraları aĢağıda tabloda belirtildiği gibidir. GRUP NO GÖREVDE

YÜKSELME SINAVI GRUP ADI

1 Hastane Müdürü

2 Hastane Müdür Yardımcısı

3 Şube Müdürü

4 Şef

5 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)

6 Memur


Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

 Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak baĢarı puanı hesaplanacaktır.

 Sınavda yer alan her soru eĢit puan ağırlığa sahip olacaktır.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevap dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday baĢarılı sayılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru Ģık/Ģıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Adayların; sınav puanı eşit olması halinde, SBPGM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, başarı sıralamasını SBPGM yapacaktır.

İLETİŞİM VE DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletiĢim için adaylar 444 83 83 nolu EğiTek Çağrı Merkezinin telefonundan yararlanabilecektir.


Sınav soru ve cevap anahtarları 15 ġubat 2011 tarihinde http://personel.saglik.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.


Adayların sınav sonuçları 10 Mart 2011 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (SBPGM)‟ne teslim edilecek ve aynı gün http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

ü Adaylar; sınav sorularına ve sınav uygulamasına iliĢkin itirazlarını soru ve cevap anahtarlarının http://personel.saglik.gov.tr adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 8 (sekiz) iĢgünü içerisinde SBPGM’ye yapabilecektir.


 Adaylar; sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren engeç 10 (on) işgünü içerisinde SBPGM’ye yapabilecektir.

ü Ġtirazların incelenmesi için aday T.C. Ziraat Bankası BeĢevler Ankara ġubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye ĠĢletmesi„nin TR690001000799054952185001 numaralı hesabına 10 (on) TL inceleme ücreti yatıracaktır.

 Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

 Yapılan bu itirazları SBPGM değerlendirerek, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yönelik olanları sonuçlandırmak üzere EĞİTEK‟ e gönderecektir. EĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak SBPGM ’ye bildirecektir.

Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği” ile ilgili konulara ait sorulara ilişkin itirazları EĞİTEK inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara SBPGM tarafından bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dıĢında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile baĢvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir.

Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7’nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET