gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMI İLANI

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır.

21 Ekim 2014 Salı 12:28
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMI İLANI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU 


SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 
2014 YILI DEVLET MEMURU 
ALIMI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE! 
1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU 
KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR. 
2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA 
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE 
DEĞİŞTİRİLEBİLİR. KANUN VE YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA 
KANUN VE YÖNETMELİK GEÇERLİ OLACAKTIR. 
3. ALIM SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME GENEL AĞ (İNTERNET) 
ÜZERİNDE WWW.SGK.TSK.TR ADRESİNDEN YAPILACAKTIR. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU 

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 
DEVLET MEMURU ALINACAKTIR. 
1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek 
üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet 
Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri 
doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak aşağıda durumları 
açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır. 

3. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER:
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara 
sahip olmak. 
 b. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak 
(Lisans mezunları, ön lisans ve lise mezunu kadrolarına; ön lisans mezunları ise lise mezunu 
kadrolarına başvuruda bulunamazlar.) ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak. 
 
c. Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu 
almış olmak. 
 
ç. Yapılacak başvurularda; 
 (1) Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03,
 (2) Ön lisans mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93, 
 (3) Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, 
puan türü kullanılacaktır. 
d. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış 
(14 Kasım 1996 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 36
yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1979 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.). 
e. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya 
sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak. 
 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU 

f. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak. 
NOT: Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit 
edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır. 
4. BAŞVURU ESASLARI VE BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
 a. Adaylar başvurularını Genel Ağ (İnternet)/şahsen/posta/kargo yollarından yalnızca birini
kullanarak yapacaklardır. 
 (1) Genel Ağ (İnternet) üzerinden başvuru yapacak adaylar 27 Ekim-14 Kasım 2014
tarihleri arasında www.sgk.tsk.tr adresinden, 
 (2) Şahsen başvuru yapacak adaylar 27 Ekim-14 Kasım 2014 tarihleri arasında 
09:30-12:00 ile 14:00-16:30 saatleri arasında 4.c maddesinde belirtilen başvuru belgelerini kapalı 
bir zarf içerisinde elden teslim etmek suretiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi 
Merasim Sokak No.: 10 Bakanlıklar/ANKARA adresine, 
 (3) Posta/kargo yolu ile başvuru yapacak adaylar 4.c maddesinde belirtilen belgelerini 
14 Kasım 2014 tarihinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No.: 10 
Bakanlıklar/ANKARA adresinde olacak şekilde kapalı bir zarf içerisinde göndermek suretiyle (Son 
gönderme tarihinden sonra Komutanlığa ulaşan belgeler için posta/kargoya veriliş tarihi esas 
alınacaktır.), 
başvurularını yapabileceklerdir. 
b. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu 
kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
Bu durumda olan adayların yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 
c. Şahsen veya posta/kargo yoluyla başvuru yapacak adaylar, bu kılavuzun 7 ve 8’inci 
sayfalarında yer alan “İŞ TALEP FORMU”na ilave olarak aşağıda belirtilen belgeleri kapalı bir 
zarf içerisinde eksiksiz olarak getirilecek/gönderecektir. 
 
 (1) KPSS sonuç belgesi tıpkıçekimi (Sonuç belgesi doğrulama kodu’nun da yer aldığı 
bilgisayar çıktısı kabul edilecektir.), 
 (2) En son mezun olduğu okula ait diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Çıkış Belgesi) 
tıpkıçekimi, 
 (3) Diplomalarında başvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin 
tam isimleri yazmayan, ancak istenen bölümle denk olduğunu öngören adayların ve yurt dışında 
öğrenim görenlerin; 
 (a) Ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığından, 
 (b) Ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumundan alınmış
denklik belgesinin tıpkıçekimi, 
 (4) Nüfus cüzdanı tıpkıçekimi, 
 (5) Başvuruda bulunulacak unvan için istenilen, “sonuç belgesi doğrulama kodu”nun 
da yer aldığı yabancı dil sınav sonuç belgesinin (KPDS, YDS, ÜDS, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, 
CAE, CPE) bilgisayar çıktısı, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU 

 (6) Şehit, malul veya muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit/gazi 
olduğunu gösterir belgenin tıpkıçekimi (Anne/baba veya eşi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise 
bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup 
ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge 
alacaklardır.). 
NOT-1: Adayların başvuru veya mülakat sınavı aşamasında gönderdiği/teslim ettiği belgeler iade 
edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika, 
ehliyet vb. belgelerinin tıpkıçekimini getirmeleri/göndermeleri, asıl belgelerini teslim 
etmemeleri/göndermemeleri önem arz etmektedir.
NOT-2: Şehit mâlul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu 
gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkez sınav puanına aldığı puanın %10 fazlası 
eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır. 
ç. Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süreleri, başvuru tarihi itibarıyla KPDS, YDS 
ve ÜDS için 5 yıl, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir. 
d. Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il/ilçe tercih edilecek, birden fazla unvan ve 
il/ilçe için tercihte bulunulmayacaktır. 
e. Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan 
alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 15 katı kadarı aday uygulamalı sınav ve mülakat 
sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aday listeleri, adayların uygulamalı sınav ve mülakat 
sınavına tabi tutulacakları tarihler, yer ve zaman 28 Kasım 2014 tarihinden sonra Sahil Güvenlik 
Komutanlığının www.sgk.tsk.tr Genel Ağ (İnternet) adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ
niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır. 
f. Sınavlarda başarılı olan adaylar; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne 
göre “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Devlet Memuru Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu almak üzere 
askeri hastanelere sevk edileceklerdir. Askeri hastanelerden “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Devlet 
Memuru Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı işlemleri 
başlatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır. 
5. UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ:
Uygulamalı sınav ve mülakat sınavı, 08-19 Aralık 2014 tarihleri arasında bilahare açıklanacak 
plana göre Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No.: 10 
Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır.
6. UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI:
 Sınav sonuçları 26 Aralık 2014 tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının 
www.sgk.tsk.tr Genel Ağ (İnternet) adresinden duyurulacaktır. 
NOT: Yapılacak duyurular adaylara tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca posta, telefon 

vb. yollarla tebligat yapılmayacak ve sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır. 


BAŞVURU KLAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET