gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

12 Temmuz 2011 Salı 08:48
SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU
5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı arı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna göre;
A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:
a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 01 Ağustos 2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.
b) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu, 01 Ağustos 2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
c) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 5 Ağustos 2011 Cuma gününe kadar incelenecek, TEMDEM değerlendirme sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda yönetim kuruluna bildirilecek ve Oda’nın internet sayfası ile ilan tahtasında 8 Ağustos 2011 Pazartesi günü duyurulacaktır.
ç) Oda TEMDEM kurulunun 19 Ağustos 2011 Cuma günü Saat: 09.30 da Ankara’da yapacağı mesleki değerlendirme sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alınacaktır.
d) Sınavlara aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.
1 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını ve TEMDEM değerlendirmelerini başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar.
2 - Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar
e) - Sınava girilecek konulara ait Oda’nın belirlediği sınav giderleri 25 Ağustos 2011 Perşembe günü mesai bitimine kadar yatırılacaktır.
f) - Sınav giriş belgeleri adaylara 29 Ağustos 2011 Pazartesi gününe kadar imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.
g) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.
B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:
a) Sınav günleri: 17 Eylül 2011 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.
18 Eylül 2011 Pazar günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.
b) Sınav başlama saati: 09.30
c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek ve en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.
ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda
d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test
e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.
f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.
5531 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET