gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK 15 BİLİŞİM UZMANI ALIYOR İŞTE ŞARTLARI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır.

13 Haziran 2013 Perşembe 09:57
SGK 15 BİLİŞİM UZMANI ALIYOR İŞTE ŞARTLARI


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 15 
sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır. 
A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
Sözleşmeli bilişim uzmanı adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak. 
2. Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık İstatistik, Matematik, Fizik 
bölümlerinden mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde 
öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim 
Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak. 
3. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerin ikinci maddede belirtilen 
fakülte veya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak veya ana dili İngilizce olan ülkelerde 
yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret 
kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “E” olarak kabul edilecektir) veya Kamu 
Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizceden en az (E) düzeyinde 
puan almış olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı dışındaki 
İngilizce dil sınavlarında (TOEFL, IELTS, YDS gibi) en az KPDS (E) düzeyine eşdeğer 
Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu tarafından belirlenen puanlardan birini almış olmak. 
4. Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle
geçerlidir 
5. Kamu kurumlarında veya özel sektörde bilgi işlem alanında çalışmış olmak. Mesleki tecrübenin 
belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B 
maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüde ya da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi özel sektörde, bilişim personeli 
(Mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, süreç analiz uzmanı, sistem 
uzmanı/yöneticisi, proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, network uzmanı vb.) olarak geçtiği 
belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır. 
6. Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin 
çalışmalarını belgelemek. 
7. Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilanın son başvuru 
tarihinden önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin 
çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi. 
B- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İLE MESLEKİ NİTELİKLERİNE GÖRE ALINACAK 
BİLİŞİM UZMANI SAYISI 
1. Başvuru Genel Şartlarına ilave olarak niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır. 
2. (C) maddesinde belirtilen puanlama kriterlerinde; bilgi işlem alanında geçen iş tecrübesi süreleri 
ile eğitimde alınan dersler ve ilanın A-Başvuru Genel Şartlarının 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü 
maddelerinde belirtilen nitelikler değerlendirilecektir. 
 Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (Süreç analiz uzmanı - 2 kişi) 
1. Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az 3 (üç) yıl 
tecrübesi bulunmak. 
2. Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü 
yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi bulunmak.
3. İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler 
hakkında bilgi ve tecrübesi bulunmak. 
4. Kurumsal uygulamaların (e-Devlet Projeleri) geliştirilmesinde bilgi ve tecrübesi bulunmak. 
5. ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak. 2/6
6. Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve tecrübesi 
bulunmak. 
7. EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak. 
Not: Bu bölümün 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş 
yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan 
hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 
 Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (Yazılım uzmanı - 8 kişi) 
1. Yazılımcı olarak en az 5 yıl süreyle J2EE mimarisi ile kod geliştirmiş olmak. 
2. Nesne tabanlı analiz ve tasarım konularında ileri seviyede bilgisi bulunmak ve design patternleri 
etkin olarak kullanabiliyor olmak. 
3. DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT teknolojileri konularında bilgi ve tecrübesi 
bulunmak. 
4. JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM(Hibernate, JPA), Spring ve EJB(3.X) teknolojilerinden her hangi 
birini kullanarak web projesi geliştirme tecrübesi bulunmak. 
5. XML ve UML konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak.
6. RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirme, SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübesi 
bulunmak. 
7. Test güdümlü programlama, refactoring ve yazılım süreçleri konularında bilgi ve tecrübesi 
bulunmak. 
8. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL optimizasyonu konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak. 
9. Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, vb.) en az birinde tecrübeli olmak. 
10. ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında proje gerçekleştirme tecrübesi bulunmak. 
Not: Bu bölümün 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş 
yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan 
hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 
Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (Network uzmanı - 1 kişi) 
1. Onaylı CCNP belgesine sahip olmak. (Belgeyi almak için gereken sınavları geçtiğini belgelemek 
yeterlidir.) 
2. Kurumsal bir ortamda network yönetimi konularında en az 5 yıl tecrübesi bulunmak. 
3. LAN/WAN/WLAN/VPN/VoIP aktif cihaz kuruluşu ve bakımı konusunda en az 3 yıl tecrübesi 
bulunmak. 
4. Firewall, IPS, Secure Web Gateway gibi güvenlik cihazları ile Log yönetimi ve korelasyonu 
konularında en az 3 yıl tecrübesi bulunmak. 
5. Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak. 
6. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak. 
Not: Bu bölümün 1 inci maddesinde istenilen belgenin aslı veya noter ya da Kurumumuzdan 
onaylı örneği ibraz edilecek, 2, 3 ve 4 üncü maddelerde belirtilen tecrübe şartı, bu alanlarda 
hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer 
maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 
Aşağıda belirtilen niteliklere sahip bilişim uzmanı ( DB2 VT Uzmanı - 1 kişi) 
1. DB2 for z/os veri tabanı yönetim sistemlerinde ve z/os işletim sistemleri üzerinde en az 5 yıllık 
tecrübesi bulunmak. 
2. Veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma ve performans yönetimi 
konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak. 
3. Stored Procedure, Trigger yazabilme konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak. 
4. DB2 for z/OS üzerinde çalışma bilgisi ve tecrübesi bulunmak. 
5. z/OS işletim sistemi üzerinde disk ve teyp yönetim sistemleri ile diğer tüm z/OS alt sistemlerinin 
yönetimi konularında bilgisi ve tecrübesi bulunmak.
6. z/OS işletim sisteminde PL/I veya COBOL dillerinden birisini biliyor olmak.3/6
7.Veritabanının doğru, sistem yönünden verimli ve hızlı bir şekilde çalışmasını temin etme ve 
sürekli monitör edilmesi konularında bilgisi ve tecrübesi bulunmak. 
8. z/OS sistem üzerinde CM (Content Manager) programcılığı bilgisi ve tecrübesi bulunmak. 
9. z/OS işletim sisteminin operasyon aktivitelerini yakından takip edip etkin raporlama yapma 
konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak. 
10. Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak. 
Not: Bu bölümün 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş 
yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan 
hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 
Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (Oracle VT Uzmanı - 2 kişi) 
1. Oracle veri tabanı yönetim sistemlerinde en az 3 yıllık tecrübesi bulunmak. 
2. Oracle veri tabanı bildiğini (Oracle Certified Associate veya benzeri sertifika) belgelendirmek. 
3. Büyük ölçekli veri tabanlarının kurulum, bakım ve performans işlemlerini yapma konularında 
bilgi ve tecrübesi bulunmak. 
4. Veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma ve performans yönetimi 
konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak. 
5. Oracle veri tabanı üzerinde Stored Procedure ve Trigger yazabilme konularında bilgi ve tecrübesi 
bulunmak. 
6. RAC, Data guard kurulumu yönetimi ve bakımı konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak. 
7. Linux işletim sistemi üzerinde shell programlama yapabilmek ve Linux yönetimi konusunda bilgi 
ve tecrübesi bulunmak. 
8. Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak. 
9. Operasyon aktivitelerini yakından takip edip, etkin raporlama bilgi ve tecrübesi bulunmak. 
10 Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak. 
Not: Bu bölümün 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş 
yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek, 2 nci maddede istenilen belgenin 
aslı veya noter ya da Kurumumuzdan onaylı örneği ibraz edilecek olup, diğer maddelerde yer 
alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 
Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (BI Uzmanı - 1 kişi) 
1. Oracle veri tabanı ve PL/SQL bilgisine sahip olmak. 
2. Bilgi işlem merkezinde en az 3 yıl çalışmış olmak. 
3. Veri ambarı konusunda bilgisi ve tecrübesi bulunmak. 
4. Herhangi bir ETL (Extract-Transform-Load) veya ELT (Extract-Load-Transform) aracı ile 
çalışmış olmak. 
5. İyi derecede Java bilgisi ve kurumsal bir ortamda iş tecrübesi bulunmak.
6. Rapor tasarımı konusunda bilgisi ve tecrübesi bulunmak. 
7. Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak. 
8. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak. 
9. Oracle Business Intelligence bilgisi ve tecrübesi bulunmak. 
Not: Bu bölümün 2 nci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş 
yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan 
hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 4/6
 C-PUANLAMA KRİTERLERİ 
Aranan Koşul Kriter Puan 
Bilgi İşlem Alanında 5 yıl ve üzeri 55 
Geçen İş Tecrübesi 3-5 yıl arası 40 
A 10 
B 6 
C 4 
D 3 
Yabancı Dil 
E 2 
Yazılım dilleri 7 
Eğitimde Alınan Dersler Veri tabanı 5 
Sistem 3 
Bilgisayar, Elektrik ve 
Elektronik ile Elektronik 
Mühendislikleri 
20 
Diğer Mühendislikler 10 
Mezun Olunan Lisans 
Programı 
Diğer 5 
D-ÜCRET KRİTERLERİ 
Mesleki tecrübe yılı İngilizce dil 
puanı grubu Brüt Ücret (TL)* 
A 5.659,35 
B 5.536,32 
C 5.413,29 
D 5.290,25 
3-5 yıl arası mesleki tecrübeli
E 5.167,23 
A 6.151,46 
B 6.028,44 
C 5.905,41 
D 5.782,38 
5 yıl ve üzeri mesleki tecrübeli
E 5.659,35 
*Bu ücretler 31.12.2013 tarihine kadar geçerli olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Bilişim 
Uzmanlarının İstihdamıyla ilgili Usul ve Esaslar çerçevesinde belirlenen performans kriteri 
değerlendirme sonucuna göre 2013 yılı içindeki performans puanı 75 ila 100 arasında bulunan 
bilişim uzmanı personel için, söz konusu ücretlerde 2014 yılı için yaklaşık %7 ila %30 oranında 
artış olacaktır. Aylık brüt sözleşme ücreti tutarından, sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga 
vergisi kesilmektedir. 5/6
E- KABUL İŞLEMLERİ: 
1. İlanda belirtilen sürenin bitimine kadar yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyerek müracaat eden 
adaylardan şartları tutanlar, Sınav Komisyonunca Ankara’da yapılacak sözlü sınav için davet 
edilecektir. 
2. Sözlü sınava davet edilecek adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati www.sgk.gov.tr adresinde 
ilan edilecektir. 
3. Sözlü sınavda mesleki bilgiler konusunda sorular sorulacaktır. 
4. Sözlü sınava katılan adaylardan sözlü sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan 
ve üzerinde olanlar; başvuru yapılan sözleşmeli Bilişim Uzmanı pozisyonunun başvuru özel 
şartlarında belirtilen nitelikleri ile ilgili ibraz ettikleri belgelerin Sınav Komisyonunca (C) 
maddesinde belirtilen puanlama kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucu belirlenecek toplam puan 
ile sözlü sınav notunun ortalaması esas alınarak, başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına 
göre en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre belirlenecek ilan edilen pozisyon 
sayısına göre yerleştirilecektir. Başvurdukları pozisyon itibarıyla, alınan puanların eşit olması 
halinde, sırasıyla iş tecrübelerine ve yabancı dil puanına bakılarak yerleştirme yapılacaktır. 
5. Yerleştirilmeye hak kazananlar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma müracaat 
ederek sözleşme imzalamak ve sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde göreve başlamak 
zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sözleşme imzalamayan ve göreve başlamayanların 
yerleştirme işlemi iptal edilecektir. Bu kişilerin yerine başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik 
gruplarına göre en yüksek puandan başlayarak belirlenen sıralamaya göre diğer adaylardan 
yerleştirme yapılacaktır. 
6. Sınav sonucu alınacak Sözleşmeli Bilişim Uzmanlarına, mesleki tecrübeleri ve İngilizce dil 
düzeyleri esas alınarak, (D) maddesinde belirtilen ücret kriterleri tablosunda yer alan brüt ücretler 
üzerinden ödeme yapılacaktır. 
7. İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlikleri bakımından, 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır. 
8. İsteklilerin; en geç 24/06/2013 tarihi mesai sonuna (saat 17:00) kadar müracaat ettikleri 
niteliği belirten bir dilekçe ve özgeçmiş ile istenilen belgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 207 84 
28-29) adresine bizzat müracaat etmek suretiyle teslim etmiş olmaları gerekmektedir. (Posta 
yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) 
9. İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat 
tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden 
sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir. 
10. Adaylar ilanda belirtilen nitelik gruplarından yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir. 6/6
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA 
(İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı) 
 Kurumunuzda, Sözleşmeli Bilişim Uzmanı olarak çalışmak istiyorum. 
 Gereğini arz ederim. …./…./2013 
İMZA 
Adı Soyadı : …………………………….. 
T.C.Kimlik No : …………………………….. 
 Telefon No : 0 (……..) ……….…………
 GSM : 0 (……..) ………….………
Başvurduğu nitelik grubu : Süreç analiz uzmanı [ ] Yazılım uzmanı [ ] 
(Yalnızca bir nitelik Network uzmanı [ ] DB2 VT Uzmanı [ ] 
grubuna başvuru yapılabilir.) Oracle VT Uzmanı [ ] BI Uzmanı [ ] 
Bildiği programlama dilleri : ……………………………... 
Askerlik durumu : Yaptı [ ] Muaf [ ] …./…./………. tarihine kadar tecilli. 
Özür durumuna göre tüm 
vücut fonksiyon kaybı 
oranının bulunup bulunmadığı: Yok [ ] Varsa oranı %.......... 
İngilizce (dil) düzeyi : ……………………………... 
e-posta adresi : …………………………….. 
TEBLİGATA ESAS 
YAZIŞMA ADRESİ : ………………………………
 : …………………………….... 
 : …………………………….... 
 EKLER:
1. Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği 
(diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre 
verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun 
olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği) 
2. KPDS sonuç belgesinin aslı veya Kurumumuz tarafından onaylı örneği ya da internet çıktısı 
(veya eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği ya da Kurumumuzca tasdikli örneği). 
3. Öğrenim dili İngilizce olan okullardan mezun olanların okullarından alacakları, okulun 
öğrenim dilinin İngilizce olduğuna dair belgenin aslı veya noter, mezun olunan okul ya da 
Kurumumuz tarafından tasdikli örneği. 
4. Yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında alınan derslerde öğrenilen programlama dillerine 
ilişkin belgenin (transkript ve/veya ders açılım belgesi) aslı veya noter, mezun olunan okul 
ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim 
Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifikanın aslı veya noter ya da 
Kurumumuz tarafından onaylı örneği. 
5. Daha önce kamu kurumlarında veya özel sektörde bilgi işlem alanında prim ödemek suretiyle 
çalıştığı süreleri gösterir belgelerin aslı. 
6. Başvuru yapılan sözleşmeli Bilişim Uzmanı pozisyonunun niteliklerine sahip olduğunu 
gösterir başvuru özel şartlarında belirtilen mesleki tecrübe sürelerini gösterir belgelerin aslı ile 
istenilen sertifikaların aslı veya noter ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği. 
7. İş talep (tanıtma) formu (fotoğraflı) 
8. 2 adet vesikalık fotoğraf. 
9. Özgeçmiş. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
T.C.KİMLİK NO
Adı Doğum Yeri
Soyadı Doğum Tarihi Yapmadı
Baba Adı Tashih Var ise Tarihi Özürlü/Muaf
Ana Adı İli Tecil Tarihi
Cinsiyeti İlçe Sevk Tarihi
Medeni Hali Kay.Old.Nüf.İdaresi Terhis Tarihi
Okullar Bölümü Yeri Mezuniyet Yılı Süresi
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
Bilgisayar Bilgisi/Belgesi
Katıldığı Kurslar
Yabancı Dili KPDS/ÜDS Notu 
Mecburi Hizmeti Var mı? Varsa Yükümlü Bulunulan Kurum
 Var Yok
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan Kredi Alındı mı? 
Süresi Yıl Ay Gün
Tecil Af
Para Cezası İnfaz
Unvanı Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi Ayrılış Nedeni
Eşinin Adı Soyadı Kendi Mülkü Kira Lojman Ailemle kalıyorum
Çalışmıyor İli İlçesi 
Emekli Caddesi Sokağı
Çalışan Emekli Kapı No Daire No 
Çalışıyor Mahallesi Posta Kodu
Kamu Kadrolu Sigortalı 
Özel Sigortalı Sigortasız 
Serbest Bağ-Kur Bağımsız
Eşinin Çalıştığı Kurum YAZIŞMA ADRESİ
Eşinin Unvanı TARİH ….../….../2013
Çocuk Sayısı İMZA
Baba Anne
Eş Çocuk
NOT : FORMU ELLE DOLDURUNUZ.
Bakmakla Yükümlü 
Olduğu Kimseler
Emekli Scil No: SSK No:
e-posta: ………………..……….…...@......................................................
GSM : 0 ( ) 
AİLE DURUMU
Varsa Yargılama veya Mahkum 
Olma Sebebi
Görev Yeri 
 Alındı Alınmadı
Var Yok
Şimdiye Kadar Bulunduğunuz Görevleriniz ile Halen Bulunduğunuz Görevinizi Sırasıyla Yazınız.
Sonucu 
İKAMETGAH DURUMU
TANITMA FORMU
Eşi
Mezun Olduğu Okulun Açık Adı
Adli Sicil Kaydı Var mı?
ÖĞRENİM DURUMU (İLKOKULDAN İTİBAREN YAZILACAKTIR)
Sebebi
ASKERLİK DURUMU
Süresi
SGK'ndan Aylık Alıyor İseniz, Sebebi ve Aylık Aldığınız Sos.Güv.Sic.No.
……………..
Bağ-Kur No:
Telefon Ev: İş:
Miktarı
Mahkumiyeti Varsa 
Süresi
 FOTOĞRAFAÇIKLAMALAR
1- Cevaplar talepte bulunanın el yazısı ile mürekkepli veya tükenmez kalemle doldurulacaktır.
2- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.
3- Cevaplar seçme kutularına içine X işareti konulmak suretiyle belirtilecektir.
4- Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.
 sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.
8- Bu formun verilmesi Kuruma herhangi bir sorumluluk yüklemez.
5- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili 
 hükümleri uygulanacaktır.
6- Tanıtma Formuna bir adet fotograf dışında hiçbir belge eklenmeyecektir.
7- Tanıtma Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış dahi olsalar 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET