gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK 400 DENETMEN YARDIMCISI ALACAK

SGK'ya, 400 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacak

26 Aralık 2016 Pazartesi 13:00
SGK 400 DENETMEN YARDIMCISI ALACAK

SosyalGüvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1 - GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumumuz taşra teşkilatına 400 adet Sosyal GüvenlikDenetmen Yardımcısı alınacaktır. Denetmen yardımcılarına ait istenilenyükseköğretim programlarını, kadro sayılarını, KPSS puan türlerini ve tabanpuanları gösterir tablo duyurunun sonunda yer almaktadır.

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların önbaşvuruları 02-13 Ocak 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.Alınan başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylarınlistesi 20 Ocak 2017 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayımlanacaktır.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı;13-24 Şubat 2017 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır.

2 - BAŞVURU ŞARTLARI

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavınakatılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 incimaddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birincigünü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) ÖSYM tarafından 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup,bölümler itibarıyla KPSS 111 ve KPSS 113 puan türlerinden 75 ve üzeri puanalmış olmak.

d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumuolmamak.

e) Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazlabaşarısız olmamak.

Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüneuygun olarak başvuru yapanlardan; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamaküzere, alınacak kadronun 4 (dört) katı kadar aday, sözlü sınava çağırılacaktır.Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi20 Ocak 2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internetadresinde ilan edilecek olup adaylar, ilan edilen tarih, saat ve yerde girişsınavına katılacaklardır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 - ÖN BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ

Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

a) Başvurularhttps://uyg.sgk.gov.tr/kdsinavbasvuru/AnaSayfa.do adresinden 02-13 Ocak 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.

b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranınagiriş yapacak olup Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu'nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra"tamam" ve "onayla" butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.

c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanıÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlıkolan adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

d) Aday; başvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 6 ayiçinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir.Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir.

e) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefonnumarası, e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır.

f) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarakdoldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan adaysorumlu tutulacaktır.

g) Elektronik ortam dışında başvuru kabuledilmeyecektir.

4 - BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylardan başvuruda aşağıdaki belgeler istenecektir.

a) Elektronik ortamda doldurulan Sosyal GüvenlikDenetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu. (Sosyal Güvenlik DenetmenYardımcılığı Sınav Başvuru Formunun eksiksiz ve tam olarak elektronik ortamdadoldurulup onaylandıktan sonra çıktısı alınarak imzalanması gerekmektedir.)

b) Yükseköğrenim diploması/geçici mezuniyet belgesiveya YÖK tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olanlar için denklikbelgesinin aslını ibraz etmek kaydıyla Kurumumuzca, noterce veya mezun olduğuüniversite tarafından onaylanacak örneği.

Giriş sözlü sınavına katılmaya hakkazanan adayların listesi ve sınav yerleri 20 Ocak 2017 tarihinde Kurumumuzinternet sitesinde ilan edilecek olup adaylar belgelerini 31 Ocak 2017 tarihimesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları DaireBaşkanlığı Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresineposta ile veya hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri arasında elden teslimedebilecektir. Başvurunun son günüsaat 17:00 itibarıyla yukarıdaki adreste bulunan evrakkayıt birimine gerekli belgeleri ulaştırmayan adayların başvurusu tamamlanmamışsayılacaktır.

İstenilen belgeler, aslı ve fotokopileri getirilmeksuretiyle, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleriveya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir.

Not: Sadece sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylarbelge teslim edecektir.

5 - SÖZLÜ SINAV KONULARI

a) Kamu maliyesi:

1) Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamuborçları ve bütçesi).

2) Maliye politikası.

3) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi.

b) İktisat:

1) İktisat teorisi (Mikro iktisat, Makro iktisat veİktisadi analiz).

2) İktisat politikası.

3) Para teorisi ve politikası.

4) Uluslararası iktisat.

5) Türkiye ekonomisi ve Güncel ekonomik sorunlar.

c) Hukuk:

1) Anayasa hukuku.

2) Medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç).

3) Borçlar hukuku.

4) Ticaret hukuku (ticari işletme hukuku, şirketlerhukuku ve kıymetli evrak hukuku).

5) İdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku.

6) İş ve sosyal güvenlik hukuku.

d) Muhasebe:

1) Genel muhasebe.

2) Mali tablolar analizi.

e) Matematik, istatistik, aktüeryabölümleri mezunlarından alınacak denetmen yardımcısı adayları için mezun olunanbölüme ilişkin alan bilgisi.

6 - SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylarwww.sgk.gov.tr adresinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligatyapılmayacaktır.

A. Sözlü sınavda adaylar, Sosyal Güvenlik DenetmenliğiYönetmeliğinin sözlü sınav başlıklı 12 nci maddesinin2 nci fıkrasında yer alan;

a. Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği vemuhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerininmesleğe uygunluğu,

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. Genel yetenek ve genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

B. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerindendeğerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav komisyonuüyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

C. Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarakpuanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl,bu sayıyı geçmemek ve sınavda başarılı olmak şartıyla yedek aday belirlenir.Sınav sonucunun ilan edildiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sınavı asılkazananlardan çeşitli nedenlerle göreve başlayamayanların yerine yedek listedeyer alan adayların atamaları yapılır.

D. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken,adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olanadaya öncelik tanınır.

7 - SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilanedildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Kuruma (SosyalGüvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkalığı, Ziyabey Cad. No: 6 Balgat /ANKARA adresine) yapılabilir.İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisindeincelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı ve/veya elektronik olarakbildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.

8 - ATAMA

Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adaylar başarı sıralamasıesas alınarak, Yönetmelikte istenen şartları taşımak ve belgeleri ibraz etmekkaydıyla, yapacakları tercihlerine göre Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığıkadrolarına atanırlar.

Tablo-1: Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı GirişSınavına alınacak bölümler, kadro sayıları, KPSS Puan Türleri ve Taban Puanları

SIRA NO

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO ADEDİ

KPSS PUAN TÜRÜ

TABAN PUAN

1

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık, sigortacılık fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

300

KPSS P113

75

2

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

100

KPSS P111

75

TOPLAM

400

İLETİŞİM

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Tel: 0 312 207 84 43 - 84 11 - 85 39

Fax: 0 312 207 81 44

E-Posta: iksinav@sgk.gov.tr

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET