gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK 60 SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 60 Sosyal Güvenlik uzman yardımcısı alıyor.

03 Ekim 2016 Pazartesi 13:13
SGK 60 Sosyal Güvenlik uzman yardımcısı alacak

SosyalGüvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. GENEL AÇIKLAMALAR

a) Kurumumuz Merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 60Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alınacaktır. Uzman yardımcılarına aitistenilen yükseköğretim programları, kadro sayıları, KPSS puan türleri ve tabanpuanları gösterir tablo duyurunun sonunda yer almaktadır.

b) Başvurular elektronik ortamdahttp://sinavbasvuru.sgk.gov.tr adresine yapılacaktır. Başvurusunu tamamlayanadaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanacak ve sınava katılmaya hakkazananların listesi Kurum web sayfasında yayımlanacaktır. Bu adaylar başvuruevraklarını belirtilen tarihler arasında Kuruma göndereceklerdir. Giriş sınavısözlü olarak 31 Ekim - 4 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı giriş sınavınakatılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 incimaddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birincigünü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) ÖSYM tarafından 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP46, KPSSP113 veKPSSP115 puan türleri itibariyle 80 ve üzeri puan almış olmak.

d) Geçerliliği devam eden (5 yıl) YDS'den en az (D)düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve geçerliliği bulunan birbelgeye sahip olmak.

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumuolmamak.

Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüneuygun olarak başvuru yapanlardan; KPSSP46, KPSSP113 ve KPSSP115 puantürlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, en yüksekpuanı alan adaydan başlamak üzere, 4 (dört) katına kadar aday (son sıradakiadayla eşit puan almış adaylar dahil), sözlü sınavaçağırılacaktır.

3. BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ

a) Başvurular http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr adresinden03 - 12 Ekim 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır

b) Başvuru formu doldurulduktan sonra kaydedip çıktısıalınacaktır. Adayların başvurusu Başkanlığımızca onaylanana kadar form üzerindegüncelleme yapılabilecektir. Onaylama işleminden sonra güncellemeyapılamayacaktır.

c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS ve YDSpuanları ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerdeyanlışlık olması durumunda adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

d) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefonnumarası, e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır.

e) Başvuru formunun hatasız, eksiksiz, kılavuza uygunolarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundanaday sorumlu olacaktır.

f) Elektronik ortam dışında başvuru kabuledilmeyecektir. Bununla birlikte YDS dışında eş değerliği olan bir yabancı dilsınavına ait puanı olan adaylar belgelerini elden veya posta yoluylaBaşkanlığımıza iletilecektir. Bu adayların bilgileri forma Başkanlığımızcaişlenecektir.

4. SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Elektronik ortamda doldurulan veçıktısı alınarak imzalanan Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Sınavı BaşvuruFormu.

Yükseköğrenim diploması, geçici mezuniyet belgesiveya YÖK tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olanlar için denklikbelgesinin aslını ibraz etmek kaydıyla Kurumumuzca, noterce veya mezun olduğuüniversite tarafından onaylanacak örneği.

a) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi17 Ekim 2016 tarihinde www.sgk.gov.tr adresinden duyurulacak olup, adaylaraayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır

b) Diploma vd. belgelerin fotokopileri, aslı getirilmeksuretiyle Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleriveya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından aslı ibraz edilmek kaydıylatasdik edilebilecektir.

c) İstenilen belgeleri Sosyal Güvenlik KurumuBaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ZiyabeyCad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine posta ile gönderen veya hafta içi 09.00-17.00saatleri arasında şahsen teslim eden aday başvurusunu tamamlamış olacaktır.Başvurunun son günü (27 Ekim 2016) saat: 17:00itibarıyla yukarıdaki adreste bulunan evrak kayıt birimine gerekli belgeleriulaştırmayan adayların başvurusu tamamlanmamış sayılacaktır.

Not: Sadece sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylarbelge teslim edecektir.

5. SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME

a) Sözlü sınavda adaylar, Yönetmeliğinin sözlü sınavbaşlıklı 11 nci maddesinin 2 ncifıkrasında yer alan;

a) Mezun olunan bölümlere göre sınav duyurusunda altbaşlıkları belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği vemuhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış vetepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir.

b) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerindendeğerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav komisyonuüyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

c) Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarakpuanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl,bu sayıyı geçmemek ve sınavda başarılı olmak şartıyla yedek adaybelirlenecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonucunun ilanedildiği tarihi takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar içinmüktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

d) Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken,adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, ilgili KPSS puanı yüksekolan adaya öncelik tanınır.

6. SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilanedildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Kuruma (SosyalGüvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkalığı, Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine) yapılabilir.İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisindeincelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı ve/veya elektronik olarakbildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.

Tablo1-Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı;Alınacak Bölümleri, Kadro Sayısını, KPSS Puan Türlerini ve Taban PuanlarıGösterir Tablo

BÖLÜM/ANABİLİM DALI KADRO

KADRO ADEDİ

KPSS PUAN TÜRÜ

TABAN PUAN

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

60

KPSS P46

KPSS P113

KPSS P115

80

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET