gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 5 adet Sözleşmeli Bilişim Uzmanı alınacaktır.

13 Ekim 2010 Çarşamba 10:18
SGK Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 5 adet Sözleşmeli Bilişim Uzmanı alınacaktır.
 

A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
 

Bilişim Uzmanı adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.
 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlan taşımak.
 

2. İngilizce bildiğini belgelemek. (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılmak ve en az (C) düzeyinde İngilizce dil bilgisinde başarılı olmak. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde "Test Of English As a Foreign Language" TOEFL) sınavından 300 puan üzerinden en az 193 puan veya 120 puan üzerinden en az 69 puan veya "International English Language Testing System"(IELTS) sınavının her bölümünden en az 6,5 puan (akademik) almış olanların İngilizce dil düzeyleri (C) olarak kabul edilir.)
 

3. İngilizce dil düzeyi A, B, C düzeyinde olmayanların başvurulan kabul edilmeyecektir. Yabancı Dil Sınav Sonuçlanndan KPDS 5 yıl, TOEFL 2 yıl süreyle geçerlidir. ÜDS sınav sonuçları, dil düzeyi olarak kabul edilmeyecektir.
 

4. Kamu kurumlannda veya özel sektörde Bilgi İşlem alanında çalışmış olmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüde ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi özel sektörde, bilişim personeli ( Programcı, Çözümleyici, Sistem Uzmanı, Network Uzmanı vb..) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
 

5. Söz konusu çalışmanın yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıktan kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi.
 

6. Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık İstatistik, Matematik, Fizik bölümlerinden mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslannı bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.
 

7. Başvuru yapılan sözleşmeli Bilişim Uzmanı pozisyonunun niteliklerine ilişkin çalışmalannı belgelemek veya konusuyla  ilgili eğitim sertifikasına sahip olmak.
 

B- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İLE MESLEKİ NİTELİKLERİNE GÖRE ALINACAK BİLİŞİM UZMANI SAYISI
 

Başvuru Genel Şartlarına ilave olarak niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.
 

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip Bilişim Uzmanı (1 kişi) (VT)
 

1. Veri tabanı yönetim sistemlerinde en az 5 yıllık tecrübe sahibi olmak.
 

2. IBM DB2 Veri Tabanı Uzmanı olduğunu belgelemek.
 

3. Büyük ölçekli veri tabanlarının kurulum, bakım, performan i şlemlerini yapabilmek.
 

4. Veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma, performans yönetimi konulannda tecrübeli olmak.
 

5. Stored Procedure, Trigger yazabilmek.
 

6. Unix (Solaris, AIX, HP-UIX), Linux (Redhat, Süse) işletim sistemlerinin en az birinde ve Z/O S DB2 üzerinde çalışmış olmak.
 

7. Web mimarisi konularında bilgi sahibi olmak.
 

8. Operasyon aktivitelerini yakından takip edip etkin raporlama yapabilmek.
 

9. Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.
 

10. İyi düzeyde teknik İngilizce bilmek.
 

11. Takım çalışmasına yatkın olmak.
 

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip Bilişim Uzmanı (1 kişi) (SİS)
 

1. Veri tabanı yönetim sistemlerinde en az 3 yıllık tecrübe sahibi olmak.
 

2. ORACLE Veri Tabanı Uzmanı olduğunu belgelemek.
 

3. Büyük ölçekli veri tabanlarının kurulum, bakım, performans işlemlerini yapabilmek.
 

4. Veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma, performans yönetimi konularında tecrübeli olmak.
 

5. Unix (solaris, AIX, HP-UIX), Linux (Redhat, Süse) işletim sistemlerinin en az birinin üzerinde çalışmış olmak.
 

6. Operasyon aktivitelerini yakından takip edip etkin raporlama yapabilmek.
 

7. Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.
 

8. İyi düzeyde teknik ingilizce bilmek.
 

9. Takım çalışmasına yatkın olmak.
 

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip Bilişim Uzmanı (2 kişi) (VA)
 

1. Çok iyi derecede Java bilgisi ve en az 3 yıllık Java deneyimi olmak.
 

2. Ağ teknolojileri konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak.
 

3. İyi derecede PC /SQL, Eclipse, My Eclipse, TOAD, Jasper Report uygulamalarından en az birinde geliştirebilecek deneyime sahip olmak.
 

4. İyi derecede ISP/Servelet, ZK, Spring vb. Web programlama araçlarından en az birinde uzman olmak.
 

5. Orta derecede Oracle bilgisi olmak.
 

6. Orta derecede Unix ve Linux deneyim sahibi olmak.
 

7. Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.
 

8. İyi derecede teknik İngilizce bilmek.
 

9. Takım çalışmasına yatkın olmak.
 

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip Bilişim Uzmanı (1 kişi) (NW)
 

1. Cisco tarafından onaylı CCNA belgesine sahip olmak. (Belgeyi almak için gereken sınavları geçtiğini belgelemek yeterlidir.)
 

2. Network Yönetimi konularında en az 3 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.
 

3. LAN/WAN/WLAN/VPN aktif chaz  kuruluşu ve bakımı konusunda tecrübesi olduğunu belgelemek.
 

4. Microsoft Systems Administrator sertifikasına sahip olmak.
 

5. Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.
 

6. İyi derecede teknik İngilizce bilmek.
 

7. Takım çalışmasına yatkın olmak.

E- KABUL İŞLEMLERİ:
 

1. İlanda belirtilen sürenin bitimine kadar yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyerek müracaat eden adaylardan şartları tutanlar, Sosyal Güvenlik   Kurumu Başkanlığı Sınav Kurulunca Ankara'da yapılacak sözlü sınav için davet edilecektir.
 

2. Sözlü sınava davet edilecek adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
 

3. Sözlü sınavda mesleki bilgiler konusunda sorular sorulacaktır.
 

4. Sözlü sınava katılan adaylardan sözlü sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olanlar; başvuru yapılan sözleşmeli Bilişim Uzmanı pozisyonunun başvuru genel ve özel şartlarında belirtilen nitelikleri ile ilgili ibraz ettikleri belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sınav Kurulunca (C) maddesinde belirtilen puanlama kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucu belirlenecek toplam puan ile sözlü sınav notunun ortalaması esas alınarak, başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre belirlenecek ilan edilen pozisyon sayısına göre yerleştirilecektir. Başvurdukları pozisyon itibarıyla, alınan puanların eşit olması halinde, sırasıyla bilgisayar, elektrik ve elektronik ile elektronik mühendisliği bölümü mezunu olup olmadıkları ve iş tecrübelerine ayrı ayrı bakılarak yerleştirme yapılacaktır.
 

5. Sınav sonuçlarının ilanı üzerine verilecek süre içerisinde başlamayanların yerine başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek puandan başlayarak belirlenen sıralamaya göre diğer adaylardan yerleştirme yapılacaktır.
 

6. Sınav sonucu alınacak Sözleşmeli Bilişim Uzmanlarına, mesleki tecrübeleri ve İngilizce dil düzeyleri esas alınarak, (D) maddesinde belirtilen ücret kriterleri tablosunda yer alan brüt ücretler üzerinden ödeme yapılacaktır.
 

7. İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.
 

8. İsteklilerin; en geç 21/10/ 2010 tarihi mesai sonuna kadar müracaat ettikleri niteliği belirten bir dilekçe ve özgeçmiş ile istenilen belgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 207 84 28-29) adresine bizzat müracaat etmek suretiyle teslim etmiş olmaları gerekmektedir. (Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
 

9. İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.
 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)
 

Kurumunuzda, Sözleşmeli Bilişim Uzmanı olarak çalışmak istiyorum . Gereğini arz ederim...../... 72010
 

İMZA
 

Adı Soyadı :...................................
 

Doğum Yeri ve Yılı : ...................................
 

T.C.KimlikNo : ...................................
 

Tel : 0(........)......................
 

GSM : 0(........)......................
 

e-posta :...................................
 

Başvurduğu nitelik grubu : (VT)O.....(SİS).D.....(VA) ..?....(NW).O...
 

Bildiği programlama dilleri : ....................................
 

İngilizce (dil) düzeyi :....................................
 

YAZIŞMA ADRESİ : ....................................
 

EKLER:
 

1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da okul onaylı örneği. (Aslı gösterilmek suretiyle Kurumumuzca tasdikli örneği kabul edilir).
 

2. Erkekler için; askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge.
 

3. KPDS sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği ya da Kurumumuzca tasdikli örneği (yada eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği yada Kurumumuzca tasdikli örneği).
 

4. Öğrenim dili İngilizce olan okullardan mezun olanların okullarından alacakları, okulun öğrenim dilinin İngilizce olduğuna dair belgenin aslı.
 

5. Başvuru yapılan sözleşmeli Bilişim Uzmanı pozisyonunun niteliklerine sahip olduğunu gösterir belgelerin aslı.
 

6. Daha önce bilişim alanında ( Programcı, Çözümleyici, Sistem Uzmanı veya Network Uzmanı vb..) çalıştığı süreleri gösterir belgenin aslı.
 

7. İş talep (tanıtma) formu (fotoğraflı)
 

8. Özgeçmiş.

AÇIKLAMALAR
 

1- Cevaplar talepte bulunanın el yazısı ile mürekkepli veya tükenmez kalemle doldurulacaktır.
 

2- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.
 

3- Cevaplar seçme kutularına ? içine X işareti konulmak suretiyle belirtilecektir.
 

4- Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.
 

5- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 

6- Tanıtma Formuna bir adet fotoğraf dışında hiçbir belge eklenmeyecektir.
 

7- Tanıtma Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış dahi olsalar sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.
 

8- Bu formun verilmesi Kuruma herhangi bir sorumluluk yüklemez.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET