gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONEL ALIM İLANI

SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 7 sözleşmeli bilişim uzmanı alınmasına ilişkin ilana çıktı.

22 Aralık 2014 Pazartesi 23:15
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONEL ALIM İLANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONEL ALIM İLANI 

 

SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 7sözleşmeli bilişim uzmanı alınmasına ilişkin ilana çıktı.

A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

1.    657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

2.    Mühendislik Fakültelerininbilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği,elektrik-elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliğibölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretimi sırasındabilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkinbelge veya üniversitelerin onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkinsertifika sahibi olmak.

3.    Yurtiçi veya yurtdışında İngilizcedilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya anadili İngilizce olan ülkelerde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Buşekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinindeğerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi "E" olarak kabuledilecektir) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizcedenen az (E) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizcedil sınavlarında YDS (E)düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve YerleştirmeMerkezi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dilsınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yılsüreyle geçerlidir.)

4.    Başvuru yapılan sözleşmeli bilişimuzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin çalışmalarını belgelemek.

5.    Mesleki tecrübeninbelirlenmesinde,657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynıKanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüde ya da 5510sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesihükümlerine tabi özel sektörde prim ödemek suretiyle geçtiği belgelenen hizmetsüreleri esas alınacaktır.

 

B- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 

Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı(Yazılım Uzmanı(I) - 2 kişi)

1.       Yazılımcı olaraken az 5 (beş) yıllık Java yazılım geliştirme deneyiminesahip olmak, Java teknolojileri ile ilgili eğitim, katılım veyauzmanlık belgelerinden herhangi birine sahip olmak.

2.       J2EE ve Web UygulamaGeliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM (Hibernate, JPA),Spring veEJB(3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak.

3.       DHTML, XHTML,CSS ve JAVASCRIPT konularında bilgi ve tecrübe sahibiolmak.

4.       XML ve UMLkonularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5.       SOA çözümlerindebilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6.       Multi-tier Mimarive Tasarım Paternleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7.       Veri TabanıMimarisi, Tasarımı ve SQL optimizasyonu konularında bilgi ve tecrübesahibi olmak.

8.       Versiyonlamaaraçlarından (CVS, SVN, vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9.       ECLIPSE tabanlıuygulama geliştirme ortamlarında proje gerçekleştirme bilgi ve tecrübesinesahip olmak.

10.   Tercihen CMMI yazılım geliştirmestandartlarına uygun yazılım geliştirmiş olmak.

11.   Tercihen Stored Procedure konusundabilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12.    Tercihen 5018 sayılı Kamu MaliYönetimi ve Kontrol Kanununa uygun muhasebe yazılım projesinde çalışmış olmak.

13.   Güncel iki programlama diline hakimolmak.

 

NOT: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilentecrübe şartı ile eğitim, katılım veya uzmanlık belgesi, bu alanda hizmetingeçtiği iş yerleri/eğitim birimlerinden onaylı belge almak suretiylebelgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonutarafından değerlendirilecektir.


Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişimuzmanı (Yazılım Uzmanı (II) - 2 kişi)

1.       Yazılımcı olarak Java yazılım geliştirmedeneyimine sahip olmak, Java teknolojileri ile ilgili eğitim, katılımveya uzmanlık belgelerinden herhangi birine sahip olmak.

2.       Nesne tabanlıanaliz ve tasarım konularında ileri seviyede bilgili, design patternleri etkinolarak kullanabiliyor olmak.

3.       DHTML ve XHTML,CSS, JAVASCRIPT teknolojilerini kullanarak web projesigerçekleştirmiş olmak.

4.       JSP/Servlet,JSF, Struts, ORM(Hibernate, JPA), Spring ve EJB(3.X)teknolojilerini kullanarak web projesi gerçekleştirmiş olmak.

5.       XML ve UMLkonularında ileri seviyede bilgi ve tecrübesi bulunmak.

6.       RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, SQL ve PL/SQL konularında ileri seviyedebilgi ve tecrübesi bulunmak.

7.       SOA Mimarisi,XSLT ve XSD konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübesi bulunmak.

8.       Test güdümlüprogramlama, refactoring ve yazılım süreçleri konularında tecrübesi bulunmak.

9.       Veri tabanımimarisi hakkında bilgi sahibi olmak, veri tabanı tasarımı ve SQL optimizasyonukonularında ileri seviyede bilgi ve tecrübesi bulunmak.

10.   Versiyonlama araçlarından (CVS,SVN,vb.) en az birinde tecrübesi bulunmak.

11.   ECLIPSE tabanlı uygulamageliştirme ortamlarında proje gerçekleştirmiş olmak.

12.   Güncel iki programlama diline hakimolmak.

 

Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen Java teknolojileriile ilgili eğitim, katılım veya uzmanlık belgesi, bu alanda eğitim alınan işyerleri/eğitim birimlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecekolup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafındandeğerlendirilecektir.

 

 

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip bilişim uzmanı(DB2-Mainframe VT Uzmanı - 2 Kişi)

1. DB2 for z/os veri tabanı yönetim sistemlerinde vez/os işletim sistemleri üzerinde en az 5 (beş) yıllık tecrübesi bulunmak.

2. Veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme,yedekleme/kurtarma ve performans yönetimi konularında tecrübesi bulunmak.

3. Stored Procedure, Trigger yazabilme konularındatecrübesi bulunmak.

4. DB2 for z/OS üzerinde çalışma tecrübesi bulunmak.

5. z/OS işletim sistemi üzerinde diskve teyp yönetimsistemleri ile diğer tüm z/OS alt sistemlerinin yönetimi konularında tecrübesibulunmak.

6. z/OS işletim sisteminde PL/I ya da COBOL dillerindenbirisini biliyor olmak.

7. Veri tabanının doğru, sistem yönünden verimli ve hızlıbir şekilde çalışmasını temin etme ve sürekli monitör edilmesi konularındatecrübesi bulunmak.

8. z/OS sistem üzerinde CM (Content Manager)Programcılığı tecrübesi bulunmak.

9. z/OS işletim sisteminin operasyon aktiviteleriniyakından takip edip etkin raporlama yapma konularında tecrübesi bulunmak.

 

10.Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahipolmak.

11.Güncel iki programlama diline hakim olmak.

 

Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilentecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almaksuretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınavkomisyonu tarafından değerlendirilecektir.


Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişimuzmanı (Sistem Yönetim Uzmanı - 1 kişi)

1.     Kurumsal bir ortamda sistemtasarımı ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübesi bulunmak.

2.     Visual Studio. Netortamında C#, C++ veya Java programlama dillerinden birini biliyorolmak.

3.     Büyük sistemlerde (en az1000 kullanıcılı uygulamalar) IIS 6.0, IIS 7.0 ortamları kurulumu ve yönetiminehakim olmak.

4.     Büyük sistemlerde (en az1000kullanıcılı uygulamalar) IBM Websphere Application Server v7.0veüzeri konusunda kurulum ve yönetim tecrübesi bulunmak.

5.     Itcam uygulama monitorleme yazılımıkonusunda tecrübesi bulunmak.

6.     İş süreçleri izleme yazılımlarıkonusunda tecrübesi bulunmak, yazılım ve kalite süreçlerine hakim olmak.

7.     Windows 2003 ve 2008 enterpriseserver, Redhat Linux 5,6 konusunda tecrübesi bulunmak.

8.     Büyük sistemlerde (en az1000kullanıcılı uygulamalar) MS SQL 2000, MS SQL 2005ve MSSQL 2008 veri tabanı kurulumu, işletimi ve yönetimi, Cluster mimarisikurulumu ve yönetimi,veri tabanı versiyon geçişleri ve taşınması konularında tecrübesibulunmak.

9.     ESx 3.5, ESX4 ve ESX 5kurulumu,yönetimi ve üzerinde sanal sunucu yönetimi konusunda tecrübesi bulunmak.

10. Güncel iki programlama diline hakim olmak.Not:Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilentecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almaksuretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınavkomisyonu tarafından değerlendirilecektir.


 

Mesleki tecrübe yılı

İngilizce dil puanı grubu

Brüt Ücret (TL)*

2 yıldan az mesleki tecrübeli

A

6.298,92

B

6.170,97

C

6.043,02

D

5.915,07

E

5.787,12

2-5 yıl arası mesleki tecrübeli

A

6.810,72

B

6.682,77

C

6.554,82

D

6.426,87

E

6.298,92

5 yıl ve üzeri mesleki tecrübeli

A

7.322,52

B

7.194,57

C

7.066,62

D

6.938,67

E

6.810,72


*Aylık brüt sözleşme ücreti tutarından, sigorta ve sağlık primi ile gelir vedamga vergisi kesilmektedir.

 

E- KABUL İŞLEMLERİ:

1.     İlanda belirtilen sürenin bitiminekadar yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyerek müracaat eden adaylardanşartları tutanlar, Sınav Komisyonunca Ankara'da yapılacak sözlü sınav içindavet edilecektir.

2.     Sözlü sınava davet edilecekadayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati www.sgk.gov.tr adresinde ilanedilecektir.

3.     Sözlü sınavda meslekibilgiler konusunda sorular sorulacaktır.

4.     Sözlü sınava katılan adaylardansözlü sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerindeolanlar; ibraz ettikleri belgelerin Sınav Komisyonunca (C) maddesindebelirtilen puanlama kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucu belirlenecektoplam puan ile sözlü sınav notunun ortalaması esas alınarak, en yüksek puandanbaşlamak üzere yerleştirilecektir. Alınan puanların eşit olması halinde,sırasıyla iş tecrübelerine ve yabancı dil puanına bakılarak yerleştirmeyapılacaktır.

5.     Yerleştirilmeye hakkazananlar,tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma müracaat edereksözleşme imzalamak ve sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisindegöreve başlamak zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sözleşmeimzalamayan ve göreve başlamayanların yerleştirme işlemi iptal edilecektir. Bukişilerin yerine, en yüksek puandan başlayarak, sözlü sınav puanı 70 (yetmiş)puan ve üzerinde olan diğer adaylardan yerleştirme yapılacaktır.

6.     Sınav sonucu alınacaksözleşmeli bilişim uzmanlarına, mesleki tecrübeleri ve İngilizce dil düzeyleriesas alınarak, (D) maddesinde belirtilen ücret kriterleri tablosunda yer alan brütücretler üzerinden ödeme yapılacaktır.

7.     İlana uygun olarak görevebaşlatılacak olanlar; sosyal güvenlikleri bakımından, 5510 sayılı SosyalSigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabiolacaklardır.

8.     İsteklilerin; istenilenbelgeleri engeç 05/01/2015 tarihi saat:17:00'ye kadar, SosyalGüvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ZiyabeyCad.No:6Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 207 84 28-29) adresine bizzatmüracaat etmek suretiyle teslim etmiş olmaları gerekmektedir. (Posta yoluylayapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

9.     İlanda belirtilen belgeleri eksikibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler, bu belgeleri son müracaat tarihine kadarKurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihindensonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

10.  Adaylar ilanda belirtilen nitelikgruplarından yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir.KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET