gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONEL ALIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına toplam 7 sözleşmeli personel alınacaktır.

29 Eylül 2014 Pazartesi 06:38
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONEL ALIYOR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

SON BAŞVURU TARİHİ:13/10/2014 (SAAT:17.00)


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Ankara’da bulunan İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere;Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle, aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru şartları belirtilen toplam 7 sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI(Pozisyon)KİŞİ SAYISI ARANILAN NİTELİKLER BRÜT ÜCRETLER(Ek ödeme dahil)
Elektrik Mühendisi 2 Üniversitelerin Elektrik,  Elektrik  ve  Elektronik  ya  da Elektrik-Elektronik Mühendisliğilisans programı ya da bunlara  denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul edilmiş  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından mezun olmak.3.848,69 TL
Makine Mühendisi 2 Üniversitelerin Makine Mühendisliği lisans programı ya da  buna  denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul edilmiş  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından mezun olmak.3.848,69TL
Harita Mühendisi 1 Üniversitelerin Harita  Mühendisliği,Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık veya Geomatik  Mühendisliği lisans  programları ya da bunlara  denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul edilmiş  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından mezun olmak.3.848,69 TL
Mimar 1 Üniversitelerin  Mimarlık  lisans  programı  ya  da  buna denkliği Yükseköğretim  Kurulunca kabul edilmiş  yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.3.848,69 TL
Şehir Plancısı 1 Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama lisans programı ya  da  buna  denkliği Yükseköğretim  Kurulunca  kabul edilmiş  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından mezun olmak.3.848,69 TL

BAŞVURU ŞARTLARI VE DİĞER AÇIKLAMALAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
2-Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3-2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 85 puan almış olmak.
4-Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.
5-İsteklilerin;gazete   ilan   tarihinden   itibaren  15  gün  içerisinde www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanan ilan ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri eksiksiz olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0  312  207  8428-29) adresine posta yoluyla veya bizzat müracaat etmek suretiyle teslim etmiş olmaları  gerekmektedir. Eksik  belge  ile  yapılan  başvurular  ve  postadaki  gecikmeler  kabul edilmeyecektir. 
6-Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan,ilan edilen pozisyon sayısına göre en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirme yapılacaktır.Puan eşitliği halinde,sırasıyla lisans mezuniyet tarihi önce olanlara,yaşı daha büyük olanlara öncelik tanınacaktır.
7-Yerleştirilmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar yerleştirme yapılacaktır. 
8-Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
9-İlanda belirtilen ücret tutarına brüt 950,92TL ek ödeme ücreti dahil olup, aylık brüt sözleşme ücreti tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise damga vergisi kesilmektedir.
10-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket  etmesi  nedeniyle  herhangi  bir  Kurumca  sözleşmeleri  feshedilenler  veya  sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.
11-Gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  yerleştirilmeleri  geçersiz  sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET