gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SPK 33 UZMAN VE HUKUKÇU YARDIMCISI ALACAK

Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 28 adete kadar “Uzman Yardımcısı”, 5 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı ve 5 adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

21 Haziran 2014 Cumartesi 13:43
SPK 33 UZMAN VE HUKUKÇU YARDIMCISI ALACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU 
MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
 
 Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece 
kadrolu 28 adete kadar “Uzman Yardımcısı”, 5 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı ve 
5 adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı 
durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır. 
 
SINAVA KATILMA KOŞULLARI 
 
 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer 
alan genel şartları taşımak, 
 2) a) Uzman Yardımcısı için, ÖSYM tarafından yapılan 2013 KPSS A Grubu ve 
Öğretmenlik veya 05-06/07/2014 tarihlerinde yapılacak olan 2014 KPSS LİSANS 
sınavlarında KPSSP5 veya KPSSP54 puanı 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda 
bulunanlardan en yüksek puanlı 560 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları 
nedeniyle 560 ıncı sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü 
sınava çağrılacaktır.), 
 b) Uzman Hukukçu Yardımcısı için, ÖSYM tarafından yapılan 2013 KPSS 
A Grubu ve Öğretmenlik veya 05-06/07/2014 tarihlerinde yapılacak olan 2014 KPSS 
LİSANS sınavlarında KPSSP103 puanı 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda 
bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları 
nedeniyle 100 üncü sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü 
sınava çağrılacaktır.), 
 c) Bilişim Uzman Yardımcılığı için, ÖSYM tarafından yapılan 2013 KPSS 
A Grubu ve Öğretmenlik veya 05-06/07/2014 tarihlerinde yapılacak olan 2014 KPSS 
LİSANS sınavlarında KPSSP5 puanı 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda 
bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları 
nedeniyle 100 üncü sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü 
sınava çağrılacaktır.), 
 3) a) Uzman Yardımcısı için, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, 
İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen - Edebiyat, 
Mühendislik, Ticari Bilimler Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren; Bankacılık ve 
Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı 
Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan, 
Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve 
Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 
Ekonometri, Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri 
Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, 
İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme 
Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, 
Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve 
Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman 
Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve 
Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, 
Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa 
Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, 
Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve 
Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri 
bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul 
edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,  
b) Uzman Hukukçu Yardımcısı için, Üniversitelerin Hukuk 
fakültelerinden veya buna denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte 
veya yüksekokullardan mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmak veya en 
geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini Kurul’a vermek (staj bitim 
belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler sözlü sınava alınmazlar) 
c) Bilişim Uzman Yardımcılığı için, En az dört yıllık lisans eğitimi veren 
mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği 
bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul 
edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, 
 3) 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 
 4) Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem 
dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak, 
5) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda 
bulunmamak, 
 6) Diğer nitelikler bakımından “Sınav Broşürü”nde gösterilen şartları taşımak. 
 
 
GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ 
 
 Sınav Tarihi: Giriş Sınavının yazılı aşaması 16-17 Ağustos 2014 tarihlerinde 
sabah ve öğleden sonraları ayrı bölümler halinde Uzman Yardımcılığı için altı, Uzman 
Hukukçu Yardımcılığı için beş ve Bilişim Uzman Yardımcılığı için dört ayrı oturum 
şeklinde yapılacaktır. 
 Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. 06500 Beşevler / ANKARA 
 Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurulun 
(http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 
 Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi 
tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yer ve saat Kurulun yukarıda belirtilen 
internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 
 
BAŞVURU ŞEKLİ 
 
 Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgelerle, 14 
Temmuz – 6 Ağustos 2014 tarihleri (saat 9.30 – 17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki 
merkezine elden veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir. İstenilen belgelerin en geç 
son başvuru günü saat 17:30’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi 
içerisinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
 Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava 
katılma koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların 
değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu” 
Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden veya internet sayfasından 
(www.spk.gov.tr) temin edilebilir. 
 
BAŞVURU BELGELERİ 
 
 1) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ankara Merkezinden veya www.spk.gov.tr 
adresinden temin edilecek 4 sayfadan oluşan başvuru formu (Başvuru formu eksiksiz 
doldurulmalı ve adayın fotoğrafı yapıştırılmalıdır.) 
 2) Öğrenim belgesinin onaylı örneği (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan 
adaylar için denklik belgesi ile birlikte) 
 3) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi 
 4) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf  
 
 
 Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi SPK sınav bürosu tarafından 
tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde 
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI 
 
 Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma 
sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav başlama saati, Kurulun (http://www.spk.gov.tr) 
internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek 
adaylara Kurul yazılı, e-posta veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. 
Sınava Giriş Belgeleri 14-15 Ağustos 2014 tarihlerinde saat 17:30’a kadar adaylara elden 
verilecektir. 
 Kurul’da iki kez giriş sınavına girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava 
alınmazlar. 
 Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra 
sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir 
şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş 
olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep 
edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
 
 
SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 
 
 Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. 
 Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır: 
A) Uzman Yardımcılığı için: 
a) İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme 
İktisadı, 
b) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas 
Hukuku, Ceza Hukukunun Genel Esasları, 
c) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye 
Politikası. 
d) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tahlil. 
e) Genel Matematik, Istatistik Ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler, 
f) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin 
Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca 
dillerinden birine çevrilmesi, 
B) Uzman Hukukçu Yardımcılığı için: 
a) Özel Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, 
b) Kamu Hukuku: İdare Hukuku, Ceza Hukuku, 
c) Takip ve Usul Hukuku: Medeni Usul, Ceza Usul, İcra ve İflas Hukuku, İdari 
Yargılama Hukuku, 
d) Genel Konular: İktisat, Maliye, Muhasebe Genel Esasları, 
e) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin 
Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca 
dillerinden birine çevrilmesi 
C) Bilişim Uzman Yardımcılığı için: 
a) Bilgi İşlem Grubu (1): Yazılım Geliştirme Kavramları ve Mimarisi, Sistem 
Mimarisi, İşletim Sistemleri, Programlama Dilleri, Algoritmalar ve Veri 
Yapıları, 
b) Bilgi İşlem Grubu (2): Bilgi Güvenliği Kavramları, Veritabanı ve Veritabanı 
Yönetim Sistemleri, Sayısal Mantık Tasarımı, İletişim Sistemleri ve 
Bileşenleri, Bilgisayar Ağları ve İnternet Teknolojileri,  
c) Yabancı Dil:İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin 
Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca 
dillerinden birine çevrilmesi, 
d) Sayısal Grubu: Genel Matematik, İstatistik ve Olasılık, 
 
DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
 
 Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara ilişkin sınav grubunun herbiri için ayrı oturum 
yapılacak olup, her grup için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı 
sayılmak için, bu grupların herbirinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların 
aritmetik ortalamasının 70’den aşağı olmaması zorunludur. 
 Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan 
başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan 
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 
 Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile 
yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit 
olması halinde yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir. 
 Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı 
kadar asil adayın isimleri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve 
adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, atama 
yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen 
sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun 
(http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile 
bildirilir. 
 Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen 
adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 
 Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün 
içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en 
geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 
 Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen 
süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı 
sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen 
süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve 
başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 
 Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda 
bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa 
alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması 
yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır. 
 
 
 SERMAYE PİYASASI KURULU 
 
 ANKARA MERKEZİ İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ 
 Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156 Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No:15 
 06530 ANKARA Süzer Plaza Kat:3 34367 Şişli/İSTANBUL 
 İrtibat Tel: (0312) 292 89 98 İrtibat Tel: (0212) 334 55 00 
 
 İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET