gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SPK İSTATİSTİKÇİ ALACAK

Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 6. derece kadrolu 2 adet “İstatistikçi” kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır. Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgelerle, 14 Temmuz – 6 Ağustos 2014 tarihleri (saat 9.30 – 17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki merkezine elden veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir.

12 Temmuz 2014 Cumartesi 07:35
SPK İSTATİSTİKÇİ ALACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTATİSTİKÇİ GİRİŞ SINAVI
 
  
SINAVA KATILMA KOŞULLARI 
 
 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer 
alan genel şartları taşımak, 
2) a)Üniversitelerin enaz dört yıllık eğitim veren Fen veya Fen-Edebiyat 
Fakültelerinin İstatistik bölümlerinden veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul 
edilen yabancı fakülte veya yüksekokulların bahsi geçen programlarından mezun olmak, 
b) ÖSYM tarafından 5-6/7/2014 tarihlerinde yapılacak olan 2014 KPSS Lisans 
Sınavında KPSSP102 puan türünde en az 80 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla, 
başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış 
olmaları nedeniyle 40 ıncı sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların 
tümü sınava çağrılacaktır), 
3) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak, 
4) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda 
bulunmamak, 
5) 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 
 6) Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu 
yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak. 
 BAŞVURU ŞEKLİ 
 
 Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgelerle, 14 
Temmuz – 6 Ağustos 2014 tarihleri (saat 9.30 – 17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki 
merkezine elden veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir. İstenilen belgelerin en geç 
son başvuru günü saat 17:30’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi 
içerisinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
 “Başvuru Formu” Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden veya 
internet sayfasından (www.spk.gov.tr) temin edilebilir. 
 
BAŞVURU BELGELERİ 
 
 1) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ankara Merkezinden veya www.spk.gov.tr 
adresindeki internet sayfasından temin edilecek 4 sayfadan oluşan başvuru formu (Başvuru 
formu eksiksiz doldurulmalı ve adayın fotoğrafı yapıştırılmalıdır.) 
 2) Öğrenim belgesinin onaylı örneği (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan 
adaylar için denklik belgesi ile birlikte) 
 3) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi 
 4) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf 
 
 Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi SPK sınav bürosu tarafından 
tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde 
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI 
 
 Sınav Tarihi: Giriş Sınavının yazılı aşaması 17 Ağustos 2014 tarihinde sabah 
ve öğleden sonraları ayrı bölümler halinde 2 ayrı oturum şeklinde yapılacaktır. 
 Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. 06500 Beşevler / ANKARA 
 Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurulun 
(http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 
 Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi 
tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yeri ve saati Kurulun yukarıda belirtilen 
internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 
 
 
SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 
 Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. 
 Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır: 
 a) İSTATİSTİK: Olasılık Teorisi, Matematiksel İstatistik, Çok Değişkenli İstatistik, 
Örnekleme, Regresyon Analizi, Zaman Serileri Analizi, Stokastik Süreçler, Deney Tasarımı, 
Parametrik Olmayan İstatistiksel Teknikler 
 b) YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye 
çevrilmesi ve Türkçe birmetnin, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birine çevrilmesi 
 Yazılı sınavda, üç ana sınav grubunun ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır: 
-İstatistik(%70), 
- Yabancı Dil (%30) 
 
DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
 
 Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara ilişkin üç sınav grubunun herbiri için 100 puan 
üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, bu grupların herbirinden en az 
yarısı kadar not alınması ve alınan notların ağırlıklı ortalamasının 70’den aşağı olmaması 
zorunludur. 
 Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan 
başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan 
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 
 Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile 
yazılı sınav puanının ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit 
olması halinde yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir. 
 Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı 
kadar asil adayın isimleri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve 
adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, atama 
yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen 
sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun 
(http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile 
bildirilir. 
 Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen 
adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 
 Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün 
içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en 
geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 
 Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen 
süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı 
sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen  
 
süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve 
başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 
 Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda 
bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa 
alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması 
yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır. 
  
 SERMAYE PİYASASI KURULU 
 
 ANKARA MERKEZİ İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ 
 Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156 Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No:15 
 06530 ANKARA Süzer Plaza Kat:3 34367 Şişli/İSTANBUL 
 İrtibat Tel: (0312) 292 89 98 İrtibat Tel: (0212) 334 55 00 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET