gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 950 PERSONEL ALIM İLANI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 650 sözleşmeli spor uzmanı ve 300 sözleşmeli antrenör alacak. 28 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında başvuru yapacak olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) mezunları 18 Kasım’da sözlü sınava tabii tutulacak.

27 Ekim 2015 Salı 18:50
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 950 PERSONEL ALIM İLANI

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli spor uzmanı ve sözleşmeli antrenör alacak. Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 950 kişilik kadro için başvurular 28 Ekim’de başlayacak. 6 Kasıma kadar sürecek başvuruların ardından 18 Kasım’da mülakat sınavı yapılacak.

Sözleşmeli eleman alımı ilgili  Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapabilmek için 05 - 06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS (B) grubu (KPSSP3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almak şartı aranacak. 

 

Sözleşmeli sınavı ile alınacak 950 kişilik kadronun 300’ü antrenörlere ayrıldı. Spor Uzmanlığı için ayrılan 650 kişilik kadroda ise 550 Spor Eğitim Uzmanı, 20 Spor Psikoloğu, 20 Spor Fizyoterapisti, 20 Spor Beslenmecisi, 20 kadın ve 20 erkek Spor Masörü yer alıyor. 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar başvuru formunda mezun olduğu bölüme göre sadece bir pozisyon unvanı için tercihte bulunacak.

 

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak her bir pozisyon unvanı için başvuru yapanlar arasından, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak şartıyla ilan edilen sözleşmeli personel sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar ile sözlü sınavın tarihi ve yeri, www.gsb.gov.tr ve www.sgm.gsb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek.   

T.C.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜSÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğününmerkez ve/veya taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3289 sayılı Spor GenelMüdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Spor Genel MüdürlüğüSözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelikhükümlerine göre 05 - 06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS (B) grubu(KPSSP3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almak şartıyla, yapılacaksözleşmeli personel giriş sınavı ile 300 Antrenör ve 650 Spor Uzmanı (550 SporEğitim Uzmanı, 20 Spor Psikoloğu, 20 Spor Fizyoterapisti, 20 Spor Beslenmecisi,20 kadın ve 20 erkek Spor Masörü) olmak üzere toplam 950 sözleşmeli personelalınacaktır. Sözleşmeli personel giriş sınavı 18 Kasım 2015 tarihinden itibarensözlü sınav usulü ile Ankara'da yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI

ESASLARI

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI A-Genel Şartlar

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 60 yaşındanbüyük olmamak,

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen sürelergeçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazlasüreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşısuçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile şike veyateşvik primi suçlarından mahkum olmamak,

5) Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dairterhis belgesi, en az bir yıllık tecil belgesi vb. belgeleri ibraz etmiş olmak,

6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecekhastalığı bulunmamak,

7) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'deyayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları CezaYönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altıaydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçunedeniyle ceza almamış olmak,

B- Özel Şartlar

1- Başvuru tarihi itibariyle sözleşmeli Spor Uzmanıolarak alınacaklarda pozisyon unvanlarına göre aşağıdaki şartlar aranır:

a) Spor Psikoloğu: Psikoloji alanında yükseköğrenimgörmüş olmak ve spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü,kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

b) Spor Fizyoterapisti: Üniversitelerin fizik tedavive rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisikonusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibieğitim gördüğünü belgelemek,

c) Spor Beslenmecisi: Üniversitelerin beslenme vediyetetik bölümü mezunu olmak ve spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurtdışı lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

ç) Spor Masörü: Yurt içinde veya yurt dışındayüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden eğitimi ve spor öğretimi verenyükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir.

1 / 6


d) Spor Eğitim Uzmanı: Üniversitelerin beden eğitimiveya spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. Yurt içindeveya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitimprogramlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir.

S özleşmeli Spor Eğitim Uzmanlarının alımı, mezunolunan bölümlere göre iki grup halinde yapılacaktır.

2) Sözleşmeli antrenör olarak çalıştırılacaklardaaşağıdaki şartlar aranır;

a) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimiveren yükseköğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezunolmak,

b) Son olimpiyat ve paralimpik oyunlarda fiilenyarışması yapılan ve EK-1 sayılı tabloda belirtilen olimpik ve paralimpik sporbranşlarında, en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.

Alınacak sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenörlerinpozisyon unvanlarına göre dağılımı EK-2 sayılı tabloda belirtilmiştir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SINAVA GİRİŞ

Adaylar, başvurularını 28 Ekim 2015 tarihinden 06Kasım 2015 tarihi saat 23:59'a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel AlımıOnline Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden istenilen bilgilerieksiksiz ve doğru bir şekilde girmek suretiyle elektronik ortamdayapacaklardır. Elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.Başvuru formuna yüklenecek vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş veadayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır. Adaylarbaşvuru formunda mezun olduğu bölüme göre sadece bir pozisyon unvanı içintercihte bulunacaktır.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygunolarak her bir pozisyon unvanı için başvuru yapanlar arasından, puanı en yüksekolan adaydan başlanmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel sayısının 4(dört) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puanıalmış tüm adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilenadaylar ile sözlü sınavın tarihi ve yeri, www.gsb.gov.tr ve www.sgm.gsb.gov.tr internet adreslerinde ilanedilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınava çağrılan adaylar, T.C. Kimlik numarasıbulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaporttan her hangi birini sınavdayanlarında bulunduracaklardır.

Spor Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde sınavyeri ve tarihinde değişiklik yapabilir.

III- SINAV İŞLEMLERİ

Sözlü sınavda adaylar, sınav komisyonu üyelerinin herbiri tarafından; spor kültürü ve spor mevzuatı, genel kültür, muhakeme gücü veifade yeteneği ile temsil kabiliyeti yönünden her biri 25 tam puan olan 4kategori üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Komisyon üyelerinin vermişolduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanıbelirlenecektir. Giriş sınavında başarılı sayılmak için, adayların 100 (yüz)tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması şarttır.

Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanıesas alınacaktır. Sözlü sınavda başarılı olan aday sayısı; ilan edilen pozisyonsayısından fazla ise puanı en yüksek adaydan itibaren sıralama yapılarak ilanedilen pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir.Sınavda başarılı olan aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az isesadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmaksuretiyle ilan edilen sözleşmeli pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar dayedek aday tespit edilecektir. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken,adayların puanının eşit olması halinde, KPSS puanı daha yüksek olan adayaöncelik tanınacaktır. Ancak, Spor Eğitim Uzmanı ile Spor Masörü asıl ve yedeklistelerinin belirlenmesinde adayların sözlü sınav puanının eşit olmasıhalinde; Spor Eğitim Uzmanı için yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü,kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olana, SporMasörü içinse beden eğitimi ve spor öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarındanmezun olana, eşitliğin yine bozulmaması halinde ise KPSS puanı daha yüksek olanadaya öncelik tanınacaktır.

Sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkinlisteler ile sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler; (www.gsb.gov.tr), (www.sgm.gsb.gov.tr) ve (http://basvuru.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilanedilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavda 70(yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar içinmüktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilensınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavsonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarakSpor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bizzatyapılacaktır. Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İtirazlar, enfazla 2 (iki) iş günü içinde ilgili sınav komisyonu tarafından incelenerekkarara bağlanacak ve adayın e-posta adresine bildirilecektir.

C- GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

I- İSTENİLECEK BELGELER

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, sınav sonuçlarınınilanından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Spor Genel Müdürlüğü tarafındanistenilen belgelerle birlikte şahsen Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınabaşvuracaklardır. Ancak belgelendirmeleri halinde geçerli mazereti bulunanlarınbaşvuruları birinci derece yakınları tarafından yapılabilecektir.

II- GÖREV YERİNİN BELİRLENMESİ VE İŞE BAŞLAMA

Sınavı kazanan adayların görev yapacakları yerler ilebu yerlerin tercihine ilişkin usuller sözlü sınav sonuçlarıyla birlikteduyurulacaktır. Başarılı olan adayların görev yapacakları iller, ilgililerinbaşarı puanları ve yapacakları tercihler dikkate alınarak, mevcut tesis durumu,personel ihtiyacı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak Genel Müdürlüktarafından belirlenecektir. Sınava başvuru yapan tüm adaylar, Genel Müdürlükçebelirlenen görev yerinde çalışmayı kabul etmiş sayılacaktır.

Asıl olarak sınavı kazananlardan Genel Müdürlükçebelirlenen görev yerinde çalışmayı kabul etmeyen, süresi içinde belgeleriniteslim etmeyen veya yapılan incelemede gerekli şartları taşımadığı anlaşılanadayların yerine yedek listeden başarı sıralamasına göre alım yapılacaktır.

Göreve başlamaya hak kazanan adayların listesi (www.gsb.gov.tr), (www.sgm.gsb.gov.tr) ve (http://basvuru.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilanedilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmetsözleşmesini imzalayacak ve 15 (on beş) gün içerisinde görev yerlerine giderekfiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan görevebaşlamayan adayların sözleşmeleri iptal edilecektir.

Belirlenen son göreve başlama tarihi itibariyle,doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar,bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 5(beş) iş günü içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.

D- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyandabulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve sözleşme yapılmışise sözleşmeleri iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücretödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilecektir. Bukişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusundabulunulacaktır.

İlgililere duyurulur.

EKLER :

EK:1- Antrenör Branş Listesi

EK:2- Pozisyon Unvanına Göre Sözleşmeli PersonelKontenjan Tablosu


EK - 1

ANTRENÖR ALINACAK OLİMPİK VE PARALİMPİK SPOR BRANŞLARI

YAZ OLİMPİK BRANŞLARI

1       | ATICILIK

2

ATLETİZM

3

BADMİNTON

4

BASKETBOL

5

BİNİCİLİK

6

BİSİKLET

7

BOKS

8

CİMNASTİK

9

ESKRİM

10

FUTBOL

11

GOLF

12

GÜREŞ

13

HALTER

14

HENTBOL

15

HOKEY

16

JUDO

17

KANO

18

KÜREK

19

MASA TENİSİ

20

MODERN PENTATLON

21

OKÇULUK

22

RAGBİ

23

SU SPORLARI (YÜZME, SUTOPU, ATLAMA, SENKRONİZE YÜZME)

24

TAEKWONDO

25

TENİS

26

TRİATLON

27

VOLEYBOL

28

YELKEN

KIŞ OLİMPİK BRANŞLARI

1       | BİATLON

2

BUZ HOKEYİ

3

BUZ PATENİ (FİGÜR PATENİ, HIZ PATENİ)

4

KAYAK

5

KIZAK

6

KÖRLİNG

 

YAZ PARALİMPİK BRANŞLARI

1         AĞIRLIK KALDIRMA

2

ATICILIK

3

ATLETİZM

4

BİNİCİLİK

5

BİSİKLET

6

BOCCİA

7

FUTBOL

8

GOALBALL

9

JUDO

10

KANO

11

MASA TENİSİ

12

OKÇULUK

13

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL

14

TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİM

15

TEKERLEKLİ SANDALYE RAGBİ

16

TEKERLEKLİ SANDALYE TENİS

17

VOLEYBOL

18

YELKEN

19

YÜZME

KIŞ PARALİMPİK BRANŞLARI

1 BİATLON

2

BUZ HOKEYİ

3

KAYAK

4

KÖRLİNG

SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI DAĞILIMI

EK-2

 

 

 

POZİSYON UNVANI

MEZUNİYET / BÖLÜM

KONTENJAN SAYISI

SÖZLÜ SINAVA

ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI (Kontenjan sayısının 4 Katı)

Spor Psikoloğu

Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak

20

80

Spor Fizyoterapisti

Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak

20

80

Spor Beslenmecisi

Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak

20

80

Spor Masörü

Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olmak

20 Kadın

80

20 Erkek

80

Spor Eğitim Uzmanı

1. Grup

-Rekreasyon / Rekreasyon Yönetimi -Antrenörlük Eğitimi -Spor Yöneticiliği / Spor Yönetimi -Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu -Spor Bilimleri / Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümleri Mezunu olmak

500

2000

2. Grup

-Beden Eğitimi Öğretmenliği / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mezunu olmak

50

200

TOPLAM

650

2600

SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR DAĞILIMI

POZİSYON

UNVANI

MEZUNİYET / BÖLÜM

KONTENJAN

SAYISI

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK

ADAY SAYISI (Kontenjan sayısının 4 Katı)

Antrenör

Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yüksek öğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak

300

1200

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET