Öncekiler Sonrakiler

TARIM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZİRAAT MÜHENDİSİ ALIM İLANI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

21 Mart 2015 Cumartesi 21:15
TARIM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZİRAAT MÜHENDİSİ ALIM İLANI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon MerkezMüdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre  (06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru şartları belirtilen toplam 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

POZİSYON ADI

ADEDİ

ÖZEL ŞARTLAR

AÇIKLAMA

Ziraat Mühendisi

 

1

-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun olmak.

-KPSSP3 Puan türünden en az 70 puan almış olmak.

-Tohumculuk alanında en az bir yıl çalıştığını belgelemek.

KPSSP3 Puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, deneyim süresi fazla olanlar, mezuniyet tarihi sonra olanlar ve yaşı daha küçük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

1

-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun olmak.

-KPSSP3 Puan türünden en az 70 puan almış olmak.

-Tohumculuk alanında en az bir yıl çalıştığını belgelemek.

 

GENEL ŞARTLAR

1-     657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2-     Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

3-     Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak ve Tohumculuk(arazi) faaliyetlerinde çalışmasına mani olacak, sağlık problemi olmamak.

4-     657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

5-     Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

6-     Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7-     06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları  belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1’inci maddesinin 3 üncü bendinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçekamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin(B) fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşmeimzalanmış olsa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir.

Başvuru şekli,istenecek belgeler ve sonuçların duyurulması

a)     Adaylar müracaatlarını,Bakanlığımızın “www.tarim.gov.tr” sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra formda istenilen belgelerle beraber Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlanmasının ardından 23.03.2015tarihinden 06.04.2015 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, T.C. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, No:62                         06172 Yenimahalle/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde belirtilen adreste olacak şekilde posta ile yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra müracaat edenler ile eksik ve hatalı belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.  

b)     Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c)     Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi.

d)    2014 yılına ait  KPSSP3 puanını gösteren sınav sonuç belgesi.

e)     Belirtilen konularla ilgili olarak enaz 1(bir) yıl çalıştığını gösteren belge ile bu süreye ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi

f)   2 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş).

g)   Özgeçmiş

h)   Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyan, sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların listesi 13.04.2015 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde “www.tarim.gov.tr” ilan edilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazananlar, sözleşme yapmak üzere, ilan tarihinden itibaren  (ilan tarihi dahil) 10 gün içerisinde Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’ne şahsen müracaatlarını yapacaklardır. Bu süre içerisinde müracaat etmemeleri halinde, haklarından feragat etmiş sayılacaklardır. Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

i)       Sözleşme imza aşamasında, başvuruda kopyası alınan belgelerin asılları veya Bakanlık onaylı örneği istenecek olup,sözleşme yapama hakkı kazanan adaylar tarafından bu belgeler teslim edilmediğitakdirde, ilan edilen sırayla, en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sözleşme yapmak üzere çağırılacaktır.

Yerleştirme işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınavyapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2014 yılında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucuna göre,(B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle, Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Pozisyon içinasil aday dışındakiler de aynı sıralamaya göre listeye alınacaktır.

 

Sözleşme yapmaya hak kazandığı haldeverilen süre içerisinde müracaat etmeyenler ile sözleşme imzaladığı haldegöreve başlamayanların ya da hakkından feragat edenlerin yerine, ilan edilen pozisyon sayısına göre, sıralamada en yüksekpuandan başlamak üzere, yerleştirmeyapılacaktır.

 

KPSS'de yüksek puan almak ilanda yeralan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara ve niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare tarafından kendilerine birbedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 

  

 SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME İŞLEM TAKVİMİ

 

 

İŞLEM SÜRECİ

 

TARİH

 

İlan Tarihi

 

 

20.03.2015

 

Başvuru başlangıç – bitiş tarihi

 

 

23.03.2015 - 06.04.2015

 

Değerlendirme Süresi

 

 

07-10.04.2015

 

Sonuçların açıklanması

 

 

13.04.2015