gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARIM BAKANLIĞI ZİRAAT MÜHENDİSİ ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru şartları belirtilen toplam 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

17 Ağustos 2015 Pazartesi 13:50
TARIM BAKANLIĞI ZİRAAT MÜHENDİSİ ALIM İLANI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

MERSİN VE İSTANBUL ZİRAİ KARANTİNA MUDURLUĞU

4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALTM İLANT

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinegöre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğekonulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesindeSözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru şartlarıbelirtilen toplam 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

POZİSYON

ATAMA YAPILACAK BAĞLT KURULUŞ

ADEDİ

Ziraat

Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü ( 1 adedi Döner Sermaye Bütçesinden olmak üzere)

2

Mühendisi

 

1

 

İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü

1

 

1

ARANAN NİTELİKLER

-Bakteriyoloji konusunda yüksek lisans veya doktorayapmış olmak -2014 yılı KPSS sınavına girmiş olmak

-KPDS, YDS veya ÜDS sınavından en az 50 puan almışolmak.

-Viroloji konusunda yüksek lisans veya doktora yapmışolmak -2014 yılı KPSS sınavına girmiş olmak

-KPDS, YDS veya ÜDS sınavından

en az 50 puan almış olmak.

-Nematoloji konusunda yüksek lisans veya doktorayapmış olmak -2014 yılı KPSS sınavına girmiş olmak

-KPDS, YDS veya ÜDS sınavından en az 50 puan almış olmak.

1.  Adayların 657 sayılı DevletMemurları Kanununun Değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının

1.   TürkVatandaşı olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. (Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncümaddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtandolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsabile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzeninişleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleriniaklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Askerlik durumu itibarıyla;

1.  Askerlikleilgisi bulunmamak,,


2.  Askerlikçağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veyayedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7.   53 üncümadde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engelolabilecek akıl hastalığı bulunmamak. bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2. Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak

3. Adaylar müracaatlarını, Mersin Zirai KarantinaMüdürlüğü (Gazi Mah. 1302 Sk.No:1 Yenişehir / MERSİN) ve İstanbul ZiraiKarantina Müdürlüğü (Halkalı Merkez Mah. Halkalı Cad. No:2 Küçükçekmece /İSTANBUL) adreslerine istenilen belgelerle beraber, Sözleşmeli Personel Alımıile ilgili gazete ilanının yayınlanmasını müteakip 16.05.2016 tarihinden27.05.2016 tarihimesai bitimine kadar şahsen yapmaları gerekmektedir. Eksik belge ibrazedenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4. Yerleştirmeye hak kazanan adayların, sonuçların ilanedilmesinden itibaren 15 (onbeş ) gün içerisinde ilgili karantina müdürlüğünemüracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde müracaat etmeyen adaylarhaklarını kaybederler. Yerlerine yedek adaylardan öncelik sırasına göre atamayapılır.

5. Belirtilen nitelikleri taşımayan vebelgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi birtarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belgedüzenlendiği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmışolsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlemyapılacaktır.

6. 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı SözleşmeliPersonel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının" Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek 1 inci maddesinin

3 üncü bendinde "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesiesaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesininfeshedilmesi ve sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesihalinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum vekuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez."Hükmügereğince başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla 7/15754 sayılıBakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasıgereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

7. Başvuru sırasında istenecek belgeler;

a) Diploma fotokopisi

b) Nüfus Cüzdanı örneği

c) 2 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

d) Erkek Adaylar için askerlikle ilişiği olmadığınadair belge

e) Sabıka Kaydı

f) Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastanedenalınacaktır)

g) Niteliklerini gösterir belgeler ( 2014 yılı KPSSsınav sonuç belgesi, Yüksek Lisans ve

KPDS, YDS veya ÜDS sonuç belgeleri)

8. Yerleştirme işlemi; 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli

ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esaslarıçerçevesinde, yazılı sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgiliaranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerleeksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, geçerliliği olan KPSS (B)grubu KPSSP3 puan sırasına göre puanı en yüksek olandan başlamak üzere Mersinve İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. (Mersin ZiraiKarantina Müdürlüğünde KPSS puan sıralamasında en yüksek olan 1. ve 2. kişiGenel Bütçeden, 3. kişi ise Döner Sermaye Bütçesinden alınacaktır.) Pozisyonlariçin belirtilen genel şartlara ve niteliklere sahip olmayan adaylardeğerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyandabulunanlar, belgelerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayanadaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İdare tarafındankendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazminedilecektir.


NOT: İlanın Devlet Personel Başkanlığında 25.0 42016-06.05.2016 tarihleri arasında

Yayımlanmasının sağlanması

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET