gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Teftiş Kurulu Başkanlığına sınavla 4 müfettiş yardımcısı alacak.

19 Temmuz 2014 Cumartesi 12:13

TARIMİŞLETMELERİ GENEL MUDURLUGU (TIGEM) MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

 

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(TİGEM) Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde münhalbulunan, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi belirtilen 657sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4 müfettiş yardımcısı kadrosuna;üniversitelerin,

-  1inci Grup: Hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi,iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezunolanlardan 2 kişi,

-  2inci Grup: Ziraat fakültelerinin, tarla bitkileri,bahçe bitkileri, toprak bitki besleme, tarımsal yapılar ve sulama, tarımsalmekanizasyon, tarım ekonomisi ve zootekni bölümümezunlarından 1 kişi,

-  3üncü Grup: Veterinerlik fakültesi mezunlarından 1kişi olmak üzere, atanacak toplam 4 müfettiş yardımcısının belirlenmesiamacıyla Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı yapılacaktır.

-  SınavSonucu Atama Yapılacak Kadro Bilgileri:

-  GörevYeri: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)Teftiş Kurulu Başkanlığı / ANKARA

-  Sınıfı:G.İ.H.

-  Unvanı:Müfettiş Yardımcısı

-  KadroDerecesi: 7-8

-  KadroSayısı: 4

 

 

II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

-  657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)bendinde yazılı nitelikleri taşımak,

-  Sınavınyapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak1979 tarihi ve daha sonra doğanlar).

- En az dörtyıllık lisans eğitimi veren hukuk,siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler,ziraat fakültesinin (tarla bitkileri, bahçe bitkileri, toprak bitki besleme,tarımsal yapılar ve sulama, tarımsal mekanizasyon, tarım ekonomisi ve zootekni) bölüm mezunları Veteriner Fakültesi mezunları veyabunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veyayurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

 

-    Sağlık durumu bakımından, yurdunher yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarındayolculuk etmeye elverişli bulunmak,

-    Yapılacak inceleme sonucunda,sicil, tutum ve davranışlar yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumubulunmamak,


-   06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personel SeçmeSınavlarından,

a)  Hukuk, siyasal bilgiler, kamuyönetimi, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarınınKPSSP113,

b)  Ziraat fakültelerinin,tarla bitkileri, bahçe bitkileri, toprak bitki besleme, tarımsal yapılar vesulama, tarımsal mekanizasyon, tarım ekonomisi ve zootekni bölümü mezunlarınınKPSSP3,

c)   Veterinerlik Fakültesi mezunlarınınKPSSP3'ten 70 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan enyüksek puan sıralamasına göre ilk 80 aday (1 inci grup ilk 40, 2 inci grup ilk20, 3 üncü grup ilk 20 aday) arasında bulunmak, (Eşit puan almış olmalarınedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.).

 

-  Giriş Sınavı Esası: Giriş sınavıönce 5(beş) seçenekli çoktan seçmeli ve kompozisyon olarak yazılı, sonra dasözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınavagiremezler.

-  TİGEM İnsanKaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca yayınlanan (www.tigem.gov.tr) GirişSınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde başvuruyapmış olmak,

 

 

III - SINAV YERİ VE TARİHİ:

-  GirişSınavının yazılı bölümü 28/09/2014 Pazar günü saat 10:30 AnkaraÜniversitesi Yerleşkelerinde tek oturum olarak yapılacaktır.

-  GirişSınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavınyapılacağı yer ve sınav saatleri; TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasında, yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.Adaylara, ayrıca sınav giriş yerleriyle ilgili yazılı bir bildirimyapılmayacaktır.

- Yazılı sınavda başarılı olanadaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak olup,sözlü sınav tarihi, yeri ve saati TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

 

 

IV - SINAV BAŞVURUSU:

-  Başvurular 18 Ağustos 2014Pazartesi günü başlayacak ve 29 Ağustos 2014 Cuma günüsaat 17.30'da sona erecektir. Başvuru zamanının bitiminden sonra yapılacakbaşvurular dikkate alınmayacaktır.

-  Adaylar, Giriş Sınavına, TİGEMinternet sayfasındaki Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar, internetsayfasında yer almaktadır.

 

- Adayların, Başvuru Formunu kendi elyazısı ile doldurduktan sonra imzalı bir nüshasını, aşağıda belirtilenbelgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar TİGEMİnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar /ANKARA adresine şahsen vermeleri ya da postayla göndermeleri gerekmektedir.Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitimzamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekteolup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri, Başkanlığa ulaşacakbaşvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Başvuru formuna eklenecek belgeler:

- KPSS sonuç belgesi: aslı veyabilgisayar çıktısı ve yükseköğretim kurumu diploma veya bitirmebelgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla TİGEM İnsan Kaynakları ve EğitimDaire Başkanlığınca onaylı sureti ya da noter onaylı sureti,

- T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanıfotokopisi,


-  Diploma aslı veya onaylı örneği, gerekmesi halinde denklik belgesi,

-  4,5 x6 ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

- 29 Ağustos 2014 Cuma günü saat:17.30'a kadar TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Belirlenmiş şartlara uygunşekilde yaptıkları başvuruları kabul edilerek Giriş Sınavına katılacakadaylara, TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca onaylanmışfotoğraflı ve numaralı sınav giriş belgesi verilir.

n-Başvuru sonrası yazılı sınavagirecek adaylar ile sınava giremeyecek adaylar TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasından duyurulacaktır.

 

V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

 

Sınav4 yıllık fakülte mezunu olan adayların alanlarınauygun düzeyde sorular içerecektir. Üç grupta (1 inci grup: hukuk, siyasalbilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültesimezunları, 2 inci grup: ziraat fakültesinin (tarla bitkileri, bahçe bitkileri, toprak bitki besleme, tarımsal yapılar ve sulama,tarımsal mekanizasyon, tarım ekonomisi ve zootekni) bölüm mezunları, 3 üncügrup: Veteriner Fakültesi mezunları) yapılacak sınav;

1.Kompozisyon

 

Kompozisyonsorusu klasik olup, genel, güncel ve sosyo-ekonomik, tarım vehayvancılık konularını kapsayacaktır.

2.Çoktanseçmeli sorular ( 5 (beş) seçenekli );

 

I. Grup

a)  Kamumaliyesi;

 

1) Maliye teorisi (kamu gelir vegiderleri, kamu borçları ve bütçesi),

2) Maliye politikası,

3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.

b)  Ekonomi;

 

1) Ekonomi teorisi (mikro, makroiktisat ve iktisadi analiz),

2) Ekonomi politikası,

3) Para teorisi ve politikası,

4) Uluslararası ekonomi,

5) Türkiye Ekonomisi ve güncelekonomik sorunlar.

c)  Hukuk;

 

1) Anayasa Hukuku,

2) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve MirasHukuku hariç),

3) Borçlar Hukuku,

4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeHukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku),

5) İdare Hukuku ve İdari YargılamaUsul Hukuku,

6) Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku.

d)  Muhasebe;

 

1) Genel Muhasebe,

2) Mali Tablolar Analizi.

 

II. Grup

a)     Tarla bitkileri

b)     Bahçe bitkileri

c)     Toprak bitki besleme

d)     Tarımsal yapılar ve sulama

e)     Tarımsal mekanizasyon


f)      Tarım ekonomisi

g)     Zootekni

 

III.Grup

a)     Temel bilimler

b)     Klinik öncesi bilimler

c)     Klinik bilimleri

d)     Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

 

konularınıkapsar.

 

VI - SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR VE ESASLAR

-Sınavesnasında, sıraların gözünde ve adayların ulaşabilecekleriyerlerde sınav konuları ile ilgili not, kitap, defter, tablet, bilgisayar,hesap makinesi vb. gibi kaynakların ve elektronik aletlerin bulundurulmasınaizin verilmeyecektir. Sınav salonlarına, her ne şekilde olursa olsun cep telefonu ile girilmesine izin verilmeyecektir.

-Aksinebir açıklama yapılmadığı sürece sınav süresine bakılmaksızın, sınavınbaşlamasını izleyen ilk 30 dakika boyunca adayların sınav salonunu terketmesine izin verilmeyecektir.

-  Sınava geç kalan adaylar, sınavın ilk 30 dakikasından sonra sınava alınmayacaktır. Sınavsalonunu herhangi bir gerekçe ile terk eden aday, tekrar sınav salonunaalınmayacaktır.

-  Sınav görevlileri, hiçbir açıklamayapmaksızın adayların yerlerini değiştirebilir. Sınava giren bütün adayların Sınav Giriş Belgesi ve resmi kimlik belgesini (nüfuscüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) sınav süresince masalarının üzerindebulundurmaları zorunludur. Sınav esnasında başka adayın kâğıdına bakmak,konuşmak, silgi, kalem vb. şeylerin alınıp verilmesi yasaktır. Adayların,bu ilanda yazılı olmayan genel sınav kurallarına da uyması zorunludur. Sınavkurallarına ve esaslarına uymayan adaylar hakkında salon görevlilerince tutanaktutularak, genel sınav kuralları doğrultusunda gereği yapılacaktır.

VII - DEĞERLENDİRME:

 

-Adayın,Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı sayılması için yazılı ve sözlüsınavların her birinden en az 70 puan alması şarttır.

Yazılısınavda sınav konularının her birinden 100tam puan üzerinden 50 puandan az olmamaküzere ortalama en az 70 puanalma şartı aranır.

Bu işlemler her meslek grubunun kendiiçerisinde ayrı ayrı olmak üzere yapılır.

 

-Girişsınavı notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan adaya, bunotların da eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.Giriş Sınavında başarı gösterenlerin sayısı, ilan edilen boş kadro sayısındanfazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak, diğer adaylardanbaşarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınavsonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

-Giriş sınavını asıl ve yedekolarak kazananların sınav sonuçları, TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınavagireceklerin aday başvuru formunda belirttikleri adreslerine iadeli - taahhütlümektup ile sınavın yeri, günü ve saati bildirilir.

-Asıladayların, atanma ile ilgili işlemlerini yaptırmak üzere, duyuruda belirtilentarihe kadar TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim DaireBaşkanlığına müracaat etmeleri zorunludur. Sınavı asıl ve yedek olarakkazanamayan adaylara yazılı tebligat gönderilmez.

-  Kanuni süresi içerisinde görevinebaşlamayanlar ile göreve başladıktan sonra görevindenayrılanların yerlerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda sınavtarihinden itibaren en geç iki yıl içinde, yedek olarak sınavı kazananadaylardan birinci sıradaki adaydan başlanarak başarı sırasına göre atamayapılır.


-  Giriş Sınavı notları, yazılı vesözlü bölümlerin notlarından meydana gelir. Giriş Sınavının yazılı ve sözlübölümleri için tam not, ayrı ayrı olmak üzere 100'dür.

-  Yazılı sınavda başarılı olanlararasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavıduyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır.Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı dasözlü sınava çağrılır.

-  Sözlü sınavda başarılı sayılmakiçin sözlü sınav puanının 70'ten az olmamasıgerekir.

-  Giriş sınav puanı, sözlü sınavdabaşarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetikortalaması alınarak hesaplanır.

-  GirişSınavında başarılı sayılmak için, yazılı ve sözlü sınavpuanının aritmetik ortalamasının 70 puan ve üzerinde olması gerekir.

-  GirişSınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısınındışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

 

VIII -SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

-   Yazılı sınavı kazananları, başarısırasını, sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Tarımİşletmeleri Genel Müdürlüğü (www.tigem.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava gireceklerinaday başvuru formunda belirttikleri adreslerine iadeli - taahhütlü mektup ilesınavın yeri, günü ve saati bildirilir.

-    Adaylar, yazılı sınav sorularına,soruların yeniden değerlendirilmesine ve sınavın uygulanmasına ilişkinitirazlarını, soru ve cevap anahtarının yayımındanitibaren 15 (on beş) gün içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılıolarak, TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına yapabileceklerdir.

-    Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarınaitirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının internetsayfasında duyurulmasından itibaren 15 (on beş) gün içinde bir dilekçe ileyazılı sınav için TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına sözlüsınav için ise TİGEM Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. Bu itirazlar, en geç 3 (üç) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarakbildirilir.

 

IX - DİĞER HUSUSLAR:

-  Adaylar,sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası bulunanfotoğraflı ve resmi kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

- Sınava girerken sınav girişbelgesinin gösterilmesi zorunludur.

-Sözlüsınav öncesi adaylardan, gerekmesi halinde başvuru formunda yer alan beyanlarındoğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.

- Adaylar, sınavnotlarını (www.tigem.gov.tr) adresinden öğrenebileceklerdir.

-  Gerçeğeaykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk CezaKanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

-  BaşvuruFormunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavındabaşarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

 

İrtibatBilgileri:

ADRES: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(TİGEM)

İnsan Kaynakları ve Eğitim DaireBaşkanlığı

Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

 

Telefonlar:(0 312) 417 84 70 (10 hat) / 249 - 257

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET