gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARIM VE KIRSAL KALKINMA KURUMUNA 1 DENETÇİ 17 UZMAN

Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu Merkez ve İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere 1 adet denetçi ve 17 adet uzman alımı için yazılı seçme sınavı yapılacaktır.

02 Haziran 2011 Perşembe 22:43
Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumuna 1 Denetçi 17 Uzman

T.C.
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
DENETÇİ VE UZMAN ALIMI SEÇME SINAV İLANI
 
1. DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR:
 
5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre KAMUDAN ATAMA şeklinde, Kurumun Merkez teşkilatında (Ankara) görevlendirilmek üzere, ziraat, su ürünleri, gıda, kimya, orman, çevre, inşaat, jeoloji, bilgisayar, endüstri, elektrik, elektrik ve elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, makine, maden, metalürji, balıkçılık teknolojisi, metalürji ve malzeme, jeodezi ve fotogrametri mühendislikleri, mimarlık, peyzaj mimarlığı, biyoloji, kimya, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, şehir ve bölge planlama, istatistik, halkla ilişkiler ve tanıtım, sosyoloji programlarında ve hukuk, veterinerlik fakültelerinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyindeki mezunları arasından 1 denetçi pozisyonu için Yazılı Seçme Sınavı yapılacaktır.
 
A- DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 
 
İ) GENEL ŞARTLAR:
 
1-      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-      5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4-      Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,      
5-      657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
6-      Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak,
7-      10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olmak,
8-      Kurumlarında adaylık süresini tamamlamış olmak,
 
            şartlarını taşıması gerekir.
 
İİ)   ÖZEL ŞARTLAR:
 
1.      İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM’ce yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) asgari B düzeyinde 80 (Seksen) puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
2.      Kamuda en az 3 (üç) yıl denetim elemanı olarak çalışmış olmak,
3.      Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık raporu almak (Sadece sınavı kazanan adaylardan istenecektir).
 
B- DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVI İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
Denetçi kadrosuna başvuru yapacak adaylar Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin edecekleri “Aday Bilgi Formu” ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını ibraz veya tasdikli örneklerini teslim etmeleri gerekmektedir:
 
a)      Öğrenim diploması,
b)     Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
c)      Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
d)     Özgeçmiş, (20.06.2011 tarihinden itibaren Kurumunhttp://www.tkdk.gov.tr internet adresinde örneği verilmiş forma uygun şekilde doldurulacaktır.)
e)      Yabancı dil düzeyini gösterir belge,
f)       Askerlik durumu ile ilgili belge,
g)      Kurumun internet adresinden temin edecekleri “Aday Bilgi Formu”nun çıktısı (20.06.2011 tarihinden itibaren Kurumunhttp://www.tkdk.gov.tr adresi),
h)     Kamuda en az 3 (üç) yıl denetim elemanı olarak çalışmış olduğunu ispat eden hizmet dökümü belgesi (İlgili kurumun personel birimi tarafından onaylı olmalıdır.)
i)        10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olduğunu tevsik eden ve ilgili kurum tarafından onaylı yazı.
 
C- DENETÇİ ALIMI İÇİN SORU AĞIRLIKLARI
 
-           Katılım Öncesi Yardım Aracı ve Bileşenleri (IPA), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)– 5 (Beş) Soru
-           Hukuk - 5 (Beş) Soru
a)      Anayasa Hukuku,
b)      İdare Hukuku (Genel Esaslar, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, İdari Yargılama Usul Hukuku),
c)      Türk Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),
d)     Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),
e)      İlgili diğer mevzuat (Kamu Personel Mevzuatı, Kamu Malları, İhale ve Harcama Mevzuatı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun),
-           Muhasebe (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi) - 5 (Beş) Soru
-           Uluslararası iç denetim standartları ve risk yönetimi – 40 (Kırk) Soru (Uluslararası iç denetim standartları ve meslek ahlak kuralları, iç kontrol, denetim ve yönetime ilişkin risk modelleri, risk değerlendirme yöntemleri)
-           Denetim türleri ve uygulamaları (İç denetim görevinin yürütülmesi) - 25 (Yirmi Beş) Soru
-           Bilgi Teknolojisi - 20 (Yirmi) Soru
 
2 – UZMAN ALIMI SEÇME SINAVI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR:
 
  1. KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR
 
5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan;
 
Kurumun Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunları arasından;
 
MESLEK
GÖREVLENDİRİLECEĞİ KOORDİNATÖRLÜK
UNVAN
BAŞVURU KODU
KONTENJAN
İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonometri
Merkez
Uzman
KU1
2
Ziraat Mühendisliği
Merkez
Uzman
2
TOPLAM
4 uzman
 
  1. AÇIKTAN ATAMALARA İLİŞKİN POZİSYONLAR
 
5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre İl Koordinatörlüklerine AÇIKTAN ATAMA şeklinde;
 
Kurumun Erzurum, Kars, Van ve Yozgat İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunları arasından;
 
MESLEK
GÖREVLENDİRİLECEĞİ KOORDİNATÖRLÜK
UNVAN
BAŞVURU KODU
KONTENJAN
İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonometri
Kars
Uzman
AU1
2
Yozgat
Uzman
1
İnşaat Mühendisliği
Erzurum
Uzman
AU2
1
Kars
Uzman
1
Van
Uzman
1
Yozgat
Uzman
1
Sosyoloji,
Yozgat
Uzman
AU3
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
TOPLAM
8 uzman
            
  1. ŞARTLI AÇIKTAN ATAMALARA İLİŞKİN POZİSYONLAR
 
5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre İl Koordinatörlüklerine AÇIKTAN ATAMA şeklinde;
 
Kurumun Erzurum, Kars, Ordu, Van ve Yozgat İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunları arasından;
 
MESLEK
GÖREVLENDİRİLECEĞİ KOORDİNATÖRLÜK
UNVAN
BAŞVURU KODU
KONTENJAN
İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonometri
Kars
Uzman
ŞU1
1
Van
Uzman
1
Yozgat
Uzman
1
Biyoloji, Kimya,
Kimya Mühendisliği
Erzurum
Uzman
ŞU2
1
Ordu
     Uzman
1
TOPLAM
5 uzman
          
 
olmak üzere Merkez ve İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilecek 17 (4+8+5) Uzman pozisyonu için Yazılı Seçme Sınavı yapılacaktır.
 
Bu sınavda başvuru kodları (ŞU1, ŞU2) olan 5 uzman pozisyonu için şartlı personel seçme sınavına çıkılmaktadır. Şartlı uzman pozisyonları akreditasyonla ilgili çalışmaları hızlandırmak için gerçekleştirilmektedir. Burada ilan edilen kadrolar için Maliye Bakanlığından vize istenmiş olup, vize alındığı takdirde 5 uzman pozisyonuna atamalar gerçekleştirilecektir. Adaylar bu durumu bilerek başvurularını yapacaklardır.
 
Sınava, başvuru kodu (ŞU1, ŞU2) uzman pozisyonundan başvuran adaylar vize alınamaması durumunda atanamayacaklarını ve bu konuda hiçbir hak iddia edemeyeceklerini baştan kabul etmiş sayılırlar.
 
NOT: Sınava (AU1, AU2, AU3 ve ŞU1, ŞU2) başvuru kodlarından müracaat eden ve sınavı kazanan adayların atanacağı İl Koordinatörlüğü ile görevlendirileceği İl Koordinatörlüğü farklı olabilecektir. Ancak adaylar tablolarda belirtildiği üzere görevlendirileceği Koordinatörlüğünde görev yapacaktır. Bu hususta takdir yetkisi Kuruma aittir. Adaylar bu hususu peşinen kabul eder ve aksine bir talepte bulunamaz.
 
D.  UZMAN ALIMI SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 
 
İ)   GENEL ŞARTLAR:
 
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  4. Askerlik durumu itibariyle;
a)  Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b)  Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
       5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
       6. Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak,
           
şartlarını taşıması gerekir.
 
İİ) ÖZEL ŞARTLAR:
 
  1. Kamudan uzman alımlarına ilişkin pozisyonlara başvuran adayların İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgari 60 puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.
  2. Açıktan uzman alımlarına ilişkin pozisyonlara başvuran adayların, 2010 yılında ÖSYM’ce yapılan 2010-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari 60 (altmış) puan almış olmaları ve İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgari 60 puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.
 
E.UZMAN ALIMI SEÇME SINAVINA KATILANLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
Tüm adaylar, meslek başvuru kodlarından yalnızca birini seçecekler ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin ederek dolduracakları imzalı “Aday Bilgi Formu” ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını ibraz veya tasdikli örneklerini teslim etmeleri gerekmektedir:
a)      Öğrenim diploması,
b)     Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
c)      Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,
d)     Özgeçmiş, (20.06.2011 tarihinden itibaren Kurumun http://www.tkdk.gov.tr internet adresinde örneği verilmiş forma uygun şekilde doldurulacaktır.)
e)      Yabancı dil düzeyini gösterir belge,
f)       Askerlik durumu ile ilgili belge,
g)      Kurumun internet adresinden temin edecekleri “Aday Bilgi Formu”nun çıktısı (20.06.2011 tarihinden itibaren Kurumun http://www.tkdk.gov.tr),
h)     KPSSP3 Sonuç Belgesinin aslı veya fotokopisi (Sadece açıktan atama yoluyla başvuran adaylar getirecektir)
i)        5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalıştığını gösteren hizmet belgesi (Sadece kamu pozisyonundan başvuran adaylar getirecektir)
 
 
F. UZMAN ALIMI İÇİN SORU AĞIRLIKLARI
 
a)      IPARD Programı, 40 (Kırk) Soru
b)     Güncel Sosyal ve Ekonomik Konular, 8 (Sekiz) Soru
c)      Türkiye Coğrafyası, 8 (Sekiz) Soru
d)     Türkçe Dil Bilgisi, 7 (Yedi) Soru
e)      TKDK Kuruluş Kanunu ve Personel Yönetmeliği, 6 (Altı) Soru
f)       Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 6 (Altı) Soru
g)      Türk Medeniyet Tarihi, 5 (Beş) Soru
h)     Türkiye'nin Yönetim Yapısı,  4 (Dört) Soru
i)        AB Kurumsal yapısı, işleyişi, tarihçesi, 10 (On) Soru
j)       AB Ortak Tarım Politikası, 3 (Üç) Soru
k)     AB ve Türkiye İlişkileri ile Müzakere Süreci, 3 (Üç) Soru
 
 
3. DENETÇİ VE UZMAN ALIMI SEÇME SINAVININ BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
 
Denetçi ve Uzman Alımı Seçme Sınavına başvuruda bulunacak adaylar, 20.06.2011 tarihinden itibaren Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin edecekleri “Aday Bilgi Formunu” doldurup Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) adresindeki web sitesi üzerinden elektronik olarak kuruma gönderebileceklerdir.
 
Başvurular, 22.06.2011 tarihinde başlayacak olup, 27.06.2011 tarihinde(bu tarih dâhil)sona erecektir. “BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER”in eksiksiz olarak tamamlanarak elden (şahsen veya bir yakını tarafından) Kurum’a (Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya/Ankara), 22.06.2011 tarihinden 27.06.2011 tarihi saat 17.00’e kadar ulaştırılmaları gerekmektedir. (25.06.2011 Cumartesi ve 26.06.2011 Pazar günü başvuru alınmayacaktır). Posta ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 
4. DENETÇİ VE UZMAN ALIMI BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI
 
Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca uzman alımı seçme sınavına açıktan atanacak pozisyonlar için, KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyonların 5 (Beş) katına kadar kişi yarışma sınavına alınacaktır. Her meslek grubu (KPSSP3 puanına göre) kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. KPSSP3 puanları eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olanlar, yabancı dil puanlarının eşit olması halinde bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip olan adaylar yarışma sınavına alınır.
 
Uzman alımı seçme sınavında açıktan atama ile doldurulması öngörülen pozisyonlara meslek grubu itibariyle yeterli sayıda sınav başvurusu gelmemesi durumunda Kurum, ilanda yer alan diğer meslek gruplarının kontenjanını arttırma yönünde tercihini kullanarak boşluğu doldurma yetkisine sahiptir. Boşluğun doldurulmasına ilişkin meslek grubu tercihini Kurum belirler.
 
Denetçi ve uzman alımı seçme sınavında Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, 05.07.2011 tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.
 
Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar (yazılı seçme sınavına girmeye hak kazananlar), 06.07.2011-08.07.2011 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) TÜRKİYE HALK BANKASININ herhangi bir şubesinden, TÜRKİYE HALK BANKASI Yıldız/ANKARA Şubesindeki (Şube Kodu:409) (IBAN NO:TR61 0001 2009 4090 0006 0000 03) ve 06000003 no’luTarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hesabına T.C Kimlik Numaralarını bildirmek suretiyle 45 (Kırkbeş) TL sınav ücreti yatıracaklardır.
 
Bu ücreti belirtilen tarihlerde yatırmayanlar kesinlikle yarışma sınavına alınmayacaktır. Ayrıca sınav ücretini yatırmakla beraber sınava girmeyen aday ya da sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Bununla beraber her ne sebeple olursa olsun sınav iptali ve benzeri durumda hiçbir adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir.
 
Söz konusu ilanda isimleri belirlenen adaylar, Sınav Giriş Belgelerini Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden 14.07.2011 tarihinden itibaren çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
 
Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlarında getirecekleri kimlik belgesinde T.C kimlik numarasının yazması zorunludur. Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır.
 
5. DENETÇİ VE UZMAN ALIMI SEÇME SINAVINDA YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ VE ZAMANI
 
Denetçi ve Uzman Alımı Seçme Sınavı, çoktan seçmeli, test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Her sorunun puanı eşit olup, her doğru cevaba 1 (Bir) tam puan verilecektir. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Yanlış cevap sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için bir (1) tam puan verilecektir. Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur.
 
Denetçi ve Uzman Alımı Seçme Sınavı, Hacettepe Üniversitesinde 24.07.2011 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır.
 
Denetçi ve Uzman Alımı Seçme Sınavında 100 soru sorulacak olup, Sınav Süresi 120 dakikadır.
 
6. DENETÇİ VE UZMAN ALIMI SEÇME SINAVI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI
 
Denetçi ve Uzman Alımı Yazılı Seçme Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, her bölüm için belirlenmiş olan kontenjan kadar aday yazılı seçme sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
 
İlanda yer alan meslek grupları itibariyle belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından; Denetçi Alımı Seçme Sınavında sonucunda, sınav puanı eşit olması halinde, denetim elemanı olarak kamudaki iş tecrübesi fazla olan aday, denetim elemanı olarak kamudaki iş tecrübesi eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday, yabancı dil notunun da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazanan aday belirlenecektir.
 
İlanda yer alan meslek grupları itibariyle belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından; Uzman Alımı Seçme Sınavı sonucunda, 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanacak adaylarda, KPSSP3 Puanı yüksek olan aday yarışma sınavını kazanmış olacaktır. KPSSP3 puanının da eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday, yabancı dil notu eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.
 
Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirler. Yedek adayların göreve başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir.
 
Uzman Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda, Kurum isterse boş kalan kadrolar için, diğer meslek gruplarından 70 puan ve üzeri almış olmakla beraber kendi alanında sınavı asil olarak kazanamamış adaylar arasından seçim yapabilecektir. Boş kalan kadro için, hangi meslek grubundan ikame yapılacağına Kurum tarafından karar verilecektir. Bu hususta takdir yetkisi Kuruma aittir.
 
Uzman Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak diğer meslek gruplarında doldurulamayan kadroların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez. Yazılı sınav sonunda oluşabilecek kadro boşlukları diğer meslek gruplarından doldurulurken, yerine ikamede kullanılan meslek grubunda asgari 70 (Yetmiş) puan üzerinden en yüksek puan esası gözetilecektir.
 
Denetçi ve Uzman Alımı Sınavına katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 
Sınavı kazananların, başvuru esnasında belirttikleri adreslerine posta yoluyla yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılır. Ayrıca, sınav sonucu Kurumun ve/veya Bakanlığın ilan panosu ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Yapılan göreve başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurum sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurumun veya Bakanlığın internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.
 
Bu ilanda yer almayan hususlarda, 16.04.2008 tarihli ve 26849 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği” esas alınacaktır.
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET