gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULUNA MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ; 21 (Yirmi bir) Gıda Mühendisi, 9 (Dokuz) Ziraat Mühendisi( 6 Bitki Koruma Bölümü, 3 Zootekni Bölümü) ve 6 (altı) Veteriner Hekim olmak üzere toplam 36 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

11 Aralık 2010 Cumartesi 04:33
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluna Müfettiş Yardımcısı Alınacak

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

1- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ; 21 (Yirmi bir) Gıda Mühendisi, 9 (Dokuz) Ziraat

Mühendisi( 6 Bitki Koruma Bölümü, 3 Zootekni Bölümü) ve 6 (altı) Veteriner Hekim olmak

üzere toplam 36 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Başvurular, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına (Akay Caddesi No:3/

A Kat:3 Bakanlıklar /ANKARA) şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup, 13 Aralık 2010

Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 23 Aralık 2010 Perşembe günü mesai bitiminde

(18.00) sona erecektir. Ancak posta ile yapılan müracaatlarda; eksik belge veya postadaki

gecikmeler sınava giriş hakkını kaybettirecektir.

2- Yazılı Sınav 29 Aralık 2010 tarihinde Ankara’da (Bilahare yayımlanacak sınav

merkezlerinde) Saat 10.00’ de başlayacak olup, başvuru talebinde bulunanların;

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımaları,

b) 01 Ocak 2010 tarihinde 32 yaşını aşmamış olmaları, (01 Ocak 1978 ve daha sonra

doğanlar),

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerden; Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi

(Bitki Koruma ve Zootekni Bölümlerinden) ve Veteriner Hekim olarak mezun olmaları veya

bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya dışındaki öğrenim kurumlarından

birisini bitirmiş olmaları,

d) Başvuruda bulunacak Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi(Bitki Koruma ve Zootekni

Bölümü Mezunu) ve Veteriner Hekim adayların; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin

Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılmış ve halen geçerliliği devam eden

2009 KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik) ile KPSS 2010 Lisans sınavlarından birine katılmış ve

sınavlarda KPSS-P/3 puan türünden en az 70

e) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya her türlü iklim koşullarında yolculuk

etmeye elverişli bulunmaları,

f) Başkanlıkça yapılan inceleme sonucunda, sicil tutum ve davranışlar yönünden Müfettiş

Yardımcılığına engel bir durumlarının bulunmamaları,
 

g) Askerlik hizmetini yapmış veya tecil ettirmiş olmaları,

h) Bu sınava iki defadan fazla katılmamış olmaları,

Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen KPSS/P-3 türünden en yüksek puanı alan

adaydan başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısının 10 katı olan 210 Gıda Mühendisi, 90

Ziraat Mühendisi ( 60 Bitki Koruma Bölümü, 30 Zootekni Bölümü) ve 60 Veteriner Hekim yazılı

sınava katılma hakkını kazanacaktır. Yazılı sınava katılma hakkını kazanan aday isimleri Bakanlık

İnternet Sitesinde (www.tarim.gov.tr) ve Teftiş Kurulu Başkanlığında asılacak listelerde ilan

edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Ancak, sınava katılabileceği tespit

edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit

edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz

sayılacaktır.

Yazılı sınav soruları, Alan Bilgisi (Fakültelerde okutulan derslerden) ve Yabancı Dil

konularından düzenlenir. Adaylara sorulacak sorularda, Alan Bilgisi 0,90 Yabancı Dil 0,10

ağırlıklı olacaktır. Değerlendirme (100) puan üzerinden yapılacak, (70) ve daha yukarı puan

alanlar başarılı sayılacaktır. Başarılı olan adaylar 05-07 Ocak 2011 tarihlerinde yapılacak sözlü

sınava tabi tutulacaktır.

3- Sınav ile ilgili diğer bilgiler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İnternet Sitesinden temin

edilebilecek kılavuzda açıklanmıştır.

Başvuruda istenilen belgeler;

Yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noterlikçe onaylı

suretinin aslı gösterilmek şartıyla fotokopisi,

KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya noterlikçe onaylı suretinin aslı gösterilmek şartıyla

fotokopisi,

Nüfus cüzdanın tasdikli örneği veya aslı gösterilmek şartıyla fotokopisi,

4,5x6 ebadında 6 adet vesikalı fotoğraf,

Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi aslı veya aslı gösterilmek şartıyla

fotokopisi,

Özgeçmiş:

(Giriş sınavını kazanan ve atamaya hak kazanan asil adayların, atanabilmek için, sağlam ve

yurdun her yerinde görev yapmaya her türlü iklim şartlarında yolculuk etmeye dayanıklı olduğuna

dair tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu ve askerlik görevini yaptığını veya tecilli

durumunu gösterir belgenin aslı veya noterlikçe onaylı suretini de belge olarak vermeleri

gerekmektedir.)

Ayrıca;
 

08.11.2010 tarihinde yapılan Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı için müracaatta bulunan

adaylardan müracaat evrakını geri almamış olanların,29 Aralık 2010 tarihinde yapılacak sınava

iştirak etmek istediklerine dair dilekçelerini başvuru süresi içerisinde yukarıda belirtilen adrese

göndermeleri/elden vermeleri halinde müracaatları bu sınav için de kabul edilmiş sayılacaktır.Aksi

halde 08.11.2010 tarihinde yapılan sınav için ibraz edilen başvuru evrakı bu sınav için muteber

sayılmayacaktır.

Butaban puan almış olmaları,

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET