gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TEİAŞ 5 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Giriş Sınavı ile Elektrik ve Elektrik-Elektronik Mühendisi 5 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

28 Ağustos 2013 Çarşamba 12:23
TEİAŞ 5 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Giriş Sınavı ile Elektrik ve Elektrik-Elektronik Mühendisi 5 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

I - YAZILI SINAVIN TARİHİ ve YERİ

Sınav, 26 Ekim 2013 Cumartesi günü 10.00-12.00 ve 13.30-15.00 saatleri arasında “TEİAŞ Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 T Blok Bahçelievler/ANKARA” adresinde yapılacaktır.

II - SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI

(1) Son müracaat tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSSP8 puan türünden 80 ve daha yüksek puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında en yüksek puan sıralamasına göre ilk 100 kişi içinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

(2) KPDS, ÜDS, YDS’ den 60, TOEFL-IBT’den 72, IELTS’den 4 ve FCE’den 75 ve üzeri puan almış olmak,

(3) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,

(4) 01.01.2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1978 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir. Askerliğini yapmış olanlar için bu tarih 01.01.1977’ dir.),

(5) Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi yetiştiren ve en az dört yıl eğitim veren Fakülteler ile en az dört yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

(6) Askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak,

(7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

(8) Sabıka kaydı bulunmamak,

(9) Sicil, tutum ve davranışları bakımından Müfettişliğe engel bir hali bulunmamak,

(10) Başvuru formu ile birlikte istenilen belgeleri süresi içinde “Sınav Başvurusu” bölümünde belirtilen adrese ulaştırmış olmak,

III - SINAV BAŞVURUSU

Başvurular, 27 Eylül 2013 Cuma günü saat 14.30’a kadar “Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 A Blok (Kat:15/57) Bahçelievler/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

IV - BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

(1) Sınav Başvuru Formu ( www.teias.gov.tr ) internet adresinden temin edilebilir,

(2) Geçerlilik süresini doldurmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi,

(3) Yabancı dil puanını gösterir belge,

(4) Yüksek Öğrenim Kurumu diploması, bitirme belgesi veya ilgili mercii tarafından tasdik edilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Diploma aslı TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca da onaylanabilecektir.),

(5) Sınav tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf,

(6) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

(7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

(8) Adayların (erkek) askerlik ile ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

(9) Sabıka kaydı bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

(10) Eksik belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmış olsalar dahi, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların; sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa bile bu atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

V - SINAV GİRİŞ BELGESİ

(1) Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar 01 Ekim 2013 Salı günü “www.teias.gov.tr” internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara yazılı bildirim yapılmayacaktır.

(2) Sınava katılma şartlarını taşıyan adayların Sınav Giriş Belgeleri, 21 Ekim – 25 Ekim 2013 tarihleri arası saat 16.30’a kadar “Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 A Blok (Kat:15/57) Bahçelievler/ANKARA” adresinden adaylara şahsen teslim edilecektir.

(3) Adaylar sınava, TEİAŞ tarafından verilecek fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” ile kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ile gireceklerdir.

VI - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI

I. Grup: Elektrik/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Konuları:

- Güç Sistem Analizi

- Enerji İletim Dağıtım

- Yüksek Gerilim

- Elektrik Makineleri

- Devre Analizi

- Güç Elektroniği

- Elektromanyetik Alanlar

- Sinyaller ve Sistemler

- Elektronik Devreler

II. Grup: Temel Mühendislik Konuları:

- Genel Matematik

- Fizik

- Bilgisayar (Temel Bilgiler)

VII - SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

(1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulünde yapılacaktır.

(2) Giriş sınavında tam not; yazılı ve sözlü sınavlarda 100'dür.

(3) Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için İki Grup Sınavındaki puanın 65'den aşağı olmaması gerekir. Puanlamada Genel Ortalama Hesaplamasında Elektrik/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Konuları:% 70, Temel Mühendislik Konularında % 30 oranı esas alınacaktır. Sözlü sınava giriş hakkı yazılı sınav başarı sırasına göre yapılacaktır.

(4) Yazılı sınavı başaran ilk 10 aday asıl, sonraki 4 adayda yedek olmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır. Gelmeyen asıl aday yerine yedek aday sözlü sınava alınacaktır

(5) Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava çağrılacakların listesi, “www.teias.gov.tr” internet adresinde yayımlanacak, ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

(6) Adaylar, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların “www.teias.gov.tr” internet adresinde yayınlanmasından itibaren en geç 2 gün içerisinde, TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak yapacaklardır. İtirazlar sınavı yapan Üniversiteye iletilecek ve Üniversiteden alınacak cevap adaya bildirilecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan veya süresinde yapılıp isim, imza ve adres bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

(7) Sözlü sınavda, adayların genel olarak sınav konularındaki bilgileri ile algılama, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi nitelikleri de göz önünde bulundurulacaktır.

(8) Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70'den aşağı olmaması şarttır.

(9) Başarı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

(10) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa başarı notu üstün olanlar tercih edilir. Başarı notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(11) Başarılı olanlara TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli tebligat yapılacaktır.

(12) Sınavla ilgili (0312) 203 88 43- 203 85 46 no’lu telefonlardan ayrıntılı bilgi alınabilir.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET