gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TRAKYA, AFYON KOCATEPE, NEVŞEHİR, MARMARA ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ ALINACAK

Trakya, Afyon Kocatepe, Nevşehir, Marmara Üniversitelerine 29.04.2011 tarihli Resmi Gazetede verilen ilanlar ile profesör, doçent, yardımcı doçent öğretim görevlileri alınacak.

29 Nisan 2011 Cuma 12:42
Trakya, Afyon Kocatepe, Nevşehir, Marmara Üniversitelerine Öğretim Görevlileri Alınacak

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Profesör ve Doçent Alınacaktır.
Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Profesör ve Doçent alınacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan profesör ve doçent adayları,ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadrosu devamlıstatüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarınısağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarınıkapsayan dosyalarını Profesör adayları 6 nüsha, Doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir. Duyurulur.
 
BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM/ ANASANAT DALI
KARDO UNVANI/ADET
Açıklama
Profesör
Doçent
TIP FAKÜLTESİ
KULAK BURUN VE BOĞAZ HAST.
1
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
1
KARDİYOLOJİ
1
KADIN HAST. VE DOĞUM
1
1
HALK SAĞLIĞI
1
NÜKLEER TIP
1
RADYOLOJİ
1
RADYASYON ONKOLOJİSİ
1
BEYİN VE SİNİR CER.
1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ORTAÇAĞ TARİHİ
1
PROTOH İST ORYA VE ÖNASYA ARK.
1
FEN FAKÜLTESİ
GENEL BİYOLOJİ
1
KATIHAL FİZİĞİ
1
HİDROBİYOLOJİ
1
BOTANİK
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞR.
1
ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
1
Alman Dili ve Edebiyatı alanında Lisans, Alman Dili ve Eğitimi Alanında Yüksek Lisans, Alman Dili ve Edebiyatı alanında Doktora mezunu olmak ve Batı Dilleri ve Edebiyatları Doçentlik Belgesine sahip ayrıca Türk-Alman Çocuk ve Gençlik Edebiyatı alanında çalışmaları bulunmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÜRETİM YÖN. VE PAZ.
1
ÇALIŞMA EKONOMİSİ
1
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MEKANİK
1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REH.
1
BESLENME VE DİYETETİK
1
1
 
 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (17 profesör, 58 doçent) alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http:/www.aku.edu.tr Web sayfasının duyurular bölümünde yer almaktadır.
İlan olunur.
 
 
Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48.maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 maddesi ile “Nevşehir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;
YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.
DUYURULUR.
 
Birimi
Bölümü
Anabilim Dalı ve Alanı
Ünvanı
Derecesi
Adet
Açıklama
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yardımcı Doçent
3
1
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı ve Şiiri Üzerinde çalışmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik
Genel Fizik
Yardımcı Doçent
4
1
Dinamik Faz Geçişleri konularında çalışmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Botanik
Yardımcı Doçent
3
1
Nümerik Taksonomi, Bitki Anatomisi ve Polen Morfolojisi konularında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim
Yardımcı Doçent
4
1
Disiplinlerarası Sanat Eğitimi Üzerine çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yardımcı Doçent
4
1
Otel İşletmelerinde Etiksel İklim ve Örgütsel Sinizm konularında çalışma yapmış olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
Yardımcı Doçent
3
1
Coğrafi Bilgi Sistemi aracığıyla Zemin Modellemesi, Sismik Risk Analizi ve Sıvılaşma Analizi konularında çalışmalar yapmış olmak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
Yardımcı Doçent
3
1
Skarn Yataklarının Mineralojisi, Sıvı Kapanımı ve İzotop Jeokimyası Konusunda çalışmalar yapmış olmak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Malzeme Mühendisliği
Yardımcı Doçent
3
1
Borlu çelik üretimi konusunda doktora yapmış olmak.
 
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi,İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.
Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini”belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayıda ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.
Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.
Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7.maddesinin 3.fıkrasındakişartlara haiz olmaları gerekmektedir.
Yurtdışından alınmış diplomaların ÜniversitelerarasıKurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.
ADRESLER
M.Ü. Rektörlüğü:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL
M.Ü. Atatürk Eğitim Fak.:GöztepeKampüsü-Kadıköy/İSTANBUL
M.Ü. Dişhekimliği Fak.: Büyükçiftlik Sok.No:6 Nişantaşı Kampusü 34365 / İSTANBUL
M.Ü. Eczacılık Fak.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL
M.Ü. Fen Edebiyat Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL
M.Ü. Güzel Sanatlar Fak.: Küçükçamlıca Acıbadem Cad.Kadıköy/İSTANBUL
M.Ü. Hukuk Fak.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL
M.Ü. M.Ü.İktisadi ve İdari Bil.Fak.:Ressam Namık İsmail Sok. No.1 Bahçelievler/İSTANBUL
M.Ü. İlahiyat Fak.: Mahir İz Cad. Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL
M.Ü. Mühendislik Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL
M.Ü. Sağlık Bilimleri Fak.:Kartal Dev. Hast.Yanı E-5 Yanyol 34865 Cevizli-Kartal /İSTANBUL
M.Ü. Teknoloji Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL
M.Ü. Tıp Fak.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL
M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yük.Ok.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL
M.Ü. Teknik Bilimler Mes.Yük.Ok.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL
M.Ü. Sağlık Hizmetleri Mes.Yük.Ok.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL
 
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM-ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
ADEDİ
ARANAN ŞARTLAR
Bilg.ve Öğrt.Tekn.-Bilgi.ve Öğr.Tekn.Eğit.
Yardımcı Doçent
1
Yüksek Lisans ve doktora tezleri web destekli öğretimle ilgili olmak.
İlköğretim-Matematik Eğitimi
Yardımcı Doçent
1
Matematik öğretmenlerinin sınıf içi aktiviteleri ve düşünceleri üzerine doktora yapmış ve Eğitim Fakülteleri Matematik Eğitimi Anabilim Dalında ders verme deneyimli olmak.
O.Öğr.Fen ve Mat.Al.Eğ.-Kimya Eğitimi
Yardımcı Doçent
1
Doktora çalışmasını bilgisayar destekli Kimya Eğitiminde yapmış olmak, Kimya Öğretmenliği Anabilim Dalı Araş.Gör.ve Öğr.Gör.kadrolarında deneyimli olmak.
O.Öğr.Fen ve Mat.Al.Eğ.-Matematik Eğitimi
Yardımcı Doçent
1
Master ve doktorasını matematik Eğitiminde yapmış olmak, Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalında mesleki deneyimi bulunmak.
Türkçe Eğitimi-Türkçe Eğitimi
Yardımcı Doçent
1
Halk Edebiyatı, Eski Anadolu Türkçesi üzerine yayınları bulunmak ve Eğitim Fakültesinde uzun süreli çalışmış olmak.
DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
ADEDİ
ARANAN ŞARTLAR
Diş Hastalıkları ve Tedavisi
Yardımcı Doçent
1
Konservatif Diş Tedavisi Alanında
Laser konusunda Doktora yapmak.
Periodontoloji
Yardımcı Doçent
1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
ADEDİ
ARANAN ŞARTLAR
Farmakognazi
Yardımcı Doçent
1
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM-ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
ADEDİ
ARANAN ŞARTLAR
Matematik-Analiz ve Fonk.Teorisi
Yardımcı Doçent
1
Kompleks ve integral operatörleri konusunda çalışma yapmış olmak.
Fizik-Atom ve Molekül Fiziği
Yardımcı Doçent
1
Plazma ortamında oluşan elektro-iyon çarpışmalı iyonlaşma ve elektron-iyon ışımalı ve dielektronik birleşme süreçleri üzerine doktora yapmış olmak.
Yoğunluk fonksiyon teorisini GAMESS ve Gaussian gibi programları moleküler yapı ve süreçlerin simülasyonlarına etkin şekilde uygulama bilgi ve becerisine sahip ve uluslararası SCI yayını olmak.
Biyoloji-Bit.Hast.ve Mikrobiyoloji
Yardımcı Doçent
1
Bitki Hastalıkları ve Mikrobiyoloji alanında uzman olmak
Fizik-Genel Fizik
Yardımcı Doçent
1
Alanında doktora yapmış olmak SiC kristali üzerine ince film oluşturulan schottky kontaklarının karekterizasyonunu çalışmış olmak.
Fizik-Katıhal Fiziği
Yardımcı Doçent
1
Polimide ve polietilen tereftalate gibi granüler manyetik filmlerde ferromagnetikrezonans konusunda doktora yapmış ve SCI yayını olmak. Üniversitede 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
Fizik-Katıhal Fiziği
Yardımcı Doçent
1
InN ve ilgili nitrit alaşımlarının yüksek basınç kimyasal buhar depolama tekniğini kullanarak büyütülmesi konusunda çalışmış olmak. Fotolüminans, transmisyon, soğuma, yansıma spektroskopisi ve UHV ve RTT -AFM üzerine deneyimli ve SCI yayını olmak.
Ortaçağ Tarihi
Yardımcı Doçent
1
Arapça bilmek ve İslam tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BÖLÜM
KADRO ÜNVANI
ADEDİ
ARANAN ŞARTLAR
Müzik
Yardımcı Doçent
1
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Piyano dalında yapmış olması, alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olması.
HUKUK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
ADEDİ
ARANAN ŞARTLAR
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Yardımcı Doçent
1
Milletlerarası Hukuk
Yardımcı Doçent
1
Milletlerarası Özel Hukuk
Yardımcı Doçent
2
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM-ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
ADEDİ
ARANAN ŞARTLAR
İng.İşletme-Yönetim ve Organizasyon
Profesör
1
İng.İktisat-İktisat Teorisi
Yardımcı Doçent
1
İngilizce iktisat alanında doktora yapmış olmak. Uluslararası Ticaret ve Ticaret politikası konularında uzman olmak. Döviz kurlarının Türkiye'nin ihracat ve ithalat fiyatlarına yansıması konusunda yayın yapmış olmak. Türkiye'nin ticaret politikası ve komşu -çevre ülkeleriyle ticareti konusunda çalışma yapmış olmak.
Maliye-Maliye Teorisi
Yardımcı Doçent
1
Yüksek Lisansını tercihen ABD'de gerçekleştirmiş, mali istikrar ve mali sürdürülebilirlik konusunda Doktora, yolsuzluk ve bir kamu hizmeti olarak iletişim konularında çalışmalar yapmış olmak.
Fr.Kamu Yön.-Siy.ve Sos.Bil.
Yardımcı Doçent
1
Avrupa Siyasi veya Diplomasi Tarihinde doktora yapmış olmak. İnsan Hakları ve Uluslararası Sorunlar üzerinde çalışmaları bulunması. Çok iyi derecede Fransızca, İngilizce ve Almanca biliyor olmak.
İşletme-Ticaret Hukuku
Yardımcı Doçent
1
Hukuk Fakültesinden Mezun olmak. Anonim Ortaklıklarda Tahvil konusunda özel Hukuk Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak İşletme Bölümünde Ticaret Hukuku dersi vermiş olmak. Limitet Şirkette Sermaye payı ve payın devri ile ilgili Yüksek Lisans tezi yapmış olmak. Kooperatiflerde Ortakların Sorumluluğu başlıklı makale hazırlamış olmak.
Çal.Ek.End.İlş.-Yönetim ve Çalışma Psik.
Yardımcı Doçent
1
Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı'nda Türk GSM sektöründeki insan kaynakları uygulamaları konusunda Doktora çalışması yapmış olmak. Ekonomik Krizin Bireysel ve Örgütsel Düzeydeki Etkileri, Beden Dili, Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz, İş Etiği, Örgütsel Stres Örgüt İklimi konularında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma çalışmaları yapmış olmak.
Ekonometri-Yöneylem
Yardımcı Doçent
1
Ekonometri Bölümü Ekonometri bilim dalında Yüksek Lisans ve
Doktora yapmış olmak. İki yıl Ekonometri ve Ekonometride Bilgisayar uygulamaları dersi vermiş olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
ADEDİ
ARANAN ŞARTLAR
İslam Hukuku
Doçent
1
İslam Hukuku alanında Doçent ünvanını almak ve bu alanda deneyimli olmak.
Arap Dili ve Belagatı
Yardımcı Doçent
3
Arap Dili ve Belagatı Anabilim dalında veya Temel İslam Bilimlerinden birinde doktora yapmış olmak.
Din Psikolojisi
Yardımcı Doçent
1
Din Psikolojisi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
Hadis
Yardımcı Doçent
1
Hadis Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi
Yardımcı Doçent
3
Kuran İlimleri (Tefsir, Kıraat) alanında doktorasını yapmış ve Kıraat alanında deneyimli olmak.
Tasavvuf
Yardımcı Doçent
1
Tasavvuf Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
İslam Tarihi
Yardımcı Doçent
1
Ortaçağ Orta Asya şehir Tarihçiliği alanında çalışma yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BÖLÜM-ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
ADEDİ
ARANAN ŞARTLAR
Biyomühendislik-Biyomühendislik
Yardımcı Doçent
1
Lisans ve Lisansüstü derecelerinin Mühendislik alanında olması şarttır.
Biopolimer modelleme ve kırılma mekaniği alanlarında uzmanlık tercih sebebidir.
Biyomühendislik -Biyomühendislik
Yardımcı Doçent
1
Lisans ve Lisansüstü derecelerinin Mühendislik alanında olması şarttır.
Metabolik analizler,hesapsal sistem biyolojisi ve ilaç hedefi tayini alanlarında uzmanlık tercih sebebidir.
Elek.-Elektr.Müh.-Devreler ve Sist.Teor.
Yardımcı Doçent
1
Elek.-Elektr.Müh.-Telekomünikasyon
Yardımcı Doçent
1
Mikro ölçekli sensörler üzerine çalışmaları bulunmak tercih sebebidir.
Endüstri Müh.-Endüstri Müh.
Yardımcı Doçent
1
Araştırma amaçlı yurtdışı deneyimine sahip olmak tercih sebebidir. Zeki teknikler ve optimizasyon konularında çalışmaları bulunmak tercih sebebidir.
İnşaat Müh.-İnşaat Müh.
Yardımcı Doçent
1
Yapı Mühendisliği ve deprem laboratuarları konusunda uzmanlaşmış olmak gereklidir.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM
KADRO ÜNVANI
ADEDİ
ARANAN ŞARTLAR
Makine Mühendisliği
Doçent
1
Servopnömatik konum kontrolü konusunda doktora yapmış, Pnömatik-Hidrolik kontrol sistemleri, Mekatronik Sistem Tasarımı ve Uygulamaları, MPS Uygulamaları, Esnek İmalat Sistemleri konularında uzman ve deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
ADEDİ
ARANAN ŞARTLAR
Tıbbi Mikrobiyoloji
Yardımcı Doçent
1
Bir üniversite hastanesinde en az beş yıldır uzman olarak çalışmış olmak,
Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Yeterlik Belgesine sahip olmak, Çok merkezli uluslararası çalışmalara katılmış olmak, En az beş tane SCI de indekslenen makale sahibi olmak, yurtdışında laborabuvarlarda çalışmış olmak.
Kalp ve Damar Cerrahisi
Yardımcı Doçent
1
Yabancı dille (ingilizce) eğitim veren bir tıp fakültesinden mezun olmak veya ÜDS’den 80 ve üzeri puan almış olmak Off-pump konusunda deneyim sahibi olmak.
Radyoloji
Yardımcı Doçent
1
Abdominal MR Görüntüleme konusunda deneyimli olmak.
Göğüs Cerrahisi
Yardımcı Doçent
1
EBUS ve Endopronşiyal hacim küçültme konusunda en az 6 ay yurtdışı deneyimi olmak.
Göğüs Cerrahisi
Yardımcı Doçent
1
Yurtdışında bir transplant merkezinde en az 2.5 ay çalışmış olmak, Organ nakil koordinatörlüğü sertifikası olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yardımcı Doçent
1
Çocuk Yoğun Bakım Dalında en az 10 yıl çalışmış olmak, tercihen yurtdışı tecrübesi olan.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
ADEDİ
ARANAN ŞARTLAR
Halk Sağlığı Hemşireliği
Yardımcı Doçent
1
Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak, Okul Sağlığı Hemşireliği,
Okul kazaları konusunda Epidemiyolojik ve Metodolojik çalışmalar yapmış olmak.
İç Hastalıkları Hemşireliği
Yardımcı Doçent
1
Hemşirelik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, Kronik kalp yetersizliği olan breylerin hastalık yönetimine ilişkin inanç ve uyumları konusunda doktora yapmış olmak.
Sağlık Sistemleri Yönetimi
Yardımcı Doçent
1
Yönetim ve Organizasyon alanında Doktora yapmış olmak,Örgütsel küçülme hakkında çalışmalar yapmış olmak, Sağlık Yönetimi alanında yayınlar yapmış olmak.
BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKOKULU
BÖLÜMÜ
KADRO ÜNVANI
ADEDİ
ARANAN ŞARTLAR
Aktüerya
Yardımcı Doçent
1
İstatistik doktorası almış olmak ve çok Aşamalı modeller çok değişkenli istatistik modeller ile ilgili yayın yapmış olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
PROGRAMI
KADRO ÜNVANI
ADEDİ
ARANAN ŞARTLAR
Elektronik Teknolojisi
Yardımcı Doçent
1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu Olmak Robot Yörünge Takibi İçin YSA Temelli Bulanık Kayan Kipli Kontrolör Tasarımı konusunda uygulamalı doktora tezi yapmış olmak. Yapay Sinir Ağları, Robot Kontrolü ve Uzaktan Eğitim konularında çalışmış olmak. En az 10 yıl Araştırma Görevlisi ve 5 yıl Öğretim Görevlisi olarak çalışmış olmak
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
PROGRAMI
KADRO ÜNVANI
ADEDİ
ARANAN ŞARTLAR
Basım ve Yayım Teknolojileri
Yardımcı Doçent
1
Teknik Eğitim Fakültelerinin Matbaa Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak Flekso ve Bilgisayar Kontrollü Baskı Sistemlerinde Kalite Kontrolü konularında yüksek lisans ve uygulamalı doktora çalışmaları yapmış olmak.
Alanında en az 10 yıl Öğretim Görevlisi olarak çalışmış olmak.
Basım ve Yayım Teknolojileri
Yardımcı Doçent
1
Teknik Eğitim Fakültelerinin Matbaa Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak Basım İşletmelerinde ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi konusunda çalışmalar yapmış olmak. Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye'nin Lisans Düzeyinde Matbaa Eğitimi Modellerinin Karşılaştırılması ve Matbaa Eğitimi Modeli Önerisi konusunda doktora tezi yapmış olmak. Alanında en az 15 yıl Araştırma Görevlisi olarak çalışmış olmak.
Makine
Yardımcı Doçent
1
Teknik Eğitim Fakültelerinin Talaşlı Üretim Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim konusunda çalışmış olmak. Elyaf Sarım Teknolojisi ve Kompozit Malzemeler konusunda uygulamalı doktora tezi yapmış olmak. Alanında en az 5 yıl Araştırma Görevliliği yapmış olmak.
Makine
Yardımcı Doçent
1
Makina Mühendisliği İmal Usulleri Anabilim Dalı mezunu olmak. Çelik Kaynağı ve Isıl İşlemler konularında çalışmış olmak. Modern Kalite Yönetim Sistemlerinin Performans Değerlendirmesi konusunda uygulamalı doktora tezi yapmış olmak. En az 15 yıl Araştırma Görevlisi olarak çalışmış olmak.
Elektrik
Yardımcı Doçent
1
Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak. Enerji İletim Hatlarının modelleri ve karakteristikleri konularında çalışmış olmak. Yapay Sinir Ağları ile Fosil Yakıtlı Elektrik Enerjisi Üeretim Sistemlerinin Performans Analizi konusunda uygulamalı doktora tezi yapmış olmak. En az 10 yıl Araştırma görevlisi olarak çalışmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
PROGRAMI
KADRO ÜNVANI
ADEDİ
ARANAN ŞARTLAR
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Yardımcı Doçent
1
Yüksek Lisans ve Doktora tezi çalışmaları Radyoloji Bilim alanı ile ilgili olmalı
 
 
 kamudanhaberler.com
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET