gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TRT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI

TRT Merkez yazılı ve sözlü sınav yapılmak suretiyle (15) adet müfettiş yardımcısı alımı yapılacaktır. 30.10.2010

30 Ekim 2010 Cumartesi 19:55

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
 
Kurumumuzun Merkez Teşkilatında istihdam edilmek üzere 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, yazılı ve sözlü sınav yapılmak suretiyle (15) adet müfettiş yardımcısı unvanlı kadroya personel alımı yapılacaktır.

A- SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,
5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
6. Yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya sağlık durumu açısından elverişli olmak,
7. 01 Ocak 2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1980 ve sonrası doğanlar, askerliğini yapmış
olanlar için bu tarih 01/01/1978'dir),
8. En az dört yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültelerinden
veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş
olmak,
9. Daha önce TRT Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına birden fazla katılmamış olmak,
10. Müfettişliğin gerektirdiği nitelikleri taşımak,
11. 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 40
bölümünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda en yüksek puan sıralamasına göre;
başvuranlar arasında ilk 300 kişi içerisinde bulunmak,
Gerekir.
Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adayların olması halinde, bu puana sahip
adayların tümü çağrılır.

B- SINAV KONULARI:
1 – HUKUK
a) Anayasa Hukuku,
b) İdare Hukuku,
c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),
d) Medenî Hukuk (Miras ve Aile Hukuku hariç),
e) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),
f) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar; Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak).
2 – EKONOMİ
3 – MALİYE
a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,
b) Türk Vergi Hukuku.
4 – GENEL MUHASEBE
5 – YABANCI DİL (İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birisi).

C- DEĞERLENDİRME:
Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınırlar. Tam not
yazılı sınav konularında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için Hukuk,
Ekonomi, Maliye, Genel Muhasebe konularından alınan notlardan her birinin 60'dan ve ortalamasının 65'ten aşağı olmaması
gerekir. Yazılı sınavda başarı gösterenler bir yazı ile sözlü sınava davet edilirler. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav
konularına ilişkin bilgi düzeyleri yanında zekâ, ifade yeteneği, tavır ve hareket gibi kişisel özellikleri de göz önünde
bulundurulur. Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için, Sınav Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdiği değerlendirme
notlarının ortalamasının 65'ten aşağı olmaması gerekir. Sözlü sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir
ve başaranlara bildirim yapılır. Sözlü sınavda başarı gösterenlerin sayısı, alınacakların sayısından fazla olursa, sözlü sınav
değerlendirme notu yüksek olanların ataması yapılır. Notun eşitliği durumunda yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.
Diğerleri için sözlü sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan
edilebilir. Yedek listenin hakları, yazılı sınavın yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce
aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

D- YAZILI SINAV TARİHİ : 11/12/2010
E- SINAV YERİ : ANKARA
F- KADRO SAYISI :15
G- SINAV BAŞVURUSU:
Başvuru Süresi: 01/11/2010 tarihinde saat 09.00’da başlar, 25/11/2010 tarihinde saat 18.00’da sona erer.
Başvurular, “TRT Sitesi, Turan Güneş Bulvarı, 06109 Or-An/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir.
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, bu tarihten sonra Kuruma ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

H- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Görev Talep Formu (TRT’nin internet adresinden www.trt.net.tr temin edilecektir),
2. T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,
4. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,
5. Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
6. 4 adet vesikalık fotoğraf,
7. Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
8. Özgeçmişi,
9. KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da Kurumca onaylanmış sureti.
I- ADAYLIK BELGESİ:
Başvuru süresinin sonunda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 300 kişi, en geç 30/11 /2010 tarihinden itibaren
TRT’nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek olup, ilgililere ayrıca
özel bir duyuru ve tebligat yapılmayacaktır. Bu kişiler, Adaylık Belgesini Kurumdan yazılı sınav tarihinden bir gün öncesi
saat 18.00’a kadar şahsen teslim alacaklar ve sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunu ibraz edeceklerdir.
Sınavda öncelikle “Adaylık Belgesi” ibraz edilecek, bu belge ile birlikte ayrıca kimlik tespitinde kullanılmak üzere,
nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport bulundurulacaktır.

İ- SINAV ÜCRETİ:
Yazılı sınava katılmaya hak kazananlardan 80 TL sınav ücreti alınacaktır. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan
adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir. Ücretin yatırılabileceği banka ve hesap numaraları aşağıdadır.
Türkiye İş Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 4275-94427 Sınav ücreti hesabı
Türkiye Vakıflar Bankası Hesap No’su Hesap Adı
TRT Bürosu 840-00158007292615749 Sınav ücreti hesabı

J- İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres : TRT Sitesi, Turan Güneş Bulvarı, 06109 Or-An/ANKARA
(İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı)
Telefon: 0312 463 38 15- 463 38 32- 463 38 33
Faks : 0312 463 38 17
İlanen duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET