gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜBİTAK TÜSSİDE PERSONEL ALIM İLANI

TÜBİTAK TÜSSİDE araştırmacı personel alacak.

05 Haziran 2015 Cuma 10:15
TÜBİTAK TÜSSİDE PERSONEL ALIM İLANI

TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI

İlan No: TBTK.TÜSSİDE/2015-1

1. İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1.1. Referans Kodu: TÜSSİDE.01 / AR-GE Personeli(Araştırmacı): Eğitim projelerinde görev almak üzere Projeler Koordinatörlüğüne bağlıçalışacak eğitim tasarımı ve yönetimi, eğitim değerlendirme ve raporlama,nitel-nicel analiz yapabilen, organizasyon (eğitim, çalıştay, toplantı... vb)yeteneği yüksek Uzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı :1

Personelin Görev Yapacağı Şehir      : Gebze/KOCAELİ

1.2. Referans Kodu: TÜSSİDE.02 / AR-GE Personeli(Araştırmacı): Projeler Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışacak, başta kamuihtiyaçlarını takip ederek projeler geliştiren, projelerin kapsam, maliyet,zaman yönetimini ve raporlamalarını yapabilen, proje yöneticisi olarakçalışabilecek Uzman Araştırmacı / Başuzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı     : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir      : Gebze/KOCAELİ

1.3. Referans Kodu: TÜSSİDE.03 / AR-GE Personeli(Araştırmacı): Projeler Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışacak müşteri kurumlarınİnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (organizasyonel yapılanma, iş analizleri ve normkadro planlaması, görev tanımları, kariyer planlama, bireysel performansyönetimi, yetkinlik analizleri vb.) ile ilgili ihtiyaçlarını anlayıpprojelendirmek ve bu projeler kapsamında danışmanlık ve eğitim faaliyetleriniyürütmek üzere Uzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı     : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir      : Gebze/KOCAELİ

1.4. Referans Kodu: TÜSSİDE.04 / AR-GE Personeli(Araştırmacı): Projeler Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışacak ulaşım ve lojistik anaplanlarında etüd, analiz modelleme çalışmaları yapabilecek, şehiriçi ve ulusaldüzeyde yapılacak araştırmalarda proje faaliyetlerini yürütmek üzereAraştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı :1

Personelin Görev Yapacağı Şehir      : Gebze/KOCAELİ

TBTK.İKDB-2014.V-1

TÜRKİYE SANAYİ SEVKVE İDARE ENSTİTÜSÜ

Barış Mh. Koşuyolu Cd. No:48 P.K.14 41401 Gebze-KOCAELİT 0262 641 50 10 F 0262 641 50 19 www.tussicfe.gov.tr


1.5. Referans Kodu: TÜSSİDE.05 / AR-GE Personeli(Araştırmacı): Projeler Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışacak ulaşım ve lojistik anaplanlarında etüd, analiz modelleme çalışmaları yapabilecek, şehiriçi ve ulusaldüzeyde yapılacak araştırmalarda proje faaliyetlerini yürütmek üzere BaşuzmanAraştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı     : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir :Gebze/KOCAELİ

2. ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

2.1. Referans Kodu: TÜSSİDE.01 / AR-GE Personeli(Araştırmacı)

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans eğitimiveren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

• Eğitim Fakültesi Bölümleri

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri

• Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

• Sosyoloji

b) Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilenbölümlerinden birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilenyurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Yüksek Lisans yapmış olmak,

c) Eğitim yönetimi ve tasarımı, yetişkin eğitimikonusunda 4 yıl mesleki deneyime sahip olmak,

d) Microsoft Ofis programlarını iyi şekildekullanabiliyor olmak.

2.2. Referans Kodu: TÜSSİDE.02 / AR-GE Personeli(Araştırmacı)

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans eğitimiveren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

• Endüstri Mühendisliği

• İşletme Mühendisliği

b) Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilenbölümlerinden birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilenyurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Yüksek Lisans yapmış olmak,

c) Yönetim Sistemleri (Stratejik Yönetim, Kalite-SüreçYönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sektörel Planlama, Veri Analizi... vb)konularının en az ikisinde 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak (proje referansıya da alınan eğitimler işe başvuru esnasında belgelenmelidir),

d) Konusunda en az 4 yıllık mesleki deneyime sahipolmak.

2.3. Referans Kodu: TUSSIDE.03 / AR-GE Personeli(Araştırmacı)

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans eğitimiveren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

• İşletme

• Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

b) Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilenbölümlerinden birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilenyurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Yüksek Lisans yapmış olmak,

c) İnsan Kaynakları Yönetimi (organizasyonel yapılanma,iş analizleri ve norm kadro planlaması, görev tanımları, kariyer planlama,bireysel performans yönetimi, yetkinlik analizleri. vb) konularının en azikisinde 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak (proje referansı ya da alınaneğitimler başvuru esnasında belgelenmelidir),

d) Konusunda en az 4 yıllık deneyime sahip olmak,

e) Microsoft Ofis programlarını iyi şekildekullanabiliyor olmak.

2.4. Referans Kodu: TUSSIDE.04 / AR-GE Personeli(Araştırmacı)

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans eğitimiveren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

• Telekominikasyon Mühendisliği

• Endüstri Mühendisliği

• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

b) Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilenbölümlerinden birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilenyurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Yüksek Lisans yapmış olmak,

c) Raylı sistemlerin yönetimi (sinyalizasyon, araç orelplanlarının hazırlanması, uydu sistemleri...vb) konularında bilgi sahibi olmak(proje referansı yada alınan eğitimler başvuru esnasında belgelenmelidir),

d) Microsoft Ofis programlarını iyi şekildekullanabiliyor olmak,

e) MATLAB, SQL,C Programlama ,JAVA program dillerinikullanabiliyor olmak.

2.5. Referans Kodu: TUSSIDE.05 / AR-GE Personeli(Araştırmacı)

a)  Yükseköğretimkurumlarının en az lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birinibitirmiş olmak,

• Sistem Mühendisliği

• Bilgisayar Mühendisliği

• Endüstri Mühendisliği

b) Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilenbölümlerinden birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilenyurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde Doktora derecesine sahipolmak,

c) CBS Sistemleri, Matematiksel Modelleme, Lojistik YerSeçimi konularında bilgi sahibi olmak,

d) Konusunda 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

e) Microsoft Ofis programlarını iyi şekildekullanabiliyor olmak,

f) ARCGIS, ,ARENA, AUTOCAT,Q GISprogramlarını kullanabiliyor olmak.

3. ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkekadaylar için).

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecekhastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenekyaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmişhükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalarbile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşıişlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale vealım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devletsırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

e) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4'lüksistemde en az 2,50 olmak (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğrenim Kurulununyayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki KarşılıklarıTablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).

f) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak(TÜSSİDE.05 referans kodlu pozisyon hariç).

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için AğırlıklıMezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek LisansMezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır. (100'lük sistemdeki notlar,Yüksek Öğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki notların100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sistemedönüştürülecektir).

g) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya danormal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak(herhangi bir nedenle kayıt dondurmuş olup da belgelenmesi halinde kayıtdondurulan süre hesaba katılmayacaktır.

h) Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdakisınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardanalınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Referans No

KPDS UDS YDS

TOEFL IBT

IELTS

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

TUSSIDE.01

70

68

6,5

190

520

B

C

C

TUSSIDE.02

70

68

6,5

190

520

B

C

C

TUSSIDE.03

70

68

6,5

190

520

B

C

C

TUSSIDE.04

65

61

6,0

173

500

B

C

C

TUSSIDE.05

70

68

6,5

190

520

B

C

C

KPDS       : KamuPersoneli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)

IELTS       : International English Language TestingSystem

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; yüksek lisansveya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğiniuygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihigibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin % 100'ünüİngilizce aldığını belgeleyenlerden İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz

4. BAŞVURU SURECİ

a) Adaylar www.tusside.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığıaltından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak ve gereklibelgeleri sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındakibaşvurular işleme alınmayacaktır.

b) Son başvuru tarihi 19/06/2015 dir. Eksik bilgi veyabelge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakataçağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

c) Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları Kurumumuz web sayfasında (www.tusside.tubitak.gov.tr /www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, aynızamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine degönderilecektir.

d) Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılmasışarttır. Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak vebu kişiler mülakata çağırılmayacaktır.

TBTK.İKDB-2014.V-1

TÜRKİYE SANAYİ SEVKVE İDARE ENSTİTÜSÜ

Barış Mh. Koşuyolu Cd. No:48P.K.14 41401 Gebze-KOCAELİ T 0262 641 50 10 F 0262 641 50 19 www.tusside.gov.tr


e) Adaylar en fazla iki adet Referans kodlu pozisyonabaşvurabilecektir, ikiden fazla Referans kodlu pozisyona başvuran adayların tümbaşvuruları geçersiz sayılacaktır.

f) Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilenbelgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için "3)Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesine göre, en yüksekpuandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5(beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynıpuana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağırılacaktır.

g) TÜSSİDE.05 referans kodlu "Adaylarda AranacakGenel Koşullar" bölümünün (e) (f) ve (g) maddeleri koşul olarakaranmayacak olup geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.

h) Değerlendirmeye alınan adaylar arasında, yapılansıralama sonucunda; şartları uyan adaylarla nihai mülakat öncesi istenirse,birim yetkililerince ön mülakat yapılabilecektir.

i) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylariçin "3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f), maddesikoşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Koşuyolu Cad. No:48 Gebze/KOCAELİ Telefon: 0262 641 50 10-2121

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET