gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TURGUT ÖZAL, IŞIK, BAYBURT, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİNE AKADEMİSYEN ALINIYOR

Turgut Özal, Işık, Bayburt, Yüzüncü Yıl Üniversitesine Akademisyen Alınıyor

02 Ağustos 2014 Cumartesi 06:44
Turgut Özal, Işık, Bayburt, Yüzüncü Yıl Üniversitesine Akademisyen Alınıyor

Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartları taşımaları

Gerekmektedir.

Başvuracak adayların;

1 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini, birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KADRO İLANI

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

Türkiye ve Avrupa Ülkelerinin kalkınma deneyimleri üzerine araştırmalar yapmış olmak

Adres: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No: 7 Etlik Keçiören/ANKARA


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler:

Profesör kadrosu için:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı,

Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım.

Yardımcı Doçent kadrosu için:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım.

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Fen Edebiyat

Psikoloji

Profesör

1

Uygulamalı Psikolojide Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman olmak.

Mühendislik

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Isıl-Akışkan Sistemler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 ve 26’ıncı maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre Üniversitemize Öğretim Üyeleri alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48’inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

A - MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

PROFESÖR KADROSU İÇİN:

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar yayın listesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17’nci maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 takım dosya ile birlikte aşağıdaki belgeleri hazırlayarak müracaat edeceklerdir.

1.1 - Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir,

1.2 - Özgeçmiş (YÖK Formatında),

1.3 - Doçentlik Belgesi fotokopisi,

1.4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık belgelerinin fotokopisi,

1.5 - Hizmet Belgesi (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi çalıştığı kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı belge),

1.6 - 2 adet fotoğraf,

1.7 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,

2) 2547 sayılı Kanunun 26’ncı maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

3) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kriterlerinde Profesörlük için belirtilen şartlara haiz olmak,

4) Adayların ilan edilen kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN:

1 - Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir,

2 - Özgeçmiş,

3 - 2 adet fotoğraf,

4 - Doktora/Uzmanlık belgesi,

5 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

6 - Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya,

7 - Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi.

Yardımcı Doçent Kadrolarına başvuran tüm adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecektir.

B - BAŞVURU YERİ

Başvurular Profesör kadrosu için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer kadrolar için ilgili fakültelerin personel birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

 

S.N.

Birim

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili veBelagatı

Profesör

1

1

-

2

Bayburt Meslek Yüksekokulu

Lojistik

Lojistik

Yardımcı Doçent

3

1

İşletme Alanında Doktora Yapmış Olup Turizm Pazarlaması Alanında Çalışma Yapmış Olmak

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon: 0 458 211 11 53-55 Dahili 4137

Faks: 0 458 211 11 89

E-Posta: personel@bayburt.edu.tr


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7) İLK BAŞVURU TARİHİ    : 04.08.2014

 SON BAŞVURU TARİHİ      : 18.08.2014

        Sınav Programı                         Tarih                Saat                          Yer          

Yardımcı Doçentler için                22.08.2014           10.00             İlgili Birimlerde

Yabancı Dil Sınavı

 

BİRİM/BÖLÜM

Profesör

Yardımcı Doçent

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

TIP FAKÜLTESİ

Patoloji

1

 

 

Psikiyatri

 

1

 

İç Hastalıkları

 

1

Gastroenteroloji alanında uzmanlık yapmış olmak.

Dermatoloji

 

1

 

Fizyoloji

 

1

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

1

 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

 

1

 

Anatomi

 

1

Tıp Anatomi alanında uzmanlığını almış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

 

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dinler Tarihi

1

 

 

İslam Hukuku

 

1

 

Din Eğitimi

 

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Rehperlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmakoloji

 

1

Eczacılık fakültesi mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Farmakognazi

 

1

Eczacılık fakültesi mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Farmasötik Teknoloji

 

1

 

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI

Geneksel Türk Müziği Bölümü

 

1

Keman alanında doktora yapmış olamak.

FEN FAKÜLTESİ

Uygulamalı Matematik

 

2

 

VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

 

Parazitoloji alanında çalışmaları olamak.

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU

Konaklama İşletmeciliği Bölümü

 

1

Diller ve Kültürler üzerine çalışmış olmak.

ERCİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

Seracılık Programı

 

1

Sebzecilik alanında doktora yapmış olmak.

VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

 

1

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında doktora yapmış olmak veya kimya alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda akademik tecrubeye sahip olmak.

Perfüzyon Teknikleri Programı

 

1

Biyokimya alanında doktora yapmış olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET