gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PATENT VE MARKA UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Patent ve Marka Uzman Yardımcılığı Sınavı Yapılacaktır.30.10.2010

30 Ekim 2010 Cumartesi 19:50

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:


PATENT VE MARKA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 
Enstitümüzde istihdam edilmek üzere, 8’inci derece kadroda Teknik Hizmetler Sınıfından 2 adet Patent Uzman Yardımcısı ile Genel İdare Hizmetler Sınıfından 7 adet Marka Uzman Yardımcısı kadrolarına “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” ile “Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığı ve
Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince giriş sınavı yapılmak
suretiyle personel alınacaktır.

1 – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında Teknik Hizmetler Sınıfındaki Patent Uzman Yardımcısı kadroları için KPSSP4
puan türünden asgari 85 ve üzerinde puan, Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki Marka Uzman Yardımcısı kadroları için
KPSSP54 puan türünden asgari 85 ve üzerinde puan almak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak
sıralanması neticesinde başvurdukları Uzman Yardımcısı kadro sayılarının 20 katı kadar aday giriş sınavına alınacağından
dolayı, başvurdukları kadro sayısının 20 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına
alınacaktır),
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartlara haiz olmak,
c) Teknik Hizmetler Sınıfındaki Patent Uzman Yardımcısı kadrolarına başvuracakların en az 4 yıllık lisans eğitimi
veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki Marka Uzman Yardımcısı kadrolarına
başvuracakların ise, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler
fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun
olmak,
d) Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuzbeş yaşını doldurmamış (01.01.1975 tarihinden sonra
doğmuş) olmak,
e) Patent ve Marka Uzman Yardımcısı sınavında iki defadan fazla başarısız olmamak,
f) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü
bulunmamak,
g) Süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenilen belgeleri Enstitüye teslim etmiş olmak.

2 – BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER
Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle, 25.10.2010–22.11.2010 tarihleri arası mesai bitimine (saat 17.30) kadar Türk
Patent Enstitüsü Personel Dairesi Başkanlığı Hipodrom Caddesi No: 115 Yenimahalle/ANKARA adresine şahsen veya posta
yolu ile başvurulması gerekmektedir.
a) Personel Dairesi Başkanlığından veya Enstitü web sayfasından temin edecekleri iş talep formu ile adayların kendi
el yazılarıyla yazılmış, Uzman Yardımcısı sınavından iki defadan fazla başarısız olmadıkları ile yazılı sınava hangi konular
ve yabancı dilden gireceklerini gösterir dilekçe,
b) T.C.Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi),
c) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca (mezun olunan okul) onaylı örneği,
eğitimi yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslı
veya kurumca onaylı örneği,
d) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
e) 4.5x6 cm ebadında dört adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş).
Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde
yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.
Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin, son başvuru tarihine kadar Enstitüye ulaşmış olması
şarttır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3 – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş sınavı; adayların aşağıda belirtilen sınav konularından oluşan test şeklinde yapılacak yazılı sınav ile
alanlarındaki bilgi düzeyleri, zeka ve kavrayış, anlatım yetenekleri, davranışları ile temsil yeteneklerinin değerlendirildiği
sözlü sınavdan oluşacaktır.
A) Yabancı dil
Birleşmiş Milletlerce kabul edilen (İngilizce, Fransızca, Rusça, Çince, Arapça ve İspanyolca) konuşma dillerinden
biri
B) Genel kültür ve yetenek
Türkçe, sayısal ilişkiler, Atatürk ilke ve inkılapları, Türkiye coğrafyası, yurttaşlık bilgisi
C) Alan bilgisi
a) Hukuk grubu
-Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası,
-İdare Hukuku ,
-Borçlar Hukuku (Genel Hükümler),
-Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler, Ticaret Şirketleri),
b) İktisat grubu
-Mikro ve makro iktisat,
-Uluslararası iktisat,
-Türkiye ekonomisi,
c) Maliye grubu
-Kamu maliyesi,
-Maliye politikası,
-Bütçe,
-Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi,
d) İşletme ve Muhasebe grubu
-Genel muhasebe,
-Mali tablolar analizi,
-İşletme iktisadı,
e) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler grubu
-Siyaset bilimi,
-Siyasi tarih,
-Türk dış politikası,
f) Temel Mühendislik Bilimleri
Genel İdari Hizmetler Sınıfındaki adaylar, A ve B bentlerindeki konular ile C bendinin a, b, c, d ve e alt bentlerinde
belirtilen gruplardan, kendilerinin belirleyeceği toplam üç grubun sorularını cevaplayacaklardır.
Teknik Hizmetler Sınıfındaki adaylar ise, A ve B bentlerindeki konular ile C bendinin f alt bendinde belirtilen
konularda, fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak hazırlanan soruları cevaplayacaklardır.
Bu konulara aşağıdaki ağırlık puanları uygulanacaktır:
-Alan bilgisi: % 50
-Yabancı dil bilgisi: % 30
-Genel kültür ve yetenek: % 20

4 – SINAV YERİ VE TARİHİ
Yazılı Sınav: Yazılı sınav 27.11.2010 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların
listesi www.tpe.gov.tr internet adresinde ve Enstitümüz binası girişinde asılarak ilan edilecektir. Ayrıca tebligat
yapılmayacaktır. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar ilanda belirtilen tarihler arasında mesai saatleri içerisinde Enstitüye
şahsen müracaat ederek sınavın yapılacağı salon ve saatin gösterildiği fotoğraflı sınav giriş belgelerini alacaklardır. Adaylar
belirtilen yerdeki sınav binasında giriş belgesi ile nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik
belgesiyle hazır bulunacaklardır. Yazılı sınav sonuçları web sayfasında ve Enstitü binası girişinde asılarak ilan edilecek,
ayrıca başarılı olanların adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.
Sözlü Sınav: Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav Enstitüde yapılacak olup, sınava
girmeye hak kazananlara, sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı gün ve saat web sayfasında ve Enstitü
binası girişinde ilan edilecek, ayrıca adayların adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.
5 – SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZI
Yazılı sınavı her konu itibariyle yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için her
konudan en az altmış puan almak kaydıyla ortalama en az yetmiş puan almak gerekir.
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için; Giriş Sınav Kurulu Üyelerinin yapacakları değerlendirmeden ortalama
olarak yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.
Giriş Sınavı sonucu Giriş Sınav Kurulu Üyeleri tarafından adayların yapılan sınavlarda aldıkları puanların aritmetik
ortalaması alınarak, başarı sıralamasına göre, atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve yedek adaylar belirlenir. Eğer
adayların ortalama başarı puanı eşitse, öncelikle yabancı dil bilgisi, bunun da eşit olması halinde ise, sözlü sınav puanı
yüksekliği tercihte göz önüne alınır. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez.
Sınav sonuçları sözlü sınavın bitimini takip eden beş iş günü içinde web sayfasında ve Enstitü binası girişinde
asılarak ilan edilecek, ayrıca sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara on beş gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.
İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulunulur. Bu şekilde, Enstitüyü yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum bildirilir.
Adaylar yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.
İlanen duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET