gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM TEFTİŞKURULU BAŞKANLIĞI’NA 6 MÜFETTİŞ YARDIMCISI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü TeftişKurulu Başkanlığı’na Giriş Sınavı ile Elektrik ve Elektrik-Elektronik Mühendisi 6 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

24 Nisan 2011 Pazar 00:15
Türkiye Elektrik İletim TeftişKurulu Başkanlığı’na  6 Müfettiş Yardımcısı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü TeftişKurulu Başkanlığı’na Giriş Sınavı ile Elektrik ve Elektrik-Elektronik Mühendisi 6 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
I - YAZILI SINAVIN TARİHİ ve YERİ
Sınav, 28 Mayıs 2011 Cumartesi günü 09.00-12.00 ve 13.00-13.45 saatleri arasında “TEİAŞ Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:27 T Blok Bahçelievler/ANKARA” adresinde yapılacaktır.
II- SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI
(1) Son müracaat tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSSP5 puan türünden 80 ve daha yüksek puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında en yüksek puan sıralamasına göre ilk 120 kişi içinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağrılacaktır.),
(2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,
(3) 1/1/2011 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamışolmak (1/1/1981 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir. Askerliğini yapmış olanlar için bu tarih 1/1/1979’ dur.),
(4) Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi yetiştiren ve en az dört yıl eğitim veren fakülteler ile en az dört yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli veya yabancıfakültelerden birini bitirmiş olmak,
(6) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, erteletmişveya askerlikten muaf olmak,
(7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmamak,
(8) Sabıka kaydı bulunmamak,
(9) Sicil, tutum ve davranışları bakımından Müfettişliğe engel bir hali bulunmamak,
(10) Başvuru formu ile birlikte istenilen belgeleri süresi içinde “Sınav Başvurusu” bölümünde belirtilen adrese ulaştırmışolmak.
III - SINAV BAŞVURUSU
Başvurular, 13 Mayıs 2011 Cuma günü saat 14.30’a kadar“Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 (Kat:15/55) Bahçelievler/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
IV - BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
(1) Sınav Başvuru Formu III. Bölümünde belirtilen adresten veya “www.teias.gov.tr” internet adresinden temin edilebilecektir.),
(2) Geçerlilik süresini doldurmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi veya onaylı örneği,
(3) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin veya ilgili mercii tarafından tasdik edilmiş denklik belgesinin aslıveya noter onaylı sureti veya Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulunca onaylı sureti,
(4) Sınav tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf,
(5) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
(6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
(7) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
(8) Sabıka kaydı bulunmadığına dair ilgilinin yazılıbeyanı,
(9) Eksik belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmış olsalar dahi, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların; sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamalarıyapılmış olsa bile bu atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.
V - SINAV GİRİŞ BELGESİ
(1) Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylar 20 Mayıs 2011 Cuma günü “www.teias.gov.tr” internet adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru dışında adaylara yazılı bildirim yapılmayacaktır.
(2) Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adayların Sınav Giriş Belgeleri, 23 Mayıs 2011 Pazartesi gününden itibaren 27 Mayıs 2011 Cuma günü saat 16.30’a kadar “Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 (Kat:15/55) Bahçelievler/ANKARA”adresinden adaylara şahsen elden teslim edilecektir.
(3) Adaylar, sınava TEİAŞ tarafından verilecek fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” ve kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport ile gireceklerdir.
VI - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI
(1) Mesleki Konular
Güç Sistem Analizi
Enerji İletim - Dağıtım
Yüksek Gerilim
Elektrik Makineleri
Devre Analizi
Güç Elektroniği
Elektromanyetik Alanlar
Sinyaller ve Sistemler
Elektronik Devreler
Bilgisayar (Temel Bilgiler)
(2) Yabancı Dil
a) İngilizce
b) Almanca
dillerinden birisi. (KPDS ve ÜDS’den 60 ve üzeri puan aldığını belgelendiren adayların yabancı dil sınavına girmeleri şart değildir. Sınavda sözlük kullanılmayacaktır.)
VII –SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME
(1) GirişSınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Mesleki Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulünde yapılacaktır. Yabancı Dil Sınavı yazılı olarak ilgili yabancı dil metninden Türkçeye çeviri olarak yazılı yapılacaktır.
(2) Girişsınavında tam not; yazılı ve sözlü sınavlarda 100’dür.
(3) Yazılısınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil sınavının 50’den, bilim sınavının 65'den aşağı olmaması gerekir. Sözlü Sınava Giriş hakkı Mesleki yazılı sınav başarı sırasına göre yapılacaktır. Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan almak zorunludur.
(4) Yazılısınavı başarmış olanlardan ilk 12 sıradaki asıl, sonraki 3 kişide yedek olmak üzere başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaklardır.
(5) Yazılısınav sonuçları ve sözlü sınava çağrılacakların listesi, “www.teias.gov.tr”internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.
(6) Adaylar, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların “www.teias.gov.tr”internet adresinde yayınlanmasından itibaren en geç 2 gün içerisinde, TEİAŞTeftiş Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak yapacaklardır. Söz konusu itirazlar sınavı yapan Üniversiteye iletilecek ve Üniversiteden alınacak cevap adaya bildirilecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile isim, imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
(7) Sözlü sınavda, adayların genel olarak sınav konularındaki bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti göz önünde bulundurulur.
(8) Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70'den aşağı olmaması şarttır.
(9) Başarınotu Mesleki yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.
(10) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, alınacak müfettiş yardımcısı sayısından fazla olursa başarı notu üstün olanlar tercih edilir. Başarı notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
(11) Başarılı olanlara TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli tebligat yapılacaktır.
(12) Sınavla ilgili (0312) 203 85 51- 203 85 46 no'lu telefonlardan ayrıntılı bilgi alınabilir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET