gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Başkanlığımız Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere,375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük ÖlçekliBilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve UsullerHakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 20 sözleşmeli bilişimpersoneli alınacaktır.

21 Ekim 2014 Salı 13:37
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

 Başkanlığımız Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere,

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih

ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli

Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller

Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 20 sözleşmeli bilişim

personeli alınacaktır.

Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2014

KPSSP3 puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70

(yetmiş) olarak dikkate alınır.) ve İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit

Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil

sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı dil puanı (Yabancı dil puanı

belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır)olarak hesaplanacaktır.) esas alınacak

olup, her bir pozisyon için sınava katılmaya hak kazanacaklar; yapılacak sıralamaya göre en

yüksek puanlıdan başlanarak Bilişim Destek Uzmanı, Ağ veSistem Güvenliği Uzmanı, Bilgi

Güvenliği Uzmanı, Sistem Uzmanı-A, Sistem Uzmanı-B, SistemUzmanı-C için 10 (on) katı;

Yazılım Mimarı, İş Analisti, Web Sayfası Teknik Yöneticisi,JAVA Yazılım Geliştirme

Uzmanı, Kıdemli Yazılım Uzmanı, JAVA Masa Üstü- MobilYazılım Geliştirme Uzmanı için

5 (beş) katı aday arasından seçilecektir. Adaylar ilanedilen pozisyonlardan yalnızca biri için

başvurabilecektir.


I - BAŞVURU ŞARTLARI

A - GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindesayılan genel şartları

taşımak,

b) Bilişim Destek Uzmanı, Ağ ve Sistem Güvenliği Uzmanı,Sistem Uzmanı -A, Sistem

Uzmanı -B, Sistem Uzmanı -C:

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılımmühendisliği, elektronik

mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliğibölümlerinden ya da bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından

mezun olmak.

Bilgi Güvenliği Uzmanı:

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılımmühendisliği, elektronik

mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstrimühendisliği bölümlerinden ya da

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yüksek öğretim

kurumlarından mezun olmak.

İş Analisti:

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılımmühendisliği, endüstri mühendisliği

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kuruluncakabul edilmiş yurt dışındaki

yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

Yazılım Mimarı, Web Sayfası Teknik Yöneticisi, JAVA YazılımGeliştirme Uzmanı,

Kıdemli Yazılım Uzmanı, JAVA Masaüstü-Mobil YazılımGeliştirme Uzmanı :

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılımmühendisliği bölümlerinden ya da

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yüksek öğretim

kurumlarından mezun olmak.

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile busürecin yönetimi konusunda veya büyük

ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda;Bilişim Destek Uzmanı 3 yıllık,

Ağ ve Sistem Güvenliği Uzmanı 8 yıllık, Bilgi GüvenliğiUzmanı 5 yıllık, Sistem Uzmanı - A

5 yıllık; Sistem Uzmanı - B 5 yıllık , Sistem Uzmanı - C 5yıllık, Yazılım Mimarı 10 yıllık, İş

Analisti 3 yıllık, Web Sayfası Teknik Yöneticisi 5 yıllık,JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı 3

yıllık, Kıdemli Yazılım Uzmanı 5 yıllık, JAVA Masaüstü-MobilYazılım Geliştirme Uzmanı

3 yıllık mesleki deneyime sahip bulunmak.

ç) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağyönetimi güvenliği hakkında bilgi

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden enaz ikisini bildiğini belgelemek,

d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya daen az iki yıl askerlik ile ilişkisi

bulunmamak.


BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL ŞARTLAR

Bilişim Destek Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık BrütSözleşme Ücret Tavanının 2

katına kadar)

1. Sistem yönetimi veya son kullanıcı destek konularında enaz 3 yıllık tecrübe sahibi

olmak,

2. Donanım kaynaklı arızaları tespit edebilecek seviyedebilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Windows ve Android sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibiolmak,

4. Desktop uygulamaları konusunda bilgi ve tecrübe sahibiolmak,

5. Windows sunucu sistemleri, domain yapısı hakkında bilgisahibi olmak,

6. İşletim sistemleri ile bu sistemlerde yüklü olan kurumsalaraç/yazılım (antivirüs,

backup vb.) kurulumu, konfigürasyonu, yönetimi vb. konusundabilgi ve tecrübe

sahibi olmak ,

7. Temel ağ yapıları ve protokolleri ( LAN,WAN, TCP/IP )konularında bilgi sahibi

olmak ,

8. Ofis yazılımları (Microsoft Office, LibreOffice vb.)konusunda bilgi ve tecrübe sahibi

olmak

Tercihen;

9. MAC OS ve Linux sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibiolmak,

10. Video konferans ve IP telefon sistemlerinde bilgi vetecrübe sahibi olmak

Ağ ve Sistem Güvenliği Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, AylıkBrüt Sözleşme Ücret

Tavanının 4 katına kadar)

1. Omurga ve kenar ağ anahtarı, Firewall, Antivirüs,Antispam, içerik filtreleme ve IPS

gibi ağ sistemlerinin kullanıldığı, en az 1000 aktifkullanıcıya sahip bilgi işlem

merkezlerinde ağ yönetimi veya sistem yönetimi veya ağgüvenliği konularında en az

sekiz (8) yıl çalışmış olmak; ağ güvenliği konusunda en azbeş (5) yıl çalışmış olmak,

2. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonukonularında bilgi ve tecrübe

sahibi olmak,

3. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz YerelAlan Ağ (WLAN),

Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri,Active Directory ve

IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübesahibi olmak,

4. Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemlerihakkında bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

5. Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkinsertifikasyon hazırlık çalışmaları ve

uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

6. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve bu işletimsistemleri üzerinde koşan

servislerin (FTP, DNS vb. ) güvenliği konusunda bilgi vetecrübe sahibi olmak,

7. Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojilerikonusunda bilgi sahibi

olmak,

8. Cisco Certified Network Professional (CCNP) ve CiscoCertified Network

Professional (CCNP) Security sertifikalarından en az birinesahip olmak,

9. Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-CoincilCertified Security

Analist/Licensed Penetration Tester) ve CPTE (CertifiedPenetration Testing

Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

10. Load balancer, WAF, firewall, IPS sistemlerininyönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi

olmak

11. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen(wireshark, tcpdump, netcat gibi)

yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Log yönetimi ve korrelasyonu teknolojileri konusundabilgi ve tecrübe sahibi olmak

Tercihen;

13. SANS Institute SEC 401 - Security Essentials BootcampStyle veya SEC 560 -

Network Penetration Testing and Ethical Hacking eğitimlerinialmış olmak

14. Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) (R/S)sertifikasına sahip olmak,

15. Certified Information Systems Security Professional(CISSP) sertifikasına sahip

olmak,

16. Yazılım geliştirme ve güvenli kod yazma konusunda bilgive tecrübe sahibi olmak,

Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık BrütSözleşme Ücret Tavanının 4

katına kadar)

1. En az 100 kullanıcılı bir organizasyonda yürütülen ISO27001 sertifikasyon sürecinde

proje yöneticisi olarak görev almış olmak ve bu sürecibaşarılı şekilde sertifika

alımıyla sonuçlandırmış olmak,

2. Bilgi Güvenliği, Risk Yönetimi, İş Sürekliliğikonularında bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

3. Organizasyon içinde Bilgi Güvenliği farkındalığınınyükseltilmesi sürecinde bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

4. Kurumsal Bilgi Güvenliği politikalarının hazırlanması veuygulanmasında bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

5. Veri merkezleri ve mevcut ağ ve sistem altyapısının ISO27001 standardına uyumlu

hale getirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemlerihakkında bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

7. Log yönetimi ve korrelasyonu teknolojileri konusundabilgi ve tecrübe sahibi olmak

8. Ağ ve sistem mimarileri tasarımı, planlaması veentegrasyonu konularında bilgi sahibi

olmak,

9. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz YerelAlan Ağ (WLAN),

Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri,Active Directory ve

IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

10. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve bu işletimsistemleri üzerinde koşan

servislerin (FTP, DNS vb. ) güvenliği konusunda bilgi sahibiolmak,

11. WAF, firewall, IPS , antivirüs gibi ağ güvenliksistemleri konusunda bilgi sahibi

olmak

Tercihen;

12. ISO 27001 Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

13. COBIT ve ITIL standartlarında bilgi sahibi olmak,

14. Cisco Certified Network Associate (CCNA) ve Cisco CertifiedNetwork Associate

(CCNA) Security sertifikalarından en az birine sahip olmak,

15. Certified Information Systems Security Professional(CISSP) sertifikasına sahip

olmak,

16. Yazılım geliştirme ve güvenli kod yazma konusunda bilgive tecrübe sahibi olmak,

17. PMP sertifikasına sahip olmak

Sistem Uzmanı - A (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt SözleşmeÜcret Tavanının 3 katına

kadar)

1. Oracle Weblogic veya Red Hat Jboss uygulama sunucularındaen az 2 yıllık sistem

yöneticiliği olmak üzere toplamda 5 yıllık meslekî deneyimesahip olmak,

2. Linux sunucu ortamlarında problem çözme, log incelemegibi konularda bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

3. Linux sunucularda performans problemlerinin çözümükonusunda bilgi ve tecrübe

sahibi olmak,

4. Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

5. Uygulama sunucusu cluster ve replikasyon kurulum vekonfigürasyonunda bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

6. Apache, IIS, nginx gibi web sunucu ortamlarında bilgi vetecrübe sahibi olmak,

7. Oracle veya Redhat yetkili kurumlarından Oracle Weblogicveya Red Hat Jboss

eğitimi almış olmak,

8. Uygulamaların performans analizi ve iyileştirilmesikonusunda bilgi ve tecrübe sahibi

olmak

Tercihen;

9. Java program dilinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Database ve SQL teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibiolmak,

11. RHEL veya OEL işletim sistemlerinde bilgi ve tecrübesahibi olmak,

12. graylog, logstash, elastic search araçları konusundabilgi ve tecrübe sahibi olmak

Sistem Uzmanı - B (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt SözleşmeÜcret Tavanının 3 katına

kadar)

1. Linux sistem yöneticisi olarak en az beş (5) yıl çalışmışolmak,

2. Linux sunucu ortamlarında uygulama kurma, problem çözme,log inceleme gibi

konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Linux sunucularda performans problemlerinin çözümükonusunda bilgi ve tecrübe

sahibi olmak,

4. Linux üzerinde çalışan hizmetler (DNS, FTP, Apache, mail,LDAP vb.) hakkında bilgi

ve tecrübe sahibi olmak,

5. Linux sistemlerinin ve servislerinin güvenliği konusundabilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

6. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)sertifikasına sahip olmak,

7. Shell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

9. Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak,

Tercihen;

10. OpenLDAP konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Database ve SQL teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibiolmak

Sistem Uzmanı - C (2 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt SözleşmeÜcret Tavanının 2 katına

kadar)

1. En az 500 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlemmerkezlerinde sistem uzmanı olarak en

az 5 yıl çalışmış olmak,

2. Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübesahibi olmak,

3. Windows ve Linux sunucu ortamlarının kurulumu,optimizasyonu, yönetimi ve bakımı

konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Windows ve Linux sunucu ortamlarında problem çözme, loginceleme gibi konularda

bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Windows ve Linux sunucularda performans problemlerininçözümü konusunda bilgi

ve tecrübe sahibi olmak,

6. Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübesahibi olmak,

7. Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak,

Tercihen;

8. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)sertifikasına sahip olmak,

9. Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) veyaMicrosoft Certified IT

Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,

10. VMware Certified Associate – Data Center Virtualization(VCA-DCV) veya VMware

Certified Associate – Cloud (VCA-Cloud) sertifikasına sahipolmak,

11. Microsoft Exchange,MS Active Directory veya açık kaynake-posta, LDAP

sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konularında bilgi vetecrübe sahibi olmak

Yazılım Mimarı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt SözleşmeÜcret Tavanının 4 katına

kadar)

1. Yazılım projelerinde en az 10 yıl görev almış olmak,

2. Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 veya 7Programmer/Developer veya

Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,

3. OCP Java EE 5 ve üstü Web Component Developer ve/veya SunCertified Web

Component Developer for the Java Platform sertifikasınasahip olmak,

4. Süreç yönetimi yazılımları, BPEL/BPMN standartları vekural motoru kullanımı

konusunda tecrübe sahibi olmak,

5. UML, yazılım süreçleri, analiz ve test metodolojilerialanında bilgi sahibi olmak,

6. Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi,gereksinim yönetimi, yazılım

tasarım, test otomasyonu, test yönetimi ve düzenli derlemearaçları hakkında tecrübe

sahibi olmak,

7. Java uyumlu uygulama sunucularını kurmuş ve yönetmişolmak

8. Veritabanı yönetim sistemleri ve konusunda tecrübe sahibiolmak ve Rol bazlı erişim

kontrolü (RBAC) bilgisine sahip olmak,

9. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım geliştirmekonularında bilgi sahibi olmak,

10. Web servisleri teknolojileri hakkında tecrübe sahibiolmak,

Tercihen;

11. EDI vb. B2B entegrasyon konularında tecrübe sahibiolmak,

12. Veri madenciliği, veri analizi ve raporlama konusundatecrübe sahibi olmak,

13. Uluslararası bir kuruluştan “Enterprise ApplicationsIntegration – Professional”

sertifikasına sahip olmak,

14. Coğrafi bilgi sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

15. ETL, Büyük veri ve NoSQL konusunda tecrübe sahibi olmak.

16. CMMI 3 ve üzeri seviyesindeki yazılım geliştirmeekibinde en az üç yıl çalışmış

olmak,

İş Analisti (2 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme ÜcretTavanının 2 katına kadar)

1. Yazılım projelerinde en az 3(üç) yıl sistem analisti veyaiş analisti olarak görev

yapmış olmak,

2. Proje Yönetimi araçlarını (MS Project) iyi derecedebiliyor olmak,

3. Uygulama desteği ve sistem ve yazılım ekipleri arasındakoordinasyon

tecrübesi olmak,

4. Teknik ve idari şartname hazırlama ve ihale sürecinintakibi konusunda bilgi sahibi

olmak,

5. UML, yazılım süreçleri, analiz ve test metodolojilerialanında bilgi sahibi olmak,

6. İlişkisel veritabanı tasarımı ve kullanımı konusundatecrübe sahibi olmak,

7. Her aşamada dokümantasyona inanmak ve dokümantasyonalışkanlığı olmak,

8. Analitik düşünce yapısına sahip olmak,

9. Takım çalışmasına yatkın olmak,

Tercihen;

10. EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi), YBS(YönetimBilgi Sistemi) projelerinde

görev almış olmak,

11. Veri entegrasyonu konusunda projelerde yer almış olmakve tecrübe sahibi olmak,

12. PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreçstandartlarının uygulandığı

projelerde görev yapmış olmak,

13. PMP sertifikası sahibi olmak,

Web Sayfası Teknik Yöneticisi (2 kişi, Tam Zamanlı, AylıkBrüt Sözleşme Ücret

Tavanının 3 katına kadar)

1. Yazılım projelerinde en az 5(beş) yıl görev almış olmak,

2. JAVA altyapısı bulunan web sayfası geliştirme veyönetiminde görev almış olmak,

3. Java uyumlu uygulama sunucularını kurmuş ve yönetmişolmak,

4. İleri düzeyde Oracle veritabanı tecrübesi ve SQL/PLSQLbilgisine sahip olmak,

5. Rol bazlı erişim kontrolü (RBAC) bilgisine sahip olmak,

6. JAVA Enterprise Edition ile yazılım geliştirmetecrübesine sahip olmak,

7. Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi,gereksinim yönetimi, yazılım

tasarım, Test otomasyonu, test yönetimi ve düzenli derlemearaçları hakkında tecrübe

sahibi olmak,

8. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım geliştirmekonularında bilgi sahibi olmak,

9. Web servisleri teknolojileri hakkında tecrübe sahibiolmak,

Tercihen;

10. Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 veya 7Programmer/Developer veya

Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,

11. Java EE 5 ve üstü Web Component Developer ve/veya SunCertifiedWeb

Component Develeoper for the Java Platform sertifikasınasahip olmak,

12. EDI vb. B2B entegrasyon konularında tecrübe sahibiolmak,

13. Veri madenciliği, veri analizi ve raporlama konusundatecrübe sahibi olmak,

14. Coğrafi bilgi sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

15. ETL, büyük veri ve NoSQL konusunda tecrübe sahibi olmak.

16. CMMI 3 seviyesindeki yazılım geliştirme ekibinde en aziki yıl çalışmış olmak,

JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı (5 kişi, Tam Zamanlı, AylıkBrüt Sözleşme Ücret

Tavanının 2 katına kadar)

1. En az 3 (üç) yıllık Java yazılım geliştirme deneyiminesahip olmak,

2. J2EE ve Web Uygulama Geliştirme teknolojilerine hakim;ZK, JSP/Servlet, JSF,

Struts, ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB (3.X),teknolojilerinden en az ikisini

kullanarak proje geliştirmiş olmak,

3. DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT konularında bilgi vetecrübe sahibi olmak,

4. XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Çok katmanlı mimari ve tasarım desenleri konularındabilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. İlişkisel veritabanı tasarımı, sorgulama ve SQLoptimizasyonu konularında bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

7. Versiyonlama araçlarından (SVN, GIT, vb.) en az birindebilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

8. ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında projegeliştirme konusunda bilgi

ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

9. Veri madenciliği, veri analizi ve raporlama konusundatecrübe sahibi olmak,

10. Web servisleri ve SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübesahibi olmak,

11. Coğrafi bilgi sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

12. CMMI uygulayan yazılım geliştirme ekibinde en az iki yılçalışmış olmak,

Kıdemli Yazılım Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık BrütSözleşme Ücret Tavanının 3

katına kadar)

1. En az 5 (beş) yıllık Java veya C# yazılım geliştirmedeneyimine sahip olmak,

2. Metaveri destekli yazılımlar konusunda deneyim sahibiolmak,

3. Java teknolojilerine hakim; ZK, JSP/Servlet, JSF, Struts,ORM (Hibernate, JPA),

Spring ve EJB (3.X), teknolojilerinden en az ikisinikullanarak proje geliştirmiş

olmak,

4. Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.x veya4.x, Apache konfigurasyon

ve yönetimi konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak ve belgelemek

5. DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT konularında bilgi vetecrübe sahibi olmak,

6. XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Rest,JAX-WS, AXIS-2, CXF vb. web servisleri teknolojilerihakkında bilgi sahibi

olmak,

8. Çok katmanlı mimari ve tasarım desenleri konularındabilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. İlişkisel veritabanı tasarımı, sorgulama ve SQLoptimizasyonu konularında bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

10. Veri madenciliği, veri analizi veraporlama(JasperReport) konusunda tecrübe sahibi

olmak,

11. SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Coğrafi bilgi sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

13. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesinesahip olmak,

14. Versiyonlama araçlarından (SVN, GIT, vb.) en az birindebilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

15. ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında projegeliştirme konusunda bilgi

ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

16. PMP sertifikası sahibi olmak,

17. Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 veya 7Programmer/Developer veya

Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,

18. CMMI uygulayan yazılım geliştirme ekibinde en az iki yılçalışmış olmak,

19. Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi,gereksinim yönetimi, test

yönetimi, risk yönetimi araçları ile ilgili en az 3 yılkullanım tecrübesine sahip olmak

JAVA Masaüstü-Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 kişi, TamZamanlı, Aylık Brüt

Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

1. En az 3 (üç) yıllık Java veya C# yazılım geliştirmedeneyimine sahip olmak,

2. Masaüstü veya native uygulama geliştirmiş olmak,

3. Swing, Android veya C# Windows Form uygulama geliştirmetecrübesine sahip

olmak,

4. Sqlite, H2, Derby vb. veritabanları konusunda tecrübesahibi olmak,

5. Refactoring konusunda tecrübeli olmak,

6. Rest,JAX-WS, AXIS-2, CXF vb. web servisleri teknolojilerihakkında bilgi sahibi

olmak,

7. XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Çok katmanlı mimari ve tasarım desenleri konularındabilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. İlişkisel veritabanı tasarımı, sorgulama ve SQLoptimizasyonu konularında bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

10. Versiyonlama araçlarından (SVN, GIT, vb.) en az birindebilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

11. Test konusunda tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

12. Veri madenciliği, veri analizi ve raporlama konusundatecrübe sahibi olmak,

13. Web servisleri ve SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübesahibi olmak,

14. Coğrafi bilgi sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

15. CMMI uygulayan yazılım geliştirme ekibinde en az iki yılçalışmış olmak,

II. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ - TARİHİ

Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunluşartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde

lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkatealınacaktır.

1) Başvuru formu, (Kurumumuz internet sitesinden(www.tuik.gov.tr) temin edilecektir.)

2) Özgeçmiş,

3) Yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya onaylısureti,

4) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veyaonaylı sureti,

5) En az iki (2) programlama dili bildiğini gösterenbelgeler.

6) Çalışma süresini gösteren belgeler,

a) Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü.

b) Kamu Kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları Kurumdanalınacak belge.

7) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösterir diğerbelgeler (Aslı ibraz edildiği takdirde

suretler Başkanlığımızca onaylanacaktır.)

8) Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulmasızorunludur.

9) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilensertifikalar ve nitelikleri gösterir belgeler,

Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. (Aslı ibraz edildiğitakdirde suretler

Başkanlığımızca onaylanacaktır.)

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Web adresinde(www.tuik.gov.tr) bulunan başvuru

formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonrabelgeler ile beraber başvuruların en

geç 05/11/2014 günü mesai bitimine (18:00) kadar Türkiyeİstatistik Kurumu Başkanlığı

Necatibey Caddesi No:114 adresinde bulunan Türkiye İstatistikKurumu Başkanlığı, İnsan

Kaynakları Daire Başkanlığına elden teslim edilmek veya sonbaşvuru tarihinde anılan adreste

olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.Postadaki gecikmeler ve diğer

sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksikbelge ibraz edenlerin başvuruları kabul

edilmeyecektir.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartlarısağlayan adaylardan, KPSS

puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibrazetmeyen adayın KPSS puanı

70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzdeotuzunun (yabancı dil puanı belgesi

ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarakhesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak,

yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarakpozisyonlara göre alınacak kişi,

Unvan ve ücret tablosunda belirtilen sıralamaya göreduyurulan boş pozisyonların her

birisinden Bilişim Destek Uzmanı, Ağ ve Sistem GüvenliğiUzmanı, Bilgi Güvenliği

Uzmanı, Sistem Uzmanı-A, Sistem Uzmanı-B, Sistem Uzmanı-Ciçin 10 (on) katı ; Yazılım

Mimarı, İş Analisti, Web Sayfası Teknik Yöneticisi, JAVAYazılım Geliştirme Uzmanı,

Kıdemli Yazılım Uzmanı, JAVA Masa Üstü- Mobil YazılımGeliştirme Uzmanı için 5 (beş)

katı aday arasından seçilecektir. Bu sıralamaya göre her birpozisyon için son sırada aynı

puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, buadayların tamamı sınava kabul

edilecektir.

Başvuru puan hesaplama yöntemi: KPSS P3 PUANI x 0,7 +Yabancı Dil Puanı x 0,3

IV. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel ve Özel şartları sağlayan adaylardan sınavakatılacakların listesi Kurumumuz Web

adresinde (www.tuik.gov.tr) 17/11/2014 tarihinde ilanedilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya

tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını eldeedemeyen adaylara herhangi bir

bildirimde bulunulmayacaktır.

V. SINAV

Sınav Şekli ve Başarı

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için100 üzerinden en az 70 puan

almış olmak şarttır.

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerliliksüresi belirtilmemiş ise 5 yıl

süreyle geçerlidir.

Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihaibaşarı dereceleri tespit edilecektir.

Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabitutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil

aday, aynı sayıda yedek aday belirlenebilecektir.

Sınav Konuları

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlıkkonularına uygun olarak yukarıda özel

şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Sınav Yeri ve Tarihi

Sınav yeri ve tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiğigün duyurulacaktır. Sözlü sınav

2-3-4-5/12/2014 günü saat: 10:00'da, Türkiye İstatistikKurumu Başkanlığı (Necatibey

Caddesi No:114 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

VI. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 4 üncü maddesinin (B)

bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücrettavanının özel şartlar başlığı altında

belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutarolacaktır. Ancak Kurum Başkanlığı tavan

ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmayayetkilidir.

VII. SINAV DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz web adresinde(www.tuik.gov.tr) ilan edilecektir.

Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların

başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmışve göreve başlamış olsalar dahi

sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göreyasal işlem yapılacaktır. Bu

durumda olan kişilerin yerlerine yedek adaylar arasındanbaşarı sırasına göre yerleştirme

yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Necatibey CaddesiNo:114 Bakanlıklar/ANKARA

Web : www.tuik.gov.tr

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İnsan KaynaklarıDairesi Başkanlığı (Genel şartlar için)

0 (312) 410 03 17

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Bilişim TeknolojileriDaire Başkanlığı (Özel şartlar

için) 0 (312) 417 64 45 - 175

 

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET