gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜÇ ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

ÜÇ ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

21 Kasım 2014 Cuma 04:10
ÜÇ ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör ve Doçent alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4 (Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6 (Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.fatih.edu.tr adresinden haberler & duyurular sayfasında ulaşabilirsiniz.

 

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Mikrobiyoloji

Prof. Dr.

1

Biyokimya

Prof. Dr.

1

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doç. Dr.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme Bölümü

Üretim ve Pazarlama

Doç. Dr.

1

Mühendislik Fakültesi

Genetik veBiyomühendislik

Biyomühendislik

Doç. Dr.

1

Melikşah Üniversitesinden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültesine 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 21.11.2014 - 05.12.2014 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Doç. Dr.

1

 

 

Ayrıntılı bilgi http://www.meliksah.edu.tr web sayfasında mevcuttur.

İlan olunur.


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur. NOT: -Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.

-  Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI

DOÇENT

AÇIKLAMA

İŞLETME FAKÜLTESİ

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

1

Gençlerde hedonik tüketim davranışları konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT TEKNOLOJİSİ

1

Toz metal paslanmaz çelikler konusunda çalışma yapmış olmak.

TERMODİNAMİK

1

Kanallar içerisindeki akış ve ısı transferi konusunda çalışma yapmış olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

1

Otel zinciri işletmelerinde muhasebe organizasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasınında belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Fen Fakültesi

Moleküler Biy. ve Gen.

 

Doçent

1

Obezite ve diyabet ile ilişkili olarak lipid biyolojisiyle ilgili moleküler mekanizmalar ve bu mekanizmaların adipozdoku enflamasyonu üzerindeki etkileri konularında çalışmaları olmak

İktisadi ve İdariBil.Fak.

İktisat

İktisat

Profesör

1

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında Doçent unvanına sahip olmak, ticaret teorisi ve ticaret politikası, doğrudan yabancı yatırımlar üzerine çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

Kentsel Morfoloji, Kentsel Tasarım ve Mekansal Dizim konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, RekonsveEstetik Cerrahi

Profesör

1

SB. El Cerrahisi Uzmanlığı Sertifikası ve SB. Ağız, Yüz, Çene Cerrahisi Uzmanlığı Sertifikasına sahip olmak.Rinoplastinin solunum fonksiyonlarına etkisi ile ilgili klinik çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

Periferik sinir rejenerasyonu ve rekonstrüktif cerrahisi alanında çalışmış olmak, Brachial pleksus rekonstruktifcerrahisi konusunda çalışması olmak, Gümüşnanoparçacık kaplı Titanyum pedikül vidalarının in-vivoantimikrobial etkilerinin araştırılması konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastve Doğum

Doçent

3

Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dalı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağ. ve Hast.

Profesör

1

Yenidoğan döneminde hiperoksik akciğer hasarı konusunda yayınlamış deneysel çalışmalara sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

3

Atriyal ileti süresini ekokardiyografi ile değerlendiren çalışmaları olmak. Girişimsel kardiyolojide deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

2

Kalp yetersizliği ve Protez kalp kapak hastalıkları konularında çalışmaları olmak. Akut miyokard infarktüsü, kalp kapak hastalıkları, gebelikte görülen kalp hastalıkları, akut iskemik inme konularında çalışmaları olmak.

Bodrum Denizcilik MYO

Ulaştırma Hizmetleri

Yat Kaptanlığı

Doçent

2

Deniz bilimleri ve mühendisliği alanında, kıyı alanları yönetimi, deniz hukuku, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama konularında çalışmaları olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET