gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜNİVERSİTELERE PERSONEL ALIMI

Ufuk, Orta Doğu Teknik, Yüzüncü Yıl, Ankara, Osmaniye Korkut Ata Üniversitelerine personel alınacak.

21 Ekim 2014 Salı 07:19

Ufuk Üniversitesinden;

Üniversitemize 2547 sayılı YükseköğretimKanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile UfukÜniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekliİlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ileöğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İşKanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör ve Doçentkadrosuna başvuracakların Birim/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçeekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenimdurumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan(Profesörler 6 takım, Doçentler 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımıtarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslimedilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabuledilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birim

Bölüm/Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Bölümü

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Doçent

1

 

Orta Doğu TeknikÜniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalıitibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör veDoçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların; 2547 sayılı YükseköğretimKanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgilimaddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve YabancıDille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları veÜniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabuledilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme veatamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir.(Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitimyapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeydeİngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarakgörev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlarhariç);

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesörolarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYMtarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunubelgelendirmeleri gerekmektedir.

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresiüç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucugetirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınavyapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınavpuanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizdeİngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmalarıgerekmektedir.)

 BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLENBELGELER:

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümüve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilendosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakadayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriğibelirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların, bilimsel çalışmalarını,atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırmaeserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yeralacaktır:

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans,Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birliktegelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

- Profesör adayları 6 takım, Doçent veYardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olmasıhalinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ALAN

PROF.

DOÇ.

Y. DOÇ.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Biyoloji Bölümü

Mikrobiyal Ekoloji

1

-

-

Kimya Bölümü

Anorganik Kimya (Ana Grup Element Kümeleri)

-

1

-

Matematik Bölümü

Geometrik Gruplar Kuramı

-

-

1

MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Mimarlık Bölümü

Mimarlık Tarihi (19. ve 20. Yüzyıllar), Mimarlık Tarih yazımı

1

-

-

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Kent Sosyolojisi ve Konut Alanlarının Planlanması

1

-

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Hidrometeoroloji, Hidroloji, İklim Değişikliği

-

1

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Zemin ve kaya mekaniğinde deneysel teknikler geliştirilmesi,Doygun olmayan zeminler, Geoteknik Mühendisliğinde uygulamalar

-

-

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Pürüzlü yüzeyler üzerindeki yerçekimli akıntılar, Tünel-rezervuar sistemleri

-

-

1

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Gelir Yönetimi

-

1

-

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Depo Lojistiği

-

-

1

Makina Mühendisliği Bölümü

Akışkanlar Mekaniği

-

1

-

Makina Mühendisliği Bölümü

İmalat ve Konstrüksiyon

-

1

1

Kimya Mühendisliği Bölümü

Proses ve Reaktör Tasarımı-Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği ve Katalizörler

1

-

-

Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü

Sinyal İşleme

-

-

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi

-

2

-

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Kamu Yönetimi

-

1

-

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler

-

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor

-

1

-

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretim

1

-

-

İlköğretim Bölümü

Okulöncesi Öğretmenliği

-

1

-

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi

-

1

-

DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

 

Kimyasal Oşinografi ABD

 

-

-

1

UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ

 

 

 

 

Kriptografi ABD

 

-

-

1

 

 

Yüzüncü YılÜniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı YükseköğretimKanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleribelirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesindebelirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772sayılı Kanun'la değiştirilen 23.25.ve 26. maddelerinde belirlenen asgarikoşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan DiplomalarınÜniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesigerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyanadayların;

1) Doçent kadroları daimi statüde olup,başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi,başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4(Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

2) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakadayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısaözgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlerebaşvurmaları gerekmektedir.

3) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizinyapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmakgerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosuncabelirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birinebaşvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvurularıgeçersiz sayılacaktır.

6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Postaile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7) İLK BAŞVURU TARİHİ    :21.10.2014

    SON BAŞVURUTARİHİ   : 04.11.2014

                                              

Sınav Programı :                             Tarih                     Saat                         Yer

Yardımcı Doçentleriçin             10.11.2014               10.00               İlgiliBirimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM

Doçent

Yardımcı Doçent

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

Tarla Bitkileri

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Ekonometri

1

 

İktisat Teorisi

1

 

TIP FAKÜLTESİ

 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

Farmasotik Botanik

1

Tıbbi bitkiler alanında çalışmış olmak.

Farmakognazi

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Farmakoloji

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Farmasotik Teknoloji

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

1

Medya okur yazarlığı alanında doktora yapmış olmak.

Biyoloji Eğitimi

1

Allelopati konusunda doktora yapmış olmak.

Biyoloji Eğitimi

1

Deneysel oksidatif stres ve antioksidatifalanında doktora yapmış olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

1

Fen Bilgisi Eğitimi mezunu olmak.Reflektif muhakeme alanında doktora yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Türk İslam Sanatları

1

Batı Anadolu Mimarisi ve etkileri üzerinde çalışmış olmak.

Dil Bilimi

2

Dil bilimi alanında doktora yapmış olmak.

Felsefe

1

Felsefe alanında doktora yapmış olmak.

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI

 

Geleneksel Türk Müziği

1

Müzik eğitiminde 5-E modelinin Akademik başarı üzerine etkisi alanında çalışmaları bulunmak.

Geleneksel Türk Müziği

1

Dalcroze ve Orff eğitim yaklaşımlarının dans temelli hareket beceri geliştirmeye etkisi alanında çalışmış olmak.

Geleneksel Türk Müziği

1

Müzik ve etnomüzikoloji alanında çalışmaları bulunmak.

VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Diyaliz Pr.

1

Tıp doktoru olmak veya Aile Hekimliği alanında uzman olmak.

ÖZALP MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Tıbbi Laborant Teknikleri Pr.

1

Biyokimya alanında doktora yapmış olmak, Antioksiden ve mineral madde deneyleri üzerinde çalışmış olmak.

 

Ankara ÜniversitesiRektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanıbelirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun veÖğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göreöğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimistatüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçentkadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanmave Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmalarıgerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosunabaşvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçentkadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıdaiçeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşullarısağladığına dair belge

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri(onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosunabaşvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferanstebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri vebunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam edenve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığıçalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarınıkapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım;Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcıdoçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelikve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilenniteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not:  1- Adaylar, eserlistelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarakbaşvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini(makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tradresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVAN

ADET

AÇIKLAMALAR

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAK.

 

 

 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

PROFESÖR

1

 

Çağdaş Yunan Dili ve Edb. ABD

PROFESÖR

1

 

Güney-Doğu Türk Leh. veEdb. ABD

DOÇENT

1

Uygur Türklerinin Dili ve Edebiyatı alanında çalışmaları ve Çince biliyor olmak.

Kuzey-Doğu Türk Lehç. Edb. ABD

YARD.DOÇ.

1

Sibirya Sahası Türk-Moğol İlişkileri ve "Tuva Araştırmaları" olmak.

Genel Sosyoloji ve Met. ABD

PROFESÖR

1

Doçentlik derecesini sosyoloji bilim dalında almış olmak.

Kurumlar Sosyolojisi ABD

YARD.DOÇ.

1

Sosyoloji alanında lisansüstü eğitim almış olmak.

Sosyal Antropoloji ABD

YARD.DOÇ.

1

Sosyal antropoloji alanında lisansüstü çalışmalarını yapmış olmak.

Fransız Dili veEdb. ABD

YARD.DOÇ.

1

Fransız Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış ve çağdaş fransız kadın edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

Eskiçağ Tarihi ABD

DOÇENT

1

Lisansüstü çalışmalarını  Eskiçağ Tarihi alanında yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

 

PeriodontolojiABD

PROFESÖR

1

 

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Tarih Eğitimi ABD

DOÇENT

1

Doçentliğini Yakınçağ Tarihi alanından almış olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi ABD

DOÇENT

1

Doktorasını ve doçentliğini Güzel Sanatlar Eğitimi alanında almış olmak.

Rehberlik vePsik. Dan. ABD

PROFESÖR

1

Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak.

Rehberlik vePsik. Dan. ABD

YARD.DOÇ.

1

Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak.

Eğitim Psikolojisi ABD

PROFESÖR

1

Doçentliğini Eğitim Psikolojisi alanında almış olmak.

Eğitim Psikolojisi ABD

YARD.DOÇ.

1

Doktorasını Eğitim Psikolojisi alanında almış olmak.

Eğitim Felsefesi ABD

YARD.DOÇ.

1

Çağdaş etik konusunda çalışmaları olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

 

Farmakognozi ABD

YARD.DOÇ.

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak.

Analitik Kimya ABD

DOÇENT

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Eczacılık ve ilaç analizleri konusunda çalışmaları olmak.

FarmasötikKimya

DOÇENT

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Kimya alanında doktora ve  doçent unvanını almış olmak.

Biyokimya ABD

YARD.DOÇ.

2

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Biyokimya alanında doktora yapmış olmak,  Gen Ekspresyon çalışmalarında deneyim sahibi olmak.

FEN FAKÜLTESİ

 

 

 

Geometri ABD

DOÇENT

1

Manyetik eğriler ve kontak manifoldlar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Astrofizik ABD

YARD.DOÇ.

1

Yıldız Astrofiziği ve yaşlı yıldızların atmosfer kimyası konusunda çalışmaları olmak

Cebir ve Sayılar Teorisi ABD

YARD.DOÇ.

1

Rickart Modüller konusunda çalışmaları olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

 

Medeni Hukuk ABD

YARD.DOÇ.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, hukuk alanındayükseklisans ve doktora yapmış olmak.

Hukuk Felsefesi ve Sos. ABD

DOÇENT

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, doktora ve doçentlik unvanını Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında almış olmak.

İdare Hukuku ABD

DOÇENT

1

 

Anayasa Hukuku ABD

PROFESÖR

1

Anayasa Hukuku alanında doçentliğini almış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Din Sosyolojisi ABD

YARD.DOÇ.

1

 

Dinler Tarihi ABD

YARD.DOÇ.

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Basın Ekonomisi ve İşl. ABD

PROFESÖR

1

Doçentliğini Uygulamalı İletişim alanında almış olmak.

Halkla İlişkiler ABD

DOÇENT

1

Doçentlik unvanını Halkla İlişkiler bilim alanından almış olmak.

Halkla İlişkiler ABD

DOÇENT

1

Doçentlik unvanını halkla ilişkiler bilim alanından almış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Çocuk Gelişimi ABD

DOÇENT

1

Çocuk Gelişimi alanında doçent unvanı almış olmak.

Hemşirelik ABD

YARD.DOÇ.

1

Hemşirelik alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Hareket ve Ant.Bil. ABD

DOÇENT

1

Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak.

Spor Yönetim Bilimleri ABD

DOÇENT

1

Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

Bilgisayar Donanımı ABD

YARD.DOÇ.

1

Zenginleştirilmiş gerçeklik ve bilgisayarla görme konularında çalışmaları olmak,  İngilizce ders verebiliyor olmak.

Bilgisayar Donanımı ABD

YARD.DOÇ.

1

Bilgisayar güvenliği ve veri madenciliği konularındaçalışmaları  olmak, İngilizce ders verebiliyor olmak,

Devreler ve Sistemler ABD

DOÇENT

1

 

Genel Fizik ABD

PROFESÖR

1

Birleşik yarıiletken ve organik ince filmler üzerine çalışmaları olmak

Kimya Mühendisliği ABD

DOÇENT

1

Aktif karbonlar ve adsorpsiyon konularında çalışmaları olmak

Enerji ve Malz. Müh. ABD

PROFESÖR

1

Enerji verimli sistemler üzerine çalışmaları olmak.

Enerji ve Malz. Müh. ABD

DOÇENT

1

İletken polimer kompozit nanofiber üzerine çalışmaları olmak.

Enerji ve Malz. Müh. ABD

YARD.DOÇ.

1

Lignoselülozik biyokütle üzerine çalışmaları olmak.

Enerji ve Malz. Müh. ABD

YARD.DOÇ.

1

Grafen ve TEM üzerine çalışmaları olmak.

Atom ve Molekül Fiz. ABD

PROFESÖR

1

Fotonik kristaller üzerine çalışmaları olmak.

Uygulamalı Jeofizik ABD

PROFESÖR

1

Uygulamalı Jeofizik konusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Müh. Bölümü

PROFESÖR

1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, biyoakışkan ve katı dinamiği konusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Müh. Bölümü

DOÇENT

1

Biyolog, kompleks hastalıklarda proteombilim konusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Müh. Bölümü

YARD.DOÇ.

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans eğitimi, tıbbi görüntüleme konusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Müh. Bölümü

YARD.DOÇ.

1

Kimya Mühendisliği lisans eğitimi, kemik doku mühendisliği konusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Müh. Bölümü

YARD.DOÇ.

1

Biyolog, nanotıp, hücre programlanması ve kanser tedavisi konusunda çalışmaları olmak.

Biyomedikal Müh. Bölümü

YARD.DOÇ.

1

Biyomedikal veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans eğitimi, biyomedikal alanda doktora yapmış veingilizce ders verebiliyor olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

 

 

 

İktisat Politikası ABD

PROFESÖR

1

 

Yönetim ve Çalışma Psik. ABD

PROFESÖR

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında lisans eğitimi almış, Sosyal Psikoloji ve Örgüt Psikolojisi alanında doçent unvanı almış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

 

Zootekni ABD

PROFESÖR

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak, laboratuvar hayvanları yetiştiriciliği konularında çalışmaları olmak.

Viroloji ABD

PROFESÖR

1

Doktorasını  veteriner viroloji alanında yapmış ve moleküler tanı/moleküler karakterizasyon çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Doktorasını moleküler gastroenteroloji alanında yapmış olmak.

BiyoistatistikABD

PROFESÖR

1

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Çocuk Sağlığı veHast. ABD

DOÇENT

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD

DOÇENT

1

Vasküler ve kafa kaidesi cerrahisi konularında yurtdışı eğitimi ve çalışmaları olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD

DOÇENT

1

Nöroanotomi doktorası sahibi ve Pediatrik nöroşirürjialanında çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Hematoloji Bilim Dalı için alınacak olup, İç Hastalıkları ve Hematoloji uzmanı olma şartı aranacaktır.

İç Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Fizyopatoloji Bilim Dalı için alınacak olup,Fizyopatoloji uzmanlık eğitimini tamamlamış veyafizyopatoloji doktorası yapmış olma şartı aranacaktır.

İç Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Gastroenteroloji Bilim Dalı için alınacak olup, Endoskopik ultrasonografi ve manometri konusunda deneyimli ve akalazyanın endoskopik tedavisi konusunda çalışmaları olma şartı aranacaktır.

Enfeksiyon Hast. ve KlinikMik.ABD

PROFESÖR

1

Organ nakli hastalarında gelişen enfeksiyonların tedavisi konusunda çalışmaları olmak.

Enfeksiyon Hast. ve KlinikMik.ABD

DOÇENT

1

Enfeksiyon İmmünolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Biyofizik ABD

DOÇENT

1

Biyofizik ve Farmakoloji doktoralarına sahip olmak.

Radyoloji ABD

PROFESÖR

1

Nöroradyolojik girişim konusunda çalışmaları olmak.

Radyoloji ABD

DOÇENT

1

 

Tıp Eğitimi ve Bilişim ABD

YARD.DOÇ.

1

Tıp doktoru olmak, tıp eğitimi alanında yükseklisans, eğitim psikolojisi  alanında doktora yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Bahçe Bitkileri ABD

DOÇENT

1

Asma ıslahında ve bitki moleküler genetiği konusunda çalışmaları olmak.

Süt Teknolojisi ABD

DOÇENT

1

Gıda Mühendisliği alanında doktora ve gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Toprak Bilimi ABD

PROFESÖR

1

Toprak Fiziği alanında çalışmaları olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

DOÇENT

1

Doçentliğini Klinik Psikoloji alanında almış , TravmaPsikolojisi, Psikopatoloji, Geropsikoloji konularında çalışmaları olmak.

KALECİK MYO

YARD.DOÇ.

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans ve lisansüstü programlarından mezun olmak ve kent sosyolojisi konusunda çalışmaları olmak.

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

KadroÜnvanı

Derece

Adet

Açıklamalar

Fen Edebiyat Fak.

Fizik

Nükleer Fizik

Prof

1

1

Nötron transport teorisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

Makine Mühendisliği

 

Doçent

3

1

Makine Mühendisliği enerji teknolojileri alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Mühendislik Fak.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

Doçent

3

1

Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve akışkanlar mekaniği alanında deneysel ve sayısal çalışmaları olmak.

Mühendislik Fak.

Kimya Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Yrd.Doç.

4

1

Kimya Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans, doktora veelektrokromizm alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

Yrd.Doç.

5

2

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Y.O.

Hemşirelik

 

Yrd.Doç.

5

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Y.O.

Hemşirelik

 

Yrd.Doç.

4

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET